Senter for økologisk økonomi og etikk

Økologisk økonomi
Senter for økologisk økonomi og etikk fokuserer på problemstillinger som ligger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Senteret er en samlokalisering av fagansatte og phd. studenter ved Handelshøgskolen, Nord universitet, som arbeider med problemstillinger som berører bedrifters miljø- og samfunnsansvar.

I tillegg til å prioritere publisering av forskning i anerkjente norske og internasjonale tidsskrifter og bokforlag, legger vi stor vekt på å utvikle et oppdatert og fremtidsrettet kurstilbud på alle studieprogrammene ved Handelshøgskolen.

For å videreutvikle kontakten med universiteter og handelshøgskoler i inn- og utland deltar vi aktivt i en rekke ulike nettverk. Det nære samarbeidet med næringsliv og offentligforvaltning gir impulser til en kontinuerlig faglig utvikling ved senteret. Et viktig element i samarbeidet er de ansattes deltakelse og bidrag ved eksterne seminarer og konferanser i form av foredrag og forelesninger.

 

Om senteret

​Senter for økologisk økonomi og etikk arbeider ut fra en ide om at mange av de utfordringene vi står overfor i dag ikke kan løses uten at de tradisjonelle faggrensene brytes ned. 

Økologisk økonomi åpner for et flerfaglig samarbeid, blant annet ved å inkludere kunnskap om økosystemer, sosiale systemer og verdier i økonomiske analyser og beslutninger. 

For å håndtere mangfoldet av perspektiver og verdier er det ikke tilstrekkelig å la markedskreftene råde derfor er det nødvendig å etablere samarbeid mellom alle involverte aktører. Det er interessant å konstatere at samarbeidsideen er mer akseptert innenfor næringsliv og forvaltning enn det som er tilfellet innenfor mange akademiske fagmiljøer.

Vi mener det er et stort behov for et perspektivskifte i økonomifagene og at dette representerer et stort potensial for ny erkjennelse innenfor fagområdet og gjør det mulig å oppdage fenomener og sammenhenger som tidligere ikke har vært synlige. Ved å endre fokus fra å sette den enkelte bedrift i sentrum til å studere bedriften som en integrert del i en større sammenheng mener vi det er mulig å oppnå ny innsikt på flere områder.

Ved Senter for økologisk økonomi og etikk legger vi vekt på å utvikle begreper, teorier og modeller som åpner for en økonomisk praksis som i størst mulig grad bidrar til å utvikle et samfunn basert på høy livskvalitet, der samspillet med naturen, lokalt, regionalt og globalt står sentralt. 

Vi har i lengre tid eksperimentert med kafédialog som metode for å fremme kreativitet, helhetsforståelse og ansvarlig handling. I dette arbeidet har studenter og stipendiater gitt viktige bidrag.

For å møte samfunnets behov for økonomer med kompetanse i håndtering av næringslivets utfordringer i skjæringsfeltet mellom økonomi, miljø og samfunn, er det viktig å gi studentene et kurstilbud som både utvikler den teoretiske forståelsen og de praktiske ferdighetene.


Foredrag

Ove Jakobsen; «Helsefremmende arbeidsliv», KS konferanse, Bodø 28 Februar 2017

Ove Jakobsen; “Økonomi i forandring”, NNL, Kjerringøy 10 februar 2017

Ove Jakobsen; Transformative ecological economics - Ideology and Utopia”, Concerned students day, Universitetet i Bergen 27.01.2017

Ove Jakobsen; ​​Økt bærekraft og økt innovasjon i fremtidens landbruk?, Næringsseminar - Høgskolen Innlandet, Evenstad 25.01.2017

Ove Jakobsen; «Handlar økonomi om meir enn pengar?», Aurland 11.01.2017

Ove Jakobsen; «Cruiseturisme i lys av økologisk økonomi», Seminar Nordlandsforskning, Bodø 23 nov. 2016

Ove Jakobsen; «Helhetlig politikk forankret i økologisk økonomi», Folkevalgtsamling -Miljøpartiet de grønne, Oslo 17 sept 2016

Ove Jakobsen; «I morgen skal vi gjøre noe annet», Konferansen: Helt på jordet, Fylkesmannen i Finnmark, Alta 9 sept. 2016

Ove Jakobsen; “Scenarios of a Quality of Life Society”, Summer Symposium, The Hardanger Academy for Peace, Development and Environment, Jondal 30 juli 2016

Ove Jakobsen; “Ecological Economics – From Ego to Ecocentricity”, Norsk Taiji Center, Oslo 10 juni 2016

Ove Jakobsen; “Ecological economics - Ideology or Utopia”, SPES Conference, Nord university, Bodø

Ove Jakobsen; “Er litt bedre godt nok?”, INSAM, Drammen 26.05.2016

Ove Jakobsen; “Ecological economics - Ideology or utopia?” MAYDAY! Conference, Divestment & Reinvestment: Making Money Count on Wednesday, Gustavus College Minnesota, April 27, 2016

