Beredskap og kriseledelse

Omstillinger og uventede kriser preger dagens arbeidsliv. Når kriser og uventede hendelser oppstår kreves det at organisasjoner kan håndtere disse på en profesjonell måte. Dette stiller derfor stadig økende krav til ledere og personell i organisasjoner om å ha kunnskap og praktiske ferdigheter i å håndtere og lede organisasjonen gjennom kriser, videre å etablere hensiktsmessige strategier for kontinuerlig utvikling av krise- og beredskapsledelse. Dette masterprogrammet tilbyr ledelsesrettet utdanning i beredskap og kriseledelse. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig og privat sektor samt profesjonelle innenfor beredskapsapparatet. Et viktig formål med masterprogrammet er å etablere fora og nettverk for utveksling av kunnskap og erfaring mellom de ulike offentlige og private aktørene og forskningsfeltet. Studiet er samlingsbasert.

Master i beredskap og kriseledelse

Studiepoeng 90,0
Type studium Mastergrad
Startsemester Høst 2018
Språk Norsk
Fakultet Handelshøgskolen
Studiested Bodø
Søknadsfrist 15.04.2018

Yrkesmuligheter

Programmet gir kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at kandidatene skal kunne utføre arbeidsoppgaver og kvalifisere seg for stillinger som er direkte knyttet til beredskap og kriseledelse.

Videre utdanning

Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av 180 studiepoeng, og to års relevant arbeidserfaring. Med relevant arbeidserfaring menes yrkeserfaring som kan relateres til grunnutdanningen eller utdanningen som søkes på.

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:
I grunnlaget for rangering inngår karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng. Karakterpoeng som er et veid gjennomsnitt av karakterene på vitnemålet som danner grunnlaget for opptaket. Alle karakterene teller i henhold til det omfang som er angitt for faget på vitnemålet.

Bestått/ikke bestått eller tilsvarende karakterer teller ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:
Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget: Det gis 1 poeng pr. år i inntil 2 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning. Tileggsutdanning utover opptaksgrunnlaget: Det gis 1 poeng pr. 30 studiepoeng maksimalt 2 poeng. Det gir 1 tilleggspoeng til søkere som har bachelorgrad eller tilsvarende fra studier innen beredskap, samfunnssikkerhet og kriseledelse, eller profesjonsutdanning innen sikkerhetsrelaterte disipliner som redningstjeneste, politi og forsvar.
Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende:
 • Vitnemål/karakterutskrift som viser minimum 180 sp høgskole-/universitetsutdanning
 • En arbeidsattest som er datert og signert fra arbeidsgiver og som viser til minst to års relevant arbeidserfaring (i 100 % stilling).

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Samlinger

Samlingsdatoer høsten 2018:

28. - 31 august
19. - 21. september
23. - 25. oktober.

Endelige eksamensdatoer publiseres i studentenes studentweb. Tenative datoer er:

18. oktober - oppgave
20. november - skriftlig skoleeksamen

Beskrivelse av studiet

Programmet i Beredskap og kriseledelse er et erfaringsbasert deltids masterprogram på 90 studiepoeng, som varer tre år.

Formålet er å gi en betydelig teoretisk kunnskap i beredskap og kriseledelse både på taktisk, operasjonell og strategisk nivå, og å utvikle lederskap og kritiske vurderingsferdigheter som trenges for å avgjøre de mest effektive strategier, verktøy og metoder for ulike aktører i beredskap og responsaksjoner. Slike aksjoner kan omfatte ulike nødsituasjoner som søk og redning, evakuering, brann, oljevernaksjoner samt voldelig handling og terrorisme. Beredskaps- og responshandlinger for ulike typer kriser møter utfordringer for å håndtere mennesker og ressurser fra et bredt spekter av institusjoner som er involvert i beredskap. Derfor omfatter dette programmet de viktigste tema i kriseledelse og utfordringer som organisasjoner kan oppleve. Studieinnholdet omfatter kunnskap om ledelse i kriser og endringsprosesser, kunnskap om hvordan kriserespons er organisert internasjonalt og hvordan utvikle kompetanse i krise- og beredskapshåndtering.

