Telt i utmarka

Naturforvaltning

Er du naturinteressert? Vil du være med å forvalte naturen? Da trenger du kunnskap om dyr og planter, landskap, økologi, klima, jakt og fiske. Vil du lære mer om natur og liker en blanding av teori og praktisk arbeid så er dette et studium for deg.

Bachelor i naturforvaltning

Studiepoeng 180,0
Type studium Bachelorgrad
Startsemester Høst 2018
Språk Norsk
Fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Steinkjer
Søknadsfrist 15.04.2018

Yrkesmuligheter

Videre utdanning

Studiet gir muligheter for videre studium på masternivå ved Nord universitet eller andre norske og utenlandske universitet. Ta kontakt med studieveileder eller studieansvarlig for nærmere informasjon om dette.

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Beskrivelse av studiet

Studiet i naturforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer bl.a. om biologisk mangfold, forvaltning av vilt og fisk, landskapsplanlegging og forvaltning av norsk natur. Studiet gir en bred biologisk basiskunnskap som grunnlag for å kunne forvalte våre naturressurser. Mye av undervisningen er praktisk rettet i form av øvelser, feltkurs og ekskursjoner. Emner som geologi, vegetasjon, økologi, zoologisk artslære, botanisk artslære, naturregistrering, naturforvaltning, arealplanlegging, kart og GIS (geografiske informasjonssystemer) er sentrale.

Emnene i siste del av studiet legger vekt på å knytte undervisningen til reelle forvaltningssituasjoner i dagens samfunn. I emnet Naturforvaltning (NAT330) gjennomføres en ekskursjon til utlandet. Gjennom bacheloroppgaven i 3. studieår får du anledning til å fordype deg faglig i et selvvalgt tema, gjerne i samarbeid med eksterne oppdragsgivere eller som deltaker i et av våre forskningsprosjekter.

Undervisningen foregår som forelesninger, gruppearbeid og øvinger. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk. I tillegg består de fleste emner av feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Deler av undervisningen foregår i felt: bl.a. praktisk elgjakt, sporing av store rovdyr, el-fiske og rypetakseringer. I enkelte emner er deler av undervisningen nettbasert eller samlingsbasert.

Studiet gir et godt grunnlag for yrkeslivet.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal studenten:

Generell kompetanse:

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter alene eller som deltager i ei større gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig både til allmennheten og til andre innen natur- og utmarksforvaltning
 • kunne utveksle erfaringer og synspunkter med andre fagfolk innen natur- og utmarksforvaltning
 • ha innsikt i fagets yrkesetiske problemstillinger og kunne reflektere over faglig utøvelse og justere ved behov
 • ha kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser

Kunnskap:

 • ha bred kunnskap om natur og forvaltning av natur i Norge
 • ha inngående kunnskap om flora, fauna og andre relevante deler av det biologiske mangfoldet
 • ha kjennskap til forskning- og utviklingsarbeid innen natur- og utmarksforvaltning
 • ha kunnskap om norske forvaltningssystemer, fagets historie, tradisjoner og egenart i samfunnet
 • ha god oversikt over relevante lover og forskrifter

Ferdigheter:

 • kunne de grunnleggende ferdigheter knyttet til å gjennomføre naturregistrering, kartlegging og overvåkning, herunder å bruke GIS og annet verktøy i dette arbeidet
 • kunne samle inn, sammenstille, analysere og diskutere anvendelsen av egne data og resultater, som en del av det å skrive en fagrapport som belyser ei nærmere definert problemstilling
 • kunne anvende relevante offentlige lover og forskrifter i forvaltningsarbeid, eksempelvis gjennom planlegging, saksbehandling og konsekvensutredninger
 • kunne anvende sin faglige kompetanse, som blant annet er knyttet til relevant forskning på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor natur- og utmarksforvaltning

Opptakskrav

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Videre utdanning

Studiet gir muligheter for videre studium på masternivå ved Nord universitet eller andre norske og utenlandske universitet. Ta kontakt med studieveileder eller studieansvarlig for nærmere informasjon om dette.

Utenlandsopphold

Naturforvaltning er et internasjonalt fagområde med felles nasjonale og globale utfordringer. Derfor er internasjonal erfaring og kjennskap til internasjonalt fagspråk viktig i utdanningen.
Nord har en avtale med University of Minnesota, College of Natural Resources som gir mulighet for å ta et semester der som en del av studiet.

Kostnader

Semester- og kopinoravgift.
Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.
Det må påregnes utgifter til dekning av transport, overnatting og forpleining i forbindelse med ikke-obligatoriske ekskursjoner og feltkurs.

Realkompetanse

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For opptak på grunnlag av realkompetanse må du være minst 25 år og ha relevant kompetanse som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. I tillegg vektlegger vi søkerens eget motivasjonsbrev.

Vær oppmerksom på at søkeren med realkompetanse konkurrerer med de øvrige søkerne om studieplass. Det innebærer at selv om universitetet finner søkeren kvalifisert, er han/ hun ikke garantert studieplass.

Krav til søkere med realkompetanse gjelder som spesifisert på Samordna opptak.

Opptak på grunnlag av realkompetanse til Bachelor i naturforvaltning vurderes etter følgende kriterier:
Utdanning fra videregående, herunder:
- Bestått fagkombinasjon og karakterer.
- Hvilke fag som mangler for å oppnå generell studiekompetanse.
I tillegg må du ha relevant arbeidserfaring i tilknytning til f. eks. jakt, fiske, forvaltning og skjøtsel av naturen.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Eksamen og vurderingsformer

Studiet vurderes gjennom ulike eksamensformer (se emnebeskrivelsene) og iht. NOKUTs forskrifter.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.