Kriser trenger også ledelse

Redd for ekstremvær, terrorfrykt, pandemier og digitale innbrudd? Da kan denne boken fra Natalia og Odd Jarl fra Nordområdesenteret ved Nord universitet hjelpe.

​​​​​​​​​​Natalia Andreassen og Odd Jarl Borch studerer boken sin om beredskapsledelseForfatterne: Odd Jarl Borch og Natalia Andreassen ser gjennom boken sin "Beredskapsorganisasjon og kriseledelse" på Akademika på Nord universitet. Foto: Hogne B. Pettersen

Ekstremvær, terrorfrykt, pandemier og digitale innbrudd gjør samfunnet sårbart og stiller krav til beredskap. Krisehåndtering og ikke minst kriseledelse har kommet mer og mer i fokus. 

Dette tar professor Odd Jarl Borch og førsteamanuensis Natalia Andreassen (se faktaboks) opp i sin nye bok "Beredskapsorganisasjon og kriseledelse". Begge jobber ved Nordområdesenteret​ og NORDLAB, Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium, lokalisert på Handelshøgskolen ved Nord universitet i Bodø. Den nye boken blir pensum på flere studier, inklusiv det veldig populære studiet master i beredskap og kriseledelse ved Nord universitet.  

Konkrete hendelser​

Boken gi et faglig fundament for arbeidet med beredskaps- og kriseledelse med fokus på organisering og samvirke.  

– I boken er det mye faktainformasjon med eksempler der en knytter fagstoffet opp mot konkrete hendelser, forteller Odd Jarl Borch da vi møter han og medforfatter Natalia Andreassen på Akademika bokhandel ved Nord universitet i Bodø.  

– Her har vi mottatt mange innspill fra ledere i beredskapsapparatet nasjonalt. 

​​Laboratorium for kriser 

Borch er leder for NORDLAB, som jobber med å utvikle nye kurs og trenings- og øvingskonsepter, blant annet med bruk av avansert simuleringsteknologi. Han har også vært leder for fagnettverket Arctic Safety and Security i regi av University of the Arctic (UArctic).  

– Gjennom dette arbeidet har man opparbeidet seg et solid nettverk med referanser, faglige bidragsytere og mentorer. Vi knytter disse opp som gjesteforelesere i våre studier innenfor krise- og beredskapsledelse.  

Han har jobbet med strategi og ledelsesfag i over førti år. 

– Jeg har jobbet mye med næringslivet og aktiviteter der, spesielt innenfor fiskeri, havbruk og olje- og gassektoren. Dette er næringer som har behov for høy grad av beredskap. Det har vært en naturlig overgang fra det og til sikkerhet og beredskap i «landnæringer» og i offentlig sektor. Og her har det i de siste årene vært et økende fokus på samspill mellom privat, offentlig, sivil og militær beredskap.  
Odd Jarl Borch med boken sin om beredskapsledelse på Akademika i Bodø

Lab-leder: Odd Jarl Borch er leder av NORDLAB, Nord universitets beredskapslaboratorium. De jobber med å utvikle nye kurs og trenings- og øvingskonsepter. Foto: Hogne B. Pettersen

Et vakuum ​

Natalia Andreassen har i tillegg til doktorgradstudier ved Nord universitet sju års erfaring med å jobbe med organisasjonsfag. Hun er studieprogramansvarlig for erfaringsbasert master i beredskap og kriseledelse og jobber med utvikling og pedagogisk planlegging av ulike typer beredskapsøvelser. Hun har også jobbet mye med forskning innenfor organisering av maritim beredskap og problematikk rundt dette overfor Russland, Grønland, Island og Sverige.  

– Gjennom disse prosjektene har vi lært mye om ulike strukturer og sett på hvordan beredskapssystemer og organisasjonene innenfor systemer er bygget opp i disse landene.  

De bestemte seg for å skrive denne boken da det har vært et vakuum når det kommer til bøker som omhandler beredskapsorganisering    

– Det har blitt mye fokus på dette etter 22. juli, og det har vært jobbet systematisk med det i beredskapsapparatet, forklarer Borch  

– Og da har vi sett at det manglet noen som organiserte kunnskapen om dette i bokform, slik at man kan bruke det beredskapsøyemed. Det har jo også sammenheng med at vi har dette studiet i krise- og beredskapsledelse. Der har det vært et stort antall søkere fra folk som jobber med beredskap både militært og sivilt, og fra private organisasjoner. Så det er en stor variasjon i studentmassen. Men alle ønsker å tilegne seg en felles forståelse av hva kriseledelse dreier seg om. 

Blir pensum ​​

– Så denne boken blir pensum på studiet her i Bodø?  

– Ja, sier Natalia.  

– Den vil bli brukt i beredskapsorganisasjoner og krisehåndteringsfag og i kriseledelsesfagene. 

– Boken er allerede i bruk her hos oss, sier Borch.  

