Master i tilpasset opplæring, med fordypning spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk eller profesjonsfaglig digital kompetanse

Toårig mastergrad i Bodø og Levanger

Tilpasset opplæring er et gjennomgående og overordnet prinsipp i hele grunnopplæringen. Ønsker du å fordype deg i dette viktige temaet?

Master i tilpasset opplæring er tilrettelagt for barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og spesialpedagoger som ønsker masterutdanning relatert til barnehage, grunnskole og videregående opplæring innenfor en av fordypningene:

 • Spesialpedagogikk
 • Yrkesdidaktikk
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK).

Du søker opptak direkte til en av fordypningene. Les mer om hva du lærer i hver enkelt fordypning under overskriften «Fordypninger» lengre ned på siden.

Studiet er et nett- og samlingsbasert heltidsstudium over to år. Dersom du har behov for å bruke lengre tid enn to år, kan du søke om utvidet studierett. Dette kan du gjøre når du har bestått 30 studiepoeng. Du kan få inntil to år med utvidet studierett jamfør forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §6-2 Normert tid og utvidet studierett.

Masterprogrammet tilbys i Bodø og Levanger. Emnene «Inkludering og spesialpedagogikk» og «Språk-, lese- og matematikkvansker» tilbys også med samlinger på Nesna fra høsten 2023.

Alle emnene i fordypningene tilbys som enkeltemner. Emnet «Inkludering og spesialpedagogikk» er obligatorisk for studenter på master i tilpasset opplæring med fordypningen spesialpedagogikk. Enkeltemneopptak har egne søknadsfrister og du kan lese mer om hvordan du blir enkeltemnestudent under «Opptakskrav».

«Oppbygging/emner» viser hvilke emner som ligger til hver fordypning. Du kan også finne oversikt over emnene ved å søke dem opp her - søkeord “spesialpedagogikk”, “profesjonsfaglig digital kompetanse” eller “yrkesdidaktikk”.

Å møte voksne med god kunnskap om tilpasset opplæring er viktig for barn og unge i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Etter endt utdanning har du kunnskap som kan videreutvikle ikke bare egen praksis, men også organisasjonen du jobber i.

Beskrivelse av studiet

Tilpasset opplæring er et gjennomgående og overordnet prinsipp i hele grunnopplæringen. Ønsker du å fordype deg i dette viktige temaet?

Master i tilpasset opplæring er tilrettelagt for barnehagelærere, grunnskolelærere, faglærere og spesialpedagoger som ønsker masterutdanning relatert til barnehage, grunnskole og videregående opplæring innenfor en av fordypningene:

 • Spesialpedagogikk
 • Yrkesdidaktikk
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK).

Du søker opptak direkte til en av fordypningene. Les mer om hva du lærer i hver enkelt fordypning under overskriften «Fordypninger» lengre ned på siden.

Studiet er et nett- og samlingsbasert heltidsstudium over to år. Dersom du har behov for å bruke lengre tid enn to år, kan du søke om utvidet studierett. Dette kan du gjøre når du har bestått 30 studiepoeng. Du kan få inntil to år med utvidet studierett jamfør forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, §6-2 Normert tid og utvidet studierett.

Masterprogrammet tilbys i Bodø og Levanger. Emnene «Inkludering og spesialpedagogikk» og «Språk-, lese- og matematikkvansker» tilbys også med samlinger på Nesna fra høsten 2023.

Alle emnene i fordypningene tilbys som enkeltemner. Emnet «Inkludering og spesialpedagogikk» er obligatorisk for studenter på master i tilpasset opplæring med fordypningen spesialpedagogikk. Enkeltemneopptak har egne søknadsfrister og du kan lese mer om hvordan du blir enkeltemnestudent under «Opptakskrav».

«Oppbygging/emner» viser hvilke emner som ligger til hver fordypning. Du kan også finne oversikt over emnene ved å søke dem opp her - søkeord “spesialpedagogikk”, “profesjonsfaglig digital kompetanse” eller “yrkesdidaktikk”.

Å møte voksne med god kunnskap om tilpasset opplæring er viktig for barn og unge i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Etter endt utdanning har du kunnskap som kan videreutvikle ikke bare egen praksis, men også organisasjonen du jobber i.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til master i tilpasset opplæring:

Ved søknad om opptak til masterprogrammet søker man seg direkte inn på en av fordypningene (mastermodul). Opptakskravene varierer per fordypning (mastermodul). Herunder følger en beskrivelse av disse:

 • Master i tilpasset opplæring med fordypning i profesjonsfaglig digital kompetanse: Fullført lærerutdanning* med karakter C eller høyere i pedagogikk.

Allmennlærer, grunnskolelærer, førskolelærer, barnehagelærer, faglærerutdanninger, praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

 • Master i tilpasset opplæring med fordypning i yrkesdidaktikk: Fullført yrkesfaglærerutdanning inklusiv 60 studiepoeng PPU med karakter C eller høyere.

 • Master i tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk: Fullført lærerutdanning* med karakter C eller høyere i pedagogikk.

Allmennlærer, grunnskolelærer, førskolelærer, barnehagelærer, faglærerutdanninger, praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

Andre utdanninger som kan kvalifisere for fordypningen spesialpedagogikk er:

 • Bachelor i spesialpedagogikk
 • Bachelor i pedagogikk
 • Bachelor i vernepleie
 • Annen relevant 3-årig pedagogisk utdanning med minimum 30 studiepoeng spesialpedagogikk

Opptak som enkeltemnestudent:

Opptakskravene til enkeltemner er de samme som beskrevet for opptak til master i tilpasset opplæring.

Søknad om opptak til enkeltemner gjøres via Søknadsweb.

I Søknadsweb

 • velger du at du vil søke på «Enkeltemner med spesielle opptakskrav».
 • Skriver inn i merknadsfeltet hvilket emne du ønsker å søke opptak til. (Emnekoder og navn finner du under overskriften “Oppbygging/emner”).

Lenke til Søknadsweb, samt mer informasjon om prosessen, og kontaktinformasjon til opptakskontoret, finner du her.

 • Frist for å søke på emner som går om høsten er 1.juli
 • Frist for å søke på emner som går på våren er 15.november

Læringsutbytte

Kunnskaper - Kandidaten har:

 • Avansert kunnskap om tilpasset opplæring i barnehage og skole, på individ- og systemnivå.
 • Spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde knyttet til forbedring av læringsmiljø og læringsutbytte i barnehage- og skole.
 • Inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige forankring nasjonalt og internasjonalt, samt evne til å analysere faglige problemstillinger i skolen med utgangspunkt i dette.
 • Kunne anvende kunnskap gjennom å reise relevante problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk og utvikle sin egen faglige praksis
 • Spesialisert kunnskap om fagområder innenfor tilpasset opplæring som kan bidra til innovasjon og utvikling av egen og skolens/barnehagens praksis.

Ferdigheter - Kandidaten kan:

 • Planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forskning, erfaringsbasert kunnskap og eget forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Bruke relevante metoder, undersøke og drøfte disse kritisk gjennom eget forskningsarbeid på en selvstendig måte
 • Kritisk analysere teori og forskning fra ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse - Kandidaten kan:

 • Analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
 • Anvende kunnskaper og ferdigheter i studiet på nye områder som angår fagområdet tilpasset opplæring i barnehage, skole og andre deler av utdanningssektoren
 • Formidle eget forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige uttrykksformer.
 • Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet tilpasset opplæring, både med spesialister i utdanningssektoren og til allmennheten.
 • Bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i utvikling av barnehager og skoler.

Jobbmuligheter

Skole og barnehage skal fokusere på metodeforstålse, problemløsning, kreativitet, selvrefleksjon, verdivalg osv., noe som vil kreve en utvidet forståelse av egen rolle, både som pedagog og leder/mellomleder. Master i tilpasset opplæring er derfor en svært relevant utdanning som kan gi kandidatene et overordnet ansvar i arbeidet med å gjøre en god skole eller god barnehage enda bedre.

