Språkutvalget

språk-banner
Språkutvalget arbeider med kartlegging, rapportering og tiltak omkring parallellspråklighet, klarspåk og språklig kvalitet i alle universitetets virksomhetsområder.

​​​​​​​Mandat

  1. Språkutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i saker som omhandler språkbruk ved institusjonen og språkpolitikk overordnet.

  2. Språkutvalget skal sørge for tydelig prioritering i det språkpolitiske arbeidet​ ved institusjonen.

  3. Språkutvalget skal identifisere, vedta og iverksette overordnede tiltak som sikrer at de språkpolitiske retningslinjene etterleves.

  4. Språkutvalget skal sikre klarspråk og parallellspråklighet som bærende prinsipper ved universitetet og arbeide med å oppnå en strategisk og forsvarlig balanse mellom bruk av bokmål, nynorsk, engelsk og de samiske språkene i forskning, utdanning, formidling og administrasjon.

  5. Språkutvalget skal kartlegge behov for kompetanseheving og arbeide for å heve språkfaglig kompetanse blant ansatte og studenter.

  6. Språkutvalget skal rapportere til styret i universitetets årsrapport om gjennomførte, pågående og planlagte språkpolitiske tiltak, og språksituasjonen ved institusjonen.

  7. Språkutvalget skal være en ressurs og et forbilde for parallellspråklighet og bruk av klarspråk.

  8. Språkutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte.​

Sammensetning

Leder, prorektor for forskning og utvikling
Ketil Eiane

Medlem, FBA
Jarle Jørgensen​

Medlem, FLU​
Ellen Sæthre-McGuirk

Medlem, FSH
Unn Siri Olsen

Medlem, FSV
Hege Lamark

Medlem, HHN
Hege Eilertsen 

Medlem, administrasjon (Universitetsbiblioteket)
Malin Norman

Medlem, administrasjon (HR)
Marthe Storhaug

Studentrepresentant
Stine Sæthre

Sekretær, Kommunikasjonsenheten
Ellisiv Flatval

Språkpolitiske retningslinjer for Nord universitet