Øvelse Nord

Øvelse Nord arrangeres i april hvert år. I tillegg til selve beredskapsøvelsen, arrangerer Nord universitet konferanser og fagdager tilknyttet øvelsen.

​​​Om Øvelse Nord

Øvelse Nord er en fullskala beredskapsøvelse der samvirke mellom ulike etater og instanser er sentralt. Under øvelsen får en rekke beredskapsaktører trent på håndtering av store hendelser og kriser, fra lokalt til regionalt nivå. 

Øvelse Nord er den største øvelsen i Europa av denne typen i regi av et universitet, og er Nordens største fastlandsøvelse.

Nord universitet samarbeider med mange ulike instanser under øvelsen, blant annet flere kommuner, Nordland fylkeskommune, legevakt, Nordlandssykehuset, brannvesen, politi,  Heimevernet, Hovedredningssentralen, Kystvakten med flere. Flere hundre studenter på bachelor og mastergradsnivå deltar i øvelsen, sammen med ansatte ved Nord universitet.

Under øvelsen får de ulike aktørene mulighet til å spille ut en større krise sammen, og får slik også øvd på samhandling seg imellom.

Hva er Øvelse Nord (konsept)?

Øvelse Nord er en fullskala kriseøvelse der samvirke mellom ulike etater og instanser er sentralt. Hensikten med å arrangere kriseøvelsen er blant annet at beredskapsaktører skal få trene på håndtering av store hendelser og krise fra lokalt til regionalt nivå. Det er svært viktig at alle aktører er beredt dersom det skulle oppstå større hendelser som naturhendelser (f.eks. flom, snøskred), store ulykker (f.eks. brann, større bilkollisjoner, skipshavari) eller tilsiktede handlinger (f.eks. terror, strategisk overfall).

Øvelse Nord er Europas, kanskje verdens største universitetsledelse krise- og beredskapsøvelse, og Nordens største fastlandsøvelse. I Øvelse Nord øves beredskapsaktørene i håndtering av store hendelser og kriser med fokus på samvirkeprinsippet.

Øvelsen skal styrke samhandlingen mellom aktører på ulike nivåer. Aktører fra ulike etater og ulike nivåer skal dele informasjon og skape god felles situasjonsbevissthet som grunnlag for at beslutninger blir tatt på rett nivå til rett tid. Målet med Øvelse Nord er å føye sammen både «spiss» og «bredde».

Øvelse Nord skal være pedagogisk, studentrettet og aktørstyrt. Øvelse Nord hadde 25-årsjubileum i 2020.

En universitetsledet kriseøvelse

Øvelsen stimulerer til beredskapsmessige forbedringer hos Nord universitet og medfører at ansatte og studenter inkorporerer beredskap og kriseøvelser som en del av normal drift og ikke noe som kommer i tillegg.

Studenter i fokus

Da øvelsen hadde sin spede begynnelse i 1996 var hensikten var at sykepleier-, politi- og journaliststudenter skulle få spille sine roller i det virkelige liv. Deretter har det ballet på seg og Øvelse Nord er i dag en massiv beredskapsmønstring på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 

Den grunnleggende hensikten er fremdeles at studenter skal få erfaringer med krisehåndtering og å trene på sine fremtidige roller som bl.a. sykepleiere. Øvelse Nord har et relativt unikt studentfokus. Øvelsen er basert på at et stort antall studenter innen ulike studieretninger skal delta i og ha utbytte av øvelsen. 

Studenter som deltar i øvelsen får innføring i sentrale beredskapsfaglige begreper og de deltar på øvelsens fagdager. I tillegg tildeles studentene ulike roller under den operative øvelsen der de får unike erfaringer med ulike etaters funksjoner ved krise, samvirke mellom etater og erfaring med sitt eget yrkes rolle ved en krise.

Studentroller under Øvelse Nord:

  • Førstehjelpere
  • Markører
  • Sykepleiere på akuttmottak
  • Sykepleiere på Mørkved Universitetssykehus
  • Journalister
  • Dokumentarfilm
  • Streaming
  • Controllere
  • Telefonstab
  • Observatører

Hvordan gjennomføres Øvelse Nord?

Øvelse Nord arrangeres hvert år i uke 17. Øvingsuken innledes med to åpne fagdager med ca. 300 deltakere hver dag. Den tredje dagen arrangeres det en fullskala samvirkeøvelse som spilles helt fra skadested og gjennom alle nødetater, videre i alle naturlige ledd i 2. og 3. linje. Denne operative øvelsen er et interkommunalt spill koordinert av kommuner, Fylkesmannsstab, KSE/sivilt situasjonssenter og fylkeskommune.

Scenario i øvelsen bestemmes av Årsmelding fra PST og E-tjenesten, Risiko- og sårbarhetsanalyse fra Fylkesmannen, Oppdragsbrev fra KD og Øvingsmål fra deltagende enheter.

Alle øvelser har en halvdags tabletop-øvelse som forøvelse, med etatsspesifikt temavalg som f.eks. tyveri av forskningsdata, databrudd, akutt hendelse på arbeidsplass, smitte-eksponert student, studentopprør osv. 

Hvorfor Øvelse Nord?

Hensikten med Øvelse Nord er å øve beredskapsaktører i håndtering av store hendelser og kriser fra lokalt til regionalt nivå. 

Målet er å sørge for bedre samhandling og håndteringsevne hos de overordnede ledd i beredskapsorganisasjoner helt opp til nasjonalt nivå. 

I Øvelse Nord fokuseres det på samvirkeprinsippet i redningstjenesten, med særlig fokus på luft- og sjøoperasjoner med ulike enheter.

Øvelsen fungerer som en nettverksbygger i beredskapsfaglige miljø.

Historikk

Siden 1996 har Nord universitet (den gang Høgskolen i Bodø) arrangert årlige studentbaserte kriseøvelser for studenter innen politi, helse og journalistikk.

I sin spede begynnelse var planlegging og arrangering av øvelsen preget av høy dugnadsfaktor og etter hvert har øvelsen blitt gradvis mer integrert med nødetater og offentlige myndigheter. 

Siden 2013 har Øvelse Nord beveget seg mot en nasjonal øvingsstandard med gjennomføring av fullskala samvirkeøvelser. 

Tidligere øvelser, inkl. doku.filmer:

2013: Skoleskyting og gisseltaking

2014: Nord universitet under radioaktiv bestråling

2015: Antiterror med gisseltaking og brann

2016: Skipshendelse, redningsscenario, ca. 1400 personer deltok. Tverretatlig integrasjon. Asylantproblem

2017: Spisst scenario. Terrorhanding ved Nord universitet. Ca. 2400 personer deltok. To skoler ble evakuert.

2018: Skipsbrann på ferge. Redningsscenario.

2019: Skipskollisjon med brann. Redningsscenario. 

Opptak av Webinord: