Nord universitets beredskapsledelseslab (NORDLAB)

NORDLAB – er et  beredskapsledelseslaboratorium ved Nord universitet der fokus er på overvåkning og risikoanalyser knyttet til kommersiell aktivitet i nordområdene og undervisning, forskning og innovasjon knyttet til sikkerhet og beredskap.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​NORDLAB fungerer som øvings- og testarena for sikre operasjoner, og for kriseberedskap både i bedrifter og offentlige virksomheter. NORDLAB har installert avansert simuleringsteknologi og IT-baserte beslutningsstøttesystemer for øvelser på sjø, land og i lufta.  På øvings- og testsiden er utstyret ved NORDLAB i stor grad likt det som brukes i bedrifters beredskapsorganisasjoner og nødetatene, noe som gir gode muligheter for uttesting av verktøy og for samøvelser.
Om NORDLAB

NORDLAB hadde offisiell åpning 24. april 2018. Justisminister Tor Mikkel Wara sto for åpningen. Våre samarbeidspartnere innen beredskapsfeltet var tilstede på åpningen. 

NORDLAB har et bredt nedslagsfelt og tilbyr skreddersydd trening og opplæring rettet mot grupper internt på universitetet og eksternt mot aktører i det profesjonelle beredskapsapparatet, offentlige virksomheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

NORDLAB holder til i Torggården, Kudalsveien 6, på campus Bodø. 

Hva vi tilbyr

NORDLAB tilbyr analysekapasitet knyttet til kommersiell og annen aktivitet i nordområdene.

NORDLAB tilbyr beredskapstrening for offentlige og private aktører.

NORDLAB kan sette opp øvings- og treningskonsepter for virksomheter, for eksempel trening av beredskapsledere og staber i krisehendelser. 

UTSTYR PÅ LABEN: 

 • Simulering av utrykningsenheter sjø og luft
 • Oljevernmodul
 • Alarmsentral og operasjonsentralfunksjoner
 • Stabsrom med storskjermløsninger og IT-støtte
 • Simulator for radiokommunikasjon
 • Skypetelefoni og konferansetelefonsystem
 • Nødnett
 • Kommando- og kontrollsystemer 
 • Loggføringsverktøy
 • Programvare for beredskapsplanlegging og beslutningsstøtte 
 • Kamera for opptak (CCTV) og loggsystem til bruk i debriefing
 • Overføring av bilde og lyd til auditorium
 • Eksternt bredbånd med stor kapasitet til andre fasiliteter

Studietilbud og kurs

FØLGENDE KURSTILBUD/STUDIEPROGRAMMER ER KNYTTET TIL  NORDLAB:


Polarkodekurs grunnleggende
Arrangeres i samarbeid med Nordland maritime fagskole avd. Bodø.

Polarkodekurset gir kursdeltakere kunnskap om og ferdigheter i gjennomføring av sikre operasjoner med fartøy i polare farvann, med spesielt fokus på is og isnavigasjon. 

Kurset er rettet mot maritime aktører og ledende personell med ansvar for fartøyoperasjoner, sikkerhet og beredskap i polare områder.Polarkodekurs avansert

Polarkodekurset gir kursdeltakere kunnskap om og ferdigheter i gjennomføring av sikre operasjoner av fartøy som opererer i polare farvann. Med utgangspunkt i basiskurset gir dette kurset inngående innsikt i sikkerhetsrutiner, seilasplanlegging, navigasjonssystemer og utstyr, og beredskap knyttet til søk og redning og forurensing.

Kurset er rettet mot maritime aktører og ledende personell med ansvar for fartøyoperasjoner, sikkerhet og beredskap i polare områder.Kurs i krisestabsledelse 

Har du ansvar for beredskap og kriseledelse i din organisasjon? Sitter du i krisestab? Når uventede hendelser oppstår er det essensielt at kriseledelsen evner å håndtere situasjonen på en profesjonell måte i samvirke med andre involverte aktører.

Kurset i beredskaps- og kriseledelse er rettet mot personell med lederansvar innenfor beredskaps- og kriseledelse i bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner med spesielle krav til kriseberedskap. Kurset er spesielt tilpasset deltakere i krisestaber og samarbeidende organisasjoner.

Emnet er åpent for alle, forutsatt at de oppfyller gjeldende opptakskrav og at det er ledig kapasitet. 

>>Les mer om emnet 
Søknadsfrist er 1. juli.

>> Mer informasjon om opptak til enkeltemner ved Nord universitet 

On-Scene koordinator-kurs

On-scene koordinator-kurset gir kursdeltakere kunnskap om og ferdigheter i rollen som on-scene koordinator (OSC) i søk- og redningsoperasjoner til sjøs.

Kurset er spesielt relevant for Kystvakt-personell, sjøkapteiner på cruiseskip eller frakteskip, samt annet nøkkelpersonell som kan være delaktig i søk- og redningsoperasjoner til sjøs. 

