Lærer

Yrkesfaglærer

Bachelorgrad i Bodø

Har du fagbrev og minst to års yrkeserfaring? Ønsker du å jobbe som lærer i ungdomsskolen eller den videregående skolen? Nord universitet tilbyr en treårig utdanning som yrkesfaglærer som gir deg undervisningskompetanse innenfor ditt programfag. Vi tilbyr yrkesfaglærerutdanning innenfor åtte ulike fagvalg:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro- og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag

Dette er et heltidsstudium som er nett- og samlingsbasert. Det er ti samlingsdager i halvåret. Mellom samlingene jobber du på nett med obligatoriske oppgaver. Dette skjer individuelt og i samarbeid med andre studenter, veiledet av faglærer.

Opptakskravet er fagbrev, minst to års yrkeserfaring og generell studiekompetanse. Dersom du mangler generell studiekompetanse kan realkompetanse erstatte dette. Fristen for å søke om vurdering av realkompetanse er 1. mars. For mer informasjon, se punktet «Opptakskrav».

Beskrivelse av studiet

Har du fagbrev og minst to års yrkeserfaring? Ønsker du å jobbe som lærer i ungdomsskolen eller den videregående skolen? Nord universitet tilbyr en treårig utdanning som yrkesfaglærer som gir deg undervisningskompetanse innenfor ditt programfag. Vi tilbyr yrkesfaglærerutdanning innenfor åtte ulike fagvalg:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro- og datateknologi
 • Helse- og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag

Dette er et heltidsstudium som er nett- og samlingsbasert. Det er ti samlingsdager i halvåret. Mellom samlingene jobber du på nett med obligatoriske oppgaver. Dette skjer individuelt og i samarbeid med andre studenter, veiledet av faglærer.

Opptakskravet er fagbrev, minst to års yrkeserfaring og generell studiekompetanse. Dersom du mangler generell studiekompetanse kan realkompetanse erstatte dette. Fristen for å søke om vurdering av realkompetanse er 1. mars. For mer informasjon, se punktet «Opptakskrav».

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

 • Fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning,og
 • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Her finner du mer informasjon om realkompetanse:

https://www.nord.no/no/studier/opptak/realkompetanse

Rangering av søkere ved opptak:

Opptaket skjer på innafor kvoter av 10-15 studenter pr. utdanningsprogram: MIN 10 studenter maks 15 studenter.

Yrker tilknyttet følgende utdanningsprogrammer kan kvalifisere til opptak:

 • Bygg og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Helse og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og Industrifag

Læringsutbytte

KUNNSKAP

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS tiltak
 • kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv
 • har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag, og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8 -13 trinn)
 • har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13

FERDIGHETER

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper - kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8-13.trinn)
 • behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid

GENERELL KOMPETANSE

 • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer
 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • har innsikt i fellestrekk og ulikheter mellom de ulike yrkene innenfor eget programområde og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø - kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

Jobbmuligheter

 • Yrkesfaglærer i videregående skole
 • Lærer i ungdomsskolen
 • Konsulent / leder ved opplæringskontor

Videre utdanning

 • Master i tilpasset opplæring m/ fordypning yrkesdidaktikk
 • Master i praktisk kunnskap
 • PhD

Utenlandsopphold

Studentene på yrkesfaglærerutdanningen kan benytte femte semester til utveksling, minimum varighet på opphold er tre måneder. De obligatoriske oppgavene i studiet må gjennomføres eller erstattes med tilsvarende oppgaver, veiledning kan foregå via Internett og i læringsgrupper. Studenter som tar deler av sitt studieprogram ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet må få dette forhåndsgodkjent og tatt inn i en individuell utdanningsplan.

Samlinger

Det vil bli gjennomført digitalt oppstarts-webinar for nytt studieår til følgende tider;

1 studieår: 23.august

2 studieår: 18.august

3 studieår:16.august

Samlinger med fysisk oppmøte studieåret 2022/2023

1.studieår: uke 37+42+4+10

2.studieår: uke 35+43+2+12

3.studieår: YFL 36+44

Studentene må sette av tid til arbeid i, studentgrupper, webinarer, veiledning osv. til følgende tider;

1 studieår: Studenter i Bodø - hver tirsdag i partallsuker kl.12.00-15.00.

2 studieår: Studenter i Bodø - hver torsdag i partallsuker kl.12.00-15.00.

3. studieår: hver torsdag i oddetallsuker kl.12.00-15.00

Obligatorisk deltakelse, oppgaver, obligatoriske arbeidskrav og eksamen

Alle studenter må vise til 80% obligatorisk deltakelse ved samlinger, webinarer, veiledninger og gruppearbeid/møter, og bestå alle obligatoriske arbeidskrav og eksamen innen hvert enkelt emne for å ha gjennomført emnene/studiet. Ved ikke bestått eksamen så legges det til rette for ny eksamen.

For datoer og antall obligatoriske arbeidskrav og eksamen, se læringsplattformen Canvas og årsplan/semesterplan for hvert enkelt emne. I tillegg til arbeidskrav og eksamen vil det bli gitt oppgaver som skal gjennomføres i grupper eller individuelt på samlinger og webinarer.

​Praksis

Skolepraksis: 
Studiet har 70 dager skolepraksis. Praksis er 100% obligatorisk. Alt fravær må tas igjen.

Studieåret 2022/2023 er praksisgjennomføringen organisert slik: 

Første studieår (kull 2022): 
Uke 47 og 48 og 8 - 12 i videregående skole (én uke vinterferie i perioden)

Andre studieår (kull 2021): 
Uke 45 og 46 i ungdomsskole
Uke 4, 5, 6 og 7 i videregående skole

Tredje studieår (kull 2020): 
10 dager gjennomføres etter avtale med faglærer i forbindelse med bacheloroppgaven og utviklingsarbeid.

Studenter kan ha maks 50% praksis ved egen arbeidsplass (30 av 60 dager). Studenten må ta fri fra eget arbeid for å ha praksis, og praksis kan ikke foregå i egne klasser.

Bedriftspraksis: 
Yrkesfaglig praksis er på 10 dager per termin, totalt 60 dager i løpet av tre år, og gjennomføres etter avtale med faglærer.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 20. april 2022 kl. 14.00
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2022

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved treårig bachelor utdanning som yrkesfaglærer
 
Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter. 
 
Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.
 

Politiattest 
For treårig bachelor utdanning som yrkesfaglærer kreves det at du leverer politiattest så snart som mulig. Ingen studenter får påbegynne praksis uten gyldig politiattest. Beregn leveringstid fra Politiets side.  

Program / oppstart -Bodø

Onsdag 23. august
12:00 Oppstartswebinar for studiet. Obligatorisk oppmøte. Lenke sendes til privat e-post adresse på grunn av at alle skal få muligheten til deltakelse (frist for semesteravgift er 1/9). Det er en fordel å betale semesteravgift så tidlig som mulig på grunn av tilgang til universitetets digitale løsninger. 

Mandag 12. september  
12:00 Oppstart samlingsuke, se eget program. 

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan 
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan 
 
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.
 
Pensum 
Slik finner du riktig pensum:  

>> Pensum 
 
Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 •  PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera 
​Tilrettelegging  
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

 
Ofte stilte spørsmål om studiestart Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 20. april 2022 kl. 14.00
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2022

Mer informasjon