Kvalitetsikringssystem for utdanningsvirksomheten

Alle universiteter og høgskoler i Norge skal ha et system for kvalitetssikring som bidrar til kontinuerlige forbedringer i utdanningstilbudene. Systemet skal gi institusjonen et godt grunnlag for egenvurdering og kvalitetsforbedring.

​​​

Kvalitetshåndboka inneholder en beskrivelser av kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten og ble vedtatt av styret den 16.12.2016 i sak 121/16.

Kvalitetshåndboka kan lastes ned her:

Kvalitetshåndbok.pdf

Det er et overordnet mål at Nord universitet skal ha ett av Norges fremste studiemiljøer, og at institusjonen skal videreutvikle kvaliteten og styrke faglig og administrativ bærekraft innenfor de fire fagsøylene og fagprofilen som danner grunnlaget for universitetsstatusen.

Universitetet skal være blant de fremste lærestedene i Norge når det gjelder læringsmiljø, studiekvalitet og nærhet mellom student og lærested.

Kvalitetssikringssystemet skal støtte opp under de arbeidsprosessene som vi ønsker å legge til rette for i institusjonen – det skal bidra til å synliggjøre og løfte fram det gode faglige arbeidet.

kvalitetsikringssystemets oppbygging

Kvalitetssikringssystemet ved Nord universitet er bygget opp av følgende elementer:

Kvalitetshåndbok – beskriver Nord universitets kvalitetssikringssystem.              

Informasjonskilder– Relevante kilder som benyttes for å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbudene.

Internrevisjoner – som undersøker om praksis i institusjonen er i tråd med regelverk.                   

Ros og ris – som gir institusjonens brukere anledning til å melde fra om forhold innenfor institusjonens totale virksomhet.                              

Årlig kvalitetsrapport – gir universitetets styre en framstilling av kvalitetsarbeidet i institusjonen, kvalitetsutviklingen innenfor utdanningsområdet samt tiltak som skal sikre en positiv utvikling.

Roller og ansvar i kvalitetssikring av bachelor-, master- og ph.d.-utdanningen

Den enkelte medarbeider i Nord universitet har et ansvar i forhold til utdanningskvaliteten i forhold til hvilken funksjon den enkelte innehar.

