Kurs: Opplevelsesbasert innovasjon og verdiskaping

07 februar 2017 09:00 - 09 februar 2017 16:00

Svolvær

Kurset er samlingsbasert, 7,5 studiepoeng, på MBA (master of business administration)-nivå. Målgrupper er nåværende eller tidligere MBA studenter og andre som ikke er på MBA studiet som ønsker å ta kun dette kurset.

om kurset

I 1999 beskrev Pine & Gilmore en økende ny trend som de kalte opplevelsesøkonomi, som overtok etter trenden serviceøkonomi. Andre har tidligere beskrevet utviklingene fra primær- til industrielløkonomi, og deretter til serviceøkonomi. I opplevelsesøkonomien er “opplevelser” i sentrum, for eksempel underholdning, kultur, natur og måltidsopplevelser.

Opplevelser:

 • Har funnet sted i århundrer, men det er en økende trend at opplevelser danner grunnlag for økonomisk utvikling, det vil si opplevelsesøkonomien.
 • Inngår i ferie, fritid og jobbsammenheng og bidrar til mening og livskvalitet for mennesker.
 • Gir grunnlag for verdiskaping for destinasjoner, steder og virksomheter i privat, offentlig og frivillig sektor.
 • Som produkt kan være oppmøtebasert (eks reiseliv og kultur) eller distribuert (eks dataspill), og være kjerneprodukt (som i reiseliv og dataspill) eller støtteprodukt (eks for varer eller tjenester).

Først var opplevelsesøkonomien kjennetegnet av ‘i scenesetting’, nå er vi i generasjon 2 som kjennetegnes av samskaping mellom bedrift og konsument/bruker. Andre trender i samfunnet som delingsøkonomi, den grønne vending, digitalisering og stillesittende arbeidsliv påvirker opplevelsesøkonomien.
Handelshøgskolen Nord har i flere år forsket på opplevelsesbasert reiseliv (bla www.opplevelserinord.no), med særlig vekt på natur, kultur og matbaserte opplevelser. Disse vil være hovedfokus i våre eksempler, men faget har relevans også for andre besøksnæringer og bransjer der opplevelser er kjerne eller støtteprodukter som sport, varehandel, sykehjem, finans, frisør, mm.

Kurset består av to samlinger, 3 + 2 dager, og skal gjennomføres i Lofoten i vårsemesteret 2017. Lofoten er en av Norges mest kjente merkevarer innen opplevelsesbasert reiseliv, og der finner vi mange dyktige bedrifter, noen trekkes inn i undervisningen. I tillegg til forelesninger og gruppearbeid, skal studentene jobbe med et lite utviklingsprosjekt knyttet til opplevelser i egen virksomhet eller koblet til en annen virksomhet de kan samarbeide med.

        

temaplan for forelesninger (foreløpig)

Kursansvarlig
Førsteamanuensis/Dr Dorthe Eide (D).

Andre hovedlærere:
Førsteamanuensis/Dr Frank Lindberg (F) og Dr. Ann Heidi Hansen (AH). Muligens også førsteamanuensis Hin Hoarau-Heemstra (H).
I tillegg er planen å involvere gjesteforelesere fra reiseliv og kulturnæringer.

Det er to samlinger a 3 + 2 dager.

Tentative datoer:
SAMLING 1: 7.-9. februar 2017
SAMLING 2: 27.-28. mars 2017


Samling 1 (7-9 februar)

DAG 1

 • Introduksjon av kurset (inkludert opplevelsesøkonomi, andre trender) (D)
 • Opplevelsesøkonomi og opplevelser som produkt/konsum (ordinære og ekstraordinære, i reiseliv og i andre bransjer (F)
 • Forbrukerperspektiv og kundeverdi ved opplevelsesfokus (F)

  DAG 2
 • Multirelasjonelt perspektiv og fordypning (immersion, flow, peak performance/peak experience mm) (AH og litt D)
 • Nisjifisering og dreining fra tradisjonell markedsføring til management og interaktiv mf (inkludert reason to og/buy, behov, personas) (AH)
 • Opplevelsesdesign (innovasjon av opplevelseskonsept/produkt) og noe tjenestedesign: bla opplevelsesrom, kundeinteraksjoner, dramaturgi, LEO (D)

  DAG 3:
 • Fortsettelse opplevelsesdesign – case (D og AH)
 • Frontpersonalets roller generelt, og spesielt bruk av fortellinger/formidling – eks guiding (AH og D)
 • Innovasjon – en introduksjon (D)
 • Om prosjekt og oppgaveskriving (D)

Gjesteforelesninger og evt. bedriftsbesøk flettes inn i temaer.

Samling 2 (27.-28. mars)
Kl. 09:00 - 16:00
 • Innovasjonsprosesser: leder, medarbeider- og kunde/brukerdrevet innovasjon +
  Testing som metode (D)
 • Innovasjon og læring i og mellom bedrifter: nettverk og åpen innovasjon (D&H?)
 • Bærekraftig utvikling og innovasjon – muligheter og utfordringer (D/H?)
 • Ledelse i opplevelsesbaserte virksomheter – utfordringer og muligheter særlig knyttet til kompetanse, læring og innovasjon (D)
 • om prosjektet og forberedelse til eksamen (D)

undervisnings- og evalueringsmetoder

I tillegg til forelesninger benyttes gruppeoppgaver, bedriftsbesøk, og arbeid med et lite prosjekt (gjennomgangscase). Tanken er at studentene før første samling bes om å lage et 1-2 sides notat der de presenterer en ide om hvilket utviklingsprosjekt de skal jobbe med. Det bør være en ide til innovasjon av opplevelseskonsept/produkt, eller til videreutvikling av et eksisterende, som er koblet til den virksomhet de jobber i, eller en annen virksomhet som de har avtale om å samarbeide med. Fortrinnsvis bør det være opplevelse som kjerneprodukt. Men det kan være støtteprodukt, eks i servicebransjer som varehandel, sykehjem, frisør, finansbransjer, etc. Dette blir da et gjennomgående case som studenten relaterer flere forelesningstema til. På første samling deles studentene i grupper med nærliggende ideer/delsektorer. Prosjektet jobbes noe med på samlinger, men mest mellom samlingene og etter siste. Ved å jobbe med prosjektet får studentene økt forståelse av tema og økt ferdigheter i verktøy.

Planen mht. eksamenstilfeller:
Prosjektoppgave leveres inn som ett av eksamenstilfellene, og teller 60%.
Hjemmeeksamen, 40%, går over 2,5 dag.
Begge gjøres individuelt.