MRSA og tuberkulose – egenerklæring og undersøkelse

Informasjon til studenter ved FSH.Noen av våre studieprogram har krav om levering av egenerklæring før deltakelse i praksisstudier. Dette gjelder sykepleie, paramedisin, vernepleierutdanninga og enkelte videreutdanninger.

Før du kan begynne i praksisstudier må du besvare skjema om utenlandsopphold, tuberkulose og MRSA (MRSA = meticillinresistente gule stafylokokker). Skjemaet skal leveres senest en måned før praksisstart i din første praksisperiode, samt før og etter utvekslingsstudier utenfor Skandinavia.

Du har ansvar for å informere Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) dersom du blir kjent med smitteutbrudd i praksisstudier eller arbeid, eller dersom du blir smittet av MRSA i løpet av studietiden. 


Obligatorisk MRSA-testing

Praksisstudier i utlandet

Alle studenter ved FSH som skal delta i praksisstudier utenfor Skandinavia skal levere MRSA-test før utreise. Testen tas maksimum 4 uker før utreise. Ny MRSA-test tas og leveres senest 14 dager etter hjemkomst. Prøveresultat lastes opp og leveres til FSH via egenerklæringsskjemaet.

For å unngå spredning av MRSA skal du også undersøkes for MRSA dersom du:

1. tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere har hatt tre negative kontrollprøver

2.  i løpet av siste 12 måneder har:

  • fått påvist MRSA, selv om senere kontrollprøver har vært negative, eller
  • bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller
  • hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr.

3.  i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der:

  • vært innlagt i helseinstitusjon
  • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste, herunder også tannlegebehandling
  • arbeidet som helsearbeider
  • oppholdt deg i barnehjem eller flyktningleir.

4.  har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller har innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner, og i løpet av siste 12 måneder har oppholdt deg sammenhengende i land utenfor Norden i mer enn 6 uker.

MRSA-testen bør tas hos primærhelsetjenesten, eks. fastlege. Prøven skal ikke være eldre enn 4 uker før oppstart i praksis.

Prøveresultat lastes opp og leveres til FSH via nettskjemaet. Prøveresultater skal ikke sendes via e-post.

Obligatorisk tuberkuloseundersøkelse

For å hindre smitteoverføring skal du gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse dersom du:

  1. I løpet av de siste tre årene ha oppholdt deg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Undersøkelsen gjentas hvis du har vært mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose mellom to arbeids- eller praksisperioder i Norge.

  2. På annen måte vært utsatt for tuberkulosesmitte i arbeid eller fritid. Dette punktet åpner for pliktig undersøkelse ved berettiget mistanke i andre tilfeller enn de som er nevnt over.

Les mer om plikten til tuberkuloseundersøkelse i tuberkuloseforskriften § 3-1.

Hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose vil til enhver tid endre seg. Folkehelseinstituttet utarbeider oversikt over:

Lungerøntgenbildene ved oppstart i et nytt praksis-/arbeidsforhold bør normalt ikke være eldre enn 6 måneder, og bildene skal være tatt i Norge. Mer informasjon om tuberkuloseundersøkelse får du ved å kontakte din fastlege eller smittevernseksjonen på et av landets sykehus.   

Konsekvenser ved positiv test/undersøkelse

Positiv MRSA-test

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) anbefaler at studenter som får påvist positivt prøveresultat på MRSA eller er bærere av MRSA tar kontakt med primærhelsetjenesten, eks. fastlege, for oppfølging. Se Informasjon til personer som er bærere av MRSA på fhi.no. Studenter som har fått påvist MRSA skal snarest ta kontakt med faglærer/studieleder ved fakultetet for råd og veiledning.

Praksisstedet skal sende melding om yrkesskade/yrkessykdom til NAV dersom smitte pådras ved praksisstudier i Norge. FSH skal sende melding om yrkesskade/yrkessykdom dersom smitte pådras på undervisningsstedet i undervisning eller dersom sykdom eller smitte oppdages etter hjemkomst fra praksisstudier i utlandet. 

Studenter i praksisstudier ved FSH regnes som helsepersonell, jf. Helsepersonelloven § 3 nr. 3.  For personer som arbeider i helsetjenesten anbefaler FHI at  smitteoppsporing og sanering skal gjelde hele husstanden, jf. MRSA-veileder pkt. 7.2 .

Er du regnet som smitteførende med antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier skal du ikke ha pasientkontakt ved praksisstudier på helseinstitusjon. Det skal leveres tre negative kontrollprøver før praksisstudier med pasientkontakt kan påbegynnes. MRSA er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. 

MRSA-smitte kan medføre forsinkelse i studiet, og behandlingsresistent MRSA kan medføre avbrutt studie. Studenten kan da ha rettigheter hos Lånekassen (sykestipend) og NAV (yrkesskade, arbeidsavklaringspenger).

 

Positiv tuberkuloseundersøkelse

Studenter som får forebyggende behandling kan normalt gjennomføre praksisstudiene. Les om tuberkulose på Helsenorge.no Tuberkulose (helsenorge.no) og på Folkehelseinstituttets nettsider «Du blir frisk av tuberkulose» (fhi.no).

Når og hvordan skal skjema leveres

Egenerklæringsskjema besvares via nettskjema, se lenke i infoboksen til høyre på nettsida. Skjemaet skal leveres innen en måned før praksisstart i din første praksisperiode eller ved behov i løpet av studietiden, se avsnittene Obligatorisk MRSA-testing og Obligatorisk tuberkuloseundersøkelse.

Ta kontakt med faglærer/studieleder dersom du har spørsmål eller behov for veiledning.

Hvilke utgifter refunderer FSH

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) refunderer utgifter til to MRSA-tester til studenter ved FSH som reiser på utveksling til utlandet.

FSH dekker som en klar hovedregel ikke utgifter til sanering eller behandling av MRSA via privat helsetjeneste. Dersom sanering eller behandling av MRSA via primærhelsetjeneste/offentlig helsevesen ikke er mulig å gjennomføre, må begrunnet søknad sendes til FSH før sanering eller behandling via privat helsevesen igangsettes. FSH dekker ikke utgifter til privat helsevesen som ikke er godkjent av fakultetet på forhånd.

NAV yter full godtgjørelse for utgifter til legehjelp for undersøkelse, behandling og kontroll ved antakelse om MRSA-infeksjon eller MRSA-bærerskap, se MRSA-veileder kap. 8.6 Økonomiske forhold.

For refusjon av utgifter fra Nord universitet, fyll ut og send skjemaet R​efusjon av utgifter​ elektronisk til fsh-post@nord.no. Husk å legge ved kopi av kvitteringer/dokumenterte utgifter. ​