Forskning ved Handelshøgskolen

Forskning ved Handelshøgskolen
Handelshøgskolen ved Nord universitet driver forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor det bedriftsøkonomiske fagfeltet og andre områder som naturlig hører hjemme innenfor våre fagområder.

Vi skal fremme forskning som er nytenkende, kreativ og internasjonalt orientert, og har som ambisjon å være blant de fremste internasjonalt på forskning innen våre satsingsområder som er: entreprenørskap og innovasjon, økologisk økonomi og etikk, økonomistyring i kontekst, næringsutvikling i nordområdene.
Andre sentrale forskningsområder er transportøkonomi, opplevelsesbasert reiseliv, sikkerhet og beredskap, samt maritim økonomi og ledelse.

Våre forskere publiserer årlig et stort antall artikler i internasjonale tidsskrifter og deltar på mange internasjonale konferanser innenfor de ulike økonomiske fagene. Fagmiljøet er også kontinuerlig med i gjennomføring av internasjonale forskningsprosjekter, og vi har årlig ambisjoner om å arrangere internasjonale konferanser og seminarer ved HHN. Dette gir viktige faglige impulser til miljøet og representerer sentrale forutsetninger for at det vitenskapelige personale skal kunne gi god forskningsbasert undervisning.

Strategiske prioriteringer

Internasjonalisering: Handelshøgskolen Nord universitet skal styrke sin internasjonale posisjon ved å videreutvikle sine forskningsstrategiske spydspisser, satse på økt utdanningssamarbeid, og være et sentrum for Nordområdesatsing.

Faglige spydspisser: Handelshøgskolen Nord universitet skal videreforedle sine utvalgte forskningsgrupper, sentra og utdanningsprogram mot et europeisk toppnivå.

Rekruttering: Handelshøgskolen Nord universitet skal øke andelen fremragende professorer og kvinner i faglige stillinger.

Forskningsproduksjon: Handelshøgskolen Nord universitet skal øke antallet internasjonale publikasjoner og stabilisere forskningsproduksjon på et høyt nivå.