Faggruppe Trafikk


Nord universitet studiested Stjørdal bygger et forsknings- og utdanningsmiljø for framtiden innen transport, infrastruktur og teknologiledelse.

​​​​​​​​​​​Vår faggruppe er tverrfaglig med en spennvidde fra fremtidens transportsystemer, digitalisering, sikkerhetsledelse og samfunnssikkerhet til menneskelig adferd, psykologi, pedagogikk, jus, prosjektledelse og strategisk endringsledelse i organisasjoner. Våre forskningsprosjekter har fokus på blant annet digitale infrastrukturprosjekter, bruk av simulator og virtual reality for trafikksikkerhet, intelligente transportsystemer og teknologiledelse. Se også beskrivelsen av faggruppens sentrale forskingsområder nedenfor. I tillegg arbeider faggruppen med ulike trafikkfaglige problemstillinger med fokus på samspillet mellom trafikkstyringen, menneskene, kjøretøy og veg.​

Forskningsgruppeleder for Menneskelige faktorer og pedagogikk er førsteamanuensis Elisabeth Suzen og forskningsgruppeleder for Teknologi er førsteamanuensis Giuseppe Marinelli.

Ph.D.-studier

Med en mastergrad innenfor økonomisk-administrative fag kan du ta en doktorgrad hos oss på Handelshøgskolen. Doktorgradsutdanningen skal først og fremst kvalifisere for forsknings- og utviklingsarbeid, men også for annet arbeid i samfunnet som krever innsikt i vitenskapelige arbeidsmetoder og resultater. På studiested Stjørdal er det ønskelig med doktorgradsprosjekter innen blant annet digitalisering, sikkerhet og ledelse.

Er du interessert i å bli del av et engasjert og fremtidsrettet forskermiljø, ta kontakt med vår faggruppeleder​.


>> Se ledig stilling som doktorgradsstipendiat ved Handelshøgskolen​


Sentrale forskningsområder

Pedagogiske og didaktiske studier

Pedagogikk er et sentralt emne både i høyere utdanning generelt og på det trafikkfaglige området, og er også en av kjernekompetansene til fagpersonene på fagområdet. Et velfungerende system for føreropplæringen er en forutsetning for å oppnå ønsket sikkerhetsnivå i vegtrafikken. Derfor er det viktig å drive forskning på faktorer og prosesser som inngår i føreropplæringen både i et teoretisk og et praktisk perspektiv. Hovedtemaene i forskningen på dette området inkluderer tema som vurdering og evaluering av læringsutbytte, voksenpedagogikk, student- og fagfelleopplæring, læreplaner for føreropplæring, førerprøver, implementering av ulike pedagogiske, psykologiske og teknologiske metoder og virkemidler (som for eksempel GDE-rammeverk) og innovative veilednings- og undervisningsmetoder. Team
Elisabeth Suzen
​Forskningsgruppeleder
Ståle Lødemel
Førstelektor
Aksel Røstad
​Universitetslektor
Bård Aune
​Universitetslektor
​Elin Kyllo
Høgsk-/øvingslærer
Eva Signora Brustad Dalland
Førsteamanuensis
​Hilde Kjelsrud
​Stipendiat
Jan Petter Wigum
Universitetslektor
Kåre Robertsen
Universitetslektor
​Kari-Anne Tyvold
Høgsk-/øvingslærer
​Lisbeth Krøvel
Høgsk-/øvingslærer
​Petter Helmersen Bogfjellmo
Universitetslektor
Randi Brynhildsvoll
Universitetslektor
Roger Hanssen
Universitetslektor
​Rolf Robertsen
Førstelektor
​Svein Loeng
Førstelektor
Svein Robertsen
Høgsk-/øvingslærer
​Thor Owe Holmquist
Universitetslektor
Tor Owe Musum
Høgsk-/øvingslærer
Toril Fargerli Birkeland
Universitetslektor
​Trond Hanssen
Universitetslektor
Audun Stiansen
Universitetslektor
​Brit Solli Isachsen
Universitetslektor


