Nord universitets beredskapsledelseslab (NORDLAB)

NORDLAB er et øvings- og testsenter innenfor sikkerhet og beredskap med fokus på sikre operasjoner og kriseledelse.

 

 

– Krigen i Europa en vekker - Norge må styrke beredskapen i Nord-NorgeDet er kjempeviktig å forbedre beredskapen i nordområdene. Det er synd det måtte en krig til for å vekke myndighetene, sier oberstløytnant i hæren og professor ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Krigen-i-Europa-en-vekker-Norge-ma-styrke-beredskapen-i-Nord-Norge.aspx– Krigen i Europa en vekker - Norge må styrke beredskapen i Nord-Norge
Nord-professor skal lede internasjonalt nettverk av eksperter på samfunnssikkerhetProfessor Odd Jarl Borch ved Nord universitet er tildelt et ledende professorat for samfunnssikkerhet i det akademiske samarbeidsnettverket University of the Arctic (UArctic). https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/artikler/Sider/Nord-professor-skal-lede-internasjonalt-nettverk-av-eksperter-pa-samfunnssikkerhet.aspxNord-professor skal lede internasjonalt nettverk av eksperter på samfunnssikkerhet
Stor interesse for kurs i kommunalt beredskapssamvirkeStore kriser og krig i Europa har aktualisert behovet for oppdaterte beredskapsplaner og kompetansepåfyll i kommunene, mener professor Odd Jarl Borch ved Nord universitet. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Stor-interesse-for-kurs-i-kommunalt-beredskapssamvirke.aspxStor interesse for kurs i kommunalt beredskapssamvirke

​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​NORDLAB  tilbyr avansert simuleringsteknologi og IT-baserte beslutningsstøttesystemer for planlegging av operasjoner og øvelser innen beredskap og kriseledelse for sjø-, land- og luftoperasjoner.

På NORDLAB finner en kommando-, kommunikasjons- og kontrollsystemer samt lederstøtteverktøy brukt i sivil og militær kriseledelse. NORDLAB har et særlig fokus på testing av samarbeidskonsepter, trening og øving i beredskapssamvirke mellom private og offentlige, sivile og militære, og frivillige beredskapsaktører.

NORDLAB er en viktig trenings- og øvingsarena for studenter ved Nord universitet.

NORDLAB har avanserte kommunikasjonsplattformer som gjør at vi kan tilby nettbaserte løsninger i inn- og utland. 

NORDLAB er en del av et stort internasjonalt fagnettverk innenfor sikkerhet, beredskap- og kriseledelse. 


Om NORDLAB

NORDLAB er et testlaboratorium og et øvings- og treningssenter med et bredt faglig nedslagsfelt innen sikkerhet, beredskap og kriseledelse.  NORDLAB tilbyr skreddersydd trening og opplæring rettet mot grupper internt på universitetet og eksternt mot aktører i det profesjonelle beredskapsapparatet, offentlige virksomheter, næringsliv og frivillige organisasjoner.  

 

NORDLAB tilbyr en lang rekke kurs med trenings- og øvingspakker og utvikler skreddersydde kompetansepakker i samarbeid med bedrifter, offentlige beredskapsaktører og organisasjoner. 

 

NORDLAB har en motivert og engasjert stab med lang erfaring innen beredskapsfeltet. Vi har et bredt fagnettverk både ved Nord universitet, andre nasjonale og internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner. 

 

NORDLAB er organisatorisk underlagt Handelshøgskolen, Nord universitet. Vi holder til i Torggården, Kudalsveien 6, på campus Bodø. 

Se kart her ​Hva vi tilbyr

NORDLAB overvåker aktivitet i nordområdene og gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser med spesielt fokus på maritime operasjoner.

NORDLAB er åpent for besøkende og formidler informasjon om aktivitetsmønster og trender, større hendelser og krise- og beredskapskapasiteter. 

 
NORDLAB tilbyr analyse- og planleggingskapasitet innenfor beredskap og kriseledelse knyttet til kommersiell og annen aktivitet. 