Master i tilpasset opplæring innebærer både en vitenskapelig og praktisk forståelse av hvordan man kan tilrettelegge for god læring på alle nivå i barnehage og skole.

Videre utdanning

Videre utdanning utover en mastergrad vil normalt være doktorgrad (ph.d). Studenter som har avlagt mastergrad i Tilpasset opplæring med karakter B eller bedre er kvalifisert til opptak på ph.d i profesjonsvitenskap ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Andre doktorgradsprogram (ph.d) innenfor pedagogiske emner vil også være en mulig videreutdanning for kandidatene.

Utenlandsopphold

Det tilrettelegges for at deler av studiet kan gjennomføres ved utenlandsopphold, høsten 2.studieår.

Samlinger

Studiedagene starter normalt 08.15 og varer til 16.00, om ikke annet er spesifisiert. Endelig tidspunkt publiseres i TimeEdit og i semesterplan i Canvas, ved studiestart.

Samlinger ved studiested Bodø:

Høst 2023:

Kull 2023:

SPD5025 Inkludering og spesialpedagogikk

Uke 35: samling 1 og 2, fysisk over 5 dager.

Uke 39: samling 3, digital, mandag - halve onsdag.

Uke 42: samling 4, digital, mandag - halve onsdag.

SPD5023 Funksjonsvariasjon

Uke 43: samling 1, digital, mandag - onsdag. Hver dag varer fra kl. 13.00 - 16.00.

Uke 46: samling 2, fysisk over 5 dager. Studiedagene varer fra kl. 09.00 - 15.30.

Uke 48: samling 3, digital, mandag - onsdag. Hver dag varer fra kl. 13.00 - 16.00.

PED5004 PfDK og skolen i samfunnet

Samlinger kommer.

PED5005 PfDK og forskning i praksis

Samlinger kommer.

DID5003 Yrkesdidaktikk 1

Samlinger kommer.

Kull 2022

VIT5020 Forskning og aktuell debatt og VIT5022 Vitenskapsteori og forskingsmetode – Modul 2:

 • Uke 36. Tidspunkt: Kl. 8-16 mandag og tirsdag, og kl. 8-12 onsdag.
 • Uke 48. Tidspunkt: Kl. 8-16 mandag og tirsdag, og kl. 8-12 onsdag.

Med forbehold om endring. Endelig semesterplan for våren 2023 vil publiseres i Canvas ved semesterstart januar 2023.

Samlinger ved studiested Levanger:

Høst 2023:

Kull 2023:

SPD5025 Inkludering og spesialpedagogikk

Uke 35: samling 1 og 2, fysisk over 5 dager.

Uke 39: samling 3, digital, mandag - halve onsdag.

Uke 42: samling 4, digital, mandag - halve onsdag.

SPD5023 Funksjonsvariasjon

Uke 43:samling 1, digital, mandag kl.13.00 - onsdag kl.16.00.

Uke 46: samling 2, fysisk over 5 dager.

Uke 48: samling 3, digital, mandag kl.13.00 - onsdag kl.16.00.

Kull 2022

VIT5020 Forskning og aktuell debatt og VIT5022 Vitenskapsteori og forskingsmetode – Modul 2:

 • Uke 36. Tidspunkt: Kl. 8-16 mandag og tirsdag, onsdag og torsdag.
 • Uke 48. Tidspunkt: Kl. 8-16 mandag og tirsdag og onsdag.

Med forbehold om endring. Endelig semesterplan for våren 2023 vil publiseres i Canvas ved semesterstart januar 2023.

Samlinger ved studiested Nesna:

Høst 2023:

Kull 2023:

SPD5025 Inkludering og spesialpedagogikk

Uke 35: samling 1 og 2, fysisk over 5 dager.

Uke 39: samling 3, digital, mandag - halve onsdag.

Uke 42: samling 4, digital, mandag - halve onsdag.

Med forbehold om endring. Endelig semesterplan for våren 2023 vil publiseres i Canvas ved semesterstart januar 2023.

Fordypninger

Når du søker opptak til master i tilpasset opplæring må du samtidig velge en fordypning. Fordypningene vil tilbyr er:

Spesialpedagogikk – Bodø og Levanger (To emner, «Inkludering og Spesialpedagogikk», og «Språk-, lese- og skrive- og matematikkvansker», tilbys også på Nesna):

Emner innenfor fordypningen spesialpedagogikk:

 • forbereder for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå
 • gir innsikt i vitenskapelig tenkning og spesialpedagogisk praksis
 • bidrar til økt kunnskap om hvordan barnehagen og skolen og dens lærere kan tilrettelegge for mestringsorienterte læringsmiljø og individuell tilrettelegging for elever med ulike funksjonsvariasjoner
 • gir inngående kunnskap om spesialpedagogiske utfordringer innen språk-, lese-, skrive- og matematikkvansker og hvordan jobbe med å forebygge i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, både på individ og systemnivå
 • gir teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan eksternt og internt tverrprofesjonelt arbeid kan bli utført og utvikles.
​Yrkesdidaktikk – Bodø:

Emner innenfor fordypningen yrkesdidaktikk tar for seg nasjonal og internasjonal forskning om yrkesdidaktikk, samt ulike sider ved yrkesfaglig veiledning, vurdering og ledelse. Sentrale elementer i emnene vil være: 

 • ulike yrkesdidaktiske modeller og arbeidsformer sett i lys av Fagfornyelsen
 • profesjonsidentitet og utøvelse innenfor eget yrkesfagfelt
 • inkludering og mangfold i yrkesfaglig videregående skole.
 
Profesjonsfaglig digital kompetanse – Bodø:

Hovedområdene i emner innenfor fordypningen profesjonsfaglige digital kompetanse studeres i lys av: 

 • rammeverket for Profesjonsfaglig digital kompetanse
 • Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen 2017-2021
 • Fagfornyelsen sine krav om digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet.
Med bakgrunn i de overnevnte punktene har emnene fokus på: 

 • etikk
 • kollektiv profesjonsutvikling (sette i gang utviklingsprosesser på egen skole)
 • veiledning (undervisningspraksis samt utforskning og forskningsveiledning på egen skole)
 • aksjonsforskning og andre forskningstyper som egner seg for skole i lys av profesjonsfaglig digital kompetanse.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Velkommen til studiestart 2022

Registrering og oppmøte

Velkommen som student ved master i tilpasset opplæring
  
Registrering  
Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september.  Semesteravgift må være betalt 1-3 dager før. 
 
 
Oppstart  Bodø
Oppstart for kull 2022 ved master i tilpasset opplæring, fordypning spesialpedagogikk er mandag 5. september kl. 08:15. Oppmøte i seminarrom 2445 ved campus Bodø. 
  
Oppstart for kull 2022 ved master i tilpasset opplæring, fordypning profesjonsfaglig digital kompetanse er onsdag 24. august kl. 12:15. Oppmøte i seminarrom 2444 ved campus Bodø. 

For oversikt over alle samlingsdatoer høsten 2022, se lengre ned på denne siden, under overskriften «Samlinger». 

Oppstart Levanger
Oppstart for Spesialpedagogikk, tidlig innsats (SPD5015) er mandag 5. september kl.09.00 i amfiet utenfor Nordlåna. 

Oppstart for Spesialpedagogikk, tilpasset opplæring (SPD5016) er onsdag 7. september kl.09.00 i amfiet utenfor Nordlåna.  

For oversikt over alle samlingsdatoer høsten 2022, se lengre ned på denne siden under overskriften «Samlinger». 

Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan  
Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.   
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:  
>> Timeplan  
  
Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit.  
 
Pensum  
Slik finner du riktig pensum:  
>> Pensum  
 
Utstyr  
Det er viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til:   
 
 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang  
 • Hodetelefoner   
 • Webkamera  
Tilrettelegging   
Dersom du har spesielle utfordringer eller en helsesituasjon som gjør at du trenger tilrettelegging av studiehverdagen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist: 1. september.  
 
  
Ofte stilte spørsmål om studiestart  
 
​​


Studiepoeng 120
Type studium Mastergrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø og Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023

Mer informasjon