Nemnda for studentsaker

Alle utdanningsinstitusjoner under lov om universiteter og høgskoler er pålagt å opprette en egen nemnd for studentsaker, jf. uhl § 5-1. Nemnda behandler saker som fusk, plagiat, formelle feil ved eksamen og andre enkeltvedtak som angår studenten.

​​​​​​​​​Medlemmer​

Nemnda for studentsaker ved Nord universitet består av fem medlemmer. Nemnda har en ekstern leder, to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter. Nemndas medlemmer oppnevnes for fire år av gangen, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett år av gangen. 

Funksjonsperioden for nåværende nemnd er 01.01.2020 - 31.12.2023.

 
Funksjon ​Medlem ​Varamedlem
​Leder​Eilif Nordahl
​Lars Brekke
​​Universitetets representant​Marthe Bjørgum
​Geir Olav Knappe
Universitetets representant​Tone Nergård
Petter Pettersen
​Studentenes representant
​Odin Hovland Stahlsberg
Edward Glorud Sveen
Studentenes representantStine Sæthre
Katharina Fagertun​
Sekretariat for nemnda for studentsaker er Cathrine W. Moseng og Fredrik N. Boksasp.

Alle medlemmer har taushetsplikt i henhold til personlige forhold de får kjennskap til gjennom sitt arbeid i nemnda jf. uhl. § 4-6. 

Fusk og plagiat

Hvorfor er det alvorlig med fusk?
Fusk ved eksamen er usolidarisk ovenfor medstudenter og er et brudd på akademisk redelighet. Dersom man fusker ved en eksamen vil det medføre tvil om man har oppnådd det læringsutbyttet som er forventet i emnet, og det kan ha den konsekvens at universitetet sertifiserer studenter for yrkeslivet uten den nødvendige faglige bakgrunnen. 

Nord universitet ser svært alvorlig på fusk og det er strenge sanksjoner knyttet til dette.

Hva kan være fusk?
Det er viktig at alle typer besvarelser er studentens eget arbeid, og at det tydelig framgår hva som er ens egne tanker og ideer, og hva som er lånt av andre.

Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet:

 • Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Dersom det er eksamen med forutgående kontroll av hjelpemidler gjelder tilsvarende dersom ulovlige hjelpemidler avdekkes under kontrollen.
 • Å presentere andres publiserte eller upubliserte arbeid som sitt eget.
 • Å presentere eget tidligere arbeid, herunder arbeider benyttet i eksamen eller annen vurdering, uten tilstrekkelig kildehenvisning.
 • Å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger
 • Å rettsstridig fabrikkere data i forbindelse med studentarbeider
 • Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper
 • Å handle i strid med spesifikke retningslinjer for den enkelte eksamen
 • Å urettmessig ha skaffet seg adgang til vurdering ved for eksempel å ha fusket ved gjennomføring av skriftlige arbeidskrav, intern prøving eller manipulasjon av oppmøtelister for obligatorisk deltagelse i undervisning.
Nord universitet kjører plagiatkontroll på svært mange eksamener, enten ved mistanke eller som stikkontroll. Det kjøres plagiatkontroll ved alle kandidat-, bachelor- og masteroppgaver jfr retningslinjer for plagiatkontroll ved Nord universitet.

Konsekvenser ved fusk
Enten det gjelder skoleeksamen, hjemmeeksamen, arbeidskrav eller andre innleveringer og besvarelser, så kan det få alvorlige følger for studenter som fusker. Mistanke om fusk reguleres av universitet og høgskoleloven §§ 4-7 og 4-8 som gir adgang til å annullere eksamensresultatet og utestenge studenter. Studenter risikerer en utestengelse og kan fratas retten til å gå opp til eksamen ved Nord universitet og andre institusjoner under denne loven i inntil ett år.

Studenter har plikt til å sette seg inn i de regler som gjelder for seg som student, jfr. Nord universitets' forskrift og utfyllende bestemmelser. Studenter plikter å sette seg inn i hvilke hjelpemidler som er tillatt for hver enkelt eksamen, samt hva som er korrekt bruk av kilder og hvordan man skal sitere og henvise til disse. 
Manglende kjennskap til regler for kildebruk, tillatte hjelpemidler, retningslinjer for eksamen og lignende fritar ikke studenten for ansvar.​

 

Klage og formelle feil

Nemnda for studentsaker behandler klager på enkeltvedtak, og andre klagesaker for studentene, jfr. universitet og høgskoleloven § 5-1 (1). Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter og plikter for en eller flere bestemte personer. 

 
Typiske eksempler på klagesaker som n​emnda for studentsaker behandler er blant annet:
klage på tap av studierett
klage på tap av eksamensrett
klage som gjelder godskriving og fritak
klage på lokalt opptak og realkompetansevurdering
klage på avgjørelse om formelle feil ved eksamen

 
Saksgang i klagesaker
Saksgangen bestemmes av forvaltningsloven, som sier noe om hvordan en klage skal behandles. For en student som ønsker å klage er det greit å huske følgende:

- det er som oftest en klagefrist på 3 uker
- klagen bør nevne hva det klages på og hva en ønsker endret
- klagen bør begrunnes

Det er fakultetet/avdelingen som har fattet et vedtak, og det er derfor dit en eventuell klage skal sendes i første omgang. Fakultetet/avdelingen skal vurdere saken på nytt og kan endre vedtaket om de finner grunn til det. Dersom det ikke gis medhold i klagen, kan dette påklages til nemnda for studentsaker, som da vil behandle saken på nytt.

Klage på formelle feil ved eksamen​

 • Klager over formelle feil på eksamen reguleres av universitet og høgskolelovens § 5-2 som stadfester at ”den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen”.

 • Som formelle feil regnes forhold som har hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne. Eksempel på dette kan være feil ved     oppgavegiving, eksamensavvikling eller forhold rundt gjennomføring av sensur. 

 • Dersom det har skjedd en formell feil vil sensuren ved gjeldene eksamen oppheves. Dersom det er mulig skal ny sensur gjennomføres, i andre tilfeller vil det   arrangeres ny eksamen eller prøve med nye sensorer. Ved eventuell ny sensur eller ny eksamen vil man ha ny klageadgang på karakterfastsettingen.

 • En klage på formelle feil skal være skriftlig, begrunnet og sendes Nord universitet via elektronisk klageskjema​.​​

Møter i nemnda for studentsaker

Vårsemesteret 2023

  • Mandag 9. januar
  • Tirsdag 31. januar
  • Mandag 20. februar
  • Tirsdag 14. mars
  • Mandag 3. april
  • Tirsdag 25. april
  • Mandag 16. mai
  • Mandag 5. juni
  • Mandag 26. juni