Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten

Alle universiteter og høgskoler i Norge skal ha et system for kvalitetssikring som bidrar til kontinuerlige forbedringer i utdanningstilbudene. Systemet skal gi institusjonen et godt grunnlag for egenvurdering og kvalitetsforbedring.

Kort beskrivelse av Nord universitets kvalitetssystem for utdanning

Dokumentet erstatter tidligere Kvalitetshåndbok for utdanning og beskriver hvordan Nord universitet arbeider for å oppfylle kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet, jf. UH-loven, Studiekvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften.
Dokumentet gir beslutningstakere og den enkelte ansatte oversikt over hvilken informasjon kvalitetssystemet inneholder, og hvordan det vedlikeholdes.

Roller og ansvar i kvalitetssikring av utdanningene

Dersom et fakultet har rollebeskrivelser for ansvar innen utdanningsområdet som avviker fra disse beskrivelsene, må disse tydeliggjøres. Fakultetets beskrivelser vil bli lagt inn som vedlegg i kvalitetssystemet. Hvis fakultetene ønsker en alternativ rollebeskrivelse, er det viktig å påse at det ikke er brudd i ansvarslinjen.

Rollene som er beskrevet omhandler utdanningsområdet. Ansatte i disse rollene kan i tillegg ha andre oppgaver. For ph.d.-utdanningen, se forskningssidene https://www.nord.no/no/forskning for mer utfyllende informasjon.


