Ikt-undervisning

IKT og læring 2

IKT og læring 2 har som mål at studenten skal utvikle digital kompetanse utover og i andre emner enn det som gis på IKT og læring 1. Emnene kan studeres uavhengig av hverandre. Studiet vektlegger medieteori og sosiale medier samt bruk, utvikling, vurdering og tilpasning av digitale læremidler i undervisningssammenheng. Studiet vektlegger forskning og teori som kan knyttes til digital mediebruk sammen med emner hvor IKT er knytta til samfunnsliv og prosjekter innen utdanning.

IKT og læring 2

Studiepoeng 30,0
Type studium Kortere studier/kurs
Startsemester Høst 2018
Språk Norsk
Fakultet Handelshøgskolen
Studiested Nettbasert
Søknadsfrist 15.04.2018

Yrkesmuligheter

Passende for lærere, lærerstudenter og andre som vil bruke IKT i undervisning og opplæring. Studiet er også relevant for andre yrkesgrupper hvor opplæring og undervisning er sentral.

Videre utdanning

Studiet kan også kombineres med IKT og Læring 1. De to studiene er uavhengige av hverandre og kan tas i rekkefølgen man ønsker.

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Beskrivelse av studiet

Etter endt studie for IKT og læring 2 skal studentene kunne anvende teoretiske føringer i praktiske opplegg for opplæring. Studentene skal se sammenhengene mellom digital kompetanse og medieteori. Studentene skal anvende sosiale medier som verktøy i opplæring. Gjennom eget prosjektarbeid skal studentene anvende prosjektmetoder i utviklingsarbeid knyttet til IKT i opplæring. Studentene vil ha erfaring fra å anvende digitale verktøy i samarbeid med studenter fra andre land, hvor engelsk språklig kommunikasjon for utvikling av digital kompetanse blir vektlagt.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • kunne knytte medieteori til kommunikasjonsprosesser
 • sette sosiale medier i en samfunnsmessig sammenheng
 • knytte prosjektteori til prosjektutvikling
 • oppsummere internasjonalt samspill med digitale verktøy
 • ha innsikt i sentrale temaer relatert til medieteori og kommunikasjonsteori
 • ha kunnskap om sosiale medier
 • ha innsikt i sosiokulturelle og etiske aspekter ved IKT

 

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • anvende digitale verktøy i kommunikasjonsprosesser
 • anvende sosiale medier i undervisningssammenheng
 • utvikle prosjekt som en gruppeprosess rettet mot opplæring
 • anvende utvalgte digitale verktøy for å uttrykke samfunnsmessige prosesser
 • kunne analysere eksisterende teorier relatert til media og kommunikasjon
 • kunne anvende faglig kunnskap om sosiale medier
 • kunne analysere og formulere faglige problemstillinger med utgangspunkt i sosiale, kulturelle og etiske aspekter ved IKT

 

Generell kompetanse

 • Ved gjennomført studium skal studenten:
 • forklare samfunnsmessige prosesser i forhold til digitale medier
 • vurdere sosiale medier i forhold til undervisning og elevers hverdag
 • oppsummere gruppeprosesser i forhold til prosjektmål
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre ved bruk av digital læringsplattform
 • kunne kommunisere om faglige problemstillinger ved bruk av sosiale medier

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Yrkesmuligheter

Passende for lærere, lærerstudenter og andre som vil bruke IKT i undervisning og opplæring. Studiet er også relevant for andre yrkesgrupper hvor opplæring og undervisning er sentral.

Videre utdanning

Studiet kan også kombineres med IKT og Læring 1. De to studiene er uavhengige av hverandre og kan tas i rekkefølgen man ønsker.

Utenlandsopphold

Ingen.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser