BirdID Western Palearctic

Gjennom studiet BirdID Western Palearctic kan du kvalifisere deg for feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Det vil også være personlig verdifullt å kjenne fuglene som omgir oss i naturen. Studiet er godt egnet som tema i undervisning.   I studiet lærer du å kjenne igjen fuglearter ut fra deres utseende, atferd og lyder, spesielt sang.  Studiet er nettbasert, med samlinger som er lagt til Bulgaria, Norge og Marokko. Se nettsiden www.birdid.no for mer informasjon.

BirdID Western Palearctic

Studiepoeng 60,0
Type studium Årsstudium
Startsemester Høst 2018
Språk Norsk
Fakultet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested Levanger
Søknadsfrist 15.04.2018

Yrkesmuligheter

Kompetansen som dokumenteres gjennom BirdID vil være nyttig for alle som ønsker oppgaver med taksering av fugler for ulike oppdragsgivere, og for alle som vil undervise om natur i skolen.

I Norge kan emnene inngå som del av lærerutdanninga eller i en bachelorgrad. Emnene kan godkjennes i oppbygging til en relevant mastergrad.

Videre utdanning

I Norge kan emnene inngå som del av lærerutdanninga eller i en bachelorgrad. Emnene kan godkjennes i oppbygging til en relevant mastergrad.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studenter som ønsker å delta på samlingene, tas inn i henhold til søkertidspunkt. For å delta på samlingene i BirdID Western Palearctic kreves bestått opptaksprøve. Det vil si at det er oppnådd minimum 24 poeng av 60 mulige for fuglers utseende og 19 poeng av 60 mulige for fuglers lyder. Prøven gjennomføres som web-eksamen.

Studenter som bare ønsker å ta eksamen, tas inn hvis opptakskravet er oppfylt.

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Beskrivelse av studiet

Arbeidet med BirdID Western Palearctic har to hovedmål:

 • å kjenne igjen fuglearter ut fra deres utseende og atferd
 • å kjenne igjen fuglearter ut fra deres lyder, spesielt sang

Mer informasjon finnes her: www.birdid.no

 

WEB-BASERT UNDERVISNING:
Nettsiden www.birdid.no vil inneholde store mengder bilder og lyder der quiz sammen med bestemmelseslitteratur legger til rette for læring. Nettsiden inneholder BirdIDs fuglebok. Innbyggere i Europa vil få informasjon og fuglenavn på sitt språk.

SAMLINGSBASERT UNDERVISNING:
Det er tre samlinger studentene kan velge mellom:

 • Bulgaria i april-mai (ca 10 dager)
 • Norge, Pasvik og Varanger juni - juli (ca 7 dager)
 • Marokko februar-mars (ca 10 dager).

Læringsutbytte

FERDIGHETER
Studenten kan:

 • Artsbestemme de vanligste fuglene i felt ut fra utseende og atferd
 • Artsbestemme de vanligste fuglene ut fra sang, og for noen arter også ut fra kontaktlyder, varsellyder, alarmlyder eller andre typer lyder
 • Bruke habitat og geografisk område som hjelpemidler til å vurdere sannsynligheten av om antatt art er riktig
 • Bruke GISS (general impression of size and shape) til hjelp i artsbestemmelse

KUNNSKAP
Studenten har kunnskap, som testes ved eksamen, om:

 • Karakteristiske kjennetegn på utseende til ulike grupper av fugler (orden, familie)
 • Karakteristiske artskjennetegn på fuglers utseende
 • Karakteristiske artskjennetegn på fuglers lyder
 • De vanligste fugleartene i eget land eller innen hele Vest-Palearktis

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • Har fått skjerpet og trent opp sin evne til å oppdage fugler i naturen, og dermed økt sin glede ved å være ute i naturen
 • Har kjennskap til viktige digitale ressurser om fugl

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studenter som ønsker å delta på samlingene, tas inn i henhold til søkertidspunkt. For å delta på samlingene i BirdID Western Palearctic kreves bestått opptaksprøve. Det vil si at det er oppnådd minimum 24 poeng av 60 mulige for fuglers utseende og 19 poeng av 60 mulige for fuglers lyder. Prøven gjennomføres som web-eksamen.

Studenter som bare ønsker å ta eksamen, tas inn hvis opptakskravet er oppfylt.

Yrkesmuligheter

Kompetansen som dokumenteres gjennom BirdID vil være nyttig for alle som ønsker oppgaver med taksering av fugler for ulike oppdragsgivere, og for alle som vil undervise om natur i skolen.

I Norge kan emnene inngå som del av lærerutdanninga eller i en bachelorgrad. Emnene kan godkjennes i oppbygging til en relevant mastergrad.

Videre utdanning

I Norge kan emnene inngå som del av lærerutdanninga eller i en bachelorgrad. Emnene kan godkjennes i oppbygging til en relevant mastergrad.

Kostnader

På samlingene:
Utgifter til transport, overnatting, adgang og kost må dekkes av hver enkelt student. Kostnadene vil bli forsøkt holdt så lave som mulig.

Bruk av web-basert trening:

 • Nettsiden er åpen og gratis for alle
 • Norske studenter må betale semester og kopinoravgift i eksamenssemesteret, med unntak av deltakere i TOV-E og medlemmer av Norsk ornitologisk forening.
 • Borgere fra alle andre land i Europa betaler ikke kopinor og semesteravgift.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

VURDERING:
Eksamen er web-basert.

Nord universitet må godkjenne søknad om å ta eksamen. Etter godkjenning vil det bli sendt ut en link til eksamensmodulen, som gir adgang til å gjennomføre eksamen innen 21 dager. Det gis adgang til å ta eksamen gjennom hele året.

Det vil være mulig å ta ny eksamen etter tre måneder. Beste resultat vil være gjeldende. Eksamensresultatet gis i gradert skala.

Programevaluering

Det er mulig å gi tilbakemelding til de ansvarlige for nettsiden om de skulle oppdage feil eller ha forslag til forbedringer.

Samlingene evalueres hver dag skriftlig (anonymt) og muntlig.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser