Master i spesialsykepleie

Spesialsykepleie

​​

Velkommen til studiestart 2020

Registrering og tilstedeværelse

Velkommen som student ved Master i spesialsykepleie.


Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.

Oppstart og undervisning
På grunn av koronasituasjonen vil noe av undervisningen foregå elektronisk. I uke 42 kjøres eksempelvis emne "Fagutvikling i spesialsykepleie" digitalt.  Dette emnet er organisert med forelesninger, gruppearbeid som foregår i sanntid, dere må derfor være tilgjengelig ved PC’en. Med andre ord trenger du ikke å møte opp fysisk på campus denne uken. 

​Mer detaljert informasjon om tidspunkt for undervisning høsten 2020 vil være tilgjengelig i løpet av sommeren i TimeEdit

Registrering
Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet. Blant annet får du tilgang til digitale møterom og e-læringsverktøyet Canvas.

I år er det spesielt viktig at du er til stede på Nord universitets digitale plattformer for studenter.


​Kontaktinformasjon
Avtal time med din studieveileder (se kontaktinformasjon​ i høyre kolonne) eller chat med oss.

​Utstyr​
Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. Alle studentene bør ha tilgang til:

  • ​PC/Mac/nettbrett med nettilgang
  • Hodetelefoner
  • Webkamera​
Tilrettelegging
Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging.

Program for studiestart

Fullstendig program er ikke 100% klart, men oppstart er 18. august kl. 10.15, uke 34 (rom er enda ikke avklart pga corona​).

Det blir fe​lles åpning av master i spesialsykepleie, etterfulgt av linjevise opplegg. Denne første uken avsluttes fredag kl. 14, med spennende foredrag om krise og krisehåndtering. 

I uke 35 er det «bli kjent praksis» på sykehusene. Dette er en observasjonspraksis for å bli litt kjent i avdelingen og for å få ett lite innblikk i fagfeltet. Dette gjelder ikke kreftsykepleierutdanningen som har teori denne uken. 

Timeplan og pensum

Timeplan
Timeplanen publiseres i TimeEdit i løpet av sommeren, da vil du finne din timeplan her: 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. 

Pensum
Slik finner du riktig pensum:

Studentliv og annen praktisk informasjon

Studentinord
Samskipnaden Studentinord tilbyr studentboliger, mat og drikke på studiestedet, studentbarnehager, studentbokhandel og støtte til fritidsaktiviteter for studenter. 

Finn frem
Bruk kartløsningen Mazemap for å finne frem på campus:

Buss til og fra campus
Studiested og studentliv

​​​​​​​​​​​​​​​Nord universitet har siden høsten 2014 tilbudt masterstudier i spesialsykepleie. Master i spesialsykepleie med spesialisering i Anestesisykepleie (A), Intensivsykepleie (I), Operasjonssykepleie (O) og Kreftsykepleie (K). Etter tre semester (90 studiepoeng) har AIO utdanningene oppnådd spesialsykepleie-kompetanse innenfor gitte fagfelt. Kreftsykepleie har oppnådd spesialsykepleie-kompetanse (60 studiepoeng) etter to semester. Studenter innen kreftsykepleie som skal fullføre masterstudiet må gjennomføre 30 studiepoeng i 3. semester (samlingsbasert).  

Masteroppgaven på 30 studiepoeng kan deretter skrives på fulltid i løpet av et semester, eller deltid på to semester.​

Beskrivelse av studiet

​​​​​​​​​​​​​​​Nord universitet har siden høsten 2014 tilbudt masterstudier i spesialsykepleie. Master i spesialsykepleie med spesialisering i Anestesisykepleie (A), Intensivsykepleie (I), Operasjonssykepleie (O) og Kreftsykepleie (K). Etter tre semester (90 studiepoeng) har AIO utdanningene oppnådd spesialsykepleie-kompetanse innenfor gitte fagfelt. Kreftsykepleie har oppnådd spesialsykepleie-kompetanse (60 studiepoeng) etter to semester. Studenter innen kreftsykepleie som skal fullføre masterstudiet må gjennomføre 30 studiepoeng i 3. semester (samlingsbasert).  

