EKSAMEN

Ekasmenskandidater

Oppmelding og avmelding til eksamen

Oppmelding til eksamen, vurdering og undervisning gjøres i StudentWeb innen frister gitt i studiekalenderen. Det er viktig at fristene for oppmelding og avmelding overholdes.

I StudentWeb framkommer de steder den enkelte skoleeksamen avholdes. Normalt er dette undervisningsstedet du er tilknyttet.  I noen tilfeller settes eksamen opp på to – eller flere av Nord universitet sine studiesteder, og du kan da velge hvor du vil melde deg opp.  Merk at du må melde deg til ønsket sted innen registreringsfristen.

Trekk/avmelding fra eksamen må registreres senest 14 dager før aktuell eksamensdato. Merk at dersom emnet har flere former for vurdering må avmeldingen skje 14 dager før første vurderingsform avvikles.

Dersom du ikke får meldt deg opp til eksamen kan det skyldes flere årsaker. Vennligst kontakt studentservice/servicetorget ved ditt studiested.

Studenter er selv ansvarlig for å være oppmeldt (undervisnings- og vurderingsmeldt) i de emner de skal ha de aktuelle semestrene.

Skoleeksamen

Oppmøte
Eksamen med penn og papir:   
Oppmøte 15 minutter før eksamen starter.

Digital skoleeksamen:  Oppmøte 30 minutter før eksamen starter.

På Studentweb finner du hvilket rom du skal sitte på under eksamen.

Manglende oppmelding 
Dersom du ikke er oppmeldt til eksamen kan du nektes adgang til eksamen. Sjekk derfor alltid i Studentweb at oppmeldingen er registrert før oppmeldingsfristens utløp.

Legitimasjon 
Husk alltid å ta med legitimasjon til eksamenslokalet. Vær oppmerksom på at studentbeviset på app ikke er gyldig legitimasjon til eksamen.

Tillatte hjelpemidler 
Tillatte hjelpemidler skal være angitt i emnebeskrivelsen på vår hjemmeside og på forsiden av eksamensoppgaven. Fagansvarlig, administrasjonen og eksamensvakter har rett til å kontrollere kandidatenes hjelpemidler før, under og etter eksamen.

Mobiltelefon, smartklokker og andre kommuniserbare enheter, samt ulovlige hjelpemidler skal ikke være tilgjengelig ved kandidatens bord i eksamenslokalet. Dette legges i medbragt bagasje/ytterklær på anvist plass etter gitte retningslinjer.

Når kandidaten har funnet sin plass i eksamenslokalet kan følgende legges fram på bordet: gyldig legitimasjon, mat/drikke, blå eller svart kulepenn og tillatte hjelpemidler. Alle hjelpemidler skal være tilgjengelig for kontroll under eksamen. Det vil bli gjennomført kontroll av hjelpemidler på kandidatens bord.

Det er kandidatens ansvar å sørge for egne hjelpemidler. Lån av hjelpemidler fra andre under eksamen er ikke tillatt.

Dersom ureglementert bruk eller tilgjengelighet av hjelpemidler blir oppdaget før, under eller etter eksamen vil dette bli innrapportert som mistanke om fusk/forsøk på fusk. Eksamen er å betegne som startet når kontrollen av hjelpemidler starter.

Det er ikke tillatt å ha kontakt med andre kandidater eller andre personer enn eksamensvakter under eksamenstiden.

På digital eksamen skal ikke PC benyttes til andre nettsider enn nord.inspera.no og de nettsider som er angitt i eksamensoppgaven.

Godkjentekalkulatorer på skoleeksamen ved Nord universitet

Hjemmeeksamen, oppgaveinnlevering og mappe

Hjemmeeksamen og andre innleveringer gjennomføres som hovedregel i Inspera. Se mer info under "Aktive emner" i StudentWeb. Hjemmeeksamen er eksamen uten tilsyn, og har en angitt starttid- og slutt tid. Andre innleveringer vil bli åpnet for innlevering minimum 1 uke før frist. 

Innlogging 
Logg på Inspera med Feide på http://nord.inspera.no. Klikk på knappen «Klikk her for å gjøre deg klar» på den aktuelle eksamen. Velg «Åpne prøven». 

Levering 
Besvarelsen skal leveres som ett samlet pdf-dokument (om ikke annet er oppgitt) med standard marger, sidenummerering, halvannen linjeavstand i Times New Roman eller tilsvarende og skriftstørrelse 12. Eventuelle vedlegg skal ha egen sidenummerering. 

Dersom du ikke har tilgang til å sammenslå pdf-filer på din egen PC eller Mac, finnes det ulike muligheter for å slå sammen pdf-filer på nett. Et eksempel på en side som kan benyttes, finner du her.

På hjemmeeksamener, oppgaveinnleveringer (foruten bachelor- og masteroppgaver) og mapper er det ikke krav om bruk at standard forsidemal på besvarelsen. I Inspera vil det automatisk bli lagt til en forside med nødvendig info om kandidaten som blir synlig for sensorene. Om det er ønske å benytte forside på annet enn bachelor- og masteroppgaver, benyttes forsidemaler som du finner HER. 

Ved eksamens slutt-tid stenges eksamensrommet for levering. Kandidater som da ikke har levert anses som "ikke møtt". Den siste opplastede filen vil automatisk bli levert når eksamenstiden er ute. Du vil finne alle dine besvarelser under «Arkiv» i Inspera. 

Gruppeinnlevering 
Se veiledning for oppretting av grupper under punktet «Kandidatstyrte grupper»: https://inspera.atlassian.net/wiki/spaces/NO/pages/86638686/Gruppelevering

Hjemmeeksamener skal i hovedsak leveres som PDF i Inspera hvis ikke annet er angitt.  

Det skal framgå av den informasjonen som gis i forbindelse med den enkelte eksamen, om besvarelsen skal være individuell eller en gruppebesvarelse. 

NB! Spesielt for bachelor- og masteroppgaver: Informasjon om innlevering finner du i Inspera. 

Fusk og plagiat

Du har plikt til å sette deg inn i reglene som gjelder for hjelpemidler på eksamen og regler for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk. Manglende kjennskap til reglene fritar ikke for ansvar.
Du kan mistenkes for fusk eller forsøk på fusk dersom du blant annet:

  • Ikke gir opplysninger om kilder du bruker (dette gjelder alle typer kilder; skriftlige, muntlige, publiserte/ikke publiserte, digitale m.v.)
  • Gir inntrykk av at besvarelsen er mer selvstendig enn den faktisk er (oppgaver og besvarelser skal være studentens eget selvstendige arbeid og det skal framgå hva som er studentens egne tanker og hva som er lånt fra andre).
  • Bruker hjelpemidler som ikke er tillatt.
  • Samarbeider ulovlig ved individuell eksamen
  • Begår andre brudd på reglene for eksamen.

Fusk eller forsøk på fusk er alvorlig. Det er usolidarisk overfor medstudenter og et tillitsbrudd i forhold til utdanningsinstitusjonen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk kan bli annullering av eksamen og utestenging fra Nord universitet og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høyskoler i Norge.

Alt skriftlig arbeid som leveres i Inspera blir kontrollert i Urkund plagiatkontroll. 

Fusk og plagiat er omtalt i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet kapittel 9 Fusk, annullering, utestenging og bortvisning.

Sensur

Sensurfrist er 3 uker etter eksamensdato. For masteroppgaver er fristen 6 uker, og for bacheloroppgaver og kandidatoppgaver av minst 20 studiepoengs omfang skal sensur kunngjøres innen fire uker fra innleveringsfristen. Sensurfrist for den enkelte eksamen/vurdering finnes på StudentWeb. Sensuren gjøres tilgjengelig i StudentWeb så snart den foreligger. 

Dersom sensuren skulle bli forsinket, og Studentservice/Studenttorget får beskjed om hvorfor, legges det ut melding på StudentWeb.

Sensur oppgis aldri på telefon eller e-post.

Begrunnelse og klage

Du kan be om begrunnelse for karakterfastsetting. Dette gjelder også for klagesensur. Begrunnelsen skal gis skriftlig. Ved muntlige eksamener eller vurdering av praktiske ferdigheter, kan begrunnelse gis muntlig. 

Friste
n for å be om begrunnelse for karakterfastsetting ved skriftlige eksamener, er én uke etter at karakteren er kunngjort i StudentWeb. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter, må du be om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er kunngjort i StudentWeb. 

