Stipendiatprogram Nordland

Programmet har innovasjon som overordnet profil og inkluderer åtte ph.d.-stipendiater innen ulike fagområder ved Nord universitet, UiT, Campus Narvik, og Nordlandsforskning. Doktorgradsprogrammet tar for seg sentrale utfordringer knyttet til innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i Nordland. Programmet er initiert og finansiert av Nordland fylkeskommune, i samarbeid med FOU-partnerne.

Aktiviteter

Som en del av stipendiatprogrammet gjennomføres et ph.d.-kurs i innovasjon våren 2016. Kurset er obligatorisk for de åtte stipendiatene i programmet, men er åpent også for andre ph.d.-studenter.

 

Bakgrunn

Nordland er avhengig av vekst og utvikling, og innovasjon er et viktig virkemiddel for å øke verdiskapningen, både i offentlig og privat sektor. Forskning og utvikling er gjerne en forløper for innovasjon, og det er derfor en målsetting at Nordland skal komme opp på landsgjennomsnittet når det gjelder FOU-aktivitet. For å nå dette målet er det nødvendig med mange nye forskerårsverk.

Innovasjon er et fagområde som står sterkt i Nordland; ved Nord universitet har Handelshøgskolen/ Nordlandsforskning landets fremste forskningsmiljø innenfor temaet, og Fakultet for Samfunnsvitenskap har et godt fagmiljø på velferdsforskning som nå også retter seg mot innovasjon i offentlig sektor. Profesjonshøgskolen jobber med innovasjon som perspektiv på utviklingen i profesjonsutdanningene, og har dessuten et miljø innen entreprenørskap i skolen. Samtidig er UiT, Campus Narvik et av de fremste teknologiske FOU-miljøene i Nord-Norge, mens Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur er et av de fremste nasjonale miljøene innen næringsrettet akvakulturforskning. De to sistnevnte er også sentrale FOU-partnere for næringer som står sterkt i Nordland.

Offentlig sektor er under press for å gjøre oppgaver på en annen og mer kostnadseffektiv måte og samtidig opprettholde god kvalitet på tjenestene. Etterspørsel etter flere tjenester, bedre kvalitet på disse, og samtidig reduksjon av kostnadene, har ført til at politikere og utøvende organer legger større vekt på nytenking og innovasjon i denne sektoren.

De åtte stipendiatstillingene er knyttet til ulike doktorgradssøyler og fagområder, men er koblet sammen gjennom ulike felles aktiviteter med fokus på innovasjon.

Referansegruppe

​Representant
​Handelshøgskolen​Espen Isaksen
​Fakultet for samfunnsvitenskap​Asbjørn Røiseland
​Profesjonshøgskolen​Bjørg Mari Hannås
​Fakultet for biovitenskap og akvakultur​Reid Hole
Universitetet i Tromsø, Campus Narvik ​Arne Lakså
​Nordlandsforskning ​Elisabeth Ljunggren
​Kommunesektorens organisasjon (KS) ​Mona Halsbakk
​Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) ​Edel Storelvmo
​Nordland fylkeskommune ​Eirik Ellingsen

 

Doktorgradsprosjektene

Tadeu Fernando NogueiraTadeu Fernando Nogueira
Stipendiat i teknologibasert innovasjon ved Handelshøgskolen, Nord universitet

 

Tittel på prosjekt
Entreprenøriell læring i bedrifter basert på ny teknologi.

Tema:                  
Entreprenører befinner seg ofte i situasjoner og omgivelser med stor usikkerhet og risiko. I tillegg har de sjelden kompetanse innenfor om alle nødvendige områder; for eksempel tekniske ferdigheter, bransjekunnskap eller økonomi. Disse forholdene gjør det nødvendig for dem å tilegne seg ny kunnskap. Dette studiet har som formål å studere entreprenøriell læring som en dynamisk og sosial aktivitet, samtidig som det skal se på betydningen av læring i utviklingen av nye teknologibaserte bedrifter.

Veiledere:
Professor Tommy Høyvarde Clausen og Gry Agnete Alsos.


Helene Rønquist KnutsenHelene Rønquist Knutsen
Stipendiat i akvatisk biovitenskap ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.

Tittel på prosjektet:
Fôr og ernæring for flekksteinbit (Anarhichas minor) i oppdrett.

Tema:
Flekksteinbit er en høyst aktuell fisk for produksjon i oppdrett i Norge, men det er fremdeles nødvendig med mer kunnskap om artens biologi for å sikre høy produksjon og et sluttprodukt av god kvalitet. Målet med dette doktorgradsstudiet er å bidra til å etablere en kunnskapsplattform for produksjon av en robust steinbityngel med høy vekst, overlevelse og normal utvikling, gjennom økt forståelse for fiskens næringskrav, ulike typer fôr og fôringsregimer. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med bedriften Aminor.

Veiledere:
Førsteamanuensis Ørjan Hagen og professor Oddvar Ottesen.


 


Esten Sødal SkullerudEsten Sødal Skullerud
Stipendiat i naturbasert reiseliv/praktisk kunnskap ved Profesjonshøgskolen, Nord universitet.

Tittel på prosjekt: Hvordan jobbe systematisk med innovasjon i naturbaserte reiselivsbedrifter.

Tema: Målet med dette prosjektet er å bidra til økt kunnskap om åpen innovasjon, samarbeid og samskaping i naturbaserte reiselivsbedrifter. Prosjektet vil studere hvordan disse bedriftene kan arbeide systematisk for å bli mer innovative. Det vil spesielt se på hvordan reiselivsbedrifter designer opplevelser, hvordan disse blir testet, og hvordan man kan utvikle et system for å sikre kvaliteten på opplevelsene. Studiet vil i hovedsak bestå av kvalitative empiriske data samlet gjennom observasjon, intervjuer og kritisk gjennomgang av opplevelsene til intervjuobjektene. Viktige teoretiske begreper er innovasjon, erfaring/opplevelser, samskaping og praktisk kunnskap.

Veiledere: Førsteamanuensis Dorthe Eide og førsteamanuensis Arne Fjalstad.


 


Aleksander PedersenAleksander Pedersen
Stipendiat i Anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser, Universitetet i Tromsø, Campus Narvik.

Tittel: Interaktiv modellering ved blandingsteknikker, hierarkiske modeller og spline-baserte metoder.
Tema: Spillutvikling og virtuell virkelighet er en av de raskest voksende bransjene i verden, og ved å benytte Høgskolen i Narviks ekspertise har Nordland muligheten til å være i front innen dette feltet. Prosjektet er definert som forskning innen interaktiv virtuell modellering og redigering, hvor bruksområder som produktutvikling, virtuell design, spill, opplæringssystemer, simulatorer, utvikling av virtuelle verdener, med mer, er i fokus.

Veileder: Professor Arne Lakså.


 


Joakim HøgåsJoakim Høgås
Stipendiat innen innovasjon i offentlig sektor ved Nordlandsforskning.

Tittel:
Ildsjeler for innovasjon i offentlig sector.

Tema:
Tema for doktorgradsprosjektet er hvilken rolle ildsjeler har for innovasjon i kommunal sektor. Prosjektet studerer innovasjonsprosesser i offentlig sektor med et særlig fokus på de personene, ildsjelene, som driver slike prosesser fram. Formålet er å undersøke hvordan variasjoner i arbeidsdeling (innovative roller), og hvordan ulike personer arbeider og samhandler, får betydning for hvilke resultater som oppnås i innovasjonsprosjektene. Prosjektet vil også se på hvordan kommunene legger til rette for ildsjelene (eller ikke), og hva som representerer drivkrefter og barrierer for innovasjon i kommunal sektor.

Veiledere:
Professor Gry Agnete Alsos, professor Tommy Høyvarde Clausen og seniorforsker Einar Lier Madsen.


 


Petter GullmarkPetter Gullmark
Stipendiat innovasjon i offentlig sektor ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

Tittel på prosjekt:
Betydningen av dynamiske kapabiliteter for innovasjon i offentlig sektor: Et studium av norsk kommunal sektor.

Tema:
Innovasjon i offentlig sektor har fått økende oppmerksomhet blant forskere i løpet av det siste tiåret. Inntil nylig har innovasjon vært betraktet som et verktøy som kun kan benyttes i privat sektor. Nå er det imidlertid stor aksept for at offentlig sektor også kan gjennomføre innovasjon. Offentlig sektor er under stort press, og det er stort behov for fornyelse og nye løsninger her. Det er derfor viktig å fokusere på hvilken kapasitet organisasjoner i offentlig sektor har for innovasjon, hvordan denne evnen til innovasjon og fornyelse utvikles, og hvordan denne evnen kan stimuleres og videreutvikles. Dette studiet har derfor som mål å undersøke hvilken betydning dynamiske kapabiliteter, det vil si organisasjoners evne til å endre seg, har for innovasjon i norsk offentlig sektor.

Veiledere:
Professor Tommy Høyvarde Clausen og professor Gry Agnete Alsos.


 


Anne TjønndalAnne Tjønndal
Stipendiat innovasjon i offentlig sektor ved Fakultet for Samfunnsvitenskap, Nord universitet.

 

Tittel på prosjektet:
Idrett og fysisk aktivitet for alle? Innovasjon som verktøy for sosial inkludering i idrett og folkehelse.

