Retningslinjer for vurdering av praksisstudier ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)

Gjeldende for studenter opptatt etter Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS).

​Trådte i kraft: 1. april 2021.

Grunnlag for vurdering av praksisstudier 


Vurdering av praksisstudier – Midt- og sluttvurdering 

Læringsutbytte beskriver hva studenten skal ha lært etter gjennomført emne. Ved både midt- og sluttvurd​​​ering skal studenten vurderes med bakgrunn i beskrivelsene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, slik det fremgår av den enkelte emnebeskrivelse. Studenten skal i vurderingssituasjonen synliggjøre hvordan de vurderer seg selv i forhold til oppnåelse av læringsutbyttene. Momenter i midtvurderingen som studenten bør arbeide grundigere med, skal presiseres skriftlig i vurderingsskjema. Midtvurderingen må finne sted minimum 3 uker før sluttvurdering. Ved sluttvurderingen vil de samme punktene bli vurdert.

Studieoppgaver i praksisperioden inngår som en del av vurderingsgrunnlaget. Alle delområder må være vurdert til bestått for at praksisperioden samlet sett kan vurderes til bestått. 


Prosedyre ved fare for ikke bestått 

Dersom studenten står i fare for å få ikke bestått som endelig karakter og det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis i praksisstudiene eller senest 3 uker før avsluttet periode få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hva studenten må gjøre for å ha mulighet til å oppnå læringsutbyttene. Denne meldingen kan gis i vurderingsskjemaet ved midtvurderingen. 

Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt. 

Eksempler på slike handlinger kan være: 

  • At studenten bryter taushetsplikten 
  • At studenten går utover grensene for egen kompetanse i utøvelse av yrket 
  • At studenten viser betydelig svikt i faglig skjønn 
  • At studenten bevisst unnlater å følge rettledning fra praksisveilede​r

 Kontaktperson