Foto: Øvelse Nord / Roar Kofoed

Beredskap og kriseledelse

Mastergrad i Bodø

Velkommen til studiestart 2022

Registrer deg som student​

Velkommen som student ved Handelshøgskolen (HHN).

Vi har planlagt et høstsemester som vi være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter. 

Registrering​

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart.

Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. 

Frist for betaling og registrering er 1. september. Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før.


>> Registrer de​g som student ved Nord universitet


Program / oppstart

Innhold her
Oppstart

1. samling kull 2022 gjennomføres digitalt: 


Mandag 22. august
09:00 – 11:00  Åpning Master i beredskap og kriseledelse 
11:00 – 15:00  ORG5001 Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering  

Tirsdag 23. august
09:00 – 15:00 ORG5001 Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering 
​​

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren. Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen: 


Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig. 
 

Pensum 
Slik finner du frem til riktig pensum:  
>> Pensum 

Utstyr 
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:  

 • ​​PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera​​ ​

​Tilrettelegging  

Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. 
​Søknadsfrist 1. september. 

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen​ 


Ofte stilte spørsmål om studiestart 
>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet 

​​
Nettmøte for nye Nord-studenter

Den 21. juli kl. 12 inviteres du til et nettmøte, hvor du vil kunne få svar på spørsmål om alt fra bolig og helse, til digital undervisning, pensum og obligatorisk deltakelse. Det er mulighet for å delta aktivt eller anonymt. ​


Studentliv 


Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested. 
 

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet 

Masterprogrammet gir ledelsesrettet utdanning for personell innen kriserespons. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig, privat og frivillig sektor samt profesjonelle innenfor det offentlige sivile og militære beredskapsapparatet.

Beskrivelse av studiet

Masterprogrammet gir ledelsesrettet utdanning for personell innen kriserespons. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig, privat og frivillig sektor samt profesjonelle innenfor det offentlige sivile og militære beredskapsapparatet.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler (§3.5 Faglige bestemmelser – akkreditering) og Forskrift om krav til mastergrad (§5 Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang). 

I tillegg kreves minst to års relevant yrkeserfaring fra lønnet arbeid etter fullført grunnutdanning (bachelor). Yrkeserfaringen må kunne relateres til fagområdene beredskap eller kriseledelse. Eksempel er relevante stillinger innen Forsvaret, nødetater (politi-, brann- og helseetatene), adferdsrettet trafikksikkerhetsarbeid, beredskapsorganisasjoner, eller som beredskapsledere i industri eller offentlige organisasjoner som har vesentlige beredskapsoppgaver. For at praksis skal vurderes som relevant, må beredskap- og kriseledelse utgjøre hovedomfanget av stillingen.

Rangering av søkere

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:

I grunnlaget for rangering inngår karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng. 

Karakterpoeng beregnes som et veid gjennomsnitt av karakterene fra vitnemålet og multipliseres med 10. Dette danner grunnlaget for opptaket. Alle karakterene teller i henhold til det omfang som er angitt for faget på vitnemålet. Bestått/ikke bestått eller tilsvarende karakterer teller ikke ved beregning av gjennomsnittskarakter.

Tilleggspoeng gis på følgende grunnlag:

Tilleggsutdanning gis utover opptaksgrunnlaget; det gis 1 poeng per 30 studiepoeng, maksimalt 2 poeng.

Relevant praksis utover opptaksgrunnlaget; det gis 1 poeng pr. år i inntil 10 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning.

Dokumentasjon:

Ved innsending av dokumentasjon kreves følgende:

Vitnemål/karakterutskrift som dokumenterer fullfør bachelorgrad eller annen gradsutdanning av minimum 180 sp.

En arbeidsattest som er datert og signert fra arbeidsgiver, og som viser til minst to års relevant arbeidserfaring. Arbeidsattester må inneholde stillingsprosent og/eller antall timer. Attesten må ha tiltredelsesdato og eventuell sluttdato. Attesten skal inneholde en beskrivelse av arbeidsoppgaver i stillingen.

Annen dokumentasjon, som arbeidskontrakt, CV, lønnslipp o.l. regnes ikke som gyldig dokumentasjon og vil ikke bli vurdert.Tjenesteuttalelser fra Forsvaret må tilfredsstile de samme kravene som til arbeidsattest. Førstegangstjeneste og praksis som inngår i utdanningen teller ikke som yrkeserfaring.

Internasjonale søkere 

Internasjonale søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. Mer informasjon om dokumentasjonskrav til språkkunnskaper finnes på nettsidene til Nord universitet.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har inngående kunnskap om hvordan offentlig og privat beredskap er organisert, og spesialisert innsikt i kritiske faktorer som påvirker beredskap og kriseledelse i organisasjoner.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om og kan anvende teorier innen beredskap og kriseledelse.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om organisatorisk læring og strategisk kompetanseutvikling, og hvordan beredskapsøving kan fremme organisasjonens kompetanse i krisehåndtering. 
 • Kandidaten har kunnskap i strategisk kommunikasjon og mediehåndtering.
 • Kandidaten har kunnskap om digitale trusler og forebygging.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og prinsipper i beredskap og kriseledelse og omsette kunnskapen til praktisk beredskapsarbeid og utvikling i egne organisasjoner.
 • Kandidaten kan kritisk reflektere over organisasjoners beredskapsstrategier.
 • Kandidaten kan jobbe med strategisk kompetanseutviklingsarbeid.
 • Kandidaten kan analysere forskningsproblemer innen beredskap og kriseledelse og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Kandidaten har forståelse for hvordan IT-basert ledelsesstøtteverktøy kan brukes i beredskapsorganisasjoner.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan analysere relevant forskningsbasert kunnskap om ledelse på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå i beredskapsorganisasjoner.
 • Kandidaten kan diskutere faglige emner basert på erfaring fra egen praksis.
 • Kandidaten kan tilegne seg kunnskap knyttet til kompetanseutvikling innen beredskap og kriseledelse og formidle dette innen egne organisasjoner.
 • Kandidaten kan bidra med nyskaping og til et mer innovativt krise- og beredskapssystem.

Jobbmuligheter

Masterprogrammet gir kunnskaper og ferdigheter i beredskaps- og kriseledelse for arbeid med sikkerhets- og beredskapsansvar i både private og offentlige virksomheter, og i det offentlige beredskapsapparatet. Studiet har et ledelsesperspektiv og er relevant for søkere med ledererfaring eller annen relevant yrkeserfaring innen fagområdet, og som ønsker å styrke sin akademiske kompetanse.

Videre utdanning

Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium. Det vil normalt være nødvendig med ytterligere fordypning innen det fagfelt en ønsker å ta doktorgrad i, for å kunne bli vurdert for opptak.

Utenlandsopphold

Det er mulighet for utveksling i programmet. Tredje semester, som består av to valgemner, er spesielt godt egnet for dette. Master i beredskap og kriseledelse er en del av nettverket CONRIS – Cooperation Network for Risk & Security Studies. Nettverket gjennomfører årlig et sommerkurs der det er satt av noen plasser til studenter på Master i beredskap og kriseledelse. Det veksler mellom medlemsinstitusjonene hvem som arrangerer sommerkurset. Det er også flere utvekslingsmuligheter, med noe variasjon fra år til år. Nord universitet har avtale med Laurea University of Applied Science i Finland der studenter på Master i beredskap kan avlegge emner som godkjennes som valgemner til programmet. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig for studenter som er tatt opp på studieprogrammet.

Samlinger

Normalt er det tre samlinger per semester, hver av en varighet på tre til fire dager, totalt omtrent ti dager undervisning per semester. Noen av samlingene foregår i Bodø og noen gjennomføres digitalt.

Studieprogrammet er erfaringsbasert og en god del av erfaringsutvekslingen skjer ved at studentene møtes og diskuterer med bakgrunn i sin erfaring opp mot den teorien som legges til grunn i de ulike fagene. Den studentaktive undervisningen baserer seg i stor grad på refleksjon over egen praksis, table-top og diskusjonsøvelser, gruppearbeid, fullskala øvelser og bruk av beredskapsledelse lab NORDLAB. Siden studenters erfaringsutveksling benyttes på denne måten, er det ikke lagt opp til streaming av forelesninger.

Noe av undervisningsopplegget krever at dersom man ikke kan delta, må man kompensere for det med et skriftlig arbeid. Det er ikke obligatorisk deltagelse på samlingene, men vi anbefaler sterkt deltakelse på så mange samlingsdager som mulig. Ved fravær er studenten selv ansvarlig for å ta kontakt med emneansvarlig, lese seg opp og delta i eventuelle obligatoriske arbeidsaktiviteter, samt kompensere med mulige ekstra innleveringer.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Studiet åpner for søknader 1. februar.
​Foto: Øvelse Nord / Roar Kofoed
Studiepoeng 90
Type studium Mastergrad
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Studiet åpner for søknader 1. februar.

Mer informasjon