Foto: Øvelse Nord / Roar Kofoed

Beredskap og kriseledelse (MASIK)

Mastergrad i Bodø

Velkommen til studiestart 2021

Registrering og oppstart

Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering​

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. 

Frist for betaling og registrering er 1. september. 
Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.​

Etter fullført betaling og registering kan du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom samt oversikt over planlagte aktiviteter/forelesninger (se info om Timeplan lengre ned). ​​


>> Registrer de​g som student ved Nord universitet

Oppmøte første dag

Første dag for første (digitale) samling: 
6. september kl 09.00. 


Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.​ 
 

Pensum 
Slik finner du frem til riktig pensum:  
>> Pensum 

Utstyr 
Enten man skal ha litt nettba​sert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera​​ ​

​Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september. 
>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen​ 


Ofte stilte spørsmål om studiestart 
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet 

Studentliv og fadderperiode


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 
 

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet 

Masterprogrammet gir ledelsesrettet utdanning for personell med ledelsesansvar innen kriserespons. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig, privat og frivillig sektor samt profesjonelle innenfor det offentlige sivile og militære beredskapsapparatet.

Beskrivelse av studiet

Masterprogrammet gir ledelsesrettet utdanning for personell med ledelsesansvar innen kriserespons. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig, privat og frivillig sektor samt profesjonelle innenfor det offentlige sivile og militære beredskapsapparatet.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler (§3.5 Faglige bestemmelser – akkreditering) og Forskrift om krav til mastergrad (§5 Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang). 

I tillegg kreves minst to års relevant yrkeserfaring fra lønnet arbeid. Yrkeserfaringen må kunne relateres til fagområdene beredskap eller kriseledelse. Eksempel er relevante stillinger innen Forsvaret, nødetater (politi-, brann- og helseetatene), adferdsrettet trafikksikkerhetsarbeid, beredskapsorganisasjoner, eller som beredskapsledere i industri eller offentlige organisasjoner.

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:

 • I grunnlaget for rangering inngår karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.
 • Karakterpoeng som er et veid gjennomsnitt av karakterene på vitnemålet danner grunnlaget for opptaket.
 • Alle karakterene teller i henhold til det omfang som er angitt for faget på vitnemålet.
 • Bestått/ikke bestått eller tilsvarende karakterer teller ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:

Tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget.

 • Det gis 1 poeng pr. 30 studiepoeng maksimalt 2 poeng.

Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget.

 • Det gis 1 poeng pr. år i inntil 10 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.

Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende:

 • Vitnemål/karakterutskrift som dokumenterer fullfør bachelorgrad eller annen gradsutdanning av minimum 180 sp.
 • En arbeidsattest som er datert og signert fra arbeidsgiver, og som viser til minst to års relevant arbeidserfaring. 
 • Arbeidsattester må inneholde stillingsprosent og/eller antall timer. Attesten må også ha tiltredelsesdato og eventuell sluttdato.
 • Attesten skal også inneholde en beskrivelse av arbeidsoppgaver tilknyttet stillingen.

Annen dokumentasjon, som arbeidskontrakt, CV, lønnslipp o.l. regnes ikke som gyldig dokumentasjon og vil ikke bli vurdert.Tjenesteuttalelser fra Forsvaret må tilfredsstile de samme kravene som til arbeidsattest. Førstegangstjeneste og praksis som inngår i utdanningen teller ikke som yrkeserfaring.

