Elev tegner

Grunnskolelærerutdanning master 1-7

Femårig mastergrad i Bodø og Levanger

Ønsker du en variert, spennende, og utfordrende studiehverdag? Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke?

En grunnskolelærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å være en profesjonsutøver i klasserommet, må du kunne samarbeide godt med foresatte, kolleger og ulike hjelpeinstanser. Underveis i lærerutdanningen tilegner du deg kompetanse til å planlegge og drive god og variert undervisning, samt å legge til rette for et best mulig læringsmiljø, både faglig og sosialt.

Gjennom praksis får du oppleve og erfare lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden, samtidig som du får veiledning av en erfaren praksislærer.

Pedagogikk og elevkunnskap, norsk og matematikk er obligatoriske fag. I tillegg velger du to fag som gir deg faglig bredde. I løpet av studiet velger du også et masterfag som gir deg solid, faglig fordypning.

Denne utdanningen gir deg tittelen lektor.

 

Beskrivelse av studiet

Ønsker du en variert, spennende, og utfordrende studiehverdag? Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke?

En grunnskolelærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å være en profesjonsutøver i klasserommet, må du kunne samarbeide godt med foresatte, kolleger og ulike hjelpeinstanser. Underveis i lærerutdanningen tilegner du deg kompetanse til å planlegge og drive god og variert undervisning, samt å legge til rette for et best mulig læringsmiljø, både faglig og sosialt.

Gjennom praksis får du oppleve og erfare lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden, samtidig som du får veiledning av en erfaren praksislærer.

Pedagogikk og elevkunnskap, norsk og matematikk er obligatoriske fag. I tillegg velger du to fag som gir deg faglig bredde. I løpet av studiet velger du også et masterfag som gir deg solid, faglig fordypning.

Denne utdanningen gir deg tittelen lektor.

 

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest(barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må dokumentere enten:

gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og

minst 35 skolepoeng.

eller:

gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og

minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har våren 2023 et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Les mer om studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, om sammenhengen i utdanningsløpet barnehage/skole og om overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, vurderings- og kartleggingsverktøy, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barns utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn, gjeldende lovverk og barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse, med særskilt vekt på begynneropplæring i lesing, skriving og regning
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole-hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Jobbmuligheter

Utdanningen skal kvalifisere for ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen.

Utdanningens allsidighet gir også et godt grunnlag for å gå inn i andre yrker som eksempelvis skoleadministrasjon, i media og i ulike typer personal- og informasjonsarbeid.

Videre utdanning

Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Nord universitet tilbyr ulike videreutdanningsprogram og studier for videre kvalifisering.

Utenlandsopphold

Du kan reise på utveksling til utlandet høsten i ditt tredje studieår. Du kan blant annet reise til Nederland, Slovenia, Danmark, Østerrike, Spania, USA, Australia, New Zealand og Japan.

Ta kontakt med Charlotta Maria Langejan for mer informasjon om hvilke universiteter vi har avtale med.

Du kan også lese mer om utveksling her.

Praksis

​Du får praksisopplæring allerede fra første studieår. I løpet av dine fem år som student, skal du ha 115 dager praksis. I starten av studiet er praksis lagt opp slik at du observerer undervisning. 

Etter hvert får du planlegge og gjennomføre egen undervisning.  Praksis er en viktig del av utdanningen, og den er obligatorisk. Les mer om praksis her.

 


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved grunnskolelærerutdanning master 1-7
 
Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter. 
 
Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.
 

Politiattest 
For master i grunnskolelærerutdanning 1-7 kreves det at du leverer politiattest. 


Program/oppstart - Bodø

​Søndag 14. august 
17:00 - 19:00: Pre-study barbeque.
Uformell meet and greet med grillmat i Gryta (bakgården ved hovedkantina). Det settes opp buss fra Flatvold studentby kl. 16:30, med retur kl. 19:00.
 
Tirsdag 16. august 
09:30 – 10:50: Meet and greet. 
Mulighet til å møte studenter fra ditt studieprogram, og gå sammen til den offisielle åpningen. 
Oppmøte: Pennalet (området ved auditorium A12 Elsa Laula Renberg).

11:00: Offisiell åpning for alle studenter ved campus Bodø. 
Oppmøte ved hovedinngangen.

13:00 – 14:30: Fakultetsåpning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst – og kulturfag.
Oppmøte i auditorium A14 Petter Dass .
Program: 
 • Velkommen ved dekan Egil Solli 
 • Student i nord (samskipnaden) informerer om sine tilbud  
 • Studentombudet informerer  
 • Studentorganisasjonen Eureka presenterer seg
 • Fadderne overtar
Onsdag 17. august 
11 - 12:00: Pizzalunsj. 
Fakultetet serverer pizza.
Oppmøte: Pennalet (området ved auditorium A12 Elsa Laula Renberg).

12:00 – 13:30: Studieprogramåpning. 
 • Oppmøte i auditorium A12 Elsa Laula Renberg.
 • Velkommen!
 • Informasjon og studiet og hvem som er hvem.
 • Informasjon fra studieveileder om plikter og rettigheter som student.
Torsdag 18. august 
08:00 – 10:00: Gratis frokost.
10:30 – 14:00: Tour de Nord
Rebusløp hvor du blir kjent med campus og Mørkved/Bodø. Grillmat i målområdet. Start og mål i Gryta (bakgården ved hovedkantina).

Fredag 19. august 
Kl. 09:15 – 13​:00 Fagvalg kull 2022. 
Oppmøte i seminarrom A126.
Presentasjon av lærere, og fagene dere kan velge mellom. 
Aktiviteter sammen med trinnkoordinator og studieprogramkoordinator.​

Program/oppstart - Levanger

Oppstart på studieprogrammet: 
Onsdag 17. august kl. 10.00 i Storsalen i Nylåna. 

Onsdag 17. august
Kl. 10.00: Oppstart på studieprogrammet.
Kl. 12.00: Gratis lunsj fra Studentinord.
Kl. 13.00: Offisiell åpning i Trønderhallen.
Kl. 14.00: Informasjon om fadderuka. 
Kl. 14.30: Skolerebus inkludert grillmat. 

Torsdag 18. august 
Kl.09.00: Oppstart på rom: Ho160 (Hovedbygget)
Kl.10.00: Studieveileder Ida kommer.
Kl.11.30: Lunsj 
Kl.12:15:  oppstart PEL – Presentasjon av PEL, det viktigste faget i lærerutdanningen! 
Kl.14:30: Ferdig 

Fredag 19. august
Kl.09.00: Oppstart  
 • 1MAGLU 1-7 felles fagpresentasjon fra valgfagene K&H, Engelsk & Musikk
 • Studentene velger fag etter fredagens presentasjon

Timeplan, pensum og annen informasjon

 
Timeplan 
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan 
 
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.
 
Pensum 
Slik finner du riktig pensum:  

>> Pensum 
 
Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  
 
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera  
Tilrettelegging  
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

 
Ofte stilte spørsmål om studiestart 


Studentliv og fadderperiode

 Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 

Studiepoeng 300
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Mer informasjon