Akvafleks

 

Har du jobbet lenge i havbruksnæringen, og ønsker å oppdatere deg faglig? Da er dette studiet for deg. I løpet av 1,5 år vil du kunne tilegne deg ny kunnskap om fiskebiologi, fiskehelse og vannbehandlingsteknologi. Store deler av undervisningen foregår digitalt, og du vil få god innføring i digitale verktøy og hjelpemidler. I hvert emne er det tre samlinger, hvorav en fysisk på Rørvik og de to øvrige digitalt.

Beskrivelse av studiet

 

Har du jobbet lenge i havbruksnæringen, og ønsker å oppdatere deg faglig? Da er dette studiet for deg. I løpet av 1,5 år vil du kunne tilegne deg ny kunnskap om fiskebiologi, fiskehelse og vannbehandlingsteknologi. Store deler av undervisningen foregår digitalt, og du vil få god innføring i digitale verktøy og hjelpemidler. I hvert emne er det tre samlinger, hvorav en fysisk på Rørvik og de to øvrige digitalt.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse (realkompetanse).

Opptak med realkompetanse: Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og med 5 års relevant erfaring kan søke på grunnlag av realkompetanse.

 

Søknadsfrist 1. juli 2021

Læringsutbytte

 

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap om laksens livssyklus med viktige stadier, og kan redegjøre for viktige og relevante fysiologiske prosesser.
 • har grunnleggende kunnskap om laksens behov for ulike næringsstoffer relatert til livsstadium, og kan beskrive sammenhengen mellom ernæring, fôringsregimer og kvalitet på ulike stadier.
 • har oversikt over de viktigste sykdomsproblemene i norsk fiskeoppdrettsnæring og har forståelse for hvordan sykdomsorganismer forårsaker helseproblemer på fisk.
 • har Innsikt i metoder for å forebygge helseproblemer hos fisk, og har kjennskap til fiskevelferd og dens betydning for fiskehelse.
 • har grunnleggende kunnskap om kjemiske prosesser i vann.
 • forstår fiskens miljøkrav relatert til livsstadium, samt kan beskrive sammenhengen mellom vannkjemi, fysiologi og biologisk resultat.
 • kjenner til de vanligste vannbehandlingsteknologier og kan gjennomføre beregninger basert på underliggende kjemiske lover og formelverk.

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan forklare hvordan laks er tilpasset til å fungere optimalt i sitt miljø på de ulike livsstadiene.
 • kan gjennomføre en enkel obduksjon av laks, og gjenkjenne de ulike indre organer og deres normaltilstand.
 • kan bidra i vurdering av fôrkvalitet og fôrsammensetning.
 • kan identifisere helseproblemer på oppdrettsfisk og iverksette praktiske tiltak på anleggsnivå for å redusere risiko for sykdomsutbrudd.
 • kan planlegge og redegjøre for aktuelle hygiene- og sykdomsforebyggende tiltak i oppdrettsanlegg.
 • kan bidra til god fiskevelferd og begrense dødelighet i oppdrett av laksefisk.
 • kan bestemme hvorvidt en kjemisk reaksjon er en syre-base, red-oks eller fellingsreaksjon, og avgjøre hvorvidt en kjemisk reaksjon vil skje spontant under gitte miljøbetingelser.
 • kan beregne kjemikaliebehov av vanlig brukte kjemikalier samt luftekapasitet/tid og løselighet av gasser under gitte miljøbetingelser.
 • kan vurdere og beregne hvorvidt spesielle produksjonsforhold kan gi kroniske eller akutte vannkjemiske problemer.
 • kan presentere norsk havbruksnæring på en reflektert og nyansert måte.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har en velutviklet digital dannelse og ferdigheter, og behersker innovative samarbeidsformer.
 • har innsikt i produksjonsbiologi, fiskehelse, fiskevelferd, og vannkjemi, - og yrkesetiske problemstillinger innenfor disse fagfeltene.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kan bruke Excel til enkle relevante beregninger.
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom muntlig framlegging.
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor produksjon av laks.
 • behersker muntlig og skriftlig formidling både digitalt og analogt.

 

 

 

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til å følge de tre påfølgende enheter i Årsstudiet Havbruksdrift når de tilbys.

Utenlandsopphold

Ingen

Samlinger

Tre samlinger i hvert emne, hvorav en samling er fysisk på Rørvik, og de øvrige digitale.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. juli 2021
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 01. juli 2021

Mer informasjon