Kilder til bruk i kvalitetsarbeidet

Nord universitet innhenter informasjon gjennom en rekke relevante kilder som benyttes for å vurdere kvaliteten i studietilbudene.

Statistikk

Vær oppmerksom på at årstall og semester ikke nødvendigvis refererer til de siste rapporterte data for statistikkene under.

 
Diverse studentdata fra DBH:
Vær oppmerksom på at individdata i DBH er avrundet til nærmeste femmer. 
Lenkene under inneholder informasjon som er relatert til Kunnskapsdepartementets styring av utdanningssektoren:

NOKUT-portalen  inneholder viktige indikatorer for kvalitet i forskning og utdanning:
Intranett
Ansatte finner også data på siden for utdanningskvalitetstatistikk og analyse.

Studiebarometeret

        

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)

SHoT er Norges største undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse, og trivsel. Undersøkelsen kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. 

 

Kandidatundersøkelser

I «Kandidatundersøkelsen» har i underkant av 4 000 tidligere studenter svart på en rekke spørsmål om jobb og utdanning, og budskapet er oppløftende. Hele ni av ti oppgir nemlig at de fikk relevant jobb innen seks måneder etter endt utdanning. Undersøkelsen ble gjennomført blant dem som var Nord-studenter i perioden 2012-2018.

Rapportering - Utdanningskvalitet

Maler for rapportering på utdanningskvalitet studieåret 2021/2022:
FAKULTETSRAPPORT 2022.docx
STUDIEPROGRAMRAPPORT.docx
EMNERAPPORT.docx​​​

Tableaurapporten Studieprogramledere 2.1 bør benyttes for å finne oppdaterte data på resultatindikatorene.

Lenkene under kan benyttes for å se på historiske data. Husk å velge rett startkull og type utdanning!​
Gjennomføring og frafall
Kandidateundersøkelsen
Kvalifiserte søkere pr. budsjetterte studieplass
Studiebarometeret


Alle emner skal evalueres av studentene hver gang emnet gjennomføres. Enten som midtveisevalueringer, eller som sluttevaluering. 

Ordningen med evaluering av emner og studieprogram er vedtatt av utdanningsutvalget. For evaluering av emner kan følgende maler benyttes. Fakultetene står fritt til å endre disse etter behov.​
​​​

Ros og ris

Nord universitet har et eget system for å melde fra om ros, ris eller komme med forslag til forbedringer. Alle studenter og ansatte er velkomne til å si fra om forhold de mener det er viktig å følge opp. Meldingene behandles av blant annet læringsmiljøutvalget ved Nord universitet.

For raskest oppfølging av bygningsmessige forhold (varme/ventilasjon/utstyr) og IT-relaterte problemer bør helpdesk kontaktes!

Lenke til skjema for innsending av ros og ris finnes her: Ros og ris

Prosessbeskrivelse - Håndtering av ros og ris-meldinger.pdf