Tema:
Manglende fysisk aktivitet i hverdagen er en sentral folkehelseutfordring i dag. Store deler av befolkningen oppfyller ikke Helsedirektoratets anbefalinger om daglig fysisk aktivitet. Helsefordelene ved idretts- og aktivitetsdeltakelse er veldokumenterte. De som er regelmessig fysisk aktive kan forventes å leve lengre, ha bedre livskvalitet og være lykkeligere enn de som er inaktive. Fra et samfunnsmessig folkehelseperspektiv er det derfor ønskelig at så mange som mulig er fysisk aktive enten i eller utenfor organisert idrett. Doktorgradsprosjektets hovedmål er å undersøke hvordan og på hvilke måter innovasjon kan være et verktøy for økt sosial inkludering i idrett og fysisk aktivitet. Videre hvordan innovasjonsprosesser former fremveksten av nye idrettsaktiviteter.

Veiledere:
Professor Asbjørn Røiseland og professor Jorid Hovden (NTNU).


Maja NilssenMaja Nilssen
Stipendiat innen tema innovasjon i styring av byutvikling ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet.

Tittel på prosjektet:
Styring av byutvikling: Hvordan lokale myndigheter forsøker å ta tilbake regien gjennom innovasjon og smart styring.


 


 

Tema:
Styring er et nøkkelbegrep i all politisk virksomhet, og politikernes viktigste oppgave er å styre samfunnet og samfunnsutviklingen. Dette gjelder også byutvikling. Men, samfunnsstyringen blir stadig mer komplisert, og det gjør også styring av byutvikling. I nyere tid er «smarte byer» vokst frem som et viktig konsept, hvor smartheten representerer helhetlig og bærekraftig utvikling. Dette begrepet representerer et forsøk fra lokale myndigheters side på å ta tilbake regien i byutviklingen, hvor de altså søker en mer aktiv koordineringsrolle. Implisitt i dette forsøket ligger en forutsetning om endring i måten å styre byutviklingen - altså en innovasjon i styring av byutvikling. I dette prosjektet skal jeg studere hvordan lokale myndigheter kan mobilisere ressurser som vil tillate dem å ha en mer aktiv rolle i utviklingsprosessene. Fokuset vil være på lokale myndigheters styring av byutvikling, og innovasjonsprosesser som finner sted innenfor denne utviklingen.

Veiledere: Professor Asbjørn Røiseland og forsker Gro Sandkjær Hanssen, NIBR.


Nyhetsarkiv

Seminar om innovasjon i nordnorsk reiseliv
Stipendiat Esten Sødal Skullerud deltok på et seminar om reiseliv hos Næringsavdelingen, Nordland Fylkeskommune, torsdag 10. november. Her presenterte  han sitt doktorgradsprosjekt om innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv.

Les mer

Seminar om innovativ byutvikling
Maja Nilsen presenterte sin forskning under arrangementet Opplyst i Narvik onsdag 2. november 2016.

Les mer

Alle vant "Forsker Battle 2016"
"Gull" til ny forskning på flekksteinbit. "Sølv" til ny forskning på gruvedrift.

Les mer

Trives i ringen - vil ha flere i aktivitet
Stipendiat Anne Tjønndal, Nord universitet, er norgesmester i boksing. Nå vil hun vite hvordan idrett kan rekruttere bredere, særlig de som faller utenfor.

Les mer

​Lønnes for å teste opplevelser

Stipendiat ved Nord universitet, Esten Sødal Skullerud,  har en kul jobb: Han farter omkring i Nord-Norge og tester reiselivsopplevelser.

Les mer

Med lidenskap for rare fisker
Doktorgradsstipendiat Helene Rønquist Knutsen (25) har en forkjærlighet for rare fisker. Nå skal hun bidra til at flere kan spise dem.

Les mer

Representerte de unge i møte med Næringsdepartementet
Stipendiat Esten Skullerud overleverte 25. november rapport fra Ungt Entreprenørskap til statssekretær Dilek Ayhan.

Les mer

Deltok på NEON-konferansen
Stipendiat Anne Tjønndal var 25.-27. november deltaker på NEON-konferansen som i år ble arrangert i Trondheim.

Les mer

Presenterte nye perspektiver på innovasjon i offentlig sektor
To av stipendiatene ved Stipendiatprogram Nordland, Joakim Høgås og Anne Tjønndal, presenterte ideer fra doktorgradsprosjektene sine for blant andre Nord universitet, Nordlandsforskning, Kommunesektorens Organisasjon (KS) og Nordland fylkeskommune tirsdag 6. oktober.

Les mer

​Fikk pris for beste reiselivsidé
I juni deltok stipendiaten Esten Sødal Skullerud sammen med studenter og elever fra Troms og Finnmark på en workshop i regi av Ungt Entreprenørskap og næringsminister Monica Mæland. Deltakerne ble utfordret til å spå i glasskula, og se for seg hvordan reiselivet ser ut om 15 år. Idéen til Estens gruppe ble kåret til den beste.

Les mer om idéen deres her

         Lagre Lagre