Internasjonale søkere 

Internasjonale søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. Mer informasjon om dokumentasjonskrav til språkkunnskaper finnes på nettsidene til Nord universitet.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidatene har inngående kunnskap om hvordan offentlig og privat beredskap er organisert, og spesialisert innsikt i kritiske faktorer som påvirker beredskap og kriseledelse i organisasjoner
 • Kandidatene har inngående kunnskap om og kan anvende teorier innen beredskap og kriseledelse
 • Kandidatene har inngående kunnskap om organisatorisk læring og strategisk kompetanseutvikling, og hvordan beredskapsøving kan fremme organisasjonens kompetanse i krisehåndtering 
 • Kandidatene har kunnskap i strategisk kommunikasjon og mediehåndtering
 • Kandidatene har kunnskap om digitale trusler og forebygging

Ferdigheter

 • Kandidatene kan analysere eksisterende teorier, metoder og prinsipper i beredskap og kriseledelse og omsette kunnskapen til praktisk beredskapsarbeid og utvikling i egne organisasjoner
 • Kandidatene kan kritisk reflektere over organisasjoners beredskapsstrategier
 • Kandidatene kan jobbe med strategisk kompetanseutviklingsarbeid
 • Kandidatene kan analysere forskningsproblemer innen beredskap og kriseledelse og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Kandidaten har forståelse for hvordan IT-basert ledelsesstøtteverktøy kan brukes i beredskapsorganisasjoner

Generell kompetanse

 • Kandidatene kan analysere relevant forskningsbasert kunnskap om ledelse på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå i beredskapsorganisasjoner
 • Kandidatene kan diskutere faglige emner basert på erfaring fra egen praksis
 • Kandidatene kan tilegne seg kunnskap knyttet til kompetanseutvikling innen beredskap og kriseledelse og formidle dette innen egne organisasjoner
 • Kandidatene kan bidra med nyskaping og til et mer innovativt krise- og beredskapssystem

Jobbmuligheter

Masterprogrammet gir kunnskaper og ferdigheter i beredskaps- og kriseledelse for arbeid med sikkerhets- og beredskapsansvar i både private og offentlige virksomheter, og i det offentlige beredskapsapparatet. Studiet har et ledelsesperspektiv og er relevant for søkere med ledererfaring eller annen relevant yrkeserfaring innen fagområdet, og som ønsker å styrke sin akademiske kompetanse.

Videre utdanning

Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium. Det vil normalt være nødvendig med ytterligere fordypning innen det fagfelt en ønsker å ta doktorgrad for å kunne bli vurdert for opptak.

Utenlandsopphold

Det er mulighet for utveksling i programmet. Tredje semester, som består av to valgemner, er spesielt godt egnet for dette. Nord universitet har avtale med Laurea University of Applied Science i Finland der studenter på Master i beredskap kan avlegge emner som del av graden. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig for studenter som er tatt opp til studieprogrammet.

Studieprogrammet er en del av nettverket CONRIS – Cooperation Network for Risk & Security Studies.

Samlinger

Normalt er det tre samlinger per semester, hver av en varighet på tre til fire dager, totalt omtrent ti dager undervisning per semester. Noen av samlingene foregår i Bodø og noen gjennomføres digitalt.

Studieprogrammet er erfaringsbasert og en god del av erfaringsutvekslingen skjer ved at studentene møtes og diskuterer med bakgrunn i sin erfaring opp mot den teorien som legges til grunn i de ulike fagene. Studentaktive undervisningen baserer seg i stor grad på refleksjoner av egen praksis, table-top og diskusjonsøvelser, gruppearbeid, full-skala øvelser og bruk av beredskapsledelse lab NORDLAB. Siden studenters erfaringsutveksling benyttes på denne måten, er det ikke lagt opp til streaming av forelesninger.

Noe av undervisningsopplegget krever at dersom man ikke kan delta, må man kompensere for det med et skriftlig arbeid. Det er ikke obligatorisk deltagelse på samlingene, men vi anbefaler sterkt deltakelse på så mange samlingsdager som mulig. Ved fravær er studenten selv ansvarlig for å ta kontakt med emneansvarlig, lese seg opp og delta i eventuelle obligatoriske arbeidsaktiviteter, samt kompensere med mulige ekstra innleveringer.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022 kl. 14:00
​Foto: Øvelse Nord / Roar Kofoed
Studiepoeng 90
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 20. april 2022 kl. 14:00

Mer informasjon