  
NORDLAB utvikler kurs og øvingspakker i beredskap- og kriseledelse for ulike målgrupper.

NORDLAB arrangerer øvings- og treningssesjoner for virksomheter, for eksempel trening av beredskapsledere og staber i krisehendelser.  

 
NORDLAB arrangerer kurs, seminarer og konferanser i samarbeid med interne og eksterne partnere.


UTSTYR PÅ LABEN: 

 • Simulatorer for utrykningsenheter sjøland  luft (Kongsberg) 
 • Maritim radiokommunikasjonssimulator (Kongsberg) 
 • Oljevernmodul for øving av forurensing til sjøs (Kongsberg) 
 • Alarmsentral/operasjonsentralsimulator (Locus) 
 • Sivil-militær taktisk trener 
 • Stabsrom med storskjermløsninger og IT-støtte  
 • Nødnett-radioko
 • mmmunikasjon 
 • VHF radiokommunikasjon 
 • Kommando- kommunikasjons- og kontrollverktøy 
 • Loggførings- og beslutningsstøtteverktøy 
 • Programvare for beredskapsplanlegging og beslutningsstøtte  
 • Kamera for opptak (CCTV) og loggsystem til bruk i debriefing 
 • Konferansetelefonsystem 
 • Overføring av bilde og lyd til auditorium 
 • Eksternt bredbånd med stor kapasitet til andre fasiliteter ​

Studietilbud

Følgende studieprogrammer benytter NORDLAB i undervisningen: 

Masterprogrammet Beredskap og kriseledelse (MASIK) er et erfaringsbasert masterprogram på 90 studiepoeng som går over tre år. Formålet er å gi en teoretisk kunnskap i beredskap og kriseledelse både på taktisk, operativt og strategisk nivå. Det legges vekt på trening og øvelser i form av table-top øvelser, simulatorstyrte øvelser i NORDLAB, og deltakelse i fullskalaøvelsen Øvelse Nord sammen med nødetatene, Forsvaret og andre beredskapsaktører. 

>> Master i beredskap og kriseledelse

Bachelor i paramedisin utdanner helsepersonell som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested. NORDLAB brukes til trening og øving i noen av fagene i løpet av studietiden. 

>>Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic, deltid 
 
 
Bachelor- og masterprogrammene i yrkesdidaktikk bruker NORDLAB til trening og øving som en del av undervisningen i noen av modulene.  

>> Bachelor yrkesfaglærer

>> Mastermodul i yrkesdidaktikk
 

I tillegg har vi samarbeid med fakultet for biovitenskap og akvakultur samt fakultet for samfunnsvitenskap om bruk av NORDLAB i undervisning.  

Etter- og videreutdanning (EVU) og kurs

Innovativ kriseledelse i små- og mellomstore bedrifter LED6000 

Dette kurset retter seg mot personell med ansvar for krisehåndtering i små og mellomstore bedrifter (SMB). Kurset er relevant for alle typer bedrifter, og ser både på hvordan en kan få til økt driftssikkerhet, bedre beredskap og en effektiv respons mot uønskede hendelser i bedriften. En ser også på hvordan en krisesituasjon kan brukes som en del av en innovativ prosess fram mot en ny normal med nye muligheter. 

Brosjyre – Innovativ kriseledelse i små- og mellomstore bedrifter (SMB) 

​​ 

Krisestabsledelse LED5008 

Har du ansvar for beredskap og kriseledelse i din organisasjon? Sitter du i krisestab? Når uventede hendelser oppstår er det essensielt at kriseledelsen evner å håndtere situasjonen på en profesjonell måte i samvirke med andre involverte aktører.

Kurset i beredskaps- og kriseledelse er rettet mot personell med lederansvar innenfor beredskaps- og kriseledelse i bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner med spesielle krav til kriseberedskap. Kurset er spesielt tilpasset deltakere i krisestaber og samarbeidende organisasjoner. 

Brosjyre - Krisestabsledelse

Polarkodekurs grunnleggende 

Polarkodekurset gir kursdeltakere kunnskap om og ferdigheter i gjennomføring av sikre operasjoner med fartøy i polare farvann, med spesielt fokus på is og isnavigasjon. Kurset er rettet mot maritime aktører og ledende personell med ansvar for fartøyoperasjoner, sikkerhet og beredskap i polare områder. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Nordland Fagskole avd. Bodø Maritime. 

Brosjyre - Polarkodekurs grunnleggende 

>> Se Nordland Fagskole avd. Bodø sine hjemmesider for informasjon om kursdatoer og registrering.

Polarkodekurs avansert 

Polarkodekurset gir kursdeltakere kunnskap om og ferdigheter i gjennomføring av sikre operasjoner av fartøy som opererer i polare farvann. Med utgangspunkt i basiskurset gir dette kurset inngående innsikt i sikkerhetsrutiner, seilasplanlegging, navigasjonssystemer og utstyr, og beredskap knyttet til søk og redning og forurensing. 

Kurset er rettet mot maritime aktører og ledende personell med ansvar for fartøyoperasjoner, sikkerhet og beredskap i polare områder.

Kurset arrangeres i samarbeid med Nordland Fagskole avd. Bodø Maritime.  

Brosjyre  - Polarkodekurs avansert

Se Nordland Fagskole avd. Bodø sine hjemmesider for informasjon om kursdatoer og registrering.

On-Scene koordinator-kurs 

On-scene koordinator-kurset gir kursdeltakere kunnskap om og ferdigheter i rollen som on-scene koordinator (OSC) i søk- og redningsoperasjoner til sjøs. 

Kurset er spesielt relevant for Kystvakt-personell, sjøkapteiner på cruiseskip eller frakteskip, samt annet nøkkelpersonell som kan være delaktig i søk- og redningsoperasjoner til sjøs.  ​

Brosjyre – On-scene coordinator

Øvelser

NORDLAB tilbyr øvelser med sjø, land og luftscenarier. Øvelsene kan skreddersys til behovene til den deltakende gruppe/organisasjon. Vi kan øve samvirke mellom flere utøvende enheter så vel som koordinering og kontroll på strategisk, operativt og taktisk nivå. 

 
NORDLAB ER BRUKT TIL FØLGENDE TEMATIKK OG ØVELSER: 

 • ​Søk og redning 
 • Oljevern 
 • Cyberangrep 
 • Hybride hendelser 
 • Atomberedskap 
 • Naturkatastrofer 
 • Stabsøvelser 
 • Innsatsledelse ​​​​

Forskning og utvikling

​NORDLAB bidrar aktivt i forskning og utvikling (FoU) og uttesting knyttet til forskning innenfor sikkerhet og beredskap, blant annet med fokus på sikkerhets og beredskapssystemer, beslutningsstøtteverktøy og ledelseskonsepter. NORDLAB deltar som testarena i innovasjonsprosjekter knyttet til neste generasjons skybaserte simulatorsystemer.  Forskere ved NORDLAB er aktive i publisering av lærebøker innenfor beredskap og kriseledelse.

NORDLAB kan i tillegg til øvings- og testinfrastruktur tilby rådgivning og kompetente veiledere som kan bidra til FoU og innovasjonsprosjekter. Fagmiljøet har god innsikt i beredskapsapparatet.  Dette gjelder både offentlig og privat beredskap, og beredskapsledelse på ulike beslutningsnivåer. 

Våre forskningsprosjekter bidrar til økt kompetanse om sikkerhet og beredskap i nordområdene. Noen av våre forskningsprosjekter inkluderer:  


 • ​Maritime Preparedness and International Partnership in the High North

 • Arctic and North Atlantic Security and Emergency Preparedness Network (ARCSAR) 
 
Les mer om forskningsgruppen Beredskapsorganisering og kriseledelse, samt flere av våre prosjekter.

