Ikt-undervisning

IKT og læring 1

IKT og læring 1 skal være med på å øke den formelle og reelle digitale kompetanse innen utdanning, skole og hos den enkelte student. Det legges hovedvekt på bruk av IKT i undervisnings- og læringssituasjoner. På den måten skal studentene bli i stand til å integrere IKT i ulike fag og læringsmiljø. Studiet er et fleksibelt nettbasert tilbud for lærere, lærerstudenter og andre som vil bruke IKT i undervisning og opplæring. Studiet er også relevant for andre yrkesgrupper hvor opplæring og undervisning er sentralt. IKT og læring 1 vektlegger forskning og teori hvor digitale læremidler knyttes til læringsprosesser og læringssituasjoner.

IKT og læring 1

Studiepoeng 30,0
Type studium Kortere studier/kurs
Startsemester Høst 2018
Språk Norsk
Fakultet Handelshøgskolen
Studiested Nettbasert
Søknadsfrist 15.04.2018

Yrkesmuligheter

Passende for lærere, lærerstudenter og andre som vil bruke IKT i undervisning og opplæring. Studiet er også relevant for andre yrkesgrupper hvor opplæring og undervisning er sentral.

Videre utdanning

Studiet kan også kombineres med IKT og Læring 2. De to studiene er uavhengige av hverandre og kan tas i rekkefølgen man ønsker.

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Beskrivelse av studiet

Etter endt studie i IKT og læring 1 skal studenten kjenne krav som stilles til digital kompetanse i utdanning og opplæring. Studenten skal selv kunne anvende digitale verktøy i sine studier. Studenten skal kunne utvikle opplegg for undervisning hvor digitale verktøy og digital kompetanse står sentralt. Studenten skal se sammenhengen mellom læringssyn og bruk av digitale verktøy. Studenten skal kjenne føringer fra teori og forskning i forhold til utvikling av digital dannelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • kunne forklare teknologi og bruk av teknologi i undervisningssituasjoner
 • evaluere hvilke digitale verktøy som egner seg til ulike læringssituasjoner
 • anvende egne kunnskaper om teknologi og anvendelse av teknologi i etiske diskusjoner
 • løse undervisningsmessige problemstillinger ved bruk av digitale verktøy

 

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • analysere og evaluere digitale verktøy i forhold til bruk i læringssituasjoner
 • anvende digitale verktøy i egen undervisningspraksis eller pedagogisk virksomhet
 • utvikle undervisningssituasjoner ved hjelp av ulike og varierte digitale verktøy
 • anvende digitale læringsplattformer i læringssituasjoner

 

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • ha en grunnleggende kunnskap om digitale verktøy og bruk i læringssituasjoner
 • kunne anvende sine kunnskaper om teknologi og digitale verktøy i undervisningssammenhenger
 • anvende egne kunnskaper og bidra i diskusjoner om bruk av datateknologi i læringssituasjoner

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Yrkesmuligheter

Passende for lærere, lærerstudenter og andre som vil bruke IKT i undervisning og opplæring. Studiet er også relevant for andre yrkesgrupper hvor opplæring og undervisning er sentral.

Videre utdanning

Studiet kan også kombineres med IKT og Læring 2. De to studiene er uavhengige av hverandre og kan tas i rekkefølgen man ønsker.

Utenlandsopphold

Ingen.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser