Barnevern, barnevernspedagog

Bachelorgrad i Bodø

Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Barnevernspedagogutdanningen utdanner kvalifiserte profesjonsutøvere som kan identifisere behov og gi rett hjelp til rett tid til barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Gjennom studiet får studentene særlig kompetanse til å løse oppgaver innenfor barnevernet og på andre arenaer hvor barn og unge i en utsatt livssituasjon befinner seg.

Beskrivelse av studiet

Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Barnevernspedagogutdanningen utdanner kvalifiserte profesjonsutøvere som kan identifisere behov og gi rett hjelp til rett tid til barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Gjennom studiet får studentene særlig kompetanse til å løse oppgaver innenfor barnevernet og på andre arenaer hvor barn og unge i en utsatt livssituasjon befinner seg.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan, dersom de oppfyller de øvrige kriteriene, søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Relevant yrkeserfaring for dette studieprogrammet er:

 • Erfaringer fra brukerrettet virksomhet i sosialt arbeid, arbeid innen helsesektoren eller erfaringer fra pedagogisk/kulturelt arbeid.
 • Erfaringer fra andre typer kunde/service- eller brukerorientert arbeid kan også være relevant dersom samhandlingen og samarbeidsprosessene med brukere/kunder/deltakere sto sentralt i arbeidet.
 • Omsorg for eget barn med spesielle utfordringer som innebærer ekstra oppfølging fra foreldre, eller omsorg for fosterbarn og andre spesielle erfaringer knyttet til omsorg og tilrettelegging.

Det kreves politiattest etter politiregisterloven §39, første ledd (barneomsorgsattest).

Læringsutbytte

Barnevernpedagogutdanningen skal gi læringsutbytte i tråd med kravene i Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning kapittel 2 til 5 under de fire følgende kompetanseområder:

Barnevernfaglig kompetanse

Oppvekst og familieliv

Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste

Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte for kompetanseområde 1 - Barnevernfaglig kompetanse

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen
 • har bred kunnskap om gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernsfeltet, og relevant juridisk metode, deriblant kunnskap om FNs barnekonvensjon art. 3, 12 og 30
 • har kunnskap om samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges
 • har bred og flerfaglig kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer, problemstillinger og prosesser
 • har bred kunnskap om omsorgssvikt, overgrep og vold; mulige årsaksforhold, uttrykk og konsekvenser
 • kan oppdatere sin organisasjonsteoretiske kunnskap
 • kan oppdatere sin kunnskap om barnevern som fagområde
 • har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og annet barnevernsfaglig arbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i egne tjenester, og henvise videre ved behov
 • kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk og målrettet med barn
 • kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk arbeid d) kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse e) kan anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernsfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte

Læringsutbytte for kompetanseområde 2- oppvekst og familieliv

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling, med særlig forståelse for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
 • har bred kunnskap om familie- og nettverksarbeid
 • har bred kunnskap om samspill og utviklingsstøttene omsorg
 • har bred kunnskap om rus, psykisk helse, mulige problemskapende sammenhenger, uttrykk og konsekvenser
 • har kunnskap om urfolk, etniske minoriteter og flyktningers livssituasjoner og rettigheter. Kandidaten skal også kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk
 • har kjennskap til ulike former for familieliv og familiepolitiske føringer
 • kan oppdatere sin kunnskap om sammenhenger mellom helse, utdanning, arbeid, sosioøkonomiske faktorer, levekår, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • kan oppdatere sin kunnskap om helse- og sosialpolitikk
 • kan oppdatere sin kunnskap om barns digitale hverdagsliv

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og skjønn til å veilede barn, unge, deres foreldre og foresatte i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • kan anvende forsknings-, praksis- og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges omsorgssituasjon og atferd og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak
 • kan anvende relevante tiltak som bidrar til at unge vanskeligstilte inkluderes i arbeid
 • kan beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i barnets beste

Læringsutbytte for kompetanseområde 3 - Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste.

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste og barn og familiers rettigheter, deriblant samiske barns rett til eget språk og kultur
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn preget av mangfold
 • har kunnskap om velferdsstatens strukturer og profesjoner
 • har kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i barnevernsfeltet
 • har kunnskap om egen profesjon og barnevernfeltets historie
 • har kunnskap om og kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn og familier
 • kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som del av grunnlaget for å sikre barn og unges deltakelse og medvirkning
 • kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
 • kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon, deltakelse og medvirkning
 • kan vurdere og ivareta barns beste og barn og familiers rettigheter
 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder, teorier og faglig skjønn til det beste for barn og familier
 • kan anvende faglig kunnskap om kulturell mangfold og vise flerkulturell forståelse og kultursensitivitet i tjenesteutøvelsen
 • kan anvende erfaringer og faglig kunnskap til å støtte og veilede medarbeidere, samt reflektere kritisk over egen og tjenestens praksis og justere praksis under veiledning

Generell kompetanse

Kandidaten

a) har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid

b) har innsikt i og kan håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet og egen tjenesteutøvelse

c) har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold

d) kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse

e) kan dokumentere og formidle faglige vurderinger, muntlig og skriftlig

Læringsutbytte for kompetanseområde 4 - Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om vitenskapsteori og hvordan kunnskap utvikles og forstås
 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode og dets muligheter og begrensinger
 • har kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid
 • har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • har digital kompetanse, deriblant kunnskap om digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon
 • kan anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte
 • kan anvende digitale verktøy og relevant teknologi

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre, begrunne, evaluere og dokumentere barnevernfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre
 • kan utrede og analysere barnevernfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre

Jobbmuligheter

Barnevernspedagoger arbeider i det kommunale og statlige barnevernet og på institusjoner innen barne- og ungdomspsykiatri. De kan også jobbe innen institusjoner som eksempelvis utekontakten, kriminalomsorgen, rusomsorgen og i boliger for utviklingshemmede. Også innenfor barne- og ungdomsskoler øker etterspørselen etter barnevernspedagoger.