Masteroppgaven på 30 studiepoeng kan deretter skrives på fulltid i løpet av et semester, eller deltid på to semester.​

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptakskrav:

 • Fullført bachelorgrad i sykepleie.
 • For opptak til spesialsykepleie ligger et generelt krav om 2 års praksis som sykepleier i full stilling eller tilsvarende antall timer.

Rangeringsregelverk:

 • Konkurransepoengene blir beregnet av et vektet karaktersnitt fra bachelorgrad i sykepleie (Bestått karakterer regnes ikke inn), samt inntil 10 tilleggspoeng for praksis ut over opptaksgrunnlaget. 2 poeng pr år max 5 år.
 • Tilleggspoeng
  • Kreftsykepleie rangeres kun på bakgrunn av karakterer i bachelorgrad, og det gis ikke tilleggspoeng.
  • Tilleggspoeng for Anestesi, Internsiv og Operasjon
   • Det gis 2 tilleggspoeng per år for relevant praksis inntil 5 år, utover opptakskravet. (dvs. max 10 poeng for praksis).
   • Relevant praksis for anestesi og intensiv er: intensiv, hjerteovervåkning / medisinsk intensiv og akutt mottak/ambulanse.
   • Relevant praksis for operasjon er rekrutteringsstilling på operasjonsavdeling, kirurgiske poliklinikker, intensivavdeling og akuttmottak.

Krav til dokumentasjon:

 • All nødvendig dokumentasjon må lastes opp i Søknadsweb før søknadsfristen
 • Legg ved vitnemål og karakterutskrift fra Bachelor i sykepleie
 • Attester for arbeidsforhold
  • Det må spesifiseres hvilken avdeling søkeren har arbeidet ved (ikke forkortet til for eksempel B3)
   • Relevant praksis for anestesi og intensiv er: intensiv, hjerteovervåkning / medisinsk intensiv og akutt mottak/ambulanse.
   • Relevant praksis for operasjon er: operasjonsavdeling, kirurgiske poliklinikker, intensivavdeling og akuttmottak.

Kvoteplasser

Nordlandssykehuset:

 • Anestesi: 3 plasser
 • Intensiv: 6 plasser
 • Operasjon: 4 plasser

Helgelandssykehuset:

 • Anestesi: 2 plasser
 • Intensiv: 4 plasser
 • Operasjon: 2 plasser

Totalt antall plasser:

 • Anestesi: 10 plasser
 • Intensiv: 20 plasser
 • Operasjon: 12 plasser
 • Kreft: 15 plasser (ingen kvoteplasser)

Søkere som søker opptak på kvoten til Nordlandssykehuset eller Helgelandsykehuset må laste opp dokumentasjon på ansettelseforholdet. Dette dokumentres med attest. For å komme med på kvoten til gitt sykehus må man være ansatt ved sykehuset.

Politiattest

Ved opptak i studiet, må det fremlegges politiattest 

 

Med forbehold om endringer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • ha avansert praktisk kunnskap og spesialisert innsikt innen sitt fagområde i spesialsykepleie, både med bakgrunn i medisinske og humanvitenskapelige områder
 • ut fra kunnskap om fagutvikling kunne anvende ny kunnskap innenfor valgt fordypning i spesialsykepleie

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne beherske praktiske ferdigheter og skal kunne gjøre selvstendige vurderinger i rutinemessige og akutte situasjoner
 • kunne analysere eksisterende teorier og arbeidsmetoder og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • forstå, søke etter, vurdere kritisk og anvende relevante forskningsmetoder og forskning i fagutviklingsarbeid innen spesialsykepleiefeltet

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • kunne anvende nye kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte oppgaver i spesialsykepleiepraksis
 • kunne formidle et omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer i spesialsykepleiepraksis og fagutvikling
 • kunne kommunisere om problemstillinger i spesialsykepleie og argumentere ut fra kunnskap innen fagfeltet
 • kunne analysere relevante fag og forskningsetiske problemstillinger samt kjenne til problemløsningsprosesser
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser som er aktuelle for yrkesutøvelse og utvikling av spesialsykepleiefaget

 

 

Fagspesifikke læringsutbyttebeskrivelser:

 

