Ph.d. i bedriftsøkonomi

Utfyllende informasjon om opptak, finansiering, disputaser, doktorgradskurs og ledige stillinger.

​​En doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen, Nord universitet kvalifiserer for varierte oppgaver som krever høy kompetanse og svært gode analytiske evner. Mange fortsetter innen akademia med undervisnings- og forskningsoppgaver, mens andre velger stillinger i offentlig eller privat næringsliv.

Som doktorgradsstudent ved Handelshøgskolen, Nord universitet jobber du tett sammen med ledende professorer innenfor et interessant og dynamisk forskningsmiljø. Vi oppfordrer våre studenter til å ta deler av studiet i utlandet både gjennom å delta på internasjonale konferanser og forskningsopphold.

Utdanningen er normert til 3 år og består av en kursdel og en doktoravhandling. Emnene som
inngår i kursdelen, skal gi kandidatene opplæring i teori og metode som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme.

Om studiet

Doktorgradsutdanningen er en videreføring av de bedriftsøkonomiske studiene ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Studiet inneholder en kursdel som skal utgjøre minst 40 studiepoeng. Hovedtyngden av studiet er imidlertid det selvstendige forskningsarbeidet som utgjør grunnlaget for doktoravhandlingen.

Doktorgradsutdanningen skal først og fremst kvalifisere for forsknings- og utviklingsvirksomhet, men også for annet arbeid i samfunnet som krever innsikt i vitenskapelige arbeidsmetoder og resultater. Gjennom utdanningen skal studenten skaffe seg faglig dybde i faget bedriftsøkonomi, og kunne sette faget inn i en større ramme. I tillegg skal studenten ha kjennskap til aktuelle metoder og beherske minimum en av disse på anvendelsesnivå.

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder innen fagområdet og bidrar til å utvikle ny faglig kunnskap. Avhandlingen skrives gjerne i form av 3 - 4 artikler, disse bør kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Fullstendig studiebeskrivelse finner du her.

Opptak

Opptakskravene er beskrevet i Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet, med utfyllende retningslinjer for ph.d i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

Det kreves femårig utdanning på universitetsnivå i bedriftsøkonomiske fag (Master of Science) eller tilsvarende. Minst 2 av årene (120 studiepoeng) må være på masternivå og minimum 90 studiepoeng må være innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. Normalt vil det innebære en toårig mastergrad som inkluderer en masteroppgave/thesis. Det kreves et karaktersnitt på B både for masteroppgaven og
mastergraden som helhet.

Søknaden bør inneholde:

  • Dokumentasjon av gjennomført utdanning.
  • Prosjektbeskrivelse som gir en faglig redegjørelse for prosjektet (se egne retningslinjer for dette som kalles et "research proposal")
  • Plan for opplæringsdelen, dvs. hvilke doktorgradskurs som kan være aktuelle.
  • Forslag på veileder hvilket forskningsmiljø man ønsker å være tilknyttet.
  • Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre. Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden.
  • Dokumentasjon av finansiering for doktorgradsperioden må følge søknaden. Privat
    finansiering (egne eller familiens midler og lignende) aksepteres normalt ikke.

Finansiering

Før du sender inn din søknad om opptak til vårt doktorgradsprogram, må du skaffe tilstrekkelig finansiering for hele doktorgradsperioden.
Mulige finansieringstyper kan være stipendiatmidler og andre forskningsmidler, eller annen ekstern finansiering. Tilstrekkelig finansiering er en absolutt forutsetning for å kunne få opptak.

Særlig om stipendiatmidler:

Stipendiater er en egen stillingskategori hvor du blir ansatt og lønnet, for å gjennomføre en doktorgrad. Ved utlysning av slike stillinger, forutsettes at du får opptak til et bestemt doktorgradsprogram. Søkere til stipendiatstilling legger ved en prosjektbeskrivelse (2-4 sider). Vi ansetter stipendiater for 3 år eller 4 år. Stipendiater ansatt for en 4-års periode har 25 % arbeidsplikt. Ansettelse av stipendiater følger universitetets egne prosedyrer for ansettelse av vitenskapelig personell.
For stipendiater ansatt ved Handelshøgskolen, Nord universitet skal søknad om opptak og research proposal være endelig godkjent senest tre måneder etter ansettelse. Du vil bli tildelt en veileder som vil bidra i prosessen med å skrive research proposal.