Programmet fokuserer videre på lederrollene til ulike involverte aktører og de viktigste operasjonsmønstrene i deres beredskapsaksjoner. Det omfatter også strategier for hvordan man styrer kommunikasjon med media og hvordan digital teknologi kan støtte ledelse i beredskap. Programmet tilbyr også valgemner knyttet til menneskelige og teknologiske faktorer som påvirker organisasjonens evne til å håndtere kriser.

Programmet er samlingsbasert. Noen av samlingene vil foregå i beredskapsledelseslaben på Nord Universitet. Laben har simulatorer som gir muligheten til å trene ferdigheter gjennom ulike nødscenario.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidatene har avansert kunnskap om hvordan offentlig og privat beredskap er organisert og spesialisert innsikt i kritiske faktorer som påvirker beredskap og kriseledelse i organisasjoner.
 • Kandidatene har inngående kunnskap om teoriene innen beredskap og kriseledelse.
 • Kandidatene har avansert kunnskap om hvordan strategisk kompetanseutviklingsarbeid kan planlegges for å fremme organisasjonens kompetanse i krisehåndtering
 • Kandidatene har anvendt kunnskap i strategisk kommunikasjon både når det gjelder mediehåndtering og støtte av digital teknologi

Ferdigheter

 • Kandidatene kan analysere eksisterende teorier, metoder og prinsipper i beredskap og kriseledelse og omsette kunnskapen til praktisk beredskapsarbeid og utvikling i egne organisasjoner
 • Kandidatene kan kritisk reflektere over organisasjoners beredskapsstrategier
 • Kandidatene kan jobbe med strategisk kompetanseutviklingsarbeid
 • Kandidatene kan analysere forskningsproblemer innen beredskap og kriseledelse og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

 • Kandidatene kan analysere relevant forskningsbasert kunnskap om ledelse på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå i beredskapsorganisasjoner
 • Kandidatene kan analysere relevante fag- og forskningsproblemer knyttet til innsatsledelse i ulike miljøer
 • Kandidatene kan diskutere faglige emner basert på erfaring fra egen praksis
 • Kandidatene kan tilegne seg kunnskap knyttet til kompetanseutvikling innen beredskap og kriseledelse og formidle dette innen egne organisasjoner
 • Kandidatene kan bidra til utvikling av et mer innovativt krise- og beredskapssystem

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av 180 studiepoeng, og to års relevant arbeidserfaring. Med relevant arbeidserfaring menes yrkeserfaring som kan relateres til grunnutdanningen eller utdanningen som søkes på.

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:
I grunnlaget for rangering inngår karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng. Karakterpoeng som er et veid gjennomsnitt av karakterene på vitnemålet som danner grunnlaget for opptaket. Alle karakterene teller i henhold til det omfang som er angitt for faget på vitnemålet.

Bestått/ikke bestått eller tilsvarende karakterer teller ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:
Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget: Det gis 1 poeng pr. år i inntil 2 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning. Tileggsutdanning utover opptaksgrunnlaget: Det gis 1 poeng pr. 30 studiepoeng maksimalt 2 poeng. Det gir 1 tilleggspoeng til søkere som har bachelorgrad eller tilsvarende fra studier innen beredskap, samfunnssikkerhet og kriseledelse, eller profesjonsutdanning innen sikkerhetsrelaterte disipliner som redningstjeneste, politi og forsvar.
Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende:
 • Vitnemål/karakterutskrift som viser minimum 180 sp høgskole-/universitetsutdanning
 • En arbeidsattest som er datert og signert fra arbeidsgiver og som viser til minst to års relevant arbeidserfaring (i 100 % stilling).

Yrkesmuligheter

Programmet gir kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at kandidatene skal kunne utføre arbeidsoppgaver og kvalifisere seg for stillinger som er direkte knyttet til beredskap og kriseledelse.

Videre utdanning

Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium.

Utenlandsopphold

Studentene har mulighet for utveksling i 3. semester, som kun består av valgemner. Kedge Business School (Frankrike) og Wageningen University (Nederland) er anbefalte partneruniversitet for studenter på dette programmet.

Kostnader

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Eksamen og vurderingsformer

Skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen og oppgaver.

Avsluttende eksamen

Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgave.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.