Forskningsprosjekt ved Handelshøgskolen

Her er en oversikt over noen av forskningsprosjektene som foregår ved fakultetet. Prosjektene varierer i størrelse og omfang, fra enkeltforskerens publikasjon til store internasjonale prosjekter.

​​GENRE - Overcoming the Entrepreneurial Ecosystem Gender Divide: A Cross-Cultural PerspectiveGENRE undersøker kvinnelige teknologigründere sine erfaringer fra entreprenørielle økosystemer i Norge, Irland, Sverige og Israel. Vi analyserer hvordan kvinner og menn påvirkes av, og på sin side, påvirker slike entreprenørielle økosystemer. Vi er spesielt opptatt av inkubatorer og gründernes erfaring med investorer og andre finansieringsaktører som opererer i økosystemene. Her studerer vi hvordan kvinners og menns teknologientreprenørskap er relatert til aksepterte normer for femininitet og maskulinitet i teknologiinkubatorer og hos finansieringsaktører.

Prosjektperiode: 
2019-2022

Prosjektgruppe i Norge:
Gry Agnete Alsos (prosjektleder), Marta Lindvert, Marianne Arntzen-Nordqvist, Elisabet Ljunggren

Samarbeidspartnere:
Dublin City University, Irland, Kinneret College on the Sea of Galilee, Israel, Karlstad University, Sverige

Finansiering:
EU H2020 Gender Net, Forskningsrådet 

Brief project description
I de fleste rammeverk som beskriver regionale økosystem for innovasjon og entreprenørskap forutsettes det at alle gründere har lik tilgang til ressurser, deltakelse og støtte, og derfor en lik sjanse for å lykkes med oppstart av en ny bedrift.  Imidlertid er kvinner underrepresentert i gode entreprenørielle økosystemer, særlig når det gjelder teknologibasert entreprenørskap. Det er en vedvarende kjønnsskjevhet i entreprenørskapsdiskursen og i praksis. FNs bærekraftmål for kjønn uttaler at kvinner lider av “ulemper i utdanning som kan føre til mindre relevante ferdigheter og begrensede muligheter på arbeidsmarkedet”. GENRE adresserer dette ved å utvikle en nyansert forståelse av hvordan kvinner og menn påvirkes av, og igjen påvirker, de entreprenørielle økosystememene på ulike måter. For å gjøre dette, fokusere på en spesifikk fasett av kjønn i entreprenørskap: nemlig kvinnes teknologientreprenørskap og hvordan dette forholder seg til aksepterte normer for femininitet og maskulinitet i forskjellige sammenhenger. Vi vil analysere hvordan ulike kulturer innebærer ulike interaksjoner mellom kjønn, teknologi, entreprenørskap og innovasjonsøkosystemer. Sammenligningen vår mellom Irland, Sverige, Norge og Israel vil bidra til å forklare variasjoner og likheter med hensyn til kjønn i teknologientreprenørskap og i entreprenørielle økosystem. Resultatene vil ha betydning for politikkutforming rettet mot inkludering og bærekraft, og dermed komme både kvinner og menn til gode.

GENRE undersøker i hvilken grad entreprenørielle økosystemer støtter eller hindrer kvinnes teknologientreprenørskap. Vi skal:
  • Undersøke variasjoner i offentlig politikk mellom nasjonale økosystemer for teknologi-entreprenørskap med et kjønnsobjektiv.
  • Undersøke hvilken rolle aktører i økosystemet knyttet til inkubasjon og finansiering har for å påvirke kvinners engasjement i teknologientreprenørskap.
  • Utforske i hvilken grad kjønnede forståelser av (teknologibasert) entreprenørskap påvirker investoratferd, og hvordan dette påvirker legitimiteten til mannlige og kvinnelige teknologigründere som søker finansiering.
  • Utvikle verktøy for å visualisere og utfordre de underliggende kjønnsnormene som hemmer prosessene for innovasjon i gründerøkosystemer.
  • Gi anbefalinger til et internasjonalt rammeverk for å styrke kvinnelige teknologigründeres deltakelse i entreprenørielle økosystemer.

For mer informasjon, følg oss på Twitter eller LinkedInMARPART

Les mer om MARPART

SmarthNorth

Les mer om SmarthNorth

TRANSACT


Transformative capabilities of the accounting profession: Study of the Norwegian small and medium accounting practices

Les mer om TRANSACT

Service Innovation and Tourist Experiences in the High North

Informasjon kommer.

Local government budgeting reforms in Russia: implications and tensions

Informasjon kommer.

Operational logistics and business prosess management in High Arctic oil & gas operation

Informasjon kommer.

Simulatortrening i Trafikkopplæring SitT

I SitT- prosjektet ser vi om bruk av simulatortrening i føreropplæringen kan forbedre sikkerheten i trafikken. Vi vurderer simulatorbruk både som en del av undervisningsopplegget knyttet til å ta førerkortet og ved trafikklærerutdanningen. Simulatortrening har i mange år vært en del av standardisert opplæring i mange bransjer, som for eksempel luftfart, kjernekraft, medisin og olje og gass. Vi trenger imidlertid ikke å se lengre enn til den dagligdagse biltrafikken for å finne et eksempel som har mye høyere tall på ulykker og dødsfall enn eksemplene over. 

Nordområdesenterets prosjekter
Oversikten er ikke fullstendig.