Læringsutbytte for Master i spesialsykepleie med fordypning i Anestesisykepleie

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Ha inngående kunnskap om anestesisykepleiers funksjon og ansvarsområde
 • Ha spesialisert kunnskap innen anestesisykepleie, med bakgrunn i naturvitenskaplige og humanvitenskapelige fagområder. Eksempelvis anestesiologiske prinsipper til pasienter i alle aldersgrupper og med ulike helsetilstander
 • Ha inngående sykepleie kunnskap i møtet med den syke og sårbare pasienten

 

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 

 • Utøve anestesisykepleie etter https://www.alnsf.no/alnsf/norsk-standard-for-anestesi
 • Utøve anestesisykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet
 • Mestre og gjennomføre anestesi selvstendig på ellers funksjonsfriske pasienter, og i samarbeid med anestesilege til pasienter med mer komplekse sykdomstilstander
 • Kunne bedømme situasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig i akutt situasjoner
 • Har ferdigheter i samhandling og teamarbeid med andre yrkesgrupper i et høyteknologisk miljø til beste for pasienten
 • Kunne kritisk vurdere fagutviklingsarbeid innen anestesisykepleiefaget og kunne planlegge og iverksette fagutviklingsprosjekter
 • Kunne oppsøke og vurdere faglitteratur innen anestesisykepleie faget og argumentere faglig i kollegiet
 • Kunne anvende kunnskap og forskning i praksis og fagutvikling

 

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Kunne anvende fagkunnskap og forskning til å kommunisere problemstillinger innen anestesifaget både med spesialister og allmenheten.
 • Kunne reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • Kunne formidle et omfattende selvstendig arbeid innen anestesisykepleie og beherske fagområdets uttrykksformer i praksis og fagutvikling
 • Kunne reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig

 

  

Læringsutbytte for Master i spesialsykepleie med fordypning i Intensivsykepleie

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • ha avansert kunnskap innenfor intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder
 • ha spesialisert innsikt i intensivmedisinsk behandling av akutt og/eller kritisk syke
 • ha inngående kunnskap om intensivsykepleiens vitenskapelige teori og metoder
 • ha inngående kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv
 • ha avansert kunnskap om det å opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet

Ferdigheter Kandidaten skal:

 • kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i intensivsykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen intensivsykepleie
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie
 • kunne gjennomføre observasjoner og kliniske vurderinger ved alvorlig svikt i pasientens grunnleggende behov
 • kunne forebygge komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie
 • redusere stress, smerte og ubehag ved avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie
 • kunne anvende pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter og omsorgspersoner fra ulike kulturer, og til egen faggruppe og andre i helseteamet
 • kunne opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet
 • kunne arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder
 • kunne bruke relevante metoder for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte innen intensivsykepleie
 • kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kunne utøve intensivsykepleie i samsvar med etiske prinsipper og juridiske retningslinjer
 • kunne anvende pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter og omsorgspersoner fra ulike kulturer, og til egen faggruppe og andre i helseteamet 

 

Generell kompetanse Kandidaten skal:

 • kunne vise handlingskompetanse i intensivsykepleie
 • kunne gjennomføre helt eller delvis kompenserende intensivsykepleie ved alvorlig svikt i pasientens grunnleggende behov
 • kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen intensivsykepleie med utgangspunkt i relevant fagkunnskap, forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap
 • kunne anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen intensivsykepleie
 • kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformene innenfor intensivsykepleie
 • kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor intensivsykepleie, både med spesialister og til allmennheten
 • kunne samarbeide flerfaglig og tverrfaglig i pasientbehandlingen
 • kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i intensivsykepleiepraksis

 

Læringsutbytte for Master i spesialsykepleie med fordypning i Operasjonssykepleie

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap i operasjonssykepleie, operasjonssykepleiers funksjon og ansvarsområde
 • har kunnskap om å observere og vurdere pasientens generelle og spesielle behov for sykepleie
 • ha kunnskap om operasjonspasienter reaksjoner og behov ved akutt og / eller kritisk sykdom
 • har kunnskaper om operasjonstekniske prinsipper og kirurgisk undersøkelse og behandling
 • ha kunnskaper i infeksjonsforebygging, mikrobiologi, patofysiologi, anatomi og anestesi
 • har kunnskap om, instrumenter, materiell og aktuelt medisinsk - teknisk utstyr som er relevant for operasjonssykepleien
 • har kunnskap om etiske -, juridiske - og administrative forhold knyttet til operasjonssykepleie