Ove Jakobsen; “Er litt bedre godt nok?” KS Bedrift Konferanse Scandic Fornebu Oslo 19 april 2016

Ove Jakobsen; «Sosiale banker et viktig element i økologisk økonomi», Cultura bank, Oslo 16 april 2016

Ove Jakobsen; “Mini-festival med fokus på bærekraft, miljø, kortreist kultur og kunst”, Studentersamfunnet Trondheim 7 april 2016

Ove Jakobsen; «Økologisk og sirkulær økonomi», Grønt punkt, Oslo - Aker Brygge - 11 februar 2016

Ove Jakobsen; «Local currency in the perspective of ecological economics”, QuiShare Oslo - Cultura Bank - Beyond Money, Oslo 2 februar 2016

Ove Jakobsen; “Globale utfordringer truer folkehelsa”, HUNT
forskningssenter/NTNU, Levanger, 29 januar 2016

Ove Jakobsen; «Bærekraftig økonomisk orden - Om økologisk økonomi», Litteraturhuset Oslo, Lørdag 28. november 2015

Ove Jakobsen; Økologisk økonomi - foran et nytt paradigme - i et norsk perspektiv, ØKOLOGISK 3.0 - INNOVASJON OG SAMFUNNSUTVIKLING, Røros 12 nov. 2015

Ove Jakobsen ; “Framtiden för sustainable banking-konceptet», Skandinavisk Bank møte, Järna Sverige 4-5 September

Ove Jakobsen; “Ecological economics - Ideology or Utopia?”, Johann Arnt Conference NHH, Bergen June 11th.

Ove Jakobsen; «Økologisk økonomi», Inspirasjonssamling - Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo 29 mai

Ove Jakobsen; “Ecological economics - Ideology or Utopia?”, Research School Conference, NTNU, Trondheim May 21
 
Ove Jakobsen; “Fra bruk og kast til kretsløpsøkonomi”, Attac - Eldorado Bokhandel, Oslo 7 mars

Publikasjoner


Utdrag av publiserte bøker:

Jakobsen, Ove (2017); Transformative ecological economics - Process philosophy, ideology and utopia, Rotledge

Dybvig, Dagfinn Døhl, Ingebrigtsen, Stig, Jakobsen, Ove og Nystad, Øystein (2013): Etikk for økonomifag, Gyldendahl, Akademisk

Ingebrigtsen, Stig og Jakobsen, Ove (2007); Circulation economics - Theory and practice, Peter Lang Oxford

Ingebrigtsen, Stig og Jakobsen, Ove (2004); Økonomi natur og kultur, Abstrakt forlag

Ingebrigtsen, Stig og Jakobsen, Ove (1997; Markedsføring – Teori og praksis I kretsløpsperspektiv, TANO Aschehoug

 
Utdrag av publiserte artikler:
Vivi ML Storsletten og Ove Jakobsen, (2016), Er litt bedre godt nok?, i Forbruk og det grønne skiftet, Gunnar Vittersø, Anita Borch, Kirsti Laitala og Pål Strandbakken (red.) Novus forlag

Knut Ims and Ove Jakobsen, (2015), Peace in an organic worldview, in Luk Bouckaert and Manas Chatterji (eds.), Business, ethics and Peace, Emerald

Ingulfsvann, Are, Jakobsen, Ove, Nystad, Øystein, (2015); Developing sustainable societies – a dialogical network perspective, International Journal of Social Economics Vol. 42 No. 6, (pp. 583-596)

Jakobsen, Ove (2015): Ecological Economics - A New Paradigm Ahead, published in Business and the Greater Good - Rethinking Business Ethics in an Age of Crises, (Knut J. Ims, Lars Jacob Tynes Pedersen eds.) Edward Elgar

Ims, Knut J., Jakobsen, Ove, Zsolnai, Laszlo (2015): Product as Process- Commodities in mechanic and organic ontology, Ecological economics 110 (pp. 11-14

Storsletten, Vivi M.L., and Jakobsen, Ove (2014); Development of Leadership Theory in the Perspective of Kierkegaard’s Philosophy, Journal of Business Ethics February 2014

Jakobsen, Ove (2013); Economical, Social and Ecological Challenges Enlightened by Ecological Economics in SusCon III, Sustainability: Ecology, Economy and Ethics Shillong, New Delhi, McGraw Hill

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2013); Initiating an Open Research System Based on Creativity, in Responsible Economics, EF Schumacher and His Legacy for the 21st. Century (Hendrik Opdebeeck ed.) Oxford, Peter Lang AG International Academic Publishers

Storsletten, Vivi M.L., and Jakobsen, Ove (2013); Revolution and evolution in economics, business management and leadership theory in CSR and Beyond (Atle Midttun (ed.) Oslo, Cappelen Damm Akademisk

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2012); Utopias and realism in Ecological economics - Knowledge, understanding and improvisation, Ecological Economics, vol. 84 (pp. 84-90)