Begrunnelser for karakterfastsetting skal søkes om i StudentWeb. Ved gruppeeksamen må studenter som ønsker begrunnelse søke individuelt i StudentWeb.

Klage på karakter 

Du kan klage over karakterfastsetting ved skriftlige eksamener (innbefattet skoleeksamener, hjemmeeksamener, mapper og ulike oppgaver). Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.

Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget, jf Lov om universiteter og høyskoler § 5-3 (4).

Dersom du skal klage over karakterfastsettingen, er fristen 3 uker etter at karakteren er kunngjort i StudentWeb. Har du søkt om begrunnelse for karakterfastsetting eller levert klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen, løper klagefristen fra du har mottatt begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klage over formelle feil foreligger, jf Lov om universiteter og høyskoler § 5-3 (4).
Din eksamensbesvarelse vil bli oversendt to nye sensorer, og minst én av klagesensorene er ekstern. Klagesensorene får ikke vite hva din opprinnelige karakter var. 

En klage kan ha tre utfall:

  • Samme karakter
  • Dårligere karakter
  • Bedre karakter

Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes, jf Lov om universiteter og høyskoler § 5-3 (6).
Den nye sensuren er endelig og kan ikke påklages, jf Lov om universiteter og høyskoler § 5-3 (7).

I det du klager over en karakter, oppheves den opprinnelige sensuren til klagen er ferdigbehandlet. Det innebærer at den opprinnelige karakteren blir ugyldig, og dermed blir også karakterutskrift/vitnemål som du evt. har mottatt ugyldig fra samme tidspunkt. Vær derfor oppmerksom på at dersom du allerede har mottatt karakterutskrift/ vitnemål når du sender inn klage over karakterfastsetting, kan bruk av disse dokumentene medføre en overskridelse av straffelovens kapittel 29 om Dokumentfalsk (§ 361)

Dersom du skal klage over karakterfastsetting, bruk e-skjemaet nedenfor:


Klage på formell feil
Klage over formelle feil på eksamen reguleres av universitet og høgskolelovens § 5-2 som stadfester at «den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen».

Formelle feil kan være forhold som kan ha hatt betydning for din prestasjon eller bedømmelse av denne. Eksempel på dette kan være feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller forhold rundt gjennomføring av sensur. 

Hvis det har skjedd en formell feil, vil sensuren på eksamen det gjelder, oppheves. Om mulig skal ny sensur gjennomføres, men i mange tilfeller vil det blir arrangert ny eksamen med nye sensorer. 
En klage på formelle feil skal være skriftlig og begrunnet. Bruk e-skjemaet nedenfor.

-> Skjema for klager

For mer informasjon, se også Lover og forskrifter eller ta direkte kontakt med studentservice ved ditt studiested.

Ta eksamen på nytt

Antall forsøk
Studenter har normalt opp til tre forsøk på å få opp til et emne. Ordinær og ny eksamen teller likt som forsøk. Dersom studenten har brukt tre forsøk må man søke institusjonen om et fjerde forsøk. Merk at enkelte emner kan avvike i forhold til antall forsøk. Dette defineres i emnets beskrivelse.
I forhold til praksisemner har studenten to forsøk. Se emnets beskrivelse.

Tid for ny eksamen 
Høst- og vårsemesteret arrangeres det ny eksamen (konteeksamen) i de emner hvor det var tilfelles av stryk eller godkjent fravær ved siste ordinære eksamensavvikling. 
Studenter har tilgang til ny eksamen innenfor følgende kriterier, med mindre antall forsøk er overskredet:

Stryk eller gyldig fravær fra siste ordinære eksamen. Med godkjent fravær menes her forfall som kan dokumenteres, for eksempel legeattest ved sykdom.

Studenter som har avbrutt eksamen, levert blank besvarelse eller besvarelse uten faglig innhold må signere skjema "Avbrutt eksamen". I alle andre tilfeller må studenten vente til neste ordinære avvikling for å melde seg til eksamen. 
"Trukket før eksamen" eller "Ikke møtt" til eksamen gir ikke tilgang til ny eksamen (konteeksamen)

Oppmelding til ny eksamen
Oppmelding til ny eksamen gjøres på StudentWeb etter at semesteravgift er betalt. Merk at det tar 1-3 dager før betaling er registrert i våre systemer.