Styret
 • Styret har det overordnede ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet innen utdanningsområdet.
 • Styret har ansvar for at prioriteringer og vedtak legger til rette for utvikling av kvaliteten i studieporteføljen.
 • Styret har ansvar for at studieporteføljen støtter opp under profilområdene.
Studenten
 • Studentene har ansvar for å delta aktivt i læringsprosessene.
 • Studentene skal aktivt delta i de råd og utvalg der studentdemokratiet er representert.
 • Studentene skal delta i evalueringer, bidra med innspill til forbedringer, samt utvikling av kvalitetskulturen.
 • Studentene har et ansvar for å melde fra dersom de opplever forhold som hemmer deres læring og faglige utvikling.
Rektor
 • Rektor har på styrets vegne ansvaret for at det systematiske kvalitetsarbeidet tilfredsstiller interne og eksterne krav.
 • Rektor har ansvar for endelig godkjenning av studieplaner, akkreditering og reakkreditering av studieprogram (over 30 studiepoeng).
 • Rektor skal sørge for at prioriteringer og rammebetingelser bidrar til god kvalitet i utdanningene.
 • Rektor rapporterer til styret gjennom den årlige kvalitetsrapport for utdanning.
Prorektor for utdanning
 • Prorektor for utdanning leder det sentrale utdanningsutvalget.
 • Prorektor for utdanning har ansvar for at det drives et systematisk kvalitetsarbeid innen utdanningsvirksomheten.
 • Prorektor for utdanning har ansvar for at det systematiske kvalitetsarbeidet dokumenteres i tråd med gjeldende regelverk.
 • Prorektor for utdanning har ansvar for å videreutvikle det systematiske kvalitetsarbeidet.
 • Prorektor for utdanning har ansvar for å sikre et velfungerende system for akkreditering og reakkreditering av studieprogram (over 30 studiepoeng).
Dekan
 • Dekan har det overordnede ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet og at det etableres en kvalitetskultur ved fakultetet.
 • Dekan har ansvar for å fordele ressurser til gjennomføring av studieprogrammene.
 • Dekan har ansvar for årlig å rapportere til rektor gjennom fakultetets kvalitetsrapport om utdanning.
 • Dekan har ansvar for at fakultetets handlingsplan og budsjett sees i sammenheng med tiltak for videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.
 • Dekan har ansvar for å sikre god saksforberedelse i fakultetenes arbeid med akkreditering og reakkreditering av studieprogram over 30 studiepoeng.
 • Dekan har ansvar for godkjenning av studieplaner og akkreditering/reakkreditering av studieprogram på 30 studiepoeng og mindre.
Prodekan for utdanning
Prodekan for utdanning har på vegne av dekan ansvar for:
 • Prodekan for utdanning leder fakultetets utdanningsutvalg.
 • Prodekan for utdanning har sammen med dekan, ansvar for å sikre og dokumentere at fakultetets studieportefølje oppfyller krav i gjeldende regelverk, herunder bidra til et velfungerende system for akkreditering og reakkreditering av studieprogram.
 • Prodekan for utdanning skal sammen med dekan, bidra til at utdanningsprogrammene dekkes av vitenskapelig personell i tråd med krav i Studietilsynsforskriften.
 • Prodekan for utdanning har sammen med dekan, ansvar for å iverksette kvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
 • Prodekan for utdanning skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.
Faggruppeleder
 • Faggruppeleder har ansvar for at det legges til rette for forskningsvirksomhet og fagutvikling, og påse at undervisningen er forskningsbasert.
 • Faggruppeleder har sammen med dekanatet, ansvar for at studieprogrammet har nødvendige ressurser tilgjengelig.
 • Nærmere regler om faggruppeleders ansvar utarbeides på det enkelte fakultet.
 • Faggruppeleder skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.
Studieprogramansvarlige (SPA)
 • SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og studieprogramdesign iht. Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3.
 • SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og innhente informasjon fra relevante kilder.
 • SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
 • SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy internasjonal kvalitet.
 • SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
 • SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler eierskap til programmet.
 • SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset utdanningens egenart og læringsutbytte.
 • SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å heve kvaliteten i utdanningen.
 • SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
 • SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et ansvar for samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
 • SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
 • SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen på studieprogrammet.
Emneansvarlig
 • Emneansvarlig har ansvar for planlegging, innmelding av pensum og gjennomføring av læringsarbeidet.
 • Emneansvarlig skal utvikle og forbedre emnebeskrivelsen/emneplanen med læringsutbyttebeskrivelser (LUB) iht. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og påse at emnet er relevant for det/de studieprogram emnet inngår i.
 • Det skal være en emneansvarlig per emne. Tilbys emnet på flere studiesteder skal emneansvarlig koordinere læringsarbeidet for å sikre lik kvalitet.
 • Emneansvarlig har ansvaret for at det blir utarbeidet eksamensoppgave med tilhørende sensorveiledning, oppnevne eksamenskommisjoner og at sensur gjennomføres innen fristen.
 • Emneansvarlig er sammen med studentene ansvarlig for å skape et godt læringsmiljø.
 • Emneansvarlig skal sikre at LMS-rommene (Fronter/Canvas) inneholder riktig og relevant informasjon ved semesterstart, og fortløpende oppdatere informasjonen.
 • Emneansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre emneevaluering, oppfølging og utarbeide emnerapport etter mal fra kvalitetssystemet.
 • Emneansvarlig skal sammen med SPA iverksette eventuelle kvalitetshevende tiltak ved behov.
 • Emneansvarlig skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen på emnet.
Faglærer/underviser/veileder på emnet
 • Faglærer/underviser/veileder skal gjennomføre undervisnings og læringsaktiviteter som bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.
 • Faglærer/underviser/veileder skal ha løpende dialog med studentene om kvaliteten i emnet.
 • Faglærer/underviser/veileder skal delta i arenaer for kvalitetsutvikling av emnet og studieprogrammet.
 • Faglærer/underviser/veileder skal delta i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.
Administrasjonen
 • Administrasjonen skal sammen med utdanningsledere bidra til samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet.
 • Administrasjonen skal legge til rette for gjennomføring av det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen.
Utdanningsutvalget
 • Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en god og helhetlig måte i institusjonen.
 • Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.
 • Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.
 • Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.
 • Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før den oversendes til universitetsstyret ("Studiekvalitetsrapporten").
 • Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte.
  Læringsmiljøutvalget
 • Læringsmiljøutvalget skal aktivt delta i planleggingen av universitetets arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø (pådriver og premissleverandørrolle).
 • Skal bidra til at styret, i samarbeid med Studentsamskipnaden, legger forholdene til rette for et godt studiemiljø og samarbeider for å bedre studentvelferden ved alle campus.
 • Skal involveres i alle overordnede kartlegginger og evalueringer som vedrører studentenes totale læringsmiljø.
Fakultetsvise utdanningsutvalg
 • Skal være en pådriver for studiekvalitetsarbeidet ved fakultetene og skal være fakultetenes operative verktøy i kvalitetssikring og kontroll av fakultetenes undervisningsvirksomhet.
 • Skal behandle nye studieplaner, foreløpig - og endelig studieportefølje, evalueringer og kvalitetsrapporter.