Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten

Alle universiteter og høgskoler i Norge skal ha et system for kvalitetssikring som bidrar til kontinuerlige forbedringer i utdanningstilbudene. Systemet skal gi institusjonen et godt grunnlag for egenvurdering og kvalitetsforbedring.

For studenter

Du som student er den viktigste bidragsyteren i kvalitetsarbeidet ved Nord universitet
For å sikre studietilbud med høy kvalitet er universitetet avhengig av medvirkning fra studentene. Det være seg tilbakemeldinger som angår innholdet i studiene, måten undervisningen gjennomføres på så vel som de sosiale og fysiske rammene rundt studiene.

På en egen nettside har universitetet samlet informasjon om hvor studentene deltar og har påvirkningskraft i kvalitetsarbeidet, hvilke kanaler de kan benytte for å gi tilbakemelding og hvor de finner informasjon om resultatene fra det systematiske kvalitetsarbeidet.

-> Utdanningskvalitet - Studentmedvirkning

Kort beskrivelse av Nord universitets kvalitetssystem for utdanning

Dokumentet erstatter tidligere Kvalitetshåndbok for utdanning og beskriver hvordan Nord universitet arbeider for å oppfylle kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet, jf. UH-loven, Studiekvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften.
Dokumentet gir beslutningstakere og den enkelte ansatte oversikt over hvilken informasjon kvalitetssystemet inneholder, og hvordan det vedlikeholdes.

Roller og ansvar i kvalitetssikring av utdanningene

Dersom et fakultet har rollebeskrivelser for ansvar innen utdanningsområdet som avviker fra disse beskrivelsene, må disse tydeliggjøres. Fakultetets beskrivelser vil bli lagt inn som vedlegg i kvalitetssystemet. Hvis fakultetene ønsker en alternativ rollebeskrivelse, er det viktig å påse at det ikke er brudd i ansvarslinjen.

Rollene som er beskrevet omhandler utdanningsområdet. Ansatte i disse rollene kan i tillegg ha andre oppgaver. For ph.d.-utdanningen, se forskningssidene https://www.nord.no/no/forskning for mer utfyllende informasjon.


Styret
 • Styret har det overordnede ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet innen utdanningsområdet.
 • Styret har ansvar for at prioriteringer og vedtak legger til rette for utvikling av kvaliteten i studieporteføljen.
 • Styret har ansvar for at studieporteføljen støtter opp under profilområdene.
Studenten
 • Studentene har ansvar for å delta aktivt i læringsprosessene.
 • Studentene skal aktivt delta i de råd og utvalg der studentdemokratiet er representert.
 • Studentene skal delta i evalueringer, bidra med innspill til forbedringer, samt utvikling av kvalitetskulturen.
 • Studentene har et ansvar for å melde fra dersom de opplever forhold som hemmer deres læring og faglige utvikling.
Rektor
 • Rektor har på styrets vegne ansvaret for at det systematiske kvalitetsarbeidet tilfredsstiller interne og eksterne krav.
 • Rektor har ansvar for endelig godkjenning av studieplaner, akkreditering og reakkreditering av studieprogram (over 30 studiepoeng).
 • Rektor skal sørge for at prioriteringer og rammebetingelser bidrar til god kvalitet i utdanningene.
 • Rektor rapporterer til styret gjennom den årlige kvalitetsrapport for utdanning.
Prorektor for utdanning
 • Prorektor for utdanning leder det sentrale utdanningsutvalget.
 • Prorektor for utdanning har ansvar for at det drives et systematisk kvalitetsarbeid innen utdanningsvirksomheten.
 • Prorektor for utdanning har ansvar for at det systematiske kvalitetsarbeidet dokumenteres i tråd med gjeldende regelverk.
 • Prorektor for utdanning har ansvar for å videreutvikle det systematiske kvalitetsarbeidet.
 • Prorektor for utdanning har ansvar for å sikre et velfungerende system for akkreditering og reakkreditering av studieprogram (over 30 studiepoeng).
Dekan
 • Dekan har det overordnede ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet og at det etableres en kvalitetskultur ved fakultetet.
 • Dekan har ansvar for å fordele ressurser til gjennomføring av studieprogrammene.
 • Dekan har ansvar for årlig å rapportere til rektor gjennom fakultetets kvalitetsrapport om utdanning.
 • Dekan har ansvar for at fakultetets handlingsplan og budsjett sees i sammenheng med tiltak for videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.
 • Dekan har ansvar for å sikre god saksforberedelse i fakultetenes arbeid med akkreditering og reakkreditering av studieprogram over 30 studiepoeng.
 • Dekan har ansvar for godkjenning av studieplaner og akkreditering/reakkreditering av studieprogram på 30 studiepoeng og mindre.
Prodekan for utdanning
Prodekan for utdanning har på vegne av dekan ansvar for:
 • Prodekan for utdanning leder fakultetets utdanningsutvalg.
 • Prodekan for utdanning har sammen med dekan, ansvar for å sikre og dokumentere at fakultetets studieportefølje oppfyller krav i gjeldende regelverk, herunder bidra til et velfungerende system for akkreditering og reakkreditering av studieprogram.
 • Prodekan for utdanning skal sammen med dekan, bidra til at utdanningsprogrammene dekkes av vitenskapelig personell i tråd med krav i Studietilsynsforskriften.
 • Prodekan for utdanning har sammen med dekan, ansvar for å iverksette kvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
 • Prodekan for utdanning skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.
Faggruppeleder
 • Faggruppeleder har ansvar for at det legges til rette for forskningsvirksomhet og fagutvikling, og påse at undervisningen er forskningsbasert.
 • Faggruppeleder har sammen med dekanatet, ansvar for at studieprogrammet har nødvendige ressurser tilgjengelig.
 • Nærmere regler om faggruppeleders ansvar utarbeides på det enkelte fakultet.
 • Faggruppeleder skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.
Studieprogramansvarlige (SPA)
 • SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og studieprogramdesign iht. Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3.
 • SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og innhente informasjon fra relevante kilder.
 • SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
 • SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy internasjonal kvalitet.
 • SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
 • SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler eierskap til programmet.
 • SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset utdanningens egenart og læringsutbytte.
 • SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å heve kvaliteten i utdanningen.
 • SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
 • SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et ansvar for samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
 • SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
 • SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen på studieprogrammet.
Emneansvarlig
 • Emneansvarlig har ansvar for planlegging, innmelding av pensum og gjennomføring av læringsarbeidet.
 • Emneansvarlig skal utvikle og forbedre emnebeskrivelsen/emneplanen med læringsutbyttebeskrivelser (LUB) iht. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og påse at emnet er relevant for det/de studieprogram emnet inngår i.
 • Det skal være en emneansvarlig per emne. Tilbys emnet på flere studiesteder skal emneansvarlig koordinere læringsarbeidet for å sikre lik kvalitet.
 • Emneansvarlig har ansvaret for at det blir utarbeidet eksamensoppgave med tilhørende sensorveiledning, oppnevne eksamenskommisjoner og at sensur gjennomføres innen fristen.
 • Emneansvarlig er sammen med studentene ansvarlig for å skape et godt læringsmiljø.
 • Emneansvarlig skal sikre at LMS-rommene (Fronter/Canvas) inneholder riktig og relevant informasjon ved semesterstart, og fortløpende oppdatere informasjonen.
 • Emneansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre emneevaluering, oppfølging og utarbeide emnerapport etter mal fra kvalitetssystemet.
 • Emneansvarlig skal sammen med SPA iverksette eventuelle kvalitetshevende tiltak ved behov.
 • Emneansvarlig skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen på emnet.
Faglærer/underviser/veileder på emnet
 • Faglærer/underviser/veileder skal gjennomføre undervisnings og læringsaktiviteter som bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.
 • Faglærer/underviser/veileder skal ha løpende dialog med studentene om kvaliteten i emnet.
 • Faglærer/underviser/veileder skal delta i arenaer for kvalitetsutvikling av emnet og studieprogrammet.
 • Faglærer/underviser/veileder skal delta i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.
Administrasjonen
 • Administrasjonen skal sammen med utdanningsledere bidra til samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet.
 • Administrasjonen skal legge til rette for gjennomføring av det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.
Utdanningsutvalget
 • Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en god og helhetlig måte i institusjonen.
 • Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.
 • Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.
 • Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.
 • Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før den oversendes til universitetsstyret ("Studiekvalitetsrapporten").
 • Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte.
  Læringsmiljøutvalget
 • Læringsmiljøutvalget skal aktivt delta i planleggingen av universitetets arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø (pådriver og premissleverandørrolle).
 • Skal bidra til at styret, i samarbeid med Studentsamskipnaden, legger forholdene til rette for et godt studiemiljø og samarbeider for å bedre studentvelferden ved alle campus.
 • Skal involveres i alle overordnede kartlegginger og evalueringer som vedrører studentenes totale læringsmiljø.
Fakultetsvise utdanningsutvalg
 • Skal være en pådriver for studiekvalitetsarbeidet ved fakultetene og skal være fakultetenes operative verktøy i kvalitetssikring og kontroll av fakultetenes undervisningsvirksomhet.
 • Skal behandle nye studieplaner, foreløpig - og endelig studieportefølje, evalueringer og kvalitetsrapporter.