Simulatortrening i Trafikkopplæring SitT


​​

Hovedmålet med prosjektet «Simulatortrening i trafikkopplæring» er å undersøke om kvaliteten på trafikkopplæringen kan bedres ved bruk av kjøresimulator, og dermed bidra til at vi kan oppnå regjeringens 0-visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Videre skal det forskes på hvordan trafikklærerutdanningen må utvikles for å oppnå best mulig læringsutbytte når simulatortrening tas i bruk i trafikkopplæringen hvis så blir tilfelle. Prosjektet startet i desember 2016. I løpet av 2017 og 2018 gjennomførte vi en større datainnsamling om teoretisk læringsutbytte hvor vi sammenlignet bruk av simulator i en del av trafikkopplæringen (del 1.7 i læreplanen) med hvordan opplæringen gjøres per i dag. Deler av resultatene er publisert (se Sætren et al., 2019b). I tillegg gjennomførte vi en kvalitativ studie i 2018/2019 hvor vi så på fordeler og ulemper bruken av simulator i trafikkopplæringsbransjen frem til da (se Sætren et al., 2019a). 

I 2018 gikk vi til anskaffelse av en ny simulator med oppdatert software for læreplanen i trafikkopplæring. Denne er nå tatt i bruk i praksisen som er en del av opplæringen for alle trafikklærerstudenter. Med dette vil vi nå fremover sammenligne opplæring gitt i simulator med læring ved tradisjonell opplæring med et pedagogisk perspektiv for lærer og elev. Dette vil være hovedfokus for tiden som gjenstår. Dette er planlagt å være både en kvalitativ studie samt ha elementer av eksperiment og få kvantitative data. Til slutt er vi i gang med et mulighetsstudium parallelt med dette, hvor vi ser på mulighetsutvikling av bruk av simulator på et samfunnsnivå i trafikkopplæringsbransjen. 

Simulatoren vi benytter er en modell som vil være innenfor en økonomisk ramme som de fleste trafikkskoler vil kunne anse som mulig. I tillegg er den av en størrelse som gjør at den ikke tar stor plass. Dette gjør at vi anser dette som noe de fleste trafikkskoler reelt kan anskaffe. Softwaren er også utviklet i Norge for den norske føreropplæringen, hvilket gjør samarbeid med produsenten lett tilgjengelig. 

De som er med: 
 • Nord universitet: Gunhild Birgitte Sætren (PhD, prosjektleder), Toril Fagerli Birkeland, Pål Andreas Pedersen (professor), Jonas Rennemo Vaag (PhD), Thor Owe Holmquist
 • NTNU Samfunnsforskning : Catharina Lindheim, Martin Rasmussen Skogstad (PhD)Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

De 5 arbeidspakkene i SitT

 • AP 1: Erfaringskartlegging
 • Hva er status quo i Norge og Europa
 • AP2: Simulator
 • Hvilke scenarier må lages og hva er mulighetene med software som utvikles?
 • AP3: Simulatortrening
 • Gjennomføringen av selve eksperimentene
 • AP4: Trafikklærerutdanningen
 • Kartlegge hvilke konsekvenser simulatortrening kan ha på trafikklærerutdanningen
 • AP5: Mulighetsstudium og spredning

Hvorfor simulator i trafikkopplæring

 • Møter situasjoner man kanskje ikke møter IRL som er viktig å øve på
 • Man har lov til å gjøre feil i et tilgivende miljø
 • Man får mengdetrening
 • Det vil være miljøbesparende
 • Man kan ha mørkekjøringsdemonstrasjon hele året fremfor kun i perioden okt-mars
 • Det kan være kostnadseffektivt for den som lærer å kjøre bil
 • Øke kompetansen til bilførere og dermed øke trafikksikkerheten


Problemstillingene i SitT
 • Hvordan få optimal læring ved å kombinere simulatortrening og vanlig trafikkopplæring IRL?
 • Hvordan må utdannelsen til trafikklærere endres?
 • Hvordan kan simulatortrening implementeres nasjonalt?