Videre utdanning

Studiet gir blant annet grunnlag for å søke opptak på master i barnevern, master i sosialt arbeid og andre samfunnsvitenskapelige masterprogrammer. En rekke universiteter og høyskoler tilbyr også relevante videreutdanninger.

Utenlandsopphold

Femte semester er definert som utvekslingssemester. Studenter kan i dette semesteret utveksle til utenlandske utdanningsinstitusjoner, og ta emner som erstatter hele femte semester. Det er etablert utvekslingsavtale med forhåndsgodkjente emnepakke med Absalon profesionshøjskole (Danmark). Studenter kan også søke om forhåndsgodkjenning av emner fra andre universiteter og høgskoler. Ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon og muligheter.

Studentene kan også søke om å gjennomføre hovedpraksisperioden i fjerde semester utenlands. For bachelor i barnevern er det etablert praksisavtaler med Absalon profesjonshøgskole (Danmark), MittUniversitetet (Sverige), og Lovasoa cross cultural competence center (Madagaskar). Studenter som ønsker praksis på et av stedene Nord universitet har avtale med i utlandet, kan søke om dette innen 20. juni. Søkere må levere personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju.

Skikkethetsvurdering

Barnevernsutdanningen er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket.

Noe engelsk undervisning / Informasjon om praksis

Noe engelsk undervisning
Studenter må regne med at enkelte forelesninger vil bli gitt på engelsk, samt at noe pensum kan være på engelsk.

Praksis
Studiets praksisdel er todelt. Den første delen, som har fire ukers varighet, gjennomføres i løpet av studiets første og andre semester som parallellpraksis. Den andre delen, som har tjue ukers varighet, gjennomføres i studiets fjerde semester. Denne delen av praksis er en fulltidspraksis. Studenten mottar veiledning i begge praksisperioder.

 • Hver del av praksis vurderes til bestått/ikke bestått i henhold til kriterier som framgår av et eget praksisreglement
 • Det er skriftlige arbeid knyttet til begge praksisperiodene som vurderes etter karakterene godkjent/ikke godkjent
 • Alle skriftlige oppgaver må være godkjent for at praksisdelen av utdanningen skal kunne vurderes til bestått  
Studenter må påregne arbeid på ettermiddags-/kveldstid i forbindelse med praksis i 1. og 2. semester.

I forbindelse med praksis i 4. semester må studenter påregne å ha praksis utenfor Bodø, da hele Nordland og nordre del av Trøndelag er praksisområder.Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

 Studiested Bodø

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student​

Velkommen som student ved bachelor i barnevern ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter.

Registrering
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for semesterregistrering og oppmelding er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 


Politiattest
For bachelorstudiet i barnevern kreves det at du leverer politiattest.

Program / oppstart på studiet

​Søndag 14. august
17:00 Pre-study barberque i bakgården ved kantina. Alle nye studenter får gratis mat og drikke. Faddere, fadderstyret, studieveiledere og Studentinord vil være til stede.​

Det settes opp buss fra Flatvold kl. 16:30. Retur kl. 19:00.

Tirsdag 16. august
11:00 Offisiell åpning av studieåret
12:00 – 12:45 Meet & greet utenfor auditor​​ium Knut Hamsun (A1). Enkel matservering
13:00 – 14:30 Fakultetsåpning ved Fakultet for samfunnsvitenskap i auditorium Knut Hamsun (A1)

Program:
13:00 Velkommen til åpning av studieåret ved FSV
13:05 Dekan Elisabet Ljun​ggren ønsker velkommen
13:10 Teknologi, toppidrett og likestilling v/ Førsteamanuensis Anne Tjønndal​ 
13:30 Studentorganisasjonen Inter informerer 
13:45 Studentinord informerer om sine tilbud 
14:05 Studentombud Hanne Seljesæter informerer 
14:15 Fadderne overtar 

Onsdag 17. august
11:00 – 13:00 Pizzalunsj utenfor auditorium Knut Hamsun (A1)

Torsdag 18. august
08:00 – 10:00 Frokost i kantina
10:00 – 13:30 Rebusløp «Tour de Nord». Oppmøte utenfor kantina

Fredag 19. august – obligatorisk – husk legitimasjon
09:15 – 14:00 Oppstart på Dannelsessemesteret i auditorium Knut Hamsun (A1). Møt opp i god tid for registrering.​


Tirsdag 23. august – velkomst på studieprogrammet – obligatorisk

Program:
09:15 – 10:00 Velkommen og introduksjon til studieprogrammene (v/ studieprogramansvarlig Sosialt arbeid, Guro Øydgard og studieprogramansvarlig Barnevern, Ann-Torill Tørrisplass) 

10:15 – 12:00
Info om førsteårspraksis (v/ Emneansvarlig Mentorskap i flerkulturell kontekst Yan Zhao og Emneansvarlig Praksis i sosiale relasjoner, Bjørnar Blaalid + praksiskoordinator) 

12:00 – 12:30 Pause

12:30 – 15:00
Viktig info om å være student på sosialt arbeid og barnevern, forventninger og avklaringer (v/studieprogramansvarlige Guro Øydgard og Ann-Torill Tørrisplass, og studieveileder Jeanette Monsvoll)

Sjekk timeplanen for undervisningsstart.​

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.​

Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum: 


Utstyr
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studenter bør ha tilgang til: 

PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
Hodetelefoner  
Webkamera

Tilrettelegging 
Dersom du har spesielle utfordringer som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.


Ofte stilte spørsmål om studiestart

Studentliv og fadderperiode​

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer.

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022 kl. 14:00
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon