Barnehagelærer i aktivitet

Barnehagelærerutdanning

Har DU lyst på en jobb der DU utgjør en forskjell, hvor du er betydningsfull og viktig? En jobb som byr på mange gleder, kreative utfordringer og interessante oppgaver? En jobb hvor du har nær kontakt med barn og deres foresatte, og hvor du følger barnas utvikling i en viktig periode av deres liv? En jobb med lederansvar? Da kan barnehagelæreryrket være noe for deg!

Bachelor barnehagelærerutdanning

Studiepoeng 180,0
Type studium Bachelorgrad
Startsemester Høst 2018
Språk Norsk
Fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger
Søknadsfrist 15.04.2018

Yrkesmuligheter

Utdanner du deg til barnehagelærer er du sikret jobb. Du kan velge mellom mange jobber i Norge og utlandet. Som barnehagelærer er du med på å forme kommende generasjoner, og du vil få en jobb som er meningsfull, utfordrende og viktig.

 

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer deg til pedagogisk arbeid i barnehage eller til oppgaver knyttet til barn i andre virksomheter.

 

Med videreutdanning i spesialpedagogikk kan du få spesialpedagogiske oppgaver i barnehager, skoler og andre institusjoner.

 

Opplæringsloven åpner for at barnehagelærere med 60 studiepoeng videreutdanning i undervisningsfag i grunnskolen kan ansettes som lærere på 1. - 4. trinn.

 

Du kan også ta mastergrad i førskolepedagogikk og spesialpedagogikk.

 

 

Videre utdanning

Nord universitet tilbyr videreutdanning i veiledning og i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen for barnehagelærere. I tillegg tilbyr vi studier av kortere eller lengre varighet som barnehagelærere kan ta.

Som barnehagelærer kan du ta ulike mastergradsstudier, blant annet i førskolepedagogikk og spesialpedagogikk.

Barnehagelærer i sørsamiske områder:
Nord universitet har studietilbud i sørsamisk. Ved å ta dette som en del av barnehagelærerstudiet kan du skaffe deg et grunnlag for å jobbe i barnehager i sørsamiske områder.

Opptakskrav

Søknad til dette studiet går via Samordna opptak, og søknadsfristen er 15. april.
For realkompetansesøkere er søknadsfristen 1. mars.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det kreves godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder når den leveres.

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Beskrivelse av studiet

Barnehagelærerutdanninga bygger på rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012. Utdanninga er 3-årig og kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehager. Barnehagelærerutdanninga støtter opp under høgskolens folkehelseprofil. Barnehagelærerutdanniga ved Levanger er integrert og helhetlig med nær kobling mellom teori og praksis. Gjennom praksisforankring skal utdanninga ha en tydelig profesjonsretting.

Utdanninga er forskningsbasert. Framtidas barnehagelærere skal være i stand til å tilegne seg ny kunnskap og ny forskning for så i neste omgang å anvende denne kunnskapen i utøvelse av yrket, og i utvikling og innovasjon i tilknytning til profesjonen.

Utdanninga er organisert i kunnskapsområder satt sammen av fagene pedagogikk, samfunnsfag, religion, livssyn og etikk, matematikk, norsk, kunst og håndverk, drama, musikk, naturfag og fysisk forstring. Kunnskapsområdene beskrives i egne planer. Gjennomgående tema i utdanninga er profesjonsetisk danning. Det gis oppgaver og arbeidskrav med varierte vurderingsformer som omfatter både muntlige, skriftlige og praktiske oppgaver.  

Barnehagelærerutdanningas innhold er strukturert i seks kunnskapsområder, samt fordypning og bacheloroppgave. Alle kunnskapsområdene er profesjonsrettede og integrerer relevant pedagogisk teori samt faglig og didaktisk kunnskap tilpasset barnehagens fagområder. Pedagogikk er et sentralt og sammenbindende fag som inngår i alle kunnskapsområdene, og pedagogikk har et særlig ansvar for progresjon, yrkesetikk og profesjonsinnretting av utdanninga.  

Kunnskapsområdene og fordypninger er forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø. Kunnskapsområdene er organisert og vurderes som integrerte enheter.

Praksisopplæringa er veiledet, variert og vurdert og inngå som en integrert del i alle kunnskapsområder og fordypning. Praksisopplæringa omfatter 100 dager. 95 dager gjennomføres i barnehage og 5 dager har fokus på overgangen barnehage - skole. 75 dager gjennomføres i løpet av de to første studieårene, og 25 dager i det siste studieåret. Det er progresjon i praksisopplæringa.

