Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanning

Bachelorgrad i Bodø og Levanger

Har du lyst på en jobb der du utgjør en forskjell? Et yrke som byr på glede, kreative utfordringer og interessante oppgaver?

Som barnehagelærer er du med på å lede pedagogisk arbeid i barnehagen. Du støtter barnas utvikling i en viktig periode i livene deres. En barnehagelærer har også nær kontakt med barn og foresatte, og samarbeider tett med kolleger.

Barnehagelærerutdanningen består av ulike tverrfaglige emner. I løpet av studietiden vil du ha 20 ukers praksis. Studiet kvalifiserer blant annet til pedagogisk arbeid i barnehage og skolefritidsordning.

Det krever mye å gi barn de beste mulighetene for lek, læring og omsorg. Derfor utdanner vi barnehagelærere med solid faglig kunnskap, engasjement, kreativitet og yrkesforståelse.

Beskrivelse av studiet

Har du lyst på en jobb der du utgjør en forskjell? Et yrke som byr på glede, kreative utfordringer og interessante oppgaver?

Som barnehagelærer er du med på å lede pedagogisk arbeid i barnehagen. Du støtter barnas utvikling i en viktig periode i livene deres. En barnehagelærer har også nær kontakt med barn og foresatte, og samarbeider tett med kolleger.

Barnehagelærerutdanningen består av ulike tverrfaglige emner. I løpet av studietiden vil du ha 20 ukers praksis. Studiet kvalifiserer blant annet til pedagogisk arbeid i barnehage og skolefritidsordning.

Det krever mye å gi barn de beste mulighetene for lek, læring og omsorg. Derfor utdanner vi barnehagelærere med solid faglig kunnskap, engasjement, kreativitet og yrkesforståelse.


Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

 

For barnehagelærerutdanning regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning ved vurdering av realkompetanse:

 

 • Yrkespraksis innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor eller tilsvarende, der du har arbeidet med barn/ungdom som er 18 år eller yngre, som for eksempel barnehage, barnevernsinstitusjon, skolefritidsordning eller grunnskole.

 

 • Videregående skole som er relevant i forhold til utdanningen, som for eksempel barne- og ungdomsarbeider.

 

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest).

Læringsutbytte

Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

 

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter.
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling.
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
 • kan fremme kreative prosesser og kultur og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings og erfaringsbasert kunnskap.
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • har endrings og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.

kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Jobbmuligheter

Barnehagelærerutdanning kvalifiserer deg til arbeid som barnehagelærer og pedagogisk leder i en barnehage. Du kan også bli leder i barnehagen, i skolefritidsordningen og andre barnerelaterte virksomheter, som for eksempel innen barnevernet.

Som barnehagelærer kan du ha rådgivende, administrative eller ledende stillinger innenfor kommunal og statlig virksomhet.

Videre utdanning

Barnehagelærerutdanning gir grunnlag for å starte på ulike mastergradstudier. På Nord universitet har vi to masterstudiet som du som barnehagelærer kan søke deg inn på .

Master i profesjonsutøvelse og ledelse i barnehagen

Master i tilpasset opplæring, med fordypning spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk eller profesjonsfaglig digital kompetanse

Utenlandsopphold

Du kan reise på utveksling til utlandet høsten i ditt tredje studieår. Du kan blant annet reise til: Danmark, Spania, USA og mange flere land. Ta kontakt med studieveileder for mer informasjon om hvilke universiteter vi har avtale med. Les mer om våre utvekslingsmuligheter her. Her er en brosjyre om Barnehage og utveksling

Praksis

​I løpet av studiet skal du ha 100 dager praksis. Praksis er en viktig del av utdanningen, og den er obligatorisk. Les mer om praksis her.


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023.
Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023.

​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved bachelor barnehagelærerutdanning. 
  
Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter.  
  
Registrering  
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 
  
 
Politiattest 
For bachelorstudiet i trening kreves det at du leverer politiattest.  
 

Program / oppstart - Bodø

​Søndag 14. august 
17:00 - 19:00: Pre-study barbeque.
Uformell meet & greet med grillmat i Gryta (bakgården ved hovedkantina). Det settes opp buss fra Flatvold studentby kl. 16:30, med retur kl. 19:00.
 
Tirsdag 16. august 
09:30 – 10:50: Meet and greet. 
Mulighet til å møte studenter fra ditt studieprogram, og gå sammen til den offisielle åpningen. 
Oppmøte: Pennalet (området ved auditorium A12 Elsa Laula Renberg)

11:00: Offisiell åpning for alle studenter ved campus Bodø. 
Oppmøte ved hovedinngangen

13:00 – 14:30: Fakultetsåpning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst – og kulturfag.
Oppmøte i auditorium Petter Dass (A14).
Program: 
 • Velkommen ved dekan Egil Solli 
 • Student i nord (samskipnaden) informerer om sine tilbud  
 • Studentombudet informerer  
 • Studentorganisasjonen Eureka presenterer seg
 • Fadderne overtar
Onsdag 17. august 
11 - 12:00: Pizzalunsj. 
Fakultetet serverer pizza ved Pennalet (området ved auditorium A12 Elsa Laula Renberg)

12:00 – 13:30: Studieprogramåpning.
Informasjon om plikter og rettigheter som student, samt mulighet til å møte lærere. Oppmøte i auditorium Regine Normann (A11).

Torsdag 18. august 
08:00 – 10:00: Gratis frokost.
10:30 – 14:00: Tour de Nord
Rebusløp hvor du blir kjent med campus og Mørkved/Bodø. Grillmat i målområdet. Start og mål i Gryta (bakgården ved hovedkantina).


Oppstart mandag 22.08.22 kl 09:00 – auditorium Regine Normann (A11)


Program / oppstart - Levanger

Oppstart på studieprogrammet: 
Onsdag 17. august kl. 10.00 i Oransjesalen i Nylåna . 
​Du vil bli møtt av faddere på campus som viser deg veien til Oransjesalen.

Onsdag 17. august
Kl. 10.00: Oppstart på studieprogrammet.
Kl. 12.00: Gratis lunsj fra Studentinord.
Kl. 13.00: Offisiell åpning i Trønderhallen.
Kl. 14.00: Informasjon om fadderuka. 
Kl. 14.30: Skolerebus inkludert grillmat. 

Torsdag 18. august kl. 09.00 – 13.00
 • Informasjon
 • Aktiviteter med fokus på å bli kjent.
 • Møte med faglærere og fag
Fredag 19. august kl. 09.00 – 13.00
 • Administrativ informasjon fra praksiskoordinator og studieveileder
 • Aktiviteter med fokus på å bli kjent.
 • Møte med faglærere og fag​

Timeplan, pensum og annen informasjon

  
Timeplan  
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. 
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:  
 
>> Timeplan​  
  
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 
  
Pensum  
Slik finner du riktig pensum:   
 
>> Pensum​  
  
Utstyr  
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:   
  
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang   
 • Hodetelefoner    
 • Webkamera    
Tilrettelegging   
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september.  
 
  
Ofte stilte spørsmål om studiestart  
 

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.  
  
  
Vi anbefaler deg å laste ned appen «Infoskjermen Go» for å få oversikt over de ulike aktivitetene som foregår i studiestartuken. ​

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023.
Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023.

Mer informasjon