Ekasmenskandidater

oppmelding og avmelding til eksamen

Oppmelding til eksamen, vurdering og undervisning gjøres i StudentWeb innen frister gitt i studiekalenderen. Det er viktig at fristene for oppmelding og avmelding overholdes.

I StudentWeb framkommer de steder den enkelte skoleeksamen avholdes. Normalt er dette undervisningsstedet du er tilknyttet.  I noen tilfeller settes eksamen opp på to – eller flere av Nord universitet sine studiesteder, og du kan da velge hvor du vil melde deg opp.  Merk at du må melde deg til ønsket sted innen registreringsfristen 15. september.

Trekk/avmelding fra eksamen må registreres senest 14 dager før aktuell eksamensdato. Merk at dersom emnet har flere former for vurdering må avmeldingen skje 14 dager før første vurderingsform avvikles.

Dersom du ikke får meldt deg opp til eksamen i et emne i StudentWeb kan det skyldes flere årsaker. Vennligst kontakt studentservice/servicetorget ved ditt studiested.

Studenter er selv ansvarlig for å være oppmeldt (undervisnings- og vurderingsmeldt) i de emner de skal ha de aktuelle semestrene.

skoleeksamen

Oppmøte
Du må møte minst 15 minutter før eksamen starter. Det vil si 15 minutter før oppgitt starttid i StudentWeb. Dersom du skal ha digital skoleeksamen, er oppmøtetidspunkt 30 minutter før eksamen starter.​

Manglende oppmelding
Dersom du ikke er oppmeldt til eksamen kan du nektes adgang til eksamens. Sjekk derfor alltid i StudentWeb at oppmeldingen er registrert før oppmeldingsfristens utløp.

Legitimasjon
Husk alltid å ta med legitimasjon til eksamenslokalet. Vær oppmerksom på at studentbeviset på app ikke er gyldig legitimasjon til eksamen.

Tillatte hjelpemidler
Tillatte hjelpemidler skal være angitt i  emnebeskrivelsen. Tillatte hjelpemidler skal også være oppført på eksamensoppgaven.
Alle hjelpemidler skal være tilgjengelig for kontroll under eksamen. Fagansvarlig, administrasjonen og eksamensvakter har rett til å kontrollere kandidatenes hjelpemidler før, under og etter eksamen. Dersom ureglementert bruk eller tilgjengelighet av hjelpemidler blir oppdaget før, under eller etter eksamen kan dette bli innrapportert som forsøk på fusk.

Hjelpemidler som ikke er tillatt skal du ikke ha tilgjengelig under eksamen. Om hjelpemidlene blir brukt eller ikke, er ikke avgjørende. Det er tilstrekkelig at de er tilgjengelig under eksamen for at det vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Vær nøye med hva du bringer med deg inn i eksamenslokalet, og husk alltid å slå av mobiltelefon og ikke ha den tilgjengelig der du sitter. Besittelse av mobiltelefon, smartklokker og alle andre enheter som kan kommunisere, anses som forsøk på fusk.

Kun skrivesaker, mat samt tillatte hjelpemidler tas med til anvist plass. Det er ditt ansvar å sørge for at du har skaffet deg de tillatte hjelpemidlene. Lån av hjelpemidler fra andre under eksamen er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å ha kontakt med andre kandidater eller andre personer under toalettbesøk eller lufteturer.

Klikk HER, og se under «Eksamen» for mer informasjon og retningslinjer:

Godkjentekalkulatorer på skoleeksamen ved Nord universitet
Se liste.

     


 

hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen gjennomføres som hovedregel i Inspera. Se mer info under digital eksamen. Hjemmeeksamen er eksamen uten tilsyn, og har eksakt angitt starttid- og slutt tid. Ved eksamens slutt-tid stenges eksamensrommet for levering. Kandidater som da ikke har levert anses som "ikke møtt".

Hjemmeeksamener skal leveres som PDF, og leveres som hovedregel i Inspera hvis ikke annet er angitt (noen få vil fortsatt ha innlevering i Fronter). Der finner du også de forsidemalene som du skal benytte.

Det skal framgå helt klart av den informasjonen som gis i forbindelse med den enkelte eksamen, om besvarelsen skal være individuell eller en gruppebesvarelse.

Ved individuell hjemmeeksamen er visse former for samarbeid mellom studentene tillatt. Slikt samarbeid kan eksempelvis dreie seg om diskusjon av problemstillinger, tolkning av oppgavetekst, utveksling av ideer til litteratur. Eventuelle diskusjoner underveis i arbeidet kan også være aktuelt, men selve besvarelsen skal være utformet av den enkelte kandidat alene og avskrift eller kopiering er ikke tillatt.

Dersom to eller flere besvarelser i det alt vesentlige er svært like når det gjelder innhold og oppbygning, språk, faglige synspunkter, ev. misforståelser og feil, kildehenvisninger m.v., vil dette kunne være et uttrykk for et ikke tillatt samarbeid, som kan bli betraktet som fusk eller forsøk på fusk. Det er derfor svært viktig at studentene setter seg grundig inn i hvor grensene går for tillatt samarbeid ved den enkelte eksamen.