Nettverk

NORDLAB deltar i flere ulike nettverk for faglig samhandling, samarbeid og erfaringsutveksling innen sikkerhet og beredskap.​​

Nord universitet har etablert et tett samarbeid med beredskapsaktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå knyttet til sikkerhet- og beredskapsfeltet. Dette inkluderer blant annet beredskapssamarbeid; simulering, trening og øving; mentorering i øvelser som holdes på NORDLAB; samt kompetanseutvikling. 


MARITIMT CAMPUS NORD (MCN) 
Maritimt Campus Nord (MCN) er etablert av Nord universitet (Bodø) og de fire maritime fagskolene og sikkerhetssentrene i Trøndelag (Rørvik), Nordland (Bodø og Leknes) og Finnmark (Honningsvåg). 

MCN har verdensledende simulatorteknologi for trening og øving levert av Kongsberg Digital og Transas. MCN har investert i internettbaserte løsninger som gir muligheter for trening og øving av personell på fem forskjellige lokasjoner i Trøndelag og Nord-Norge samtidig.  MCN utvikler også mobile enheter som åpner for ytterligere desentralisering av opplæringen.  

NORDLAB gjennomfører samvirkeøvelser med andre virksomheter, og er fullt integrert med de maritime simulatorparkene ved Nordland fagskole i Bodø og Lofoten.  

SIMULATORNETTVERKET EMSN 
NORDLAB er  medlem av det europeiske simulatornettverket EMSN  som gir muligheter til å sette sammen og øve og teste utstyr med andre europeiske simulatorsentre med forskjellig typer spisskompetanse.

EMSN arbeider blant annet med ny teknologi knyttet til sikker trafikkstyring, navigasjon og operasjon av autonome enh
eter.  EMSN-nettverket gir oss tilgang til de toneangivende fagmiljø, samarbeid med utstyrsleverandører i forskning og uttesting av fremtidens teknologi. 

FAGNETTVERKET ARCTIC SAFETY AND SECURITY 
NORDLAB leder fagnettverket Arctic Safety and Security bestående av 22 universitet og forskningsinstitutt under University of the Arctic-paraplyen. Dette nettverket gir tilgang til ytterligere spisskompetanse.

https://www.uarctic.org/organization/thematic-networks/arctic-safety-and-security/

Kontaktpersoner / Bidragsytere

             
Odd Jarl Borch
Professor, dr.ekon., 
leder NORDLAB
+47 901 92 674
+47 75 51 76 16
odd.j.borch@nord.no

Hege C. Stenhammer
Seniorrådgiver, driftskoordinator NORDLAB
+47 75 51 76 21
hege.c.stenhammer@nord.no

​Ida Kristin Schjesvold
Rådgiver, NORDLAB
+47 75 51 70 60


​Line D. Sandbakken
Stipendiat
+47 75 51 78 28
line.d.sandbakken@nord.no

​Rune Elvegård
Rådgiver simulering
+47 930 09 496
runelv@vgs.nfk.no

​Bengt Thore Hansen
Teknisk rådgiver
+47 922 27 034
benhan@vgs.nfk.no

Ketil Lagesen
Seniorrådgiver
+47 907 19 157
+47 75 51 73 68
ketil.lagesen@nord.no

​Norvald Kjerstad
Professor II
norvald.kjerstad@nord.no 

​Gunhild Birgitte Sætren
Førsteamanuensis
+47 74 82 37 27​

​Jonas Rennemo Vaag
Førsteamanuensis
Tlf: 740 22 952


​Tanja Ellingsen
Førsteamanuensis
Tlf: +47 75 51 75 87

​Jan-Oddvar Sørnes​
Professor​
Tlf: +47 75 51 72 33
Mobil: +47 908 39 821


​Natalia Andreassen
Førsteamanuensis

​Erlend Hagenes
Seniorrådgiver
Tlf: +47 75 51 72 74

​Maria Strandås
Førsteamanuensis
Tlf: +47 75 51 79 43
​Erlend Bullvåg
Førsteamanuensis
+47 75 51 72 75


Per Erik Solli
Seniorrådgiver
tlf. +47 75 51 73 96
Mobil: 481 68 056