Se her for ledige stillinger

              
Annen finansiering:

Også andre enn de som er ansatt som stipendiater kan søke om opptak til et doktorgradsprogram.
For disse vil vilkåret om finansiering kunne være oppfylt ved at for eksempel arbeidsgiver inntar
arbeidet med doktorgradsavhandlingen som del av den ansattes primæroppgaver. Et annet alternativ kan være at søkeren har søkt om midler fra for eksempel Norsk forskningsråd, og at disse
midlene benyttes til å kjøpe søkeren fri fra ordinære oppgaver hos sin arbeidsgiver. Dette gjelder også utenlandske stipendiater som har med seg finansiering fra hjemlandet.


       
 

Disputaser

​Nr. 73-2018
Marianne Arntzen-Nordquist
The financing process of new technology-based firms - The entrepreneur’s perspective
​Nr. 72-2018
Are Jensen
Early imprints in and on new technology-based firms
​Nr.71-2018
Asbjørn Veidal
​Strategic entrepreneurship in farm businesses
​Nr. 70-2018
Andras Mikkelsen
Trading fast and slow: algorithmic trading in  the Nordic region
​Nr. 69-2018    
Karin Wigger
Mobilization of Collective Resources for Entrepreneurship: Case Studies in Nordic Peripheries
​Nr. 68-2018
Olga Iermolenko
​The human side of accounting: The bonds between human agency and managament accounting practices' changes in the transitional economy
​Nr. 67-2018
Vivi Marie Lademoe Storsletten
Quality as flourishing. A study of quality based upon leadership in kindergartens with implications for Ecological Economics
​Nr. 66-2017
Igor Khodachek​Budget, Strategy and Accounting. Managing institutional change in Russia’s governments
​Nr. 65-2017 Evgenii Aleksandrov​The changing role of accounting from reformees’ perspective: A study of public sector reforms in Russia
​Nr. 64-2017​Sølvi Solvoll​Development of effectual and casual behaviors: Exploring new venture creation in the tourism industry
​Nr. 63-2017 Thomas Lauvås​The dynamics of university‐industry collaboration: A longitudinal case study of research centers
​Nr. 62-2017Kristian Støre​Methodological contributions and applications in real options analysis
​Nr. 61-2017Kjersti Granås Bardal​Impact of Adverse Weather on Road Transport: Implications for Cost-Benefit Analysis
​Nr. 60-2016Antonina Tsvetkova​Supply Chain Management in the Russian Arctic:
An institutional perspective.
​Nr. 59-2016 Siri Jakobsen​Environmental innovation cooperation:
The development of cooperative relationships between Norwegian firms
​Nr. 58-2015Elena Zhurova​Environmental Performance Reporting of Russian Oil and Gas Companies
​Nr. 57-2015 Hindertje Hoarau Heemstra​Practicing open innovation in experience-based tourism: the roles of knowledge, values and reflexivity
​Nr. 56-2015Krister Salamonsen​Exogenous Shocks as Drivers of Growth in Peripheral Regions.
– A Multilevel Approach to Regional Development
​​Nr. 55-2015 Eva J. B Jørgensen​Border Firms: Norway and Russia
​Nr. 54-2015Marianne Terese Steinmo​How Firms use University-Industry Collaboration to Innovate:
The Role and Development of Social Capital and Proximity Dimensions
Nr. 53-2014​Kjerst Karijord Smørvik​Opplevelsesskaping i dynamiske opplevelsesrom: En studie av turisters opplevelser på Hurtigruten
