""

Kunnskapsledelse (MKL)

Mastergrad i Levanger (samlingsbasert)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Som leder i en kunnskapsorganisasjon må du kunne jobbe med strategi, innovasjon og utvikling. Vår samlingsbaserte master har som mål å gjøre deg til en handlekraftig praktiker i kunnskapssamfunnet.

Beskrivelse av studiet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Som leder i en kunnskapsorganisasjon må du kunne jobbe med strategi, innovasjon og utvikling. Vår samlingsbaserte master har som mål å gjøre deg til en handlekraftig praktiker i kunnskapssamfunnet.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad, cand.mag.grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang. Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universitet og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis. Relevant praksis vil i denne sammenheng være dokumentert kompetanse innenfor ledelses- og organisasjonsfeltet.

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:

Poeng for utdanning:

  • Det gis 1 tilleggspoeng per 30 studiepoeng for høyere utdanning ut over bachelornivået. Maksimalt antall poeng for generell utdanning settes til 8.
  • Det gis inntil 4 tilleggspoeng for dokumentert utdanning innen organisasjons- og ledelsesfag. Det gis etter dette 2 poeng for 30 studiepoeng og 4 poeng for 60.

Poeng for yrkespraksis:

  • Dokumentert lederpraksis utover opptakskravet gir ett tilleggspoeng per halvår. Maksimalt antall poeng for ledererfaring settes til 8.
  • Annen yrkespraksis gir ett tilleggspoeng per år for fulltids arbeidserfaring. Maksimalt antall poeng for annen yrkespraksis settes til 6.

Kjønnskvoter:

Det tilstrebes en tilnærmet lik kjønnsmessig fordeling.

Yrkesmessig representasjon:

Det skal tilstrebes at studentgruppens sammensetning gjenspeiler mangfoldet i arbeidslivet. Søkere konkurrerer innenfor hver av følgende kategorier:

  • Privat sektor
  • Eiere/ledere av egne foretak
  • Helse og omsorg
  • Skole, utdanning og forskning
  • Annen offentlig virksomhet (administrative ledere, politi, NAV etc.)

Rangeringsreglene som er beskrevet over vil bidra til å sikre at det tas opp studenter med en så heterogen erfaringsbakgrunn som mulig. Dette vil være et viktig bidrag i arbeidet med å skape et godt og fruktbart læringsmiljø med utgangspunkt i praksismangfold.

Geografisk tilhørighet:

Studiet skal være et nasjonalt studium. Ivaretakelse av dette vil innebære at ca. 1/3 av studieplassene forbeholdes søkere utenfor Trøndelag.

Presiseringer:

Opptakskrav:

Krav til utdanning kan kun fravikes når en søker kan dokumentere en helt spesiell og relevant praksis. Primært må en slik praksis omfatte ledelse og/eller eventuelt tillitsfunksjoner på høyt nivå.

Relevant lederpraksis skal forstås i vid forstand. Søkere må levere en god beskrivelse av hva de har ledet (f.eks. prosjekter, mennesker, nettverk, enkeltmannsforetak, klasseledelse etc.).

Rangering:

Poeng for utdanning innen organisasjons- og ledelsesfag:

Kun formell utdanning etter fullført bachelorgrad gir poeng. Sammensatte utdanninger (sammenhengende utdanningsløp på minimum 5 år som f.eks siviløkonom, lege og veterinær) kan automatisk gis 4 poeng. Institusjonen vurderer hvilke utdanningsløp som kan vurderes.

Krigsskolekandidater gis 4 poeng.

Poeng for yrkespraksis:

Dokumentasjon for praksis må tydelig vise omfang, varighet og en beskrivelse av oppgaver/ansvarsområder for å utløse poeng. Det står institusjonen fritt å avvise ufullstendig dokumentasjon. En cv eller en arbeidsavtale regnes ikke som dokumentasjon på praksis, men må gjerne legges ved søknaden.

Saksbehandling av din søknad vil først finne sted etter søknadsfrist.

Jobbmuligheter

​MKL kvalifiserer til lederjobber i et bredt spekter av private og offentlige virksomheter hvor skaping, vedlikehold og formidling av kunnskap står sentralt. Aktuelle arbeidsområder er lederfunksjoner, men også roller som konsulent, prosessveileder, organisasjonsutvikler og personalleder.

Videre utdanning

​Gjennomført mastergrad gir mulighet til å søke påbyggingskurs i samfunnsvitenskapelig metode og forskningsdesign for videre kvalifisering til Ph.d. i sosiologi ved Nord universitet, eller Ph.d. ved landets universiteter.