Trafikantatferd og "Den menneskelige faktor"

Den menneskelige faktoren (The Human Factor) er en av årsakenes til veitrafikkulykker. For å forhindre ulykker og redusere ulykkesrisikoen er det derfor viktig å sette fokus på trafikantene i trafikksystemet. Forskningen på dette fagområdet retter seg mot risikofylt atferd og risikofaktorer for forskjellige trafikantgrupper (eksempelvis førere av bil og MC og fotgjengere). Et viktig mål med forskningen er å undersøke underliggende psykososiale, kulturelle og organisatoriske faktorer som kan lede til risikoatferd hos trafikantene I tillegg til økt forskningsfokus mot sikkerhet og atferd, er det viktig at forskningen fortsatt har fokus på tema som reiseatferd, samspillet mellom ulike trafikantgrupper og interaksjonen mellom mennesket og kjøretøyet (menneske-maskin relasjonen).Team
​Elisabeth Suzen
​Forskningsgruppeleder
Eva Signora Brustad Dalland
​Førsteamanuensis
​Giuseppe Marinelli
​Førsteamanuensis
Jan Petter Wigum
​Universitetslektor
​Kåre Robertsen
Universitetslektor
Ozlem Simsekoglu Nordfjaern
​Førsteamanuensis
​Petter Helmersen Bogfjellmo
Universitetslektor
Rolf Robertsen
​Førstelektor
Thor Owe Holmquist
​Universitetslektor
​Katrine Grinerud
​Stipendiat
​Thomas Wold
​Førsteamanuensis
​Fred Størseth
​Førsteamanuensis

Mobilitet, infrastruktur og kjøretøyteknologi

Innovative teknologier som raskere internett, 5G, selvkjørende teknologi, smart mobilitet, integrerte transportløsninger og kunstig intelligens for å nevne noen, vil føre til fundamentale endringer i transportsektoren de neste årene. Å forstå effektene som genereres av dem, også i et historisk perspektiv, vil være kjernen i forskningen på dette området. Målet med forskningen er å utvikle kunnskap om innovative og bærekraftige transportløsninger samt vei- og kjøretøyteknologi og hvordan disse påvirker trafikantene og mobiliteten i fremtiden.Team
Giuseppe Marinelli
​Forskningsgruppelder
​Bård Toldnes
​Dosent
Kåre Robertsen
​Universitetslektor
Rolf Robertsen
​Førstelektor
​Trond Hanssen
Universitetslektor

Veitrafikklover og forskrifter

Veitrafikkrett har vært et sentralt tema på fagfeltet helt siden Stortinget i 1972 vedtok å etablere et trafikkrelatert miljø for trafikklærerutdanning i Stjørdal. Forskningen på dette området er i det alt vesentlige rettet mot vegtrafikklovgivningen med et særlig fokus på behovet for å ivareta sikkerhet, klargjøre ansvarsforhold og personvern. Utviklingen av automatiserte og autonome kjøretøy med de muligheter og utfordringer dette gir for samfunnet vil ytterligere forsterke dette behovet. Team
​Harald Osland Sandvik
​Universitetslektor
Roger Helde
​Førstelektor

Samarbeid, ledelse, prosjektledelse og strategisk ledelse

Utfordringer både i offentlig og privat sektor stiller ofte krav til samhandling mellom mange organisasjoner og aktører for å finne gode løsninger, for eksempel innen transport, vei- bygging, energi, olje, turisme, forskning og helse. De fremtidige utfordringene kan finnes lokalt, nasjonalt eller internasjonalt i små eller store virksomheter, og inkluderer ulike tema som innovasjon, forretningsmodeller, digitalisering eller sikkerhetsstyring. Mange av sektorene leverer strategiske forretningsresultater og skaper verdier gjennom felles prosjekter. Suksessfaktorene som anses som nødvendige for å lykkes i prosjekter er svært ofte knyttet til samhandlingsegenskaper som strategisk ledelse, tverrfaglig kompetanse og prosjektledelse. Fagmiljøet ved Nord universitet i Stjørdal har relevant, internasjonal og tverrfaglig forskningskompetanse innenfor disse temaene.  Team
Elisabeth Suzen
​Førsteamanuensis
​Rolf Robertsen
​Førstelektor
Wenche Kristin Aarseth
​Professor
Giuseppe Marinelli
Førsteamanuensis
​Ozlem Simsekoglu Nordfjaern
​Førsteamanuensis
​Katrine Grinerud
​Stipendiat

