Studieplan

Master i kunnskapsledelse

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet er et samlings- og erfaringsbasert masterprogram på 90 studiepoeng ved Nord universitet.

Masterstudiet passer for ledere i kunnskapsintensive virksomheter som arbeider med strategiplanlegging eller innovasjon, utviklingsoppgaver, veiledning eller konsultasjon, eller med systemer og teknologi som skal understøtte kunnskaps- og læringsprosesser.Studiet utdanner studentene til reflekterte og handlingsdyktige praktikere i kunnskapsfeltet som kan lede kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser til beste for virksomhetene.

I studiet utfordres historiske organisasjonsmodeller av kunnskapssamfunnets forståelsesrammer, og evnen til kritisk og konstruktiv refleksjon etterspørres som bakgrunn for beslutninger og forbedringsstrategier.

Studiet er koblet til praksisfeltet ved at det forutsettes relevant yrkeserfaring ved opptak. Dette fører til at studentenes egen erfaring blir en viktig ressurs i studiet. Studentene bringer inn perspektiver fra praksisfeltet, som kobles med faglige relevante teorier.

Studiet går over 2 år og 9 mnd. hvor samlingene er fordelt på 3 samlinger i halvåret - hver samling på 3-4 dager. Samlingene legges i hovedsak til Levanger. En av samlingene vil bli lagt til Copenhagen Business School sin campus i København, og en samling i Europa eller i Norge, avhengig av covid 19 situasjonen. Studentene oppfordres til å delta på samlingene, og da særlig samlingene i utlandet som ansees som spesielt relevante.

De to første studieårene vil være en kombinasjon av samlinger og arbeid over internett. Det tredje studieåret arbeider studentene med sin masteroppgave. Det legges opp til et anvendt fokus på masteroppgaven, slik at den kan være til nytte for både student og virksomhet. Studentene skal analysere og eventuelt løse et praktisk problem, samt reflektere over det teoretiske. Masteroppgaven er et selvstendig akademisk arbeid som skrives under veiledning.

Studiet består av forelesninger, ulike former for gruppearbeid, seminarer, veiledning og selvstendige studier. Gjennom å bringe studenter med ulik bakgrunn og arbeidserfaring sammen, vil studentene lære av hverandre. Denne læringsprosessen vil bli forsterket gjennom diskusjoner, arbeid med gruppeoppgaver og i oppgaveseminarer.

Studiet er oppbygd som følger:

MKL110 Innføring i kunnskap, organisasjon og ledelse, 15 studiepoeng - vår 1. studieår MKL120 Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner, 15 studiepoeng - høst 1. studieår MKL210 Sentrale prosesser i ledelse av kunnskap, 15 studiepoeng - vår 2. studieår MKL220 Samfunnsvitenskapelig metode, 15 studiepoeng - høst 2. studieår MKL310 Masteroppgaven, 30 studiepoeng - vår og høst 3. studieår

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Samlinger

Samlingsoversikt MKL, kull 2021-2023:

De fleste samlingene gjennomføres ved Campus Levanger med unntak av samling 4 i København (høsten 2021), samling 9 studietur til utlandet (våren 2022) og samling 13 ved Campus i Stjørdal (våren 2023). Undervisningen vil som hovedregel foregå fra kl. 09:00 første samlingsdag og avsluttes kl. 15:00 siste samlingsdag. Detaljerte samlingsplaner vil bli publisert på Canvas.

Vår 2021:

Samling 1
MKL110 Innføring i kunnskap, organisasjon og ledelse. Introduksjon til studiet
Uke 5: 1.-4. februar (4 dager)
Sted: Levanger


Samling 2
MKL110 Innføring i kunnskap, organisasjon og ledelse. Presentasjon paper 1
Uke 11: 15.-17. mars (3 dager)
Sted: Levanger


Samling 3
MKL110 Innføring i kunnskap, organisasjon og ledelse. Presentasjon paper 2
Uke 15: 12.-14. april (3 dager)
Sted: Levanger

Eksamen
MKL110 Innføring i kunnskap, organisasjon og ledelse.
Uke 22: 31.mai-4.juni (5 dager). Hjemmeeksamen i gruppe
Sted: Inspera

Høst 2021:

Samling 4
MKL120 Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner
Uke 36: 6.-9. september (4 dager)
Sted: København