Utenlandsopphold

Det er inngått avtale om studentutveksling ved Copenhagen Business School (CBS). Masterstudenter i kunnskapsledelse kan dermed erstatte deler av studiet med emner fra Master of Public Governance (MPG) ved CBS.

Samlinger

Samlingsoversikt MKL, kull 2021-2023:

De fleste samlingene gjennomføres ved Campus Levanger med unntak av samling 4 i København (høsten 2021), samling 9 studietur til utlandet (våren 2022) og samling 13 ved Campus i Stjørdal (våren 2023). Undervisningen vil som hovedregel foregå fra kl. 09:00 første samlingsdag og avsluttes kl. 15:00 siste samlingsdag. Detaljerte samlingsplaner vil bli publisert på Canvas.

Vår 2021:

Samling 1
MKL110 Innføring i kunnskap, organisasjon og ledelse. Introduksjon til studiet
Uke 5: 1.-4. februar (4 dager)
Sted: Levanger


Samling 2
MKL110 Innføring i kunnskap, organisasjon og ledelse. Presentasjon paper 1
Uke 11: 15.-17. mars (3 dager)
Sted: Levanger


Samling 3
MKL110 Innføring i kunnskap, organisasjon og ledelse. Presentasjon paper 2
Uke 15: 12.-14. april (3 dager)
Sted: Levanger

Eksamen
MKL110 Innføring i kunnskap, organisasjon og ledelse.
Uke 22: 31.mai-4.juni (5 dager). Hjemmeeksamen i gruppe
Sted: Inspera

Høst 2021:

Samling 4
MKL120 Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner
Uke 36: 6.-9. september (4 dager)
Sted: København

Samling 5
MKL120 Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner. Presentasjon paper 1
Uke 41: 11.-13. oktober (3 dager)
Sted: Levanger

Samling 6
MKL120 Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner Presentasjon paper 2
Uke 46: 15.-17. november (3 dager)
Sted: Levanger

Eksamen
MKL120 Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner.
Uke 49: 6.-10. desember (5 dager). Hjemmeeksamen i gruppe
Sted: Inspera

Vår 2022:

Samling 7
MKL210 Sentrale prosesser i ledelse av kunnskap
Uke 5: 31. januar-3. februar (4 dager)
Sted: Levanger

Samling 8
MKL210 Sentrale prosesser i ledelse av kunnskap
Uke 10: 7.-9. mars (3 dager)
Sted: Levanger

Samling 9
MKL210 Sentrale prosesser i ledelse av kunnskap
Uke 14: 4.-6. april (1 uke)
Sted: Uavklart

Eksamen
MKL210 Sentrale prosesser i ledelse av kunnskap
Uke 20: Fredag 20. mai. Innlevering prosjektoppgave gruppe
Sted: Inspera
Uke 23: Fredag 10. juni. Individuell muntlig høring
Sted: Levanger

Høst 2022:

Samling 10
MKL220 Samfunnsvitenskapelig metode
Uke 35: 29. august-1. september (4 dager)
Sted: Levanger

Samling 11
MKL220 Samfunnsvitenskapelig metode
Uke 40: 3.–5. oktober (3 dager)
Sted: Levanger

Samling 12
MKL220 Samfunnsvitenskapelig metode
Uke 45: 7.-9. november (3 dager)
Sted: Levanger

Eksamen:
MKL220 Samfunnsvitenskapelig metode
Uke 48: 1.-2. desember (24 timer). Individuell hjemmeeksamen
Sted: Inspera

 

Vår 2023

Samling 13
MKL310 Masteroppgave – status og utvikling. Metodeveiledning
Uke 10: 6. mars
Sted: Stjørdal

Høst 2023

Eksamen
MKL310 Masteroppgave
Uke 35: Fredag 1. september. Innlevering masteroppgave
Sted: Inspera
Uke 38: Fredag 22. september. Individuell muntlig høring og avslutning
Sted: Levanger

Kostnader

Det vil være en studieavgift på totalt kr 35 000 NOK pr. student. Avgiften betales med kr 20 000,- samtidig som man takker ja til studieplassen (faktura vil bli sendt ut i etterkant av tilbuds-epost) og kr 15 000,- i løpet av 3. semester.

I tillegg til utgifter til litteratur, materiell, semesteravgift, kopinoravgift, reiser til samlinger i Levanger og eventuell overnatting, må det beregnes utgifter til en samling i København og en samling i Europa eller i Norge.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. november 2020
Studiepoeng 90
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. november 2020

Mer informasjon