Tilrettelegging ved eksamen

Fravær, avbrutt eller syk ved eksamen

Hva skjer hvis du trekker deg fra eksamen, ikke møter, ikke leverer besvarelse, avbryter eksamen eller blir syk?

Trekk fra eksamen
Du kan trekke deg fra eksamen senest to uker før eksamensdato. Når du trekker deg innen fristen bruker du ikke eksamensforsøk. Du kan trekke deg fra eksamen i Studentweb.
Du får ikke gå opp til ny eksamen (kontinuasjonseksamen), men må vente til neste ordinære eksamen avvikles.

Ikke møtt/ikke levert besvarelse
Dersom du ikke møter på eksamen, blir du registrert som ikke møtt og har brukt ett eksamensforsøk.
Det samme gjelder om du ikke leverer besvarelse (digital eksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende) innen eksamenstiden.
Du får ikke gå opp til ny eksamen (kontinuasjonseksamen), men må vente til neste ordinære eksamen avvikles.
Hvis du leverer dokumentasjon på gyldig fravær, har du ikke brukt ett eksamensforsøk og du kan melde deg opp til ny eksamen (kontinuasjonseksamen).

Avbrutt eksamen
Du kan avbryte en påbegynt skoleeksamen, dvs ikke levere besvarelse eller levere blank besvarelse. Før du forlater eksamenslokalet må du underskrive skjema som viser at du har avbrutt eksamen. Ta kontakt med eksamensvakt dersom du bestemmer deg for å avbryte eksamen. 
Avbrutt eksamen teller som ett eksamensforsøk. 
Du kan melde deg opp til ny eksamen (kontinuasjonseksamen) hvis slik eksamen blir avviklet. Eller du kan vente til neste ordinære eksamen blir avviklet.

Syk før eksamen
Dersom du blir syk og ikke kan møte på eksamen eller levere besvarelse innen fristen, må du levere skriftlig dokumentasjon fra sakkyndig på at du har gyldig fravær senest innen en uke etter at eksamen ble avviklet.
Informasjon med dokumentasjon (legeattest ol) sendes postmottak@nord.no og skal inneholde:

Navn og studentnummer
Eksamensdato
Emnekode og navn på eksamen
Dokumentasjon

Hvis eksamenskontoret ikke har mottatt dokumentasjon på gyldig fravær innen fristen, blir fraværet/manglende innlevering registrert som ett eksamensforsøk.
Ved dokumentert gyldig fravær har du rett til ny eksamen (kontinuasjonseksamen). Du melder deg opp til ny i Studentweb.

Syk under skoleeksamen
Blir du syk under en skoleeksamen må du ta kontakt med en eksamensvakt før du forlater eksamenslokalet. Du må oppsøke lege straks og sende mail med legeattest til postmottak@nord.no senest innen en uke etter eksamensdato med informasjon om:

Navn og studentnummer
Eksamensdato
Emnekode og navn på eksamen
Dokumentasjon

Hvis du ikke leverer legeattest innen fristen, vil du få registrert ett eksamensforsøk.
Leverer du besvarelsen, er det ikke mulig å levere legeattest i ettertid. Du har da brukt ett eksamensforsøk.
Ved dokumentert gyldig fravær har du rett til ny eksamen (kontinuasjonseksamen).  Du melder deg opp til ny eksamen i Studentweb.


Se også:

Lover, forskrifter og retningslinjer

Det er mange lover, forskrifter og retningslinjer som regulerer både ansvar og rettigheter du har som student.  Vi har samlet de mest sentrale på en egen side 

Forsidemaler

OBS! Dersom det dukker opp påloggingsvindu å laste ned malene under, så bare trykk på knappen "Avbryt" for å starte nedlastingen.
Kontaktinformasjon:​


​Bodø/Stokmarknes/
Mo i Rana
​Tlf: 75 51 71 10
​Levanger
​Tlf: 74 02 26 66
​Namsos
​Tlf: 74 21 23 00
​Nesna
​Tlf: 90 68 22 71
​Steinkjer
​Tlf: 94 50 89 54
​Stjørdal
​Tlf: 74 82 37 70