MSC in energy management

Energy Management: International Governance and Business (Master of Science)

Ønsker du å bli en profesjonell energispesialist med kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å jobbe i intellektuelt krevende og raskt voksende virksomheter nasjonalt og internasjonalt? Det innovative og tverrfaglige masterprogrammet i Energiledelse: Internasjonal governance og business fra Nord Universitet og MGIMO-universitetet i Moskva gir kandidater et skreddersydd studium som kombinerer faglig bredde med etterspurt spesialkompetanse for energibransjen i dag og framover.

Siviløkonom / Master of Science in Energy Management

Studiepoeng 120,0
Type studium Mastergrad
Startsemester Høst 2018
Språk Engelsk
Fakultet Handelshøgskolen
Studiested Bodø
Søknadsfrist No admission Autumn 2019

Yrkesmuligheter

MSc i Energy Management: International Governance and Business kvalifiserer studenter for et bredt spekter av arbeidsplasser i næringsliv og myndigheter. Våre nyutdannede kandidater jobber som CSR-ledere, konsulenter, kontrollører, revisorer, rådgivere, markedsanalytikere og strategiske planleggingsledere (f.eks. Enova, Econ, EY, Deloitte, OED, SKS, GE, Statoil, osv.). Relevante selskaper fra hele landet og i utlandet besøker Handelshøgskolen for å rekruttere potensielle ansatte fra våre studenter. Mange studenter har sikret sin stilling allerede når de begynner på sitt siste studieår.

Videre utdanning

Etter avsluttet masterstudium er det mulig å arbeide videre mot en doktorgrad ved Handelshøgskolen eller andre institusjoner in Norge eller i utlandet. For mer informasjon om doktorgradsstudiet henvises til egen omtale av studiet.

Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget er bachelorgrad eller tilsvarende tre eller fire års økonomisk/administrative studier.

Følgende krav til fagkombinasjon fra grunnutdanning gjelder:

 
Totalt 90 studiepoeng fordelt på:

 • minimum 30 studiepoeng bedriftsøkonomi: driftsregnskap, finansregnskap, finansiering og investering
 • minimum 25 studiepoeng administrasjonsfag: organisasjon, markedsføring, strategi og ledelse
 • minimum 15 studiepoeng samfunnsøkonomi: mikroøkonomi, makroøkonomi, offentlig økonomi
 • minimum 20 studiepoeng metodefag: matematikk, statistikk, vitenskapelig metode


Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget. For internasjonale søkere kreves minimum 2nd Class, Upper Division/B eller tilsvarende. Nord universitet krever at søkere med utdanning fra utlandet oppfyller minimumskravene for opptak til norske universiteter/høyere utdanningsinstitusjoner, samt krav til engelskkunnskap.

Ingen opptak høst 2019

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Beskrivelse av studiet

Dette er et internasjonalt Master of Science-program mellom Handelshøgskolen Nord universitet (Norge) og MGIMO-Universitet i Moskva (Russland).

Studieprogrammet utvikler dyktige kandidater med forståelse av energi business og governance, bærekraftig utvikling og den grønne skifte over hele verden. Det er behov for flere kandidater som kan forstå kompleksiteten i effektiv bruk og forvaltning av fossile og fornybare naturressurser. Det er også behov for å forstå interesser og begrensninger fra flere interessenter - regjeringer, selskaper og entreprenører, kapitalmarkeder og frivillige organisasjoner. Energipolitikk, ressurser, leting og utvinning i Arktis, samarbeid mellom energiselskaper og regjeringer, elektrisitetsproduksjon, klimapolitikk, systemer og verktøy for energi management, sirkulær økonomi og samfunnsansvar er noen av emnene som studeres på dette masterprogrammet.

Vi gir deg en omfattende forståelse av de økonomiske, governance og institusjonelle problemstillinger og metoder som er relevante for energiledelse og bærekraftig utvikling. Studieprogrammet hjelpe deg med å utvikle analytiske ferdigheter i konstruktiv bruk av teorier og reflekterende kritiske tankesett for praktisk løsning av energirelaterte problemer. Med økende etterspørsel og begrensninger på forsyninger av energi, fluktuerende energipriser, regulatoriske presser for å redusere karbonutslipp og en dynamisk geopolitisk situasjon, er det et økende behov for kandidater innen energiledelse i dag og i morgen.

I første semester av studieprogrammet gjennomføres obligatoriske emner som gir studentene breddekunnskap innenfor økonomisk-administrative fag, med avansert kunnskap om teoretiske perspektiver og modeller innenfor fagfeltene endringsledelse, strategisk analyse, verdsettelse og lønnsomhetsanalyse, og forskningsmetodikk. Emnene utvikler ferdigheter til å kritisk evaluerer etablerte teorier, modeller, informasjon og dens kilder, og evnene til å belyse bedriftsøkonomiske forretningsstilfeller og problemstillinger med etiske grunnprinsipper.

Andre semester gir mer avansert teoretisk kunnskap innen business og management relatert til energifeltet. Både globale og norske kontekster vil være et kontinuerlig tema gjennom hele semesteret, sammen med spørsmål som verdens energimarkeder, energipolitikk, geopolitikk og governance. Også sirkulær økonomi relatert til energibransjen vil bli dekket. Kursene tilbys på HHB, campus Bodø. Studenter fra MGIMO-universitetet i Russland tar kurs i løpet av dette semesteret sammen med programstudenter i Bodø.

Tredje semester har som mål at studentene skal tilegne seg, utdype og integrere ny kunnskap om teori og metode. Det vil være klasseaktiviteter for å bedre studentenes kunnskaper om energisektorens internasjonale forretningsmiljø, organisering av energiressursenes råvarebørs og handelsapparat, forvaltningen av energiressurser samt master klasser levert av representanter fra ledende internasjonale selskaper i Moskva. Noen av kursene i dette semesteret vil også omfatte forståelse av russisk næringsliv, russisk historie og Russlands rolle i global energiforsyning. Kursene dette semesteret er felles for studenter fra Handelshøgskolen og MGIMO og er levert av MGIMO-universitetet, i Moskva (Russland).

I fjerde og avsluttende semester skal studentene skrive og fullføre masteroppgaven. Handelshøgskolen har et bredt nettverk av samarbeidspartnere som gir studentene mulighet for et semester med utplassering for skrive masteroppgave i Kina, Russland eller Canada.

Progresjonskrav

Studenten må ha bestått minimum 45 studiepoeng fra første studieår for å få anledning til å starte på emnene i 3. semester. For å starte på masteroppgaven må studenten ha bestått metodekurset og gjennomført obligatorisk utvekslingssemester.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har avansert kunnskap innen business og management i energirelatert felt og spisskompetanse i særegenheter i energi industri, politikk, diplomati og geopolitikk
 • har inngående kunnskap om energirelaterte business og management vitenskapelige teorier for å utvide sin forståelse av energisektorens mangfoldige natur
 • kan anvende kunnskapen om bærekraftig utvikling og det grønne skiftet for å håndtere økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige utfordringer i energirelatert virksomhet
 • kan analysere faglige problemstillinger som er del av intellektuelt krevende og raskt skiftende energisektoren

Ferdigheter

 • kan analysere eksisterende bedriftsøkonomiske energirelaterte komplekse problemer ved å bruke relevante teorier, metoder og fortolkninger og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning;
 • kan bruke relevante metoder for forskning på en selvstendig måte
 • kan analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og litteratur og anvende disse til å formulere og strukturere en faglig resonnementer
 • kan gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt ved bruk av relevante bedriftsøkonomiske energirelatert faglige verktøy, teknikker, uttrykksformer og forskningsetiske normer

Generell kompetanse

 • kan analysere faglige og forskningsetiske problemstillinger som er relevante for energirelatert forretning og ledelse
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker profesjonelle redskaper, teknikker og uttrykksformer av feltet
 • kan kommunisere om business og management problemstillinger knyttet til energisektoren nasjonalt og internasjonalt, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet både spesialister og til allmennheten
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter i nye energirelaterte områder for å gjennomføre avanserte oppgaver og prosjekter
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser i energisektoren

Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget er bachelorgrad eller tilsvarende tre eller fire års økonomisk/administrative studier.

Følgende krav til fagkombinasjon fra grunnutdanning gjelder:

 
Totalt 90 studiepoeng fordelt på:

 • minimum 30 studiepoeng bedriftsøkonomi: driftsregnskap, finansregnskap, finansiering og investering
 • minimum 25 studiepoeng administrasjonsfag: organisasjon, markedsføring, strategi og ledelse
 • minimum 15 studiepoeng samfunnsøkonomi: mikroøkonomi, makroøkonomi, offentlig økonomi
 • minimum 20 studiepoeng metodefag: matematikk, statistikk, vitenskapelig metode


Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget. For internasjonale søkere kreves minimum 2nd Class, Upper Division/B eller tilsvarende. Nord universitet krever at søkere med utdanning fra utlandet oppfyller minimumskravene for opptak til norske universiteter/høyere utdanningsinstitusjoner, samt krav til engelskkunnskap.

Ingen opptak høst 2019

Yrkesmuligheter

MSc i Energy Management: International Governance and Business kvalifiserer studenter for et bredt spekter av arbeidsplasser i næringsliv og myndigheter. Våre nyutdannede kandidater jobber som CSR-ledere, konsulenter, kontrollører, revisorer, rådgivere, markedsanalytikere og strategiske planleggingsledere (f.eks. Enova, Econ, EY, Deloitte, OED, SKS, GE, Statoil, osv.). Relevante selskaper fra hele landet og i utlandet besøker Handelshøgskolen for å rekruttere potensielle ansatte fra våre studenter. Mange studenter har sikret sin stilling allerede når de begynner på sitt siste studieår.

Videre utdanning

Etter avsluttet masterstudium er det mulig å arbeide videre mot en doktorgrad ved Handelshøgskolen eller andre institusjoner in Norge eller i utlandet. For mer informasjon om doktorgradsstudiet henvises til egen omtale av studiet.

Utenlandsopphold

Et semester ved MGIMO-universitetet i Moskva, Russland, er en integrert del av studieprogrammet. I tredje semester reiser alle studentene først til St. Petersburg for språkkurs for deretter å gjennomføre en utveksling semester ved MGIMO i Moskva. Institusjonens nettside: MGIMO (http://english.mgimo.ru/">MGIMO ). Studentene får der mulighet til å bli kjent med ulike forretningskulturer og får innsikt i andre kulturelle perspektiver. Programmet inkluderer workshoper, foredrag, seminar og gruppediskusjoner. Det vil også bli gjennomfør besøk ved eller av energiselskar, og rådgivende og regulatoriske institusjoner i energisektoren i de involverte landene. Dette vil bidra til en bred og variert innsikt i energisektoren.

Kostnader

Semesteravgift og pensumlitteratur. I tillegg kommer en kostnad på ca 800 Euro for treukers språkkurs i Russland (refunderbart for norske studenter tilknyttet Lånekassen). Studentene dekker sine reiseutgifter mellom Norge og Russland (refunderbart for norske studenter tilknyttet Lånekassen). Overnatting i Moskva, Russland er rimelig og basert på MGIMO Universitetets interne priser.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått.

Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer (www.nord.no/no/om-oss/lover-forskrifter-retningslinjer/Sider/default.aspx)

Eksamen og vurderingsformer

Skriftlige skoleeksamener, klassepresentasjoner, casearbeid, oppgaver, innleveringer, prosjektarbeid, hjemmeeksamen mm.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgave.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Se "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" på siden lover, forskrifter og retningslinjer for Nord universitet for nærmere informasjon: (www.nord.no/no/om-oss/lover-forskrifter-retningslinjer/Sider/default.aspx )