Ove Jakobsen (2011); En ny organisk og helhetlig økonomi vokser frem i "Framtidsfrø - spirer til en bedre verden" (red. Vidar Rune Synnevåg og Rolf Erik Solheim), Abrakadabra 2011

Ims, Knut J.and Jakobsen, Ove D. (2011); Deep authenticity -an essential phenomenon in the web of life in Business Ethics and Corporate Sustainability (Tencati, a. and Perrini, F. eds.), Edward Elgar

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2011); Circulation economics - An ecological image of man based upon an organic worldview, in Environment, embodiment and gender (Aarø, A.F. and Servan, J. eds.), Hermes Text

Ims, Knut J. and Jakobsen Ove D. (2010); Competition or Cooperation? A Required Shift in the Metaphysics of Economics, in The Collaborative Enterprise - Creating Values for a Sustainable World (Tencati, Antonio and Zsolnai, Laszlo eds.), Oxford, Peter Lang AG International Acdemic Publishers

Ims, Knut J. and Jakobsen Ove D. (2010); Fair Trade Production, in The Collaborative Enterprise - Creating Values for a Sustainable World (Tencati, Antonio and Zsolnai, Laszlo eds.), Oxford, Peter Lang AG International Acdemic Publishers

Jakobsen Ove D. and Nystad, Øystein (2010); Collaborative Waste Management, in The Collaborative Enterprise - Creating Values for a Sustainable World (Tencati, Antonio and Zsolnai, Laszlo eds.), Oxford, Peter Lang AG International Acdemic Publishers

Ingebrigtsen, Stig, Jakobsen, Ove; (2009); Moral development of the economic actor, Ecological economics 68 (2777-2784)

Ingebrigtsen, Stig, Jakobsen, Ove, Nystad, Øystein, (2009); Kretsløpsøkonomi - Økonomi for livskraftige samfunn og langsiktig bærekraft, i boken "100-års målene" (Dag Andersen (red.), Oslo, Flux forlag

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2008): Quality of Life - The Golden Mean between Materialistic Consumerism and Spiritual Ascetism, in Europe-Asia Dialogue on Business Spirituality, Laszlo Zsolnai (ed.), Antwerpen, Garant

Jakobsen, Ove og Nystad, Øystein (2008); Kafedialoger, kreativitet og kryssende perspektiver, i Retorikk, etikk og arbeidsliv (Odd Nordhaug og Hans-Ivar Kristiansen red.), Oslo, Forlag 1

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2008): Consumerism and Frugality - Contradictory Principles in Economics- In Frugality - Rebalancing Material and Spiritual Values in Economic Life (eds. Luk Bouckaert, Henrik Opdebeeck, Laszlo Zsolnai), Oxford, Peter Lang AG International Acdemic Publishers

Jakobsen, Ove, Øystein Nystad og Jean Jaminon (2008): Er målsetningen om økonomisk vekst forenelig med kravet om bærekraftig utvikling? Magma, Årgang 11 Nr. 4

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2006): Environment and profitability in the reprocessing of paper in Norway - Contradictory research reports in the context of circulation economics, Journal of Business Strategy and the Environment 15, (389-401)

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2006): Circulation economics - A turn towards sustainability, International Journal of Social Economics Vol. 33 No. 8

Ingebrigtsen, Stig and Jakobsen, Ove (2006): Economics and Culture in Business within Limits - Deep Ecology and Buddhist Economics (eds. Laszlo Zolnai and Knut Johannesen Ims) Oxford, Peter Lang International Acdemic Publishers AG

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2006): Cooperation and Competition in the Context of Organic and Mechanic Worldviews ? A Theoretical and Case based Discussion, Journal of Business Ethics, 66:19-32

Ims, Knut and Jakobsen, Ove (2005): Konkurranse eller samarbeid? Refleksjoner over den moderne økonomiens etiske og ontologiske forutsetninger, i Kan organisasjoner føle? (red. Frode Nyeng og Grete Wennes). Cappelen Akademisk Forlag

Jakobsen, Ove, Ims, Knut and Grøhaug, Kjell (2005): Faculty Members? Attitudes Towards Ethics at Norwegian Business Schools: An Explorative Study, Journal of Business Ethics, 62:299-314)

Ims, Knut og Jakobsen, Ove (2004): Moralsk dannelse eller etisk instrumentalisme, Nordisk Pedagogik vol. 24 pp. 162-172

Jakobsen, Ove, Ims, Knut og Grønhaug Kjell (2003); Holdninger til etikk i næringslivet: en eksplorativ undersøkelse, Magma Årgang 6 nr 4

Jakobsen, Ove (2002); Skal universiteter og høgskoler være mer enn effektive markedsaktører? Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 4

Ingebrigtsen, Stig og Jakobsen, Ove (1998); Kretsløpsbasert markedsføring, Magma Årgang 1 nr. 6

Jakobsen, Ove (1998); Verdikonflikter og myten om verdinøytrale økonomiske beslutni​nger, Magma Årgang 1 nr. 4 Senterleder