Grunnskolelærerutdanning master 1-7 (samlingsbasert)

Nesna og Bodø

Ønsker du en variert, spennende, og utfordrende studiehverdag? Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke?

Hos oss kan du ta en grunnskolelærerutdanning på heltid som er nett- og samlingsbasert. Utdanningen kan passe for deg som ikke kan følge daglig undervisning på et studiested, men som kan møte på studiestedet inntil fire samlingsuker i semesteret kombinert med nettbasert undervisning mellom samlingene. Antall fysiske samlinger og organisering av nettundervisning er noe ulik på Nesna og i Bodø, men både de fysiske samlinger og nettundervisning har obligatorisk oppmøte

Nesna:
Seks samlingsuker pr. semester fordelt på tre fysiske samlinger og tre nettsamlinger.
Mellom samlingene legges det opp til annen studieaktivitet i form av selvstudier og egenarbeid, alene eller i grupper.

Bodø:
Fire fysiske samlingsuker pr. semester.
Mellom de fysiske samlingene vil det også være ukentlig aktivitet, bestående av både undervisning, veiledning, gruppearbeid og selvstendig arbeid. Aktivitetsnivået gjennom et studieår vil med andre ord gjenspeile at dette er en heltidsutdanning.

Se punktet samlinger for informasjon om samlingsuker første studieår på hvert studiested.

En grunnskolelærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å være en profesjonsutøver i klasserommet, må du kunne samarbeide godt med foresatte, kolleger og ulike hjelpeinstanser. Underveis i lærerutdanningen tilegner du deg kompetanse til å planlegge og drive god og variert undervisning, samt å legge til rette for et best mulig læringsmiljø, både faglig og sosialt.

Gjennom praksis får du oppleve og erfare lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden, samtidig som du får veiledning av en erfaren praksislærer. Matematikk, norsk og pedagogikk er obligatoriske fag. I tillegg velger du to fag som gir deg faglig bredde. I løpet av studiet velger du også et masterfag som gir deg solid faglig fordypning.

Denne utdanningen gir deg tittelen lektor.

Beskrivelse av studiet

Ønsker du en variert, spennende, og utfordrende studiehverdag? Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke?

Hos oss kan du ta en grunnskolelærerutdanning på heltid som er nett- og samlingsbasert. Utdanningen kan passe for deg som ikke kan følge daglig undervisning på et studiested, men som kan møte på studiestedet inntil fire samlingsuker i semesteret kombinert med nettbasert undervisning mellom samlingene. Antall fysiske samlinger og organisering av nettundervisning er noe ulik på Nesna og i Bodø, men både de fysiske samlinger og nettundervisning har obligatorisk oppmøte

Nesna:
Seks samlingsuker pr. semester fordelt på tre fysiske samlinger og tre nettsamlinger.
Mellom samlingene legges det opp til annen studieaktivitet i form av selvstudier og egenarbeid, alene eller i grupper.

Bodø:
Fire fysiske samlingsuker pr. semester.
Mellom de fysiske samlingene vil det også være ukentlig aktivitet, bestående av både undervisning, veiledning, gruppearbeid og selvstendig arbeid. Aktivitetsnivået gjennom et studieår vil med andre ord gjenspeile at dette er en heltidsutdanning.

Se punktet samlinger for informasjon om samlingsuker første studieår på hvert studiested.

En grunnskolelærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å være en profesjonsutøver i klasserommet, må du kunne samarbeide godt med foresatte, kolleger og ulike hjelpeinstanser. Underveis i lærerutdanningen tilegner du deg kompetanse til å planlegge og drive god og variert undervisning, samt å legge til rette for et best mulig læringsmiljø, både faglig og sosialt.

Gjennom praksis får du oppleve og erfare lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden, samtidig som du får veiledning av en erfaren praksislærer. Matematikk, norsk og pedagogikk er obligatoriske fag. I tillegg velger du to fag som gir deg faglig bredde. I løpet av studiet velger du også et masterfag som gir deg solid faglig fordypning.

Denne utdanningen gir deg tittelen lektor.


Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest(barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må enten ha:

gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

minst 35 skolepoeng.

eller

gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og

minst 40 skolepoeng.

(Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.)

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har våren 2023 et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Les mer om studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, om sammenhengen i utdanningsløpet barnehage¿skole og om overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, vurderings- og kartleggingsverktøy, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barns utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn, gjeldende lovverk og barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse, med særskilt vekt på begynneropplæring i lesing, skriving og regning
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser. 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole-hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Jobbmuligheter

Utdanningen skal kvalifisere for ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen.

Videre utdanning

Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Du kan reise på utveksling til utlandet høsten i ditt tredje studieår. Du kan blant annet reise til Nederland, Slovenia, Danmark, Østerrike, Spania, USA, Australia, New Zealand og Japan.

Ta kontakt med Charlotta Maria Langejan for mer informasjon om hvilke universiteter vi har avtale med.

Du kan også lese mer om utveksling her.

Samlinger

Samlinger for førsteårsstudentene studieåret 2023/2024 :

Med forbehold om endringer:

Nesna
Fysisk samling: uke 34, 36, 40, 2, 10 og 18
Nettsamling : uke 38, 46, 48, 8, 12 og 16

Bodø
Fysisk samling: uke 34, 37, 41, 46, 2, 5, 12 og 17

​Praksis

​Du får praksisopplæring allerede fra første studieår. I løpet av dine fem år som student, skal du ha 115 dager praksis. I starten av studiet er praksis lagt opp slik at du observerer undervisning. 

Etter hvert får du planlegge og gjennomføre egen undervisning.  Praksis er en viktig del av utdanningen, og den er obligatorisk. Les mer om praksis her.​


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023
​​

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student

Velkommen som student ved Grunnskolelærerutdanning master 1 -7 (samlingsbasert).
 
Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende og inkluderende for alle våre studenter. 
 
Registrering 
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.
 

Politiattest 
For masterstudiet i grunnskolelærerutdanning 1 - 7 kreves det at du leverer politiattest. 


Program / oppstart - Nesna

Mandag 22. august
10.00 - Oppmøtested – Gammelbygget (bygg A), 2. etasje, rom A205
 • Generell informasjon om studiested Nesna
 • Omvisning
11.30 – Felles lunsj i kantinen
Ca 12.00 – Orientering
 • Biblioteket 
Ca kl 13.00 – Orientering forts.
 • Praksiskoordinator
 • Studieveileder
 • Canvas – kort om innlogging, tilganger, mm.
Tirsdag 23. august
11:30 – 13:00  Studieåpning Nesna
 • Velkommen til nytt studieår, v/ rektor Hanne Solheim Hansen
 • Musikalsk innslag, Nesna musikkskole
 • Kunnskapsminister Ola Borten Moe
 • Velkommen til Nesna, v/ ordfører Hanne Davidsen
 • Velkommen til Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, v/ Dekan Egil Solli
 • Musikalsk innslag, Nesna musikkskole
 • Student i Nord, v/ Administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen 
 • Studentsamfunnet, v/ Wanja Skog Hermansen
 • Studentorganisasjon Helgeland, v/studentleder Anna Viktoria Bjørsvik
 • Musikalsk innslag, Nesna musikkskole
 • Presentasjon av utviklingsprosjektet, v/prosjektleder Siv Dagny Aasvik
Aktiviteter på ettermiddager:
Det vil bli arrangert aktiviteter på ettermiddagstid i ukene 34 og 35. 
Informasjon om de ulike aktivitetene, og tidspunkt, vil bli publisert på  Facebook - studentsamfunnet i Nesna 

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan 
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

>> Timeplan 
 
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.
 
Pensum 
Slik finner du riktig pensum:  

>> Pensum 
 
Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  
 
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera  
Tilrettelegging  
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september. 

 
Ofte stilte spørsmål om studiestart 


Studentliv og fadderperiode

 Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 

>> Les mer om fadderperioden​  ​​​


Studiepoeng 300
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Nesna og Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Mer informasjon