​Nr. 52-2014June Borge DoornichEntry modes and organizational learning during internationalization. An analysis of Norwegian supply companies’ entering and expanding in the Russian oil and gas sector​
​Nr. 51-2014Ann Heidi Hansen​Memorable moments. Consumer immersion in nature-based tourist experiences
​Nr. 50-2014Ragnhild Johnson​The Practice of Project Management
- A qualitative analysis of complex project-based organizations
​Nr. 49-2014Ingebjørg Vestrum​The Resource Mobilisation Process of Community Ventures
- The Case of Cultural Events in Rural Communities
​Nr. 48-2014 Fritz Johnny Nilssen​Erfaringsutveksling som grunnlag for mestring og livskvalitet
Diagnoseoverskridende samtalegrupper for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne og eller kronisk sykdom.
​Nr. 47-2014Wondwesen Tafesse​The Marketing Functions of the Trade Show System.
​Nr. 46-2014​Muhammad Arif​Inter-organizational Exchange Relationships
– Exchange Relationships between Local Service Suppliers and Tour Operators in the Tourism Distribution Channel. A Comparative Study of Northern Norway and Gilgit Baltistan Pakistan.
​Nr. 45-2013​Imtiaz Badshah​Federal government accounting in The Islamic Republic of Pakistan
​Nr. 44-2013​Kari Djupdal​Sustainable entrepreneurship: Outcomes associated with an environmental certification
​Nr. 43-2013​Inge Hermanrud​Managed Networks of Competence in Distributed Organizations
- The role of ICT and Identity Construction in Knowledge Sharing
​Nr. 42-2013​Nadezda Nazarova​Mastering Nature and Managing Frictions: Institutional Work and Supply Chain Management in The High North
​Nr. 41-2013​Thusitha S. L W. Gunawardana​The significance of power and dependence within supplier-buyer relationships in a high-power versus low-power cultural context."​
​Nr. 40-2013​Elena Panteleva​Contemp​​orary m​anagement accounting practices in Russia: The case of a subsidiary in a Russian oil c​omp​any"
​Nr. 39-2013​Natalia Andreassen​Sustainability Reporting in a Large Russian Oil Corporation. Production Safety Issues"
​Nr. 38-2013​Are Severin Ingulfsvann​Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi".
​Nr. 37-2012​Thor-Erik Sandberg Hanssen​Essays in Transport Economics with application to Transport Policy.
Nr. 36-2012Victoria Konovalenko​ ​A “coordination kaleidoscope”:
The role of a “Corporate University” as a coordinator of knowledge flows in a Russian transnational corporation
​Nr. 35-2012​ Are Brandstad​ ​The management of entrepreneurship support
– Organisation and learning in corporate incubation, technology transfer and venture capital
​Nr. 34-2012​​ Kristin Haugland Smith​ ​Hva er bedrifters samfunnsansvar? - En empirisk tilnærming av bedrifters ansvar overfor samfunnet.
​Nr. 33-2012​​ Harald Fardal​ ​Information System Strategy in Practice – A Social Process Perspective​
​Nr. 32-2011​​​ Elena Dybtsyna​ ​Accountant in Russia: changing times, changing roles​
​Nr. 31-2011​​ Thomas Johansen ​Paradigms in Environmental Management Research
Outline of an Ecosophical-Hermeneutic Alternative.​
​Nr. 30-2011Jorunn Grande​​Entrepreneurship in small rural firms - the case of agriculture​
​Nr. 29-2011​Andrei Mineev​How has the petroleum supply industry developed in The Russian Barents Sea Region? Institutional and managerial aspects​
