Internrevisjoner - Nord universitet

Kvalitet krever et kritisk blikk på egen organisasjon. Nord universitet utfører derfor jevnlig internrevisjoner på flere områder.

​​​​Formaliserte internrevisjoner har som mål å dokumentere om universitetet følger fastsatte prosesser og rutiner.

 
Som en del av forberedelsen utarbeides en rekke spørsmål med utgangspunkt i relevant reglement og retningslinjer. På denne måten avdekkes det om de fastlagte rutiner/prosedyrer følges. Avslutningsvis oppsummeres dette i en egen revisjonsrapport.

 
Målet med en internrevisjon er ikke å avdekke flest mulig avvik, men å kontrollere om institusjonen gjør som den sier den skal gjøre, samt å sammenstille observasjoner av hendelser for å se om ting kan gjøres på en mer effektiv og bedre måte.

 
Sluttrapportene fra internrevisjonene blir behandlet i utdanningsutvalget og/eller styret. Det har vært gjennomført internrevisjoner på en rekke områder, som vist under.

 

Gjennomførte internrevisjoner: 

2022 Gjennomføring på masterprogrammer
2022 Tilsettingsprosess for vitenskapelige stillinger
2021 Oppfølging og gjennomføring av styrevedtak
2021 Kvalitetssikring i rapportering til DBH
2020 Revisjon av anskaffelsesprosess
2020 Revisjon av sikring av IKT-utstyr
2019 Revisjon av varslingsrutiner ved virksomheten
2019 Revisjon av fullmakter og systemtilganger ved virksomheten
2018 Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse
2018 Revisjon av KD finansierte ph.d.-stillinger 2017
2017 Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse
2017 Bierverv ved Nord universitet
2016 Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse
2015 Doktorgradsreglement
2015 Bruk av TDI-modellen
2015 Kompetanse og servicemuligheter fra IT drift - Bruk av digitale verktøy i undervisningen
2015 Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse
2014 Tildele vitnemål
2014 Eksternt panel
2014 Opptak av studenter, SO og lokalt opptak
2013 Brukerundersøkelsen 2013
2013 Gjennomføring av sensur
2013 Mistanke om fusk
2012 Trekk av studier
2012 Oppnevning av sensorer
2012 Eksamensplanlegging
2011 Midtveisevalueringen høsten 2011
2011 Oppnevning av sensorer og tilhørende klagekommisjon
2010 Etablering saksbehandlingsrutiner forut for behandling i Styrets klagenemnd
2010 Etablering av studier på 30 studiepoeng eller mindre
2009 Eksamensplanleggingen
2008 Timeplanleggingsprosessen
2007 Revisjon av studieplaner
2005 Emne- og underveisevaluering​
​​​​​​​