Forskningsetisk utval

Forskingsetisk utval er Nord universitet sitt organ for god forskingsetikk. Utvalet er ein del av universitetet sitt kvalitetssikringssystem og har ein forankring i nasjonale etiske standard og institusjonen sine etiske retningslinjer.


Utvalet skal gje råd og innstilling i forskningsetiske sakar, framme god forskingsetikk, drive kompetansebygging. Vidare skal utvalet arbeida for at forskinga ved universitetet føregår innanfor gjeldande forskningsetiske rammer og framme den forskningsetiske medvitet ved Nord universitet.

Utvalet skal gje råd og utsegner i enkeltsaker med forskningsetiske problemstillingar kor der det er mistanke om vitskapleg uredelighet eller brot på god vitskapleg praksis. Utvalet er berre rådgivande og har difor ingen domsfunksjon i tilhøve til brot og forvaltar ingen sanksjonsmiddel.

 Medlemmer i forskningsetisk utvalg ved Nord universitet

Navn ​Funksjon ​Enhet

​Are-Sverin Ingulfsvann
Vara: Jorunn Grande

​Leder​Handelshøgskolen

​Tommy Haugan
Vara: Ingjerd Gåre Kymre

​Nestleder​Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Tanja Ellingsen
Vara: Hilde Berit Moen

​Medlem​Fakultet for samfunnsvitenskap

​Vigdis Tverberg
Vara: Håkon Holien

​Medlem​Fakultet for biovitenskap og akvakultur

​Idar Kjølsvik
Vara: Renate W. B. Eggen

​Medlem​Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

​Fredrik Nesland Boksasp

​Jurist     ​​Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

​Sissel Marit Jensen  

​Sekretær  Avdeling forskning og utvikling


lovverk

Nord universitet er underlagt
LOV 2006-06-30 nr 56: Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning
LOV 2005-04-01 nr 15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).

Forskningsetisk utvalg skal spesielt være oppmerksom på:
LOV-2000-04-14-31 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
LOV 2008-06-20 nr 44: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) 
LOV-2009-06-19-97 Lov om dyrevelferd