 

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan planlegge operasjonssykepleien ved å innhente opplysninger om pasienten og det aktuelle behandlingen/ inngrepet og gjøre selvstendige vurderinger i rutinemessige og akutte situasjoner
 • behersker de praktiske ferdigheter innenfor operasjonssykepleien ved de vanligste kirurgiske inngrepene og gjøre selvstendige vurderinger i rutinemessige og akutte situasjoner
 • utøver operasjonssykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser ved det å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå kirurgisk behandling
 • mestre bruk og kontroll av instrumenter og materiell som benyttes ved de vanligste kirurgisk undersøkelser og behandling
 • administrere og organiserer driften av en operasjonsstue
 • skal være i stand forbygge komplikasjoner ivareta pasientens sikkerhet
 • mestrer samhandling med pasienten og deres pårørende og fremmer deres medbestemmelse
 • utfører infeksjonsforebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø og personlig hygiene
 • gir situasjonstilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasienter, pårørende, studenter og andre medarbeidere
 • har handlingskompetanse i øyeblikkelig hjelp situasjoner
 • kan dokumentere, evaluerer og kvalitetssikre eget arbeid

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • har ferdigheter i samhandling og teamarbeid med andre yrkesgrupper i et høyteknologisk miljø
 • benytter relevant forskning og bidrar til fagutvikling
 • bidrar til innsikt og kompetanse i tverrfaglig samarbeid slik at pasientens behandlingstilbud blir sammenhengende på tvers av tjenestenivåer

 

Læringsutbytte for Master i spesialsykepleie med fordypning i Kreftsykepleie

 

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • ha spesialisert kunnskap innen kreftsykepleie med bakgrunn i både naturvitenskapelige og humanvitenskapelige områder relatert til både kurativ og palliativ behandling og omsorg
 • ha inngående kunnskap om ulike kreftformer, årsaker, diagnostikk og behandling
 • ha kunnskap om forebygging av kreft
 • ha inngående kunnskap innen etikk, sykepleievitenskap og annen relevant forskning relatert til kreftsykepleie

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • beherske praktiske og relasjonelle ferdigheter innen kreftsykepleie, og kunne gjøre selvstendige vurderinger i rutinemessige og akutte situasjoner
 • kunne søke fram, vurdere kritisk og anvende aktuell forskning og erfaringsbasert kunnskap i utøvelsen av kreftsykepleie
 • kunne analysere og vurdere kritisk eksisterende teorier og arbeidsrutiner, samt kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med praktiske og teoretisk problemløsning til beste for kreftpasientene og deres pårørende
 • kunne forstå, vurdere kritisk og anvende relevante forskningsmetoder innenfor kreftsykepleien

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • kunne vurdere kritisk og anvende aktuelle kunnskaper og ferdigheter innen kreftsykepleiefeltet
 • kunne formidle selvstendig og omfattende arbeid innen kreftsykepleie, og beherske fagområdets uttrykksformer innen praktisk sykepleie og fagutvikling
 • kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen kreftsykepleie
 • erkjenne betydningen av å være faglig oppdatert innen sitt ansvarsområde og ta medansvar for faglig ledelse av kreftsykepleiefaget
 • bidra til at etiske problemstillinger blir belyst og forsøkt løst til beste for alle involverte parter

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse innen Anestesi-, Intensiv-, Operasjons- og Kreftsykepleie. og er relevant for kandidater som ønsker videre akademisk utdanning. Studiet gir kompetanse i å kunne iverksette fagutvikling og forskning.

Videre utdanning

Mastergraden gir muligheten til å søke opptak ved ph.d., nasjonalt og internasjonalt, og lokalt i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Fakultetet jobber med å få på plass avtaler om internasjonal utveksling.

Samlinger


Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høst 2022.
Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Ja
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Ikke opptak høst 2022.

Mer informasjon