Epidemiologi og befolkningshelse

Epidemiologi og befolkningshelse

Videreutdanning

Studiet er svært relevant for alle studenter som ønsker å lære mer om hvordan man kan vurdere og estimere forekomst og potensielle påvirkningsfaktorer/årsakssammenhenger for helse på populasjonsnivå, samt oppdatert forskning om betydningen av ulikheter mellom grupper i en befolkning.

Beskrivelse av studiet

Studiet er svært relevant for alle studenter som ønsker å lære mer om hvordan man kan vurdere og estimere forekomst og potensielle påvirkningsfaktorer/årsakssammenhenger for helse på populasjonsnivå, samt oppdatert forskning om betydningen av ulikheter mellom grupper i en befolkning.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever bachelorgrad innen helse- og sosialfag eller idrettsfag, - tilsvarende opptakskravet på Master i helsevitenskap. Emnet er et valgemne i Master i helsevitenskap, og åpnes for opptak av andre, kvalifiserte søkere, dersom det er plass. Utover opptakskravet anbefales forkunnskaper tilsvarende emnet «Kvantitative forskningsmetoder og statistikk».

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Har inngående kunnskap om epidemiologiske studiedesign og metoder, og da særlig i observasjonelle studiedesign, samt om årsakssammenhenger
 • Har inngående kunnskap i bruk og tolkning av statistiske beregninger
 • Har inngående kunnskap om hvordan ulike mål på forekomst av sykdom beregnes og fortolkes
 • Har inngående kunnskap om tilfeldige og systematiske feilkilder i epidemiologiske studier, samt hvordan styrke og presisjon kan estimeres for statistiske funn
 • Har inngående kunnskap om relative og absolutte mål på sammenhenger
 • Har inngående kunnskap om sosial ulikhet i helse og kjennskap til sentrale teorier på hvordan den sosiale helsegradienten kan forklares

Ferdigheter

 • Kan anvende grunnleggende epidemiologiske metoder og analyser relevant for sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid
 • Kan kritisk vurdere bruk av datamateriale og metode, forskningsfunn og konklusjoner fra epidemiologiske studier
 • Kan anvende kunnskap fra epidemiologiske forskning og helseinformasjon kartlagt gjennom befolkningsundersøkelser til folkehelsearbeid
 • Kan anvende kunnskap fra sosialepidemiologien til å gjøre rede for aktuelle mekanismer bak helseforskjeller mellom ulike sosiale lag i et samfunn
 • Kan anvende kunnskap om epidemiologi til praksisfeltet innen helsefremmende og forebyggende arbeid, planarbeid, helsetjenester, og behandling av sykdommer i en befolkning

Generell kompetanse:

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i epidemiologi og forståelse av statistiske usikkerheter til kritisk refleksjon av informasjonsflyt på egen arbeidsplass og fagfelt
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på egnede bruksområder for epidemiologi, samt kjenne utfordringene og begrensingene innenfor fagfeltet
 • Kan anvende sine kunnskaper i epidemiologi i tverrfaglige diskusjoner om populasjonsbasert forskning og utviklingsarbeid
 • Kan kritisk reflektere over etiske problemstillinger i epidemiologisk forskning

Jobbmuligheter

Studenter som tar dette studiet vil tilegne seg samfunnsnyttig kunnskap om hvordan man skal fortolke og kritisk vurdere tilgjengelig informasjon om befolkningshelse.

Videre utdanning

Studiet kan tas som valgfritt emne i master i helsevitenskap. Det kan i tillegg tas som frittstående emne som kan søkes innpasset i master i helsevitenskap, eller andre mastergrader

Utenlandsopphold

Dette er et studieprogram som ikke har utveksling

Samlinger

 • FHE5005 Epidemiologi og befolkningshelse - samling uke 12 og 16
  • Hjemmeeksamen uke 18 og 19

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak
Studiepoeng 10
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak

Mer informasjon