Forskningsutvalet

Forskingsutvalet (FU) er eit rådgivande organ for universitetsleiingai alle saker som omhandlar forsking i vid forstand.

Forskningsutvalget ved Nord universitet består i 2016 av 10 medlemmer og ledes av prorektor for forskning. Alle medlemmer skal oppnevnes med personlig vara. Det skal velges en nestleder blant ansatte representantene.

Ansatte (7) representert ved den som er ansvarlig for forskning ved hvert fakultet/avdeling, som dekan/pro-/visedekan. 

Studentene (2) utpekes blant Ph.d. studentene på institusjonen. Dekan ved hver fakultet foreslår en representant, og av de fire blir det valgt to faste representanter og to vararepresentanter.

Observatører er sekretærer for de fakultære/avdelingsvise forskningsutvalg, samt en representant fra Nordlandsforskning.

medlemmer

Bente Aina Ingebrigtsen, rektoratet (leder)

Kari Ingstad, Avd. for helsefag – vara: Kristin Bratseth

Egil Solli, Avd. for lærerutdanning – vara: Idar Kjølsvik

Hanne S. Hansen, Avd. for næring, samfunn og natur – vara: Joar Nyborg

Reid Hole, Fak. for biovitenskap og akvakultur – vara: Kiron Viswanath

Reidun Follesø, Fak. for samfunnsvitenskap – vara: Mariann Monsen

Jan-Oddvar Sørnes, Handelshøgskolen – vara: Gry Agnete Alsos

Wenche Rønning, Profesjonshøgskolen – Terese Bondas

Kjersti Granås Bardal, stipendiat

Lise Jaastad, stipendiat

Sekretærer:
Forskningsadministrasjonen/Marianne Hatlestad

mandat

Forslag til mandat:

  1. Forskningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår forskning i vid forstand.
  2. Forskningsutvalget skal bidra til økt forskning og formidling ved universitetet.
  3. Forskningsutvalget skal utarbeide handlingsplan som gjennomgås årlig og gi årsrapport til universitetets ledelse.
  4. Forskningsutvalget iverksetter tiltak knyttet til forskning og formidling innenfor rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.
  5. Forskningsutvalget skal ha nær kontakt med de enkelte fagmiljøene med sikte på ekstern profilering av universitetets forskningsmiljø.
  6. Forskningsutvalget skal arbeide for at forskningsresultatene fra miljøene ved universitetet blir formidlet til brukere og til allmennheten på en hensiktsmessig måte. Utvalget har også administrativt og faglig ansvar for universitetets skriftserie etter nærmere retningslinjer.
  7. Forskningsetisk utvalg er underlagt forskningsutvalget, og har et ansvar for å være engasjert i forskningsetiske spørsmål som er relevant for universitetets forskere.