Ove vil gjøre Nordland til foregangsregion innen økologisk økonomi

Går det som Nord-professoren vil, kan Bodø og Nordland i løpet av få år bli en europeisk foregangsregion innen økologisk økonomi.

Klikk her for å endre bildet
Prosjektleder for økologisk økonomi: Ove Jakobsen, professor ved Handelshøgskolen (HHN) ved Nord universitet, er hyret inn i en 20 prosent stilling som prosjektkoordinator for økologisk økonomi i Bodø2024-teamet. – Erfaringene herfra vil også komme godt med i forskningsarbeidet og utviklingen av kurs ved Nord universitet, sier han. (Foto: Hege Eilertsen/Nord universitet).​
​​​​​​​​Lukk øynene, og visualiser verden anno 2021: Hva ser du?

Pandemi, skjelvende handelsmarkeder, et stadig økende overforbruk og endeløse klimautfordringer?

Eller ser du forbi året vi enda er i starten av, og inn i en fremtid hvor det fortsatt er mulig at både individer, og små og store samfunn kan endre og tilpasse seg? Klarer vi å ta en U-sving? Kan vi skape en morgendag, hvor den økonomiske veksten foregår mer i takt med naturens økosystem?​

– En særdeles viktig oppgave

Ove Jakobsen, som er professor ved Handelshøgskolen (HHN) ved Nord universitet, mener det er på høy tid med et radikalt skifte. Og han mener Bodø og Nordland både kan – og bør – stå i spissen for en mer klimavennlig og bærekraftig utvikling. Med kulturbyprosjektet Bodø2024 har vi en utmerket mulighet, mener han.

– Tankesettet rundt økologisk økonomi brer stadig om seg. Det er en særdeles viktig oppgave å spre kunnskap om dette, sier professoren , som nylig ble tildelt rollen som prosjektkoordinator nettopp for økologisk økonomi i Bodø2024.

Da Bodø kommune startet søknadsprosessen som for halvannet år siden sikret byen status som Europeisk kulturhovedstad i 2024, var Ove en sentral del av teamet.

Bidragene hans, både i søknaden og i form av tanker og innspill om fremtidsmulighetene i forlengelsen av en kulturbystatus, var med på å sette fart på prosjektet.

Synspunktene hans om å vektlegge etikk, dialog og økologisk økonomi inn i satsingen, høstet bred støtte. Både hos den politiske ledelsen i Bodø kommune, fylkeskommunen og hos det internasjonale panelet som vurderte søknaden.

– Jeg ble egentlig bare mer og mer involvert, og det gikk fra å være et prosjekt til å bli en grunnleggende ide. Nå skal jeg bidra til at vi får gjennomført prosjektet, og til at Bodø og Nordland kan bli en foregangsregion både i norsk og europeisk sammenheng, forteller han.

Viktig – og fremtidsrettet satsing

Hva er så økologisk økonomi, egentlig?

Ove beskriver fagfeltet og begrepet som et nytt «økonomisk system», eller tankesett om du vil. I USA har det blitt forsket på feltet siden tidlig på 80-tallet, og ved HHN siden midten av 90-tallet. I korte trekk handler det om å bygge en økonomi som hensyntar alle sider ved natur og kultur.

For å lykkes med det, må vi kaste om på gamle tenkemåter: Vi må tørre å tenke utopisk, sier professoren, og i fremtiden gjøre vurderinger ut fra helt andre verdier enn i dag, og ut fra en mer organisk helhetsforståelse.

Den nye prosjektkoordinatoren til Bodø2024 har reist land og strand rundt som professor, for å fortelle både studenter, politikere og næringslivsaktører om de fremtidsmulighetene som knytter seg til fagfeltet han har forsket på og jobbet med i en årrekke nå.

Engasjementet er betydelig, og Ove, som til daglig er tilknyttet HHNs Senter for økologisk økonomi og etikk, forteller at han får mange positive tilbakemeldinger på foredragene han holder. Mange engasjeres, og kommer både med forslag og initiativer.

En «viktig, riktig og fremtidsrettet satsing», var ord som ble brukt av det internasjonale panelet som har vurdert Bodøs muligheter for å lykkes med en slik satsing. Panelet mener Bodø kan bli en «best practice»-arena og foregangsregion. De har troen på at økologisk økonomi-tankegangen kan implementeres i kulturbysatsingen, og at både Nord universitet og andre europeiske universiteter og nettverk kan bidra inn i satsingen. 

Med et stort og internasjonalt nettverk på fagfeltet, og Nordland fylkeskommune på lag, har også Ove god tro på at det lar seg gjøre.

– Nå tror jeg ikke «alt» vil endre seg innen 2024, men vi har mange og gode muligheter til å sette i gang flere positive prosjekter som kan bidra til at vi kommer enda lengre i fremtiden. Vi håper at Bodø2024 blir startskuddet og året hvor vi går inn i denne «nye» fremtiden, sier han.

Vil utfordre de unge

I dag, mener han, er det alt for mange som svartmaler fremtidsutsiktene, og som er for skeptiske til at både utvikling og etablerte sannheter kan snus:

– Vi må tørre å eksperimentere med nye måter å tenke samfunnsutvikling på, og legge opp til at vi i langt større grad enn i dag blir et dialog-samfunn. Vi må innta et «bottom up»-perspektiv, og snu opp-ned på tankene våre, sier engasjerte professoren.

I Bodø jobbes det nå blant annet med at elever ved flere av byens videregående skoler skal få mulighet til å lære mer om økologisk økonomi, som valgfag. 

For Bodøs del, både på tur inn i og i forlengelsen av kulturbyprosjektet Bodø2024, mener Ove at det også ligger mange muligheter i den store regionen rundt fylkeshovedstaden. Det kan handle om alt fra å invitere lokale matprodusenter og kulturaktører med på samarbeid, til å legge til rette for mer dialog og samspill. Bærekraft og desentralisering står sentralt i økologisk økonomi-tankegangen.

– For å spissformulere, handler det om at vi i større grad ønsker å få frem potensialet både i hver enkelt, og hvert enkelt samfunn. Vi er i en tidsalder nå, hvor det er i ferd med å skje noe. Og dette er det også viktig at dagens nye studenter lærer å tenke kritisk rundt, slik at vi kan utfordre etablerte sannheter. Hva er vitenskap? Hva er etikk? Vi trenger disse nye måtene å tenke på, sier Ove, før han legger til at det også på tvers av de ulike fakultetene ved Nord jobbes med flere forskningssøknader som relaterer seg inn på fagfeltet.

– Det kommer veldig mange gode forslag inn fra mennesker jeg møter, når jeg reiser rundt og holder foredrag om dette. Det er mange som ser nye muligheter, og som vil være med. Kjernen i dette er jo at vi må tegne og skape oss et bilde av den fremtiden vi ønsker oss inn i. Det vi ønsker oss er gode samfunn, hvor det skal være godt for folk å leve, sier den nye koordinatoren.

I kulturbyprosjektet er også hans kollega, HHN-professor Dorthe Eide, med som styremedlem.

–​ Jeg synes det er bra og viktig at fagfolkene våre er involvert i denne typen prosjekter. Det viser både at kunnskapen vår er relevant, at Bodø bruker den kompetansen vi har, og at vi oppfattes som en nyttig samarbeidspartner i store prosjekter i regionen vår, sier HHN-dekan Gry Alsos.​