Forskningsutvalget

Forskingsutvalget (FU) er et rådgivende organ for universitetsledelsen i alle saker som omhandler forskning i vid forstand.

Sammensetning 

Forskningsutvalget ledes av prorektor for forskning og utvikling og øvrige medlemmer er de fem prodekanene for forskning ved Nord universitets fem fakultet, samt to ph.d.-representanter fra to av Nords fire ph.d.-programmer. Hvilke to ph.d.-program som er representert alternerer. Nordlandsforskning, Trøndelag FoU og leder for forskningsetisk utvalg (FEU) har observatørstatus med talerett.

Avdeling for forskning og utvikling ivaretar sekretariatsfunksjonen

Medlemmer

Reid Hole, utvalgsleder, rektorat
Terje Mathisen, medlem, HHN
Elisabet Carine Ljunggren, medlem, FSV
Lisbeth Uhrenfeldt, medlem, FSH
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU
Mette Sørensen, medlem, FBA
Egil Rogstad,medlem, ph.d.-representant
Iselin Kristine Mauseth Seira, medlem, Ph.d.-representant
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning
Øyvind Skogvold, observatør, Trøndelag FoU
Are Severin Ingulfsvann, observatør, Forskningsetisk utvalg

Mandat

1. Forskningsutvalget er et rådgivende organ for rektor i alle saker som angår forskning i vid forstand.
2. Forskningsutvalget skal være pådriver til økt forskning og vitenskapelig publisering ved universitetet og iverksette tiltak for dette formål.
3. Forskningsutvalget skal utarbeide handlingsplan som gjennomgås årlig og avgiårsrapport til rektor.
4. Forskningsutvalget skal stimulere til fler- og tverrfaglig forskningssamarbeid .
5. Forskningsutvalget skal ha nær kontakt med fagmiljøene med sikte på ekstern profilering av universitetets forskningsmiljø.
6. Forskningsutvalget skal arbeide for at forskningsresultatene blir formidlet til brukere og allmennheten på en hensiktsmessig måte.
7. Forskningsutvalget utnevner medlemmer til forskningsetisk utvalg.
8. Publiseringsutvalget er underlagt forskningsutvalget.
9. Forskningsutvalget har et spesielt ansvar for å gi råd i spørsmål knyttet til forskerutdanning, forskerrekruttering og internasjonalt forskningssamarbeid.
10. Forskningsutvalget skal arbeide for kvalitetssikring av forskning og forskerutdanning, samt styrke forskningskulturen ved universitetet.