– Og håpet er jo at boken skal bli anvendt på nasjonalt plan også. I den forbindelse kan vi nevne at vi også har laget en annen bok på engelsk, som tar for seg den maritime beredskapen spesielt. Denne vil også kunne brukes som lærebok. Så vi har da to bøker som kan gå inn i pensum.  

– Hvordan har arbeidsfordelingen vært?  

Begge ler og blir litt usikre på hvem som skal ta ordet. Det blir Borch til slutt.  

– Vi har begge jobbet med felles utvikling av dette studiet, og de fagene som har vært mest relevante å ta inn. Sånn sett har arbeidet med disse problemstillingene boken tar opp pågått lenge. Det har egentlig vært grunnlaget som gjorde at vi har diskutert hva som burde være med i en sånn bok. Vi har også konferert litt med andre som har skrevet lignende faglitteratur før. På bakgrunn av dette fordelte Natalia og jeg arbeidet mellom oss, basert både på det faglige, og hva vi mente det ville vært artig å skrive om.  

– Hvor lang tid har dere brukt?  

– Offisielt to år, sier Natalia og humrer. 

Borch utfyller:  

– Det har vært en lengre prosess for vi har jobbet med dette på forskningssiden over flere år. Dette materialet har vi tatt videre og fått det systematisert og laget en pedagogisk vri på det, slik at det skal passe inn i boken. Det mest intensive skrivearbeidet på boken har gått over de siste seks månedene. 

Natalia tilføyer: 

– Det har vært veldig spennende. Jeg vil også legge til at vi to har jobbet sammen på forskningsrapportene og artiklene som har vært skrevet i MARPART-prosjektet. Så sånn sett begynte vi arbeidet med skrivingen for lenge siden.  

– Vi har også hatt god nytte av dyktige kolleger og det sterke fagmiljøet som vi har på Nordområdesenteret og NORDLAB når det kommer til det med forståelse av beredskap og krisehåndtering, sier Borch.  
Natalia Andreassen er bokdebutant med den nye fagboken om beredskapsorganisasjon og kriseledelse

Debutant: Natalia Andreassen er bokdebutant med den nye fagboken om beredskapsorganisasjon og kriseledelse. Foto: Hogne B. Pettersen

Julegave 

– Hva er dere mest fornøyde med angående boken?  

– Det som er spesielt bra er at det er grundige analytiske gjennomganger av den organisasjons- og ledelsesteori som kan benyttes i beredskapsorganisasjoner, og hvordan det brukes i praksis, svarer Natalia.  

– Også synes jeg det er bra at vi starter hvert kapittel med en analytisk modell som kan være et veldig nyttig verktøy for masterstudenter når de skriver oppgavene sine og jobber med sine forskningsprosjekter. Det var også spennende å utforme faktaboksene med eksempler, som viser at problemstillingene i boken er relevante i beredskaps- og kriseledelse.  

Borch legger til at boken også har en rekke konkrete eksempler på reelle kriser og situasjoner, med beskrivelse av hvordan de ble løst.  

– Hvor viktig tror dere det er for Nordområdesenteret, Nordlab, Handelshøgskolen og Nord universitet at to herfra gir ut en slik bok?  

– Det er veldig stort, sier Natalia.  

– Det er også veldig viktig å sette søkelys på dette, siden vi er i en situasjon hvor det oftere oppstår slike kriser. Det viser også søkertallene til master i beredskap og kriseledelse, at flere og flere er opptatt av dette.  

Borch legger til at etter- og videreutdanning er noe som universitetet satser mer og mer på.  

– Det er vi veldig glade for, og det er jo derfor vi har etablert beredskapslaboratoriet NORDLAB for å jobbe med å teste ut ulike typer beredskapsledelse. Samt jobbe med kurs og øvinger rundt dette. Da kan boken vår brukes som et godt grunnlag for denne type undervisning.  

– Er boken potensiell julegave til venner og slekt?  

– Absolutt, sier Natalia og ler.  

– Som takk for deres støtte under skrivingen!
Odd Jarl Borch
Professor i strategi og ledelse ved Handelshøgskolen, Nord universitet i Bodø, og leder for NORDLAB, Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium. Han er også leder for fagnettverket Arctic Safety and Security i regi av University of the Arctic (UArctic). Borch er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, har doktorgrad fra Umeå universitet i Sverige, forskerutdanning fra Indiana University i USA, samt sjøkapteinutdanning fra Bodin maritime fagskole.e  
Natalia Andreassen
Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Handelshøgskolen, Nord universitet i Bodø. Hun har doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Nord universitet og er studieprogramansvarlig for erfaringsbasert master i beredskap og kriseledelse. Andreassen har bakgrunn som forsker ved Nordområdesenteret, med spesielt fokus på organisering av beredskap og kriseledelse i nordområdene, på maritim kriseledelse og samvirkeøvelser.​

 Kontaktperson