Brukerveiledning for innlevering på Fronter.pdf

Frontereksamen.pdf

Hvordan lage PDF-fil.pdf

                 

          
               
                

Digital eksamen

Du finner mer informasjon om digital eksamen her

          
               
                

Oppgaver og innlevering

Oppgaver har kun angitt frist for innlevering. Alle oppgaver skal leveres, som PDF, digitalt i innleveringsrommet i Fronter/(Moodle for Nesna-studenter ut vårsemesteret 2016) lukkes når fristen utløper.

Oppgaver som ikke er levert innen fristen anses som ikke levert. Forsidemalen som skal benyttes finner du lenger ned på denne siden.
Oppgaver og innleveringer kan være individuelle eller i grupper. I forbindelse med oppgaver og innleveringer skal det bl.a. framgå helt klart av den informasjonen som gis i forbindelse med den enkelte eksamen, om besvarelsen skal være individuell eller en gruppebesvarelse.

Ved individuelle oppgaver og innleveringer er visse former for samarbeid mellom studentene tillatt. Slikt samarbeid kan eksempelvis dreie seg om diskusjon av problemstillinger, tolkning av oppgavetekst, utveksling av ideer til litteratur. Eventuelle diskusjoner underveis i arbeidet kan også være aktuelt, men selve besvarelsen skal være utformet av den enkelte kandidat alene og avskrift eller kopiering er ikke tillatt.

Dersom to eller flere besvarelser i det alt vesentlige er svært like når det gjelder innhold og oppbygning, språk, faglige synspunkter, ev. misforståelser og feil, kildehenvisninger m.v., vil dette kunne være et uttrykk for et ikke tillatt samarbeid som kan bli betraktet som fusk eller forsøk på fusk. Det er derfor svært viktig at studentene setter seg grundig inn i hvor grensene går for tillatt samarbeid ved den enkelte oppgaven.

Husk å levere samtykkeskjema for publisering av oppgave når du leverer masteroppgaver. For studenter ved tidligere UiN ligger skjemaet i innleveringsrommet i Fronter.
Tidligere HiNe- og HiNT-studenter benytter skjemaet nedenfor.

Brukerveiledning for innlevering på Fronter.pdf

Frontereksamen.pdf

Hvordan lage PDF-fil.pdf

Samtykkeerklæring for publisering av masteroppgave i Brage Nord.pdf


 

                 

              


fusk og plagiat

Du har plikt til å sette deg inn i reglene som gjelder for hjelpemidler på eksamen og regler for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk. Manglende kjennskap til reglene fritar ikke for ansvar.
Du kan mistenkes for fusk eller forsøk på fusk dersom du blant annet:

  • Ikke gir opplysninger om kilder du bruker (dette gjelder alle typer kilder; skriftlige, muntlige, publiserte/ikke publiserte, digitale m.v.)
  • Gir inntrykk av at besvarelsen er mer selvstendig enn den faktisk er (oppgaver og besvarelser skal være studentens eget selvstendige arbeid og det skal framgå hva som er studentens egne tanker og hva som er lånt fra andre).
  • Bruker hjelpemidler som ikke er tillatt.
  • Samarbeider ulovlig ved individuell eksamen
  • Begår andre brudd på reglene for eksamen.

Fusk eller forsøk på fusk er alvorlig. Det er usolidarisk overfor medstudenter og et tillitsbrudd i forhold til utdanningsinstitusjonen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk kan bli annullering av eksamen og utestenging fra Nord universitet og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høyskoler i Norge.

Alle vurderinger og eksamen ved Nord universitet går gjennom plagiatkontroll. For alle digitale innleveringer og eksamen benyttes ePhorus plagiatkontroll.

Direkte link til kapittel om plagiat og fusk i forskriftene frem til 1. august 2016:


 

           


 


sensur

Sensurfrist er 3 uker etter eksamensdato. For masteroppgaver er fristen 6 uker, og for bacheloroppgaver og kandidatoppgaver av minst 20 studiepoengs omfang skal sensur kunngjøres innen fire uker fra innleveringsfristen. Sensurfrist for den enkelte eksamen/vurdering finnes på StudentWeb. Sensuren gjøres tilgjengelig i StudentWeb så snart den foreligger.

Dersom sensuren skulle bli forsinket, og Studentservice/Studenttorget får beskjed om hvorfor, legges det ut melding på StudentWeb.

Sensur oppgis aldri på telefon eller e-post.

              

begrunnelse og klage

Begrunnelse
Du kan be om begrunnelse for din sensur. Det er sensor som gir begrunnelse, skriftlig eller muntlig. Fristen for å be om begrunnelse er én uke. Fristene gjelder fra karakteren er bekjentgjort i StudentWeb. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter, må du be om begrunnelsen umiddelbart etter at du har fått karakteren.

