Forskningsutvalget

Forskingsutvalget (FU) er et rådgivende organ for universitetsledelsen i alle saker som omhandler forskning i vid forstand.

Forskningsutvalget ved Nord universitet består av 8 medlemmer og ledes av prorektor for forskning. Alle medlemmer oppnevnes med personlig vara. Det velges en nestleder blant ansatterepresentantene.

Ansatte representert ved den som er ansvarlig for forskning ved hvert fakultet/avdeling, som dekan/pro-/visedekan.

Studentene utpekes blant Ph.d. studentene på institusjonen. Dekan ved hver fakultet foreslår en representant, og av de fire blir det valgt to faste representanter og to vararepresentanter.

Observatører er sekretærer for de fakultære/avdelingsvise forskningsutvalg, samt to representanter fra henholdsvis Nordlandsforskning og Trøndelag FoU.

Medlemmer

Reid Hole, rektoratet (leder)

Steinar D. Johansen, Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Elisabeth Ljunggren, Fakultet for samfunnsvitenskap

Terje A. Mathisen, Handelshøgskolen

Ottar Bjerkeset, Fakultet for Sykepleie og helsevitenskap

Bente Aina Ingebrigtsen, Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag

Iselin Silja Kaspersen, ph.d.-representant

Solveig Lysfjord Sørensen, ph.d.-representant

Sekretariat:
Avdeling forskning og utvikling / Marianne Hatlestad

Mandat

  1. Forskningsutvalget er et rådgivende organ for rektor i alle saker som angår forskning i vid forstand.
  2. Forskningsutvalget skal bidra til økt forskning og formidling ved universitetet.
  3. Forskningsutvalget skal utarbeide handlingsplan som gjennomgås årlig og gi årsrapport til rektor.
  4. Forskningsutvalget iverksetter tiltak knyttet til forskning og formidling innenfor rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.
  5. Forskningsutvalget skal ha nær kontakt med de enkelte fagmiljøene med sikte på ekstern profilering av universitetets forskningsmiljø.
  6. Forskningsutvalget skal arbeide for at forskningsresultatene fra miljøene ved universitetet blir formidlet til brukere og til allmennheten på en hensiktsmessig måte. Utvalget har også administrativt og faglig ansvar for universitetets skriftserie etter nærmere retningslinjer.
  7. Forskningsetisk utvalg er underlagt forskningsutvalget, og har et ansvar for å være engasjert i forskningsetiske spørsmål som er relevant for universitetets forskere.
  8. Publiseringsutvalget er underlagt forskningsutvalget og behandler fortløpende tvilsspørsmål vedrørende klassifisering av publikasjoner som vitenskapelige og andre spørsmål som kan være gjenstand for diskusjon for kvalitetssikring av forskningsregistrering.