Læringsutbytte

Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå:

 

KUNNSKAPER

 

Kandidaten

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter.
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

 

FERDIGHETER

 

Kandidaten

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling.
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
 • kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

 

GENERELL KOMPETANSE

 

Kandidaten:

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Søknad til dette studiet går via Samordna opptak, og søknadsfristen er 15. april.
For realkompetansesøkere er søknadsfristen 1. mars.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det kreves godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder når den leveres.

Videre utdanning

Nord universitet tilbyr videreutdanning i veiledning og i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen for barnehagelærere. I tillegg tilbyr vi studier av kortere eller lengre varighet som barnehagelærere kan ta.

Som barnehagelærer kan du ta ulike mastergradsstudier, blant annet i førskolepedagogikk og spesialpedagogikk.

Barnehagelærer i sørsamiske områder:
Nord universitet har studietilbud i sørsamisk. Ved å ta dette som en del av barnehagelærerstudiet kan du skaffe deg et grunnlag for å jobbe i barnehager i sørsamiske områder.

Utenlandsopphold

Studentene gis mulighet til å ta fordypning, femte semester i utlandet. Nord universitet har avtaler med universiteter og høgskoler i mange land og kan skreddersy studieopplegg til hver enkelt student.

Studentene kan velge å ta internasjonalt semester som fordypning på campus. Dette er et tilbud som tilbys ved Campus Levanger.

Studentene kan også ta deler av praksisopplæringen i utlandet. Hovedregel er at dette blir tilbudt studentene i tredje studieår og kun til studenter som velger internasjonalt semester som fordypning.

Det er også muligheter for studentene å bidra på internasjonale studentkonferranser, seminarer, foredrag, kurs etc. av kortere omfang gjennom hele studietiden.

Kostnader

Semesteravgift.

 

I løpet av studiet må det påregnes kostnader i forbindelse med innkjøp av pensumlitteratur, materialavgift og reise til og fra praksissted. I løpet av studiet kan det bli arrangert frivillig studietur hvor studentene selv dekker utgiftene. Studenter som ikke deltar på studietur vil få alternativt kostnadsfritt opplegg.

 

Det forutsettes at man disponerer gode tur- og uteklær/sko for alle årstider. Studenten må også disponere gitar.

 

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

Realkompetanse

Spesielle krav til realkompetansesøkere:
 • Må være fylt 25 år
 • Må ha 2 års videregående utdanning
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring (omsorg for egne barn kan telle inntil 1 år)

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

 

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Det benyttes ulike former for vurdering i studiet. Se emnebeskrivelser for mer informasjon om vurderingsformene i hvert emne.

Avsluttende eksamen

Barnehagelærerutdanningen har ulike eksamener og vurderingsformer i de forskjellige kunnskapsområdene som inngår i studiet. Det er både praktiske, muntlige og skriftlige eksamener. For å få gå opp til eksamen, må arbeidskrav knyttet til kunnskapsområdene være bestått. I 3. studieår skriver studentene en avsluttende bacheloroppgave.

Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

Den veiledede praksisopplæringa i hvert studieår må være bestått for at studenten skal kunne fortsette utdanninga påfølgende studieår.

Programevaluering

Nord universitet har kontinuerlig fokus på utdanningskvalitet. Studentdemokratiet skal sikre aktiv studentmedvirkning blant annet gjennom klassens time, referansegrupper, studenttillitsvalgte, studentorganisasjonen og studentrepresentasjon i aktuelle utvalg.

Det vil bli foretatt ulike studieevalueringer i alle kunnskapsområdene i løpet av studiet. Vi legger opp til både diskusjoner og skriftlige tilbakemeldinger. Evalueringene vil danne grunnlag for justering av faginnhold, arbeidsformer og fag- og semesterplaner.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Utdanningen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning R-04-12

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

I barnehagelærerutdanningen skal institusjonene vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Eksamen eller prøve som ikke er avlagt som en del av en barnehagelærerutdanning, kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i lov om universiteter og høyskoler. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak, må inneholde pedagogikk og praksisopplæring, og må være fag/studier som har relevans for arbeidet som barnehagelærer, jf. § 1.

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene for studenter som ikke har vurdering i begge målformer i norsk fra videregående opplæring. Tilsvarende fritaksregler gjelder for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring fra Norge.

Fritak skal føres på vitnemålet.

Det kreves godkjent politiattest av alle som skal starte på barnehagelærerutdanningen , jf. "Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning". Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn. Man får ikke ut i praksisopplæring før man har levert godkjent politiattest.

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer