Basiskurs i naturoppsyn

Er du på jakt etter formell kompetanse for å kunne tildeles begrenset politimyndighet? Kanskje du allerede har politimyndighet, men savner naturfaglig kompetanse? Da er basiskurs i naturoppsyn studiet for deg!

Basiskurs i naturoppsyn

Studiepoeng 15,0
Type studium Kortere studier/kurs
Startsemester Høst 2018
Språk Norsk
Fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Steinkjer
Søknadsfrist 15.04.2018

Yrkesmuligheter

Bestått eksamen kvalifiserer blant annet til følgende: naturoppsyn knyttet til allmenninger og statsgrunn, miljøkontakt ved lokale lensmannskontor, naturoppsyn knyttet til foreninger, grunneierlag og organisasjoner og administrativt og organisatorisk arbeid med naturoppsyn.

Videre utdanning

Kurset er et emne i fra årsstudiet i Natur- og kulturminneoppsyn. Mange velger senere å søke opptak til dette årsstudiet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Samlinger

Samlingsdatoer for høsten 2018:
Samling 1: 3. - 7. september
Samling 2: 16. - 19. oktober

Beskrivelse av studiet

Studiet har ca. 80 undervisningstimer i løpet av 2 samlinger, à 4-5 dager.
Studiet består av emnet NKO106 Innføring i politi- og naturoppsynsfag (15stp). Emnet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen. På dette studiet benyttes det mange eksterne forelesere. Dette for å sikre spisskompetanse innenfor de ulike tema. Grunnleggende økologiske og miljømessige tema undervises av våre egne fagfolk. Forvaltningsmessige- og politifaglige tema undervises av ansatte i hhv. offentlig miljøforvaltning og politiet.

Basiskurs i naturoppsyn, eller tilsvarende utdanning innen rettslære og politifag, er av Justisdepartementet anbefalt som forutsetning for tildeling av begrenset politimyndighet.

Samlingene er lagt til våre lokaler i Steinkjer. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk. Merk at det er krav til minst 80% oppmøte.

Studentene skal gjennom emnet tilegne seg kunnskap om rollefordeling og arbeidsoppgaver knyttet til de ulike oppsynsinstitusjonene vi har i Norge i dag. I emnet blir det videre lagt vekt på en innføring i innhold, organisering, planlegging og gjennomføring av helhetlig oppsynstjeneste.

 • rolle- og oppgavefordeling innenfor natur- og kulturminneoppsynet i Norge i dag
 • innføring i politifag: herunder sentrale plikter og rettigheter knyttet til kontrollfunksjonsoppgavene av oppsynsarbeidet
 • eksempler på praktiske oppsynsoppgaver som kan utføres med og uten begrenset politimyndighet
 • rettslig tankegang, straffeprosess, strafferett, samt praktisk åsteds- og sporsikring
 • sentrale aspekter ved miljøkriminalitet og det lovverket som omhandler dette: herunder spesielt naturmangfoldsloven
 • oppsynsrapporter

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • har bred kunnskap om sentrale problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet natur og kulturminneoppsyn.
 • har kunnskap om fagområdets historie, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter:

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en faglig relevant problemstilling.
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innenfor fagområdet.

Generell kompetanse:

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Bestått eksamen kvalifiserer blant annet til følgende: naturoppsyn knyttet til allmenninger og statsgrunn, miljøkontakt ved lokale lensmannskontor, naturoppsyn knyttet til foreninger, grunneierlag og organisasjoner og administrativt og organisatorisk arbeid med naturoppsyn.

Videre utdanning

Kurset er et emne i fra årsstudiet i Natur- og kulturminneoppsyn. Mange velger senere å søke opptak til dette årsstudiet.

Kostnader

Semester- og kopinoravgift.
Reise, kost og losji tilknyttet samlingene.
Studentene må disponere PC ved gjennomføring av hjemmeeksamen.

Realkompetanse

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av realkompetanse må du være minst 25 år og ha relevant kompetanse som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. I tillegg vektlegger vi søkerens eget motivasjonsbrev.

Vær oppmerksom på at søkeren med realkompetanse konkurrerer med de øvrige søkerne om studieplass. Det innebærer at selv om universitetet finner søkeren kvalifisert, er han/ hun ikke garantert studieplass.

Krav til søkere med realkompetanse gjelder som spesifisert på Samordna opptak.

Opptak på grunnlag av realkompetanse til Natur- og kulturminneoppsyn (årsstudium) krever at du har relevant arbeidserfaring i tilknytning til naturoppsyn, kulturminner, naturguiding, vilt- og fiskeforvaltning eller andre biologiske fagområder.