SEA-EU

Blått hav med sol
SEA-EU er en europeisk universitetsallianse for samarbeid innenfor utdanning og forskning over landegrensene i Europa.

​​​​​​​​​Alliansen skal bidra til å styrke universitets- og høgskolesektoren, samarbeid og kulturbygging i Europa. For Nord universitet betyr dette også en unik mulighet til å videreutvikle universitetet, og gjøre Nord til et mer synlig og anerkjent internasjonalt universitet.

SEA-EU startet sitt samarbeid i 2019 med seks europeiske universitet. I ny søknadsrunde til EU i 2022 ble alliansen utvidet med tre nye universitet, hvor Nord universitet var en av disse. 

Alliansepartnerne er fra Malta i sør til Nordland i nord:

 • ​Nord University
 • University of Gdansk (Polen)
 • Kiel University (Tyskland)
 • University of Western Brittany (Brest - Frankrike)
 • University of Split (Kroatia)​
 • Parthenope University of Naples (Italia)​​​
 • University of Algarve (Portugal)
 • University of Cádiz (Spania)
 • University of Malta

Arbeidspakker i alliansen

Alliansen skal arbeide i seks arbeidspakker, med tilhørende oppgaver/mål i hver arbeidspakke. Alle universitetene har ansvar eller medansvar for minst én arbeidspakke. Dette innebærer at man som ansvarlig må ha et særlig fokus på aktuell oppgave, men likevel skal alle universitetene bidra til alle arbeidspakkene slik at alliansen i fellesskap når sine mål.  

Nord universitet har et spesielt medansvar for å drive aktiviteter innen utdanning og opplæring samt forskning og innovasjon (arbeidspakke 2 og 3). I tillegg nyter Nord godt av aktivitetene som drives av de andre partnerne i SEA-EU.

Arbeid med å utarbeide felles studieprogram på bachelor- og masternivå er allerede i gang. Deling av infrastruktur og økt tilgang til aktuelle praksisfelt for forskning er også en del av dette arbeidet.

De seks arbeidspakkene med tilhørende hovedaktiviteter er:

WP1 – Governance and management

 • ​Opprette en selvstendig juridisk status for alliansen
 • Opprette styringsstrukturer i alliansen
 • Rapportering (internt og eksternt)
 • Kvalitetssikring, etikk, personvern 
 • Pathway of harmonisation – verktøy for å fremme samarbeid

WP2 – Education and training

 • ​Mobilitet 
 • Digitale, inkluderende, tverrfaglige og innovative læringsveier
  - Grønn og digital pedagogikk 
 • ​Fleksible læreplaner og «microcredentials»
  - Tilrettelegge for internasjonalt studentsamarbeid og felles læringsaktiviteter
 • Felles studieprogram (BA, MA og PhD)
 • Livslang læring
 • Juridiske rammer for alle aktiviteter

WP3 – Research and Innovation

 • ​Mobilitetsprogram for masterstudenter
 • Mobilitetsprogram for PhD/Postdoc + samarbeid om ulike virkemidler i EU / MSCA om doktorgradsutdanning o.l. 
 • Kartlegging og deling av forskningsinfrastruktur 
 • Benchmarking 

WP4 – European Campus Life

 • ​Øke studentens bevissthet rundt kjønn, mangfold og likebehandling
 • Studentdeltakelse i alliansen – bl.a. eget studentstyre
 • ​Digitalisering av SEA-EU
 • Bærekraftsperspektiv
  - Grønn forskning, grønn utdanning, grønn administrasjon osv. 
 • ​Oppnå sertifisering på «Healthy campus» 
  - En europeisk standard – fysisk aktivitet, ernæring, mental helse m.m.
 • ​Øke språkkompetansen hos ansatte 

WP5  Bridging the gap with society

 • ​Aktiviteter som knytter SEA-EU ut over Europa og møter globale utfordringer
 • ​​Forsterke og øke den regionale koblingen mellom SEA-EU/universitetene og assosierte/regionale partnere
 • Observatory for Sustainable Blue Economy
 • Observatory for Migration and Human Rights
 • Transdisiplinære og problembaserte utdanninger - Entreprenøriell/grundertilnærming 

WP6 – Dissemination and Impact

 • ​Opprettelse av kommunikasjonskontor 
 • Utvikle strategier for formidling 
 • Egne aktiviteter for forskningsformidling

Muligheter for ansatte ved Nord universitet

Fakultet, fagmiljø og ansatte oppfordres til å opprette kontakt med aktuelle miljøer hos partnere for å utvikle samarbeid innen forskning, innovasjon, utdanning og andre områder som kan gi utvikling for universitetet og fagområdene. 

Mobilitet for studenter og ansatte vektlegges i bred forstand, og Erasmus+-stipend kan søkes for å reise på utveksling til partnere.

Samarbeid med samfunns- og næringsliv

Nord universitet har, i likhet med de andre universitetspartnerne, knyttet til seg sentrale interessenter som også vil nyte godt av universitetsalliansen SEA-EU. Dette er en del av arbeidet med å forankre universitetet bedre i lokalt samfunns- og næringsliv. 

Interessentene kan være med på aktiviteter innen SEA-EU-alliansen, og kan også være med på å søke økonomiske midler sammen med universitetspartnerne i alliansen. Interessentene kan også selv ta imot studenter og være forskningspartnere.​
 Kontaktperson


Om​ SEA-EU


Alliansen SEA-EU består av ni universitet som alle har tilknytning til kysten.

Fellesnevneren for alle universitetene i alliansen er at de er kystnære og har høy kompetanse innen det marine og maritime feltet. Nord universitets tilknytning til nordområdene er viktig for universitetets plass i alliansen.

Universitetene i alliansen skal styrke det kystnære forsknings- og utdanningsfeltet, og fremme sentrale samarbeidsområder som internasjonalisering, bærekraft, digital transformasjon, åpenhet og demokrati.

Aktivitetene i alliansen er ikke begrenset til forskning og undervisning. Blant annet skal universitetene i alliansen også jobbe for å oppfylle en europeisk standard for «healthy campus», som setter klare standarder for hvordan universitetene skal legge til rette for helsefremmende tiltak innen fysisk aktivitet, ernæring og mental helse. Demokrati, inkludering, likeverd og bærekraft er også viktige områder alliansen skal arbeide for.​

​​