​Nr. 28-2010​May Kristin Vespestad​Empowered by Nature" - Nature-based High North Tourism Experiences in an International Context.​
​Nr. 27-2010​Jan Terje Henriksen​Planning, Action and Outcome - Evaluation of the Norwegian Petroleum System:
A Structuration Approach to Ripple Effect Studies ​
​Nr. 26-2010​Marina Z. Solesvik​Interfirm collaboration: The context of shipbuilding. ​
​Nr. 25-2010​Gowindage Chamara Jayanath Kuruppu​Development of Central Government Accounting in Sri Lanka: Three Perspectives on The Accounting Changes.
​Nr. 24-2010Heidi Rapp Nilsen​​From Weak to Strong Sustainable Development.
An analysis of Norwegian economic policy tools in mitigating climate change.
​Nr. 23-2010​Frode Fjelldal-Soelberg​Entreprenøriell Markedsføring. En studie av entreprenørskap og markedsføring som overlappende fenomen.​
​Nr. 22-2009​Svein Oskar Lauvsnes​Determinants of a shifting effective demand equilibrium.
An explorative investigation of the interaction between psychological, financial and real factors.
​Nr. 21-2009​Hugo Skålsvik​Studies of Market led Processes influencing Service Performance: - Case Studies on the Norwegian Coastal Voyage
​Nr. 20-2009​Tatiana Maximova-Mentzoni​Marketization of the Russian University: Origins, Features and Outcomes ​​
​Nr. 19-2009​Frode Kjærland​Valuation of Generation Assets - a Real Option Approach
​Nr. 18-2008​Elin Oftedal​Legitimacy of Creative Destruction
​Nr. 17-2008​Evgueni Vinogradov​Immigrant Entrepreneurship in Norway
​Nr. 16-2008​Terje A. Mathisen​Public Passenger Transport in Norway - Regulation, Operators' Cost Structure and Passengers' Travel Costs ​​​
​Nr. 15-2008​Lars Rønning​Social capital in farm-based entrepreneurship and rural development
​Nr. 14-2008​Anne Haugen Gausdal​’Network Reflection’ – a road to regional learning, trust and innovation ​
​Nr. 13-2007​Einar Lier Madsen​Utvikling av dynamiske kapabiliteter i små og mellomstore bedrifter ​​​
​Nr. 12-2006​Tatiana Iakovleva​Factors associated with new venture performance: the context of St.Petersburg​​
​Nr. 11-2007​Levi Gårseth-Nesbakk​Experimentation with accrual accounting at the central government level in Norway - how a global phenomenon becomes a local practice​​
​Nr. 10-2007​Elsa Solstad​Tre sykehus - to verdener - en fusjon. En studie av reorganisering i et helseforetak​​
​Nr. 9-2007​Gry Agnete Alsos​Portfolio Entrepreneurship - general and farm contexts ​​
​Nr. 8-2006​Einar Rasmussen​Facilitating university spin-off ventures - an entrepreneurship process perspective
​Nr. 7-2006​Konstantin Timoshenko​Russian Government Accounting:Changes at the Central level and at a University  ​​​
​Nr. 6-2006​Espen John Isaksen​Early Business Performance - Initial factors effecting new business outcomes​​​
​Nr. 5-2005​Odd Birger Hansen​Regnskap og entreprenørskap. En fortolkende studie av hvordan to entreprenører bruker regnskap​​​
​Nr. 4-2005​Bjørn Willy Åmo​Employee innovation behaviour​​
​Nr. 3-2005​Tor Korneliussen​The Relationship between Initation, Barriers, Product Quality and Internationalization
​Nr. 2-2005​Pawan Adhikari​Government Accounting in Nepal: Tracing the Past and the Present​​​
​Nr. 1-2003​Lars Øystein Widding​Bygging av kunnskapsreservoarer i teknologibaserte nyetableringer​​​