Utvalgte forskningsprosjekter

Bærekraftige løsninger for grenseoverskridende arrangementer

Driving characteristics of light trailers

(02/2019-01/2020)

This project focuses on the driving characteristics of trailers up to 3500 kg that are intended for passenger cars and vans in driver license categories B and BE. The aim of the project is to investigate the various challenges that arise when cars, with a high degree of technological driver support systems, use trailers that are only equipped with mechanical devices for braking, suspension and course stability. In addition, the project also aims to investigate how drivers receive proper training for driving with a trailer, and whether the current legislation is enough for use of trailers in a safe way.

Project team: Kåre Robertsen, Giuseppe Marinelli, Harald O. Sandvik, Edvard Taarnes, Knut Skårdalsmo

Automated feedback and instruction system for category B driver training

(2019-2022)

Nord University Business School, Traffic Division, participates in the innovation project Automated feedback and instruction system for category B driver training, funded by the Research Council of Norway.

The project aims to develop a targeted and individually customized simulator-based driver training. A simulator-based driver training enable learner drivers to start their practical driver training before the age of 16 and will, among other things, provide learner drivers with driving experiences and possibilities to train risky and uncommon traffic situations as well as enabling an increased amount of driver training before they complete their driving test.

One of the key project elements, in which the Traffic Division contributes to, is to develop a "virtual instructor" (machine-assessment) that will assess the learner driver`s performance in the various driving exercises and provide feedback/comments in relation to the objectives stated in the Driver Education curriculum category B. This as a continuous follow-up assessment of the learner drivers throughout their entire training course.

Participants:

The Research Council of Norway, Nord University, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Foundation for Scientific and Industrial Research (Sintef), Way Ltd, and The Norwegian Public Roads Administration.

Project team: Rolf Robertsen, Ståle Lødemel

VR in driving education - Feasibility Study Project

(09/2019 – 02/2020)

Nord University has been appointed by The Norwegian Public Road Administration (Statens Vegvesen) to develop a study that investigates the possibility of using VR technology inside driving education. A feasibility study will be performed, with the specific focus on practicing traffic situations using VR solutions. The objective is to assess and justify whether VR technology can be adapted and used also in driver training.

In addition to an extended and detailed literature review, the research group has designed a survey in order to investigate the opinions of driving instructors, learner drivers and public in Norway. 

Finally, some practical use scenarios are developed and suggested, in order to set the stage for a further experimentation directly on the field.

Project team: Giuseppe Marinelli, Kåre Robertsen, Özlem Simsekoglu, Robin Isfold Munkvold, Rolf Robertsen, Trond Olav Skevik

SkiTour Scandinavia - Value and collaborations in major sporting projects in the region

The project originates from collaborations between Stjørdal, Meråker, Sundsvall, Östersund and Trondheim municipalities. The main goal of the research project is to strengthen the entrepreneurial opportunities linked to the region's unique winter sports environment. Also included in the project are other similarly major sporting events in the region, olympic games and world championships. The main purpose is to create lasting value for business and especially tourism after the sporting projects events. A number of business organizations in the region is part of the research project. Professors and researchers from Nord university in Stjørdal Norway and Mitt University in Östersund Sweden have worked for many years with research projects in tourism, adventure industry and leadership and partnering in major projects. We are now developing the research further in the area of Green Transport and Tourism.

Contact: Professor Wenche Aarseth, Nord university.

 
 Faggruppeleder