Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil

Barnehagelærerutdanning - arbeidsplassbasert med samisk profil - deltid

Bachelorgrad i Levanger

Ønsker du å ta barnehagelærerutdanning samtidig som du jobber? Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er et tilbud til deg som har jobb i barnehage som assistent eller barne- og ungdomsarbeider. Barnehagen du jobber i blir en viktig læringsarena gjennom studiet. Her får du veiledning og mulighet til å praktisere det du lærer som student.

Du kan søke selv om du ikke jobber i barnehage, men det er et krav at du har minimum 25 prosent stilling i barnehage ved studiestart.

Dette er en tverrfaglig utdanning med vekt på natur, helse og bevegelse i et flerkulturelt perspektiv. Kunnskap om samisk språk og kultur er sentralt. Studiet har et forsterket fokus på hvordan barn kan stimuleres til å bli nysgjerrige og undrende gjennom ulike aktiviteter i naturen. Du trenger ingen forkunnskaper i samisk for å søke studiet.

Studiet går over fire år og er nett- og samlingsbasert. Samlingene er lagt til Levanger, men det vil også bli tilbud om parallelle regionale samlinger i Bodø for de som hører til denne regionen, forutsatt et tilstrekkelig antall studenter. Det er planlagt tre samlinger i halvåret. Hver samling varer i tre dager og mellom samlingene vil det være nettundervisning på faste dager. I løpet av studietiden vil enkelte samlinger bli lagt til en samisk læringsarena. Praksis foregår i egen og ekstern barnehage.

Beskrivelse av studiet

Ønsker du å ta barnehagelærerutdanning samtidig som du jobber? Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er et tilbud til deg som har jobb i barnehage som assistent eller barne- og ungdomsarbeider. Barnehagen du jobber i blir en viktig læringsarena gjennom studiet. Her får du veiledning og mulighet til å praktisere det du lærer som student.

Du kan søke selv om du ikke jobber i barnehage, men det er et krav at du har minimum 25 prosent stilling i barnehage ved studiestart.

Dette er en tverrfaglig utdanning med vekt på natur, helse og bevegelse i et flerkulturelt perspektiv. Kunnskap om samisk språk og kultur er sentralt. Studiet har et forsterket fokus på hvordan barn kan stimuleres til å bli nysgjerrige og undrende gjennom ulike aktiviteter i naturen. Du trenger ingen forkunnskaper i samisk for å søke studiet.

Studiet går over fire år og er nett- og samlingsbasert. Samlingene er lagt til Levanger, men det vil også bli tilbud om parallelle regionale samlinger i Bodø for de som hører til denne regionen, forutsatt et tilstrekkelig antall studenter. Det er planlagt tre samlinger i halvåret. Hver samling varer i tre dager og mellom samlingene vil det være nettundervisning på faste dager. I løpet av studietiden vil enkelte samlinger bli lagt til en samisk læringsarena. Praksis foregår i egen og ekstern barnehage.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Det stilles krav til dokumentert ansettelsesforhold i minimum 25% stilling gjennom hele studietiden.

For søkere som tilbys studieplass vil det før studiestart stilles krav om forpliktende samarbeidsavtale mellom Nord universitet og barnehageeier.

Fristen for å søke på bakgrunn av realkompetanse er 1. mars.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest).

Læringsutbytte

Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter.
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt, internasjonalt og samisk forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

 

 

 

Ferdigheter  Kandidaten:

 • kan bruke samiske tradisjonelle kunnskaper og samiske læringsforståelser, og bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling.
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
 • kan fremme kreative prosesser og kultur og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings og erfaringsbasert kunnskap.
 • kan trekke samiske, urfolks, globale, nasjonale, regionale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.
 • har endrings og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • kan være en støtte for samiske barns identitetsbygging og bidra til å fremme deres rettigheter basert på kunnskap om samisk språk, kultur, historie og samfunnsliv.

.

Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, faglig/administartiv ledelse av barnehage og drift av barnehage og SFO.

Videre utdanning

Barnehagelærerutdanningen gir grunnlag for å starte på ulike mastergrader. For eksempel Master i tilpasset opplæring eller Master i praktisk kunnskap ved Nord universitet. 

Utenlandsopphold

Studenter ved utdanningen kan i 7. semester utveksle til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Studentene kan ta fordypning innen emner rettet mot barn i barnehagealder, inkludert 2 ukers praksis. Retningslinjer for å søke om delstudium i utlandet:
 • Studenten må ha fylle kravene til studieprogresjon før utenlandsoppholdet.
 • Studenten må oppfylle kravene til vertsuniversitetet/høgskolen.
 • Studiet i utlandet må være forhåndsgodkjent av Nord universitet.

Samlinger

Studiet er nett- og samlingsbasert. Noen av samlingsukene i løpet av studiet vil foregå på en samisk læringsarena.  

 

Studiet er organisert som en deltidsutdanning over fire år. Det er en forutsetning at studentene er i arbeid under studiet. Barnehagene som studentene arbeider i under studiet, inkluderes som undervisnings- og læringsarena. 

Samlingsuker studieåret 2021/2022:

Høsten 2021: Uke 34, 40 og 47.

Våren 2022: Uke 2, 7 og 18.

Alle samlinger går fra mandag til onsdag.

Mellom samlingene vil det bli nettundervisning på dagtid på tirsdager.

Med forbehold om endringer.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2021
​​

Velkommen til studiestart 2021

Registrer deg som student

Velkommen som student på Barnehagelærerutdanning - arbeidsplassbasert med samisk profil.  

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 

Program/oppstart - Levanger

Mandag 23. august kl. 10.15, Rosasalen i Nylåna, Røstad Levanger​.

Samlinger i uke 40 og 47 (mandag - onsdag).

Undervisning på Zoom hver tirsdag mellom samlingene. Mer informasjon i Canvas.

Program/oppstart - Bodø

Mandag 23. august kl. 10.15, A12 –  Rom Elsa Laula Renberg, Bodø.​

Samlinger i uke 40 og 47 (mandag - onsdag).

Undervisning på Zoom hver tirsdag mellom samlingene. Mer informasjon i Canvas.

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. 
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 
>> Pensum

Utstyr
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

 • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera
Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.


Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ordinær søknadsfrist 15. april 2021
Søknadsfrist for realkompetansesøkere 1. mars 2021

Mer informasjon