Øvelser

NORDLAB tilbyr øvelser med sjø, land og luftscenarier. Øvelsene kan skreddersys til behovene il den deltakende gruppe/organisasjon. Vi kan øve samvirke mellom flere utøvende enheter så vel som koordinering og kontroll på strategisk, operativt og taktisk nivå.

NORDLAB ER BRUKT TIL FØLGENDE TEMATIKK OG ØVELSER:

 • Søk og redning
 • Oljevern
 • Stabsøvelser
 • Innsatsledelse

Forskning og utvikling

NORDLAB bidrar aktivt i forskning og utvikling (FoU) og uttesting knyttet til forskning innenfor sikkerhet og beredskap, blant annet med fokus på sikkerhets og beredskapssystemer, beslutningsstøtteverktøy og ledelseskonsepter. NORDLAB deltar som testarena i innovasjonsprosjekter knyttet til neste generasjons skybaserte simulatorsystemer. 

NORDLAB kan i tillegg til øvings- og testinfrastruktur tilby rådgivning og kompetente veiledere med god innsikt i beredskapsapparatet.  Dette gjelder både offentlig og privat beredskap, og beredskapsledelse på ulike beslutningsnivåer.  

Våre forskningsprosjekter bidrar til økt kompetanse om sikkerhet og beredskap i nordområdene. Les mer om våre forskningsprosjekter: 
 • Maritime Preparedness and International Partnership in the High North (MARPART
 • Inter-organizational coordination of mass rescue operations in complex environments (MAREC)

Nettverk

NORDLAB deltar i flere ulike nettverk for faglig samhandling, samarbeid og erfaringsutveksling innen sikkerhet og beredskap. Gjennom University of the Arctic-paraplyen leder Nord universitet et internasjonalt fagnettverk med 24 universiteter og forskningsinstitutter innen Arctic Safety and Security.  Dette gir muligheter for å hente inn fagekspertise innenfor et bredt sett av fagfelt. 

MARITIMT CAMPUS NORD (MCN)

Maritimt Campus Nord (MCN) er etablert av Nord universitet (Bodø) og de fire maritime fagskolene og sikkerhetssentrene i Trøndelag (Rørvik), Nordland (Bodø og Leknes) og Finnmark (Honningsvåg). Maritimt Campus Nord har som mål å utvikle utdannings- og treningstilbud som øker sikkerheten og effektiviteten i norsk marin- og maritim næring. Samarbeidet er knyttet til grunn- og videreutdanning, kursvirksomhet, investering i og utnyttelse av undervisningsinfrastruktur og forskning. 
MCN har verdensledende simulatorteknologi for trening og øving levert av Kongsberg Digital og Transas. MCN har investert i internettbaserte løsninger som gir muligheter for trening og øving av personell på fem forskjellige lokasjoner i Trøndelag og Nord-Norge samtidig.  MCN utvikler også mobile enheter som åpner for ytterligere desentralisering av opplæringen. 
NORDLAB gjennomfører samvirkeøvelser med andre virksomheter, og er fullt integrert med de maritime simulatorparkene ved Nordland fagskole i Bodø og Lofoten. 

SIMULATORNETTVERKET EMSN

NORDLAB er  medlem av det europeiske simulatornettverket EMSN  som gir muligheter til å sette sammen og øve og teste utstyr med andre europeiske simulatorsentre med forskjellig typer spisskompetanse. EMSN arbeider blant annet med ny teknologi knyttet til sikker trafikkstyring, navigasjon og operasjon av autonome enheter.  EMSN-nettverket gir oss tilgang til de toneangivende fagmiljø, samarbeid med utstyrsleverandører i forskning og uttesting av fremtidens teknologi.

FAGNETTVERKET ARCTIC SAFETY AND SECURITY

NORDLAB leder et fagnettverket Arctic Safety and Security bestående av 22 universitet og forskningsinstitutt under University of the Arctic-paraplyen. Dette nettverket gir tilgang til ytterligere spisskompetanse, https://www.uarctic.org/organization/thematic-networks/arctic-safety-and-security/

Kontaktpersoner


             
Odd Jarl Borch
Professor, dr.ekon., 
leder NORDLAB
+47 901 92 674
+47 75 51 76 16
odd.j.borch@nord.no

Hege C. Stenhammer
Seniorrådgiver, driftskoordinator NORDLAB
+47 75 51 76 21
hege.c.stenhammer@nord.no

​Line D. Sandbakken
Rådgiver
+47 75 51 78 28
line.d.sandbakken@nord.no

​Rune Elvegård
Rådgiver simulering
+47 930 09 496
runelv@vgs.nfk.no

​Bengt Thore Hansen
Teknisk rådgiver
+47 922 27 034
benhan@vgs.nfk.no

Ketil Lagesen
Seniorrådgiver
+47 907 19 157
+47 75 51 73 68
ketil.lagesen@nord.no

​Norvald Kjerstad
Professor II
norvald.kjerstad@nord.no 

NORDLAB informasjonsbrosjyre


Foto i header: Jonas Selim/Forsvaret