Styret
 • Styret har det overordnede ansvaret for utdanningskvaliteten og kvalitetssikringssystemet ved Nord universitet.
 • Styret har ansvar for at prioriteringer og vedtak legger til rette for videreutvikling av kvaliteten i studieprogrammene.
Studenten
 • Ansvar for aktiv deltakelse i læringsprosessene.
 • Studentene skal gjennom undersøkelser av ulik art, samt representasjon i ulike utvalg bidra med viktige innspill i arbeidet med å legge til rette for et godt studietilbud ved institusjonen.
 • Studentene har et ansvar til å melde fra dersom de opplever forhold som hemmer deres læring, og dersom de har innspill til forbedringer i deres læringssituasjon.
Rektor
 • Rektor har på styrets vegne ansvaret for det helhetlige kvalitetssikringsarbeidet ved institusjonen, og for at kvalitetssystemet tilfredsstiller interne og eksterne krav.
 • Utvikle universitetets strategiske, administrative og faglige rammebetingelser og sørge for at prioriteringer og rammebetingelser blir kjent i organisasjonen.
Prorektor for utdanning
 • at det drives et systematisk kvalitetsarbeid innen utdanningsvirksomheten.
 • at kvalitetsarbeidet dokumenteres i kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten.
 • å dokumentere at kvalitetsarbeidet bidrar til kvalitetsheving.
Prorektor for forskning og utvikling
Forskningsutvalget
Fakultetenes forskningsutvalg, doktorgradsutvalg el. tilsvarende
Ph.d.-kandidat
Ph.d.-programansvarlig
Dekan
 • Dekan er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som universitetsstyret og rektor fastsetter.
 • Ansvar for at fakultetenes årsplan og budsjett sees i sammenheng med tiltak oghandlingsplaner for videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.
Prodekan for utdanning
Prodekan for utdanning har på vegne av dekan ansvar for:
 • at fakultetets studietilbud kvalitetssikres iht. til kvalitetssikringssystemet og gjeldende forskrifter.
 • å sikre at utdanningsprogrammene dekkes av vitenskapelig personell med høy og relevant kompetanse.
 • å iverksette studiekvalitetshevende tiltak, og oppfølging av disse.
Studieprogramansvarlige
Studieprogramansvarlig skal være ansatt i hovedstilling ved Nord universitet.
 • Har et helhetlig ansvar for at å sikre kvalitet og studieprogramdesign i studieprogrammene.
 • Ansvar for utarbeidelse av årlig studieprogramrapport iht. gjeldende mal, samt igangsetting av studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
 • Skal kvalitetssikre hele studieløpet, herunder planlegging og utvikling av fag- og studieplaner og gjennomføring av eksterne vurderingspanel.
 • Ansvar for at det gjennomføres semestervise dialogmøter med studentene på alle årstrinn.
 • Har ansvar for at utdanningsprogrammene har høy internasjonal kvalitet.
Emneansvarlig
Emneansvarlig skal normalt være ansatt i hovedstilling ved Nord universitet.
 • Har et særlig ansvar for planleggingen og gjennomføringen av læringsarbeidet, og er sammen med studentene ansvarlig for utdanningskvaliteten og læringsmiljøet ved det aktuelle emnet.
 • Skal kvalitetssikre emnene og emnenes relevans for de studieprogrammene de inngår i.
 • Kvalitetssikre og forbedre emnene i tråd med prinsippene i kvalitetssystemet.
 • Gjennomføre evalueringer av emnet i henhold til kvalitetssikringssystemet.
 • Ansvar for utarbeidelse av emnerapporter iht. gjeldende mal, samt igangsetting av studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
Den enkelte ansatte
 • Skal kjenne og følge universitetets strategiske, administrative og faglige rammebetingelser, universitetets prioritering, universitetets nedslagsfelt generelt og eget fagområde spesielt.
 • Skal ta ansvar for kvaliteten i eget arbeid, arbeide kontinuerlig med egen kvalitetsforbedring og bidra til et motiverende og stimulerende arbeidsmiljø.
 • Skal gjøre seg kjent med kvalitetssystemet, og utføre sitt arbeid i samsvar med retningslinjer, regler, krav og forventninger.
 • Skal ta initiativ til avviksbehandling og korrigerende tiltak innenfor kvalitetssystemets rammer når det oppstår uønskede hendelser/avvik.
 • Skal fremme forslag til kvalitetsforbedringer og samarbeide med andre i planlegging og forbedring.
Utdanningsutvalget
 • Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en god og helhetlig måte i institusjonen.
 • Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor.
 • Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.
 • Utdanningsutvalget skal være en pådriver for kvalitetsarbeidet i institusjonen, og overvåke og påse at kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.
 • Utdanningsutvalget skal behandle den årlige kvalitetsrapporten for utdanningsområdet før den oversendes til universitetsstyret.
Fakultetsvise utdanningsutvalg
 • Skal være en pådriver for studiekvalitetsarbeidet ved fakultetene og skal være fakultetenes operative verktøy i kvalitetssikring og kontroll av fakultetenes undervisningsvirksomhet.
 • Skal behandle nye studieplaner, foreløpig - og endelig studieportefølje, evalueringer og kvalitetsrapporter.
Læringsmiljøutvalget
 • Læringsmiljøutvalget skal aktivt delta i planleggingen av universitetets arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø (pådriver og premissleverandørrolle).
 • Skal årlig gi innspill til budsjettet og komme med anbefalinger ovenfor styret hvordan Nord universitet skal disponere avsatte midler til større læringsmiljøtiltak. LMU kan etter styrets bestemmelse få ansvar for å bevilge midler til mindre læringsmiljøtiltak.
 • Skal bidra til at styret, i samarbeid med Studentsamskipnaden, legger forholdene til rette for et godt studiemiljø og samarbeider for å bedre studentvelferden ved alle campus.
 • Skal involveres i alle overordnede kartlegginger og evalueringer som vedrører studentenes totale læringsmiljø.