Samling 5
MKL120 Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner. Presentasjon paper 1
Uke 41: 11.-13. oktober (3 dager)
Sted: Levanger

Samling 6
MKL120 Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner Presentasjon paper 2
Uke 46: 15.-17. november (3 dager)
Sted: Levanger

Eksamen
MKL120 Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner.
Uke 49: 6.-10. desember (5 dager). Hjemmeeksamen i gruppe
Sted: Inspera

Vår 2022:

Samling 7
MKL210 Sentrale prosesser i ledelse av kunnskap
Uke 5: 31. januar-3. februar (4 dager)
Sted: Levanger

Samling 8
MKL210 Sentrale prosesser i ledelse av kunnskap
Uke 10: 7.-9. mars (3 dager)
Sted: Levanger

Samling 9
MKL210 Sentrale prosesser i ledelse av kunnskap
Uke 14: 4.-6. april (1 uke)
Sted: Uavklart

Eksamen
MKL210 Sentrale prosesser i ledelse av kunnskap
Uke 20: Fredag 20. mai. Innlevering prosjektoppgave gruppe
Sted: Inspera
Uke 23: Fredag 10. juni. Individuell muntlig høring
Sted: Levanger

Høst 2022:

Samling 10
MKL220 Samfunnsvitenskapelig metode
Uke 35: 29. august-1. september (4 dager)
Sted: Levanger

Samling 11
MKL220 Samfunnsvitenskapelig metode
Uke 40: 3.–5. oktober (3 dager)
Sted: Levanger

Samling 12
MKL220 Samfunnsvitenskapelig metode
Uke 45: 7.-9. november (3 dager)
Sted: Levanger

Eksamen:
MKL220 Samfunnsvitenskapelig metode
Uke 48: 1.-2. desember (24 timer). Individuell hjemmeeksamen
Sted: Inspera

 

Vår 2023

Samling 13
MKL310 Masteroppgave – status og utvikling. Metodeveiledning
Uke 10: 6. mars
Sted: Stjørdal

Høst 2023

Eksamen
MKL310 Masteroppgave
Uke 35: Fredag 1. september. Innlevering masteroppgave
Sted: Inspera
Uke 38: Fredag 22. september. Individuell muntlig høring og avslutning
Sted: Levanger

 
Læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om organisasjon og ledelse og spesiell innsikt i ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner
 • har inngående kunnskap om nyere forskning, vitenskapelige teorier og metoder som er relevante for ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner
 • kan anvende kunnskap på nye områder som er relevante for ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner
 • kan analysere faglige problemstillinger relatert til ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer om kunnskap, kunnskapsarbeid og kunnskapsledelse
 • kan analysere relevante teorier, metoder og fortolkninger og overføre dem til praktisk og teoretisk problemløsning i ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner
 • kan bruke metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid som er relevante for forskning på ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser på en selvstendig måte
 • kan under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og/eller utviklingsprosjekt i tråd med aksepterte vitenskapelige metoder og gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillinger knyttet til ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å lede kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets terminologi
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor kunnskapsledelse både med spesialister og til allmenheten
 • kan gjennom anvendelse av kunnskaper og ferdigheter opptre som reflekterte praktikere i ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser
 • kan gjennom å lede kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser bidra til nyskaping og innovasjon i organisasjoner

Studieplanens emnebeskrivelser inneholder forventet læringsutbytte for det enkelte emne i studiet.

Opptakskrav

Bachelorgrad, cand.mag.grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang. Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universitet og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis. Relevant praksis vil i denne sammenheng være dokumentert kompetanse innenfor ledelses- og organisasjonsfeltet.

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:

Poeng for utdanning:

 • Det gis 1 tilleggspoeng per 30 studiepoeng for høyere utdanning ut over bachelornivået. Maksimalt antall poeng for generell utdanning settes til 8.
 • Det gis inntil 4 tilleggspoeng for dokumentert utdanning innen organisasjons- og ledelsesfag. Det gis etter dette 2 poeng for 30 studiepoeng og 4 poeng for 60.

Poeng for yrkespraksis:

 • Dokumentert lederpraksis utover opptakskravet gir ett tilleggspoeng per halvår. Maksimalt antall poeng for ledererfaring settes til 8.
 • Annen yrkespraksis gir ett tilleggspoeng per år for fulltids arbeidserfaring. Maksimalt antall poeng for annen yrkespraksis settes til 6.

Kjønnskvoter:

Det tilstrebes en tilnærmet lik kjønnsmessig fordeling.

Yrkesmessig representasjon:

Det skal tilstrebes at studentgruppens sammensetning gjenspeiler mangfoldet i arbeidslivet. Søkere konkurrerer innenfor hver av følgende kategorier:

 • Privat sektor
 • Eiere/ledere av egne foretak
 • Helse og omsorg
 • Skole, utdanning og forskning
 • Annen offentlig virksomhet (administrative ledere, politi, NAV etc.)

Rangeringsreglene som er beskrevet over vil bidra til å sikre at det tas opp studenter med en så heterogen erfaringsbakgrunn som mulig. Dette vil være et viktig bidrag i arbeidet med å skape et godt og fruktbart læringsmiljø med utgangspunkt i praksismangfold.

Geografisk tilhørighet:

Studiet skal være et nasjonalt studium. Ivaretakelse av dette vil innebære at ca. 1/3 av studieplassene forbeholdes søkere utenfor Trøndelag.

Presiseringer:

Opptakskrav:

Krav til utdanning kan kun fravikes når en søker kan dokumentere en helt spesiell og relevant praksis. Primært må en slik praksis omfatte ledelse og/eller eventuelt tillitsfunksjoner på høyt nivå.

Relevant lederpraksis skal forstås i vid forstand. Søkere må levere en god beskrivelse av hva de har ledet (f.eks. prosjekter, mennesker, nettverk, enkeltmannsforetak, klasseledelse etc.).

Rangering:

Poeng for utdanning innen organisasjons- og ledelsesfag:

Kun formell utdanning etter fullført bachelorgrad gir poeng. Sammensatte utdanninger (sammenhengende utdanningsløp på minimum 5 år som f.eks siviløkonom, lege og veterinær) kan automatisk gis 4 poeng. Institusjonen vurderer hvilke utdanningsløp som kan vurderes.

Krigsskolekandidater gis 4 poeng.

Poeng for yrkespraksis:

Dokumentasjon for praksis må tydelig vise omfang, varighet og en beskrivelse av oppgaver/ansvarsområder for å utløse poeng. Det står institusjonen fritt å avvise ufullstendig dokumentasjon. En cv eller en arbeidsavtale regnes ikke som dokumentasjon på praksis, men må gjerne legges ved søknaden.

Saksbehandling av din søknad vil først finne sted etter søknadsfrist.

Yrkesmuligheter

MKL kvalifiserer til lederjobber i et bredt spekter av private og offentlige virksomheter hvor skaping, vedlikehold og formidling av kunnskap står sentralt. Aktuelle arbeidsområder er lederfunksjoner, men også roller som konsulent, prosessveileder, organisasjonsutvikler og personalleder.

 

Videre utdanning

Gjennomført mastergrad gir mulighet til å søke påbyggingskurs i samfunnsvitenskapelig metode og forskningsdesign for videre kvalifisering til Ph.d. i sosiologi ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Det er inngått avtale om studentutveksling ved Copenhagen Business School (CBS). Masterstudenter i kunnskapsledelse kan dermed erstatte deler av studiet med emner fra Master of Public Governance (MPG) ved CBS.

Kostnader

Det vil være en studieavgift på totalt 35 000 NOK pr. student. Avgiften betales med kr. 20 000 iløpet av februar måned, og kr. 15 000,- i starten av 3. semester. I tillegg til utgifter til litteratur, materiell, semesteravgift, kopinoravgift, reiser til samlinger i Levanger og eventuell overnatting, må det beregnes utgifter til en samling i København og en samling i Europa eller i Norge.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsformer som blir brukt er hjemmeeksamen, oppgaveinnlevering, skriftlig skoleeksamen og muntlig eksamen.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er en masteroppgave. I tillegg vil det være eksamen etter hvert emne.

Programevaluering

Det gjennomføres fortløpende evalueringer med klassen og i samarbeid med studiets tillitsvalgte. I tillegg gjennomføres skriftlig evaluering av alle emner.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

FOR-2005-12-01-1392 Forskrift om krav til mastergrad

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer

Studiepoeng 90 Type studium Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Levanger