Faggruppe Trafikk

Faggruppe trafikk

Nord universitet studiested Stjørdal bygger et forsknings- og utdanningsmiljø for framtiden innen transport, infrastruktur og teknologiledelse.

​​Overordnede mål for forskningen på faggruppe trafikk

  • Nord universitet har et nasjonalt ansvar for utdanning av trafikklærere og har som ambisjon å være verdensledende innen trafikkopplæring.

  • EU har som mål å halvere antall drepte i trafikken innen 2030, sammenliknet med tallene fra 2020. Norge er sammen med Sverige, de mest trafikksikre landene i verden. Stortinget vedtok i 2002 en Nullvisjon. Dette er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken. Nullvisjonen er vår ledestjerne i alt arbeid vi gjør, innenfor forskning og utdanning.

  • I Norge skal alle nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være nullutslippskjøretøy innen 2025 og EU har som mål å være klimanøytral innen 2050. Norge er fremst i verden når det gjelder elektrifisering av personbiler og for å nå de ambisiøse nullutslipps-målene har også hydrogenteknologi et spesielt stort potensiale. Nullvekstmålet er innført for å redusere klimagassutslipp og innebærer at persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Får å nå klimamålene er langsiktig omstilling av transportsektoren viktig og faggruppe trafikk skal bidra med forskningsbaserte løsninger for mer miljøvennlig transport.

I arbeidet med å oppnå disse overordnede målene bidrar Faggruppe trafikk med tverrfaglig forskning innenfor pedagogikk, psykologi, ledelse, jus og ingeniørvitenskap. Forskningen på faggruppe trafikk kjennetegnes ved å sette mennesket i fokus og innbefatter alle trafikantgrupper og førerkortklasser. Fagmiljøet på faggruppe trafikk er til enhver tid involvert i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Dette er en forutsetning for god forskningsbasert undervisning i utdanningene våre. ​

ForskningsområderKontaktperson
Pedagogikk og didaktikk i trafikkopplæringEva Signora Brustad Dalland, Hilde Kjelsrud, Trygve Jakobsen Steiro
Trafikk- og transportpsykologiAn-Magritt Steinset Kummeneje, Fred Størseth, Özlem Simsekoglu
Ledelse, innovasjon og entreprenørskap i trafikkskoler og transportbedrifterKatrine Grinerud, Jan Petter Wigum
Veitrafikklover og forskrifterRoger Helde
Infrastruktur og kjøretøyteknologiGiuseppe Marinelli
Medier, kommunikasjon og sikkerhetsstyringThomas​ Wold


 Faggruppeleder

 Forskningskoordinator