Doktorgradskurs

 2019
​Course
​ECTS-credits​Time and place
VT409E 
Philosophy of Science and Research Ethics
​7,5
December 2-4, 2019 and February 3-5, 2020
​DR430E
Foundations and Future Perspectives in Entrepreneurship Research
​7,5
​February 11-15 2019
​DR437E
​Governance in the High North: Implications for Arctic private and public sector
​7,5
​April 1 - 5 2019
​STT9000
Clustering and Scaling of Categorical Data, with Applications in Business and Social Sciences
​5
​April 29 - 30 and May 2- 3 2019
​MET9009
​Qualitative Research Methods 
​7,5
​April 9 - 12 2019
​MAF9001
MAF9001 Advanced Marketing Theory: Critical thinking
​5
​26-26 February and 1-2 April 2019
​DR432E
Ethics, nature and society
​7,5
​May 6 - 10 2019
​MET9010
​Introduction to Academic Writing
​2,5
March- May 2019
​MET9011
Advanced Academic Writing
​7,5
​October 7 – 9 2019; March 9 – 11 2020; August 25 – 27 2020

2018
​Course​ECTS-credits​Time and place
​MET9008
Scale Construction and Development
​7,5
​December 10-15 2018
​VT409E
​Philosophy of Science and Research Ethics
​7,5
​November 21-23  2018 and 
February 4-6 2019
​MET9005Applied multivariate analysis​7,5February 21-22, 2018, April 4-5, 2018 and individual supervision (to be agreed upon in each case)
​MET9007
​Analyzing Multilevel and Mixed Models Using Stata
​7,5
June 5 – Saturday June 9, 2018
​ECO9000
Contemporary strands of institutional theory and its application to management research
​7,5
​Bodø, August 27-31, 2018
​ENT9000Entrepreneurial Learning and Entrepreneurship Education ​7,5​12-16 March 2018 (mandatory).
30-31 May 2018 (optional)
FIN9003
Econometric foundations for finance
​7,5
​Bodø, May 22-25 and August 20-26, 2018
​DR432E
Ethics, nature and society
​7,5
​Bodø, June 11-15, 2018
DR437E Governance in the High North: implications for Arctic private and public sector ​7,5
​April 16th -20th, 2018 (Bodø, Norway)
​MET9006Statistics for Research, with Applications in Marketing, Management and Innovation ​5​April 16-20, 2018
2017
​CourseECTS-credits​​Time and place
DR432E 7,5​April 19-20, 2017 and June 7-8, 2017, Bodø
VT409E
Philosophy of Science and Research Ethics7,5December 6-8, 2017 and February 5-7- 2018
DR437E Governance in the High North: implications for Arctic private and public sector​7,5​April 3-7, 2017, Bodø
VT408E Qualitative Camp7,5May 29 - June 2, 2017, Bodø
DR430E 7,5​March 13-17, 2017, Bodø
MET9002
Mathematical Tools for Research, using R5April 3-7, 2017, Bodø
MET9001
Meta-analysis: Beyond data synthesis 4October 23-25, 2017, Bodø
MET9003
Literature review for academic writing in business and innovation management4May 9-11, 2017, Bodø
FIN9001
Empirical Asset Pricing5June 19-23, 2017, Oslo
​ ​​More Courses and detailed information will be announced when available. ​ ​
​2016​​
DR442 Perspectives in innovation research ​10​3 seminars: 9-10 February 2016, 19-21 April 2016 and 18-20 April 2016. ​Bodø
VT409E Philosophy of Science and Research Ethics ​7,5November 3-4, 2016 
and January 17-18, 2017
​Bodø
VT408E Qualitative Camp ​7,5​May 30th-June 3rd, 2016​Bodø and Kabelvåg/Nyvågar
DR437E Governance in the High North: implications for Arctic private and public sector​7,5​23rd – 27th May 2016
2 days in September/ October 2016
​Bodø / Russia
DR447E Regression and Principal Component Analysis​5October 17-21, 2016​Bodø
DR448E Philosophy of Science​7,5​First gathering 05.12.16 – 07.12.16  Second gathering 08.05.17 – 09.05.17​Steinkjer
​DR427E Academic Writing ​7,5​November 15 – 17 2016
February 7th – 10th 2017
April 26th – 28th 2017

​Bodø, Saltstraumen
Bodø, Nord University
Trondheim

​2015
​​DR436E Advanced Mathematical Methods in Economics​7,5​Not offered 2015
​Environmental Risks in the Arctic: Assessment and Management​10​Not offered 2015
DR441E Research Methods​First gathering: 25. – 27.11.15.
Second gathering 11. – 12.04.16.
​​Steinkjer
VT409E Philosophy of Science and Research Ethics​​7,5​November 10-11, 2015 (part 1) and January 12-13, 2016 (part 2)​Saltstraumen, Bodø
VT408E Qualitative Camp - Culture and Development in the High North​7,5June 8 - 12th​ 2015​Kabelvåg / Nyvågar, Lofoten
DR439E Structural Equation Modeling​5​May 18 - 22nd 2015​Bodø
DR437E Governance in the High North: implications for Arctic private and public sector​7,5​March 16 th - 21 st, 2 days in August ​Bodø / Russia
DR440E Government Accounting: CIGAR, I/EPSAS, U.S. and China ​7,5​October 12-16, 2015Nord University Business School
DR430E Foundations and Future Perspectives in Entrepreneurship Research​7,5​30 November - 4 December 2015Nord ​University Business School
​More Courses and detailed information will be announced when available.