For å be om begrunnelse, bruker du nettskjemaet nedenfor; med mindre emneansvarlig eller sensor har gitt en annen beskjed.

Dersom du skal klage på sensurvedtaket er fristen 3 uker etter at karakteren er bekjentgjort i StudentWeb. Har du bedt om begrunnelse er fristen 3 uker etter du har mottatt begrunnelsen. Din eksamensbesvarelse vil da bli oversendt to nye sensorer, minst én av klagesensorene er ekstern.

Klage på karakter
En klage kan ha tre utfall:

  • Samme karakter
  • dårligere karakter
  • bedre karakter.

Den nye sensuren er endelig, og du kan ikke klage på nytt. Klagesensorene bli ikke opplyst om opprinnelig karakter.

Klagen må være skriftlig og du må bruke nettskjemaet nedenfor.

Det er ikke anledning til å klage på karakterfastsetting ved muntlig eksamen eller prøving av praktiske ferdigheter.

Klage på sensur ved gruppeeksamen må gjøres av gruppen som helhet, skjemaet skrives ut og underskrives av alle og sendes postmottak i separat sending til postmottak@nord.no .

Klage på formell feil
Klage over formelle feil på eksamen reguleres av universitet og høgskolelovens § 5-2 som stadfester at «den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen».

Formelle feil kan være forhold som kan ha hatt betydning for din prestasjon eller bedømmelse av denne. Eksempel på dette kan være feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller forhold rundt gjennomføring av sensur.

Hvis det har skjedd en formell feil, vil sensuren på eksamen det gjelder, oppheves. Om mulig skal ny sensur gjennomføres, men i mange tilfeller vil det blir arrangert ny eksamen med nye sensorer.
En klage på formelle feil skal være skriftlig og begrunnet. Bruk nettskjema nedenfor.

-> Skjema for begrunnelse og klage

For mer informasjon, se også Lover og forskrifter eller ta direkte kontakt med studentservice ved ditt studiested.


 

Ta eksamen på nytt

Antall forsøk
Studenter har normalt opp til tre forsøk på å få opp til et emne. Ordinær og ny eksamen teller likt som forsøk. Dersom studenten har brukt tre forsøk må man søke institusjonen om et fjerde forsøk. Merk at enkelte emner kan avvike i forhold til antall forsøk. Dette defineres i emnets beskrivelse.
I forhold til praksisemner har studenten to forsøk. Se emnets beskrivelse.

Tid for ny eksamen
Høst- og vårsemesteret arrangeres det ny eksamen (konteeksamen) i de emner hvor det var tilfelles av stryk eller godkjent fravær ved siste ordinære eksamensavvikling.
Studenter har tilgang til ny eksamen innenfor følgende kriterier, med mindre antall forsøk er overskredet:

Stryk eller gyldig fravær fra siste ordinære eksamen. Med godkjent fravær menes her forfall som kan dokumenteres, for eksempel legeattest ved sykdom.

Studenter som har avbrutt eksamen, levert blank besvarelse eller besvarelse uten faglig innhold må signere skjema "Avbrutt eksamen". I alle andre tilfeller må studenten vente til neste ordinære avvikling for å melde seg til eksamen.
"Trukket før eksamen" eller "Ikke møtt" til eksamen gir ikke tilgang til ny eksamen (konteeksamen)

Oppmelding til ny eksamen
Oppmelding til ny eksamen gjøres på StudentWeb etter at semesteravgift er betalt. Merk at det tar 1-3 dager før betaling er registrert i våre systemer.

Oversikt over ny eksamen publiseres i begynnelsen av hvert semester.

Levanger:

Fakultet-for-larerutdanning-kunst-og-kulturfag-utsatt-eksamen-host-2017.pdf


Tilrettelegging ved eksamen

Søknad om tilrettelegging ved eksamen må sendes Nord universitet innen den frist som framgår av studiekalenderen for hvert semester.

Vær oppmerksom på at søknader for våren 2016 kun gjelder for inneværende semester. 

-> Benytt vårt digitale skjema

LOVER, FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER

Det er mange lover, forskrifter og retningslinjer som regulerer både ansvar og rettigheter du har som student.  Vi har samlet de mest sentrale på en egen side.

Skjema til eksamen

forsidemaler

Nord_Eksamen_forside.docx                                                                                 Nord_Bachelor_Forside.docx
Oppgave-mal-Nord-logo-og-innholdsfortegnelse.docx                                          Nord_forside_kandidatoppgave.dotx 
                                                                                                                                     Kandidat-mal med Nord logo - og innholdsfortegnelse.docx
Master-mal med Nord logo og innholdsfortegnelse.docx                                        

 
Studenter ved tidligere UiN finner også malene i Fronter

NB! Malene er lettest å laste ned via nettleseren Chrome.
Dersom det imidlertid dukker opp et påloggingsvindu hvor du blir bedt om å skrive inn brukernavn og passord for å laste ned malene, trykk på knappen avbryt.