Studiedirektørens stab

Studiedirektørens stab jobber blant annet med studieportefølje, analyser, kvalitetssikring, regional kontakt, etter- og videreutdanning, alumni, læringsmiljø, systemforvaltning, studentsaker og skikkethetsvurdering.

​​​​​​​​​Utdanningskvalitet og porteføljeutvikling


Oppgaver
 • Studieportefølje
 • Kvalitetssikringssystem (KSS) for utdanning
 • Kontinuerlig kvalitetssikringsutvikling
 • Sekretariat undervisningsutvalget (UU)
 • Internrevisjon/kvalitet og effektivitet
 • Akkreditering og reakkreditering
 • Studiebarometeret
 • NOKUT tilsyn og evalueringer
 • Rutine og prosessforbedring
 • Internop​plæring

Systemforvaltning, statistikk og analyse

Bente Karin Duun (teamleder)
Anna Dalslåen

Oppgaver:
 • Registrering og kvalitetssikring 
 • Systemforvaltning av studieadministrative system
 • Systemutvikling
 • Digitalisering av arbeidsprosesser
 • Grunnlagsdata FS
 • Rapportering database for høyere utdanning (DBH)
 • Statistikk og tallbestilling - indikatorutvikling
 • Prosjekter
 • Utredninger
 • Internopplæring

Regional kontakt, fleksible utdanninger og EVU


Studiestedsledere:
Oppgaver:
 • Koordinering mellom fakulteter om fleksible studietilbud
 • Bidra i utviklingen fleksbile og distribuerte tilbud
 • Regional kontakt og deltakelse i eksterne møtearena
 • Markedsføring og rekruttering til fleksible utdanningstilbud
 • Utarbeide og kvalitetssikre rutiner for fleksible studier
 • Sekretariat EVU-forum Nord
 • Sekretariat EVU-team mellom fakultetene
 • Alumni - implementering og oppfølging
 • Kandidatundersøkelse
 • Bistå fakulteter ift. ekstern finansiering
 • Råd for samarbeid med arbeidsliv (RSA) deltakelse
 • Internopplæring

Læringsmiljø

Karin Anette Indbryn​
Janicke Toxen Flack

Oppgaver:
 • Sekretariat læringsmiljøutvalget (LMU)
 • Sekretariat overordnet FSU​
 • Sekretariat kompetansenettverket for studentenes suksess i høyere utdanning
 • Universell utforming
 • Oppfølging og utvikling av mentorordningen
 • Utvalg for studentenes helse og trivsel (SHOT utvalget)
 • Kontaktpunkt for studentdemokratiet
 • Opplæring studenttillitsvalgte
 • Institusjonskontakt for kompetansenettverket
 • Internopplæring

Studiestedsledelse

Oppgaver som regional kontakt:
 • Studiestedsleder skal ha en tydelig rolle som regional, strategisk samfunnskontakt for Nord universitet med god forankring i universitetsledelsen. Rollen skal bidra til dialog og samarbeid mellom samfunns-/næringsliv i regionene og Nord universitet
 • Studiestedsleder skal delta i ulike nettverk/partnerskap og forum regionalt, og representere universitetsledelsen med avklart ansvar
 • Studiestedsleder skal følge opp lokale/regionale samarbeidsavtaler på institusjonsnivå på vegne av Nord, og bidra til dialog og samarbeid med fakultetene om disse
 • Studiestedsleder skal delta i strategiske campustviklingsprosjekter for å bidra til attraktivitet og utvikling av studiestedene​
 • Studiestedsleder skal gjennom innsikt i regionenes kompetansebehov, delta i arbeidet med studieportefølje og EVU.
 • Studiestedsleder Vesterålen og Namsos har sekretariatsansvar for RSA
Oppgaver internt:
 • ​Studiestedsleder er kontaktpunkt i saker og aktiviteter som angår studiestedet
 • Har et overordnet ansvar for drift, koordinering og utvikling av studiestedet. Dette vil variere i omfang ut fra studiestedets størrelse
 • Studiestedsleder skal bidra til markedsføring, rekruttering og omdømmebygging 
 • Studiestedsleder er ansvarlig for velfungerende førstesemesterutvalg
 • Sikre studentmedvirkning gjennom systematisk dialog med stedlig studentdemokrati og linjeforeninger
 • Studiestedsleder skal bidra til å ivareta et godt arbeidsmiljø på studiestedet gjennom koordinering av tiltak, samt være en ressurs som lederstøtte for lokale ledere
 • Studiestedsleder skal bidra til dialog mellom fellesenheter og fakultet i saker som angår studiestedet
 • Studiestedsledere skal delta i utvikling av studieporteføljen
 • Studiestedsleder skal ved behov følge opp tidsbegrensende oppgaver/prosjekter delegert fra fakultet og virksomhetsnivå.
 • Studiestedsleder har rollen som lokal beredskapsleder ved studiestedet​

Nemnda for studentsaker


Oppgaver:
 • Sekretær for nemnda for studentsaker
 • Nord universitets lokale forskrift - institusjonsovergripende retningslinjer

Institusjonsansvarlige for skikkethetsvurdering

Oppgaver:
 • Informasjon om skikkethetsvurdering til studenter, ansatte og samarbeidspartnere
 • Veiledning i forkant av tvilsmelding
 • Utredning og saksbehandling av tvilsmeldinger​​
Sekretær for skikkethetsnemnda
Theresa Abrahamsen Hvalby 

SEA-EU


Oppgaver:
 • ​Informasjon om SEA-EU til ansatte, studenter og samarbeidspartnere
 • Kontaktpunkt og koordinering​