Høner

Husdyrvelferd

Velferd hos husdyra våre er et fagområde som får mer og mer oppmerksomhet i dagens samfunn. I årsstudiet i husdyrvelferd kombineres fag som gir grunnleggende innføring i husdyrfag og fag med fokus på dyrevelferd i vid forstand. Årsstudiet kan inngå som 1. studieår i bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon ved Nord universitet.

Årsstudium i husdyrvelferd

Studiepoeng 60,0
Type studium Årsstudium
Startsemester Høst 2018
Språk Norsk
Fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Steinkjer
Søknadsfrist 15.04.2018

Yrkesmuligheter

Dersom du går videre på bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon så kvalifiserer du for ulike stillingskategorier på konsulent- og mellomledernivå der det er behov for teoretisk kompetanse og praktisk innsikt i spørsmål om husdyrhold.

Videre utdanning

Studiet er et godt grunnlag for videre studier med relasjon til husdyrhold, for eksempel bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon, veterinærmedisin eller dyrepleie.

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Beskrivelse av studiet

Innhold:
Dyrevelferd er et viktig og etterspurt kunnskapsområde. Velferd for alle husdyr er nå forankret i loven om dyrevelferd. Årsstudiet i husdyrvelferd skal gi et teoretisk fundament for å kunne analysere og forstå husdyrenes velferd i praktiske situasjoner. Studiet er delt inn i emner som på ulike måter berører husdyrenes velferd, som f.eks husdyrmiljø, fysiologi, dyrevelferd, dyrehelse og etologi (atferd).

Valgfrihet i studiet:
Utdanningsplanen har 10 studiepoeng valgfrie emner. Her kan du velge mellom Kjemi, miljø og forurensing eller Zoologisk artslære. Studenter som vil gå videre på bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon må velge Kjemi, miljø og forurensning (BIO101) som valgemne, siden dette emnet er obligatorisk i bachelorgradsstudiet. Kontakt studieveileder for mer informasjon. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Læringsutbytte

Etter fullført årsstudium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Har kunnskap om husdyrenes omgivelser, anatomi og fysiologi, helse, velferd og produksjon.
 • Har kunnskap om offentlige lover og forskrifter som er viktige for husdyrholdet.
 • Kjenner til viktig forsknings- og utviklingsarbeid innen husdyrmiljø og husdyrproduksjon.

Ferdigheter:

 • Kan anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på husdyrfaglige problemstillinger.
 • Kan reflektere over hvordan husdyrhold bør drives for å oppnå god dyrevelferd.
 • Kan finne, vurdere og anvende fagstoff til å belyse husdyrfaglige problemstillinger.
 • Kan bruke ulike verktøy og teknikker til å kartlegge husdyras oppstallingsforhold.

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i og forståelse for fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til husdyrvelferd og ¿produksjon.
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver, alene eller som del av en gruppe, i tråd med etiske normer.
 • Kan presentere relevant informasjon i en faglig sammenheng.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer innen fagmiljøet og derigjennom bidra til utvikling av et husdyrhold basert på god dyrevelferd.

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Yrkesmuligheter

Dersom du går videre på bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon så kvalifiserer du for ulike stillingskategorier på konsulent- og mellomledernivå der det er behov for teoretisk kompetanse og praktisk innsikt i spørsmål om husdyrhold.

Videre utdanning

Studiet er et godt grunnlag for videre studier med relasjon til husdyrhold, for eksempel bachelorgradsstudiet i husdyrfag - velferd og produksjon, veterinærmedisin eller dyrepleie.

Kostnader

Semester- og kopinoravgift.
Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

Det kan bli krav om egenandeler på enkelte ikke-obligatoriske utferder.

Realkompetanse

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av realkompetanse må du være minst 25 år og ha relevant kompetanse som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. I tillegg vektlegger vi søkerens eget motivasjonsbrev.

Vær oppmerksom på at søkeren med realkompetanse konkurrerer med de øvrige søkerne om studieplass. Det innebærer at selv om universitetet finner søkeren kvalifisert, er han/ hun ikke garantert studieplass.

Krav til søkere med realkompetanse gjelder som spesifisert på Samordna opptak.

Opptak på grunnlag av realkompetanse til Husdyrfag, årsstudium krever at du har arbeidserfaring i tilknytning husdyrproduksjon, dyrehold og stell av dyr.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Eksamen og vurderingsformer

Studiet vurderes gjennom ulike eksamensformer (se emnebeskrivelsene) og iht. NOKUTs forskrifter.

Programevaluering

Evaluering gjennomføres i alle emner.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.