Tents in the outfield

Naturforvaltning

Bachelorgrad i Steinkjer

Velkommen til studiestart 2022

Register deg som student

Velkommen som student ved Naturforvaltning.

Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter.


Registrering

Alle studenter ved Nord universitet må registrere seg i Studentweb ved semesterstart. Du kan betale semesteravgift og registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført betaling og registering må du melde deg opp til undervisning og eksamen. Du får også tilgang til viktige læringsverktøy og digitale møterom ved Nord universitet. Frist for betaling og registrering er 1. september. Nettmøte for nye Nord-studenter​
Den 21. juli kl. 12 inviteres du til et nettmøte, hvor du vil kunne få svar på spørsmål om alt fra bolig og helse, til digital undervisning, pensum og obligatorisk deltakelse. ​Det er mulighet for å delta aktivt eller anonymt. 


Program / oppstart - Steinkjer

DAG
TID / STED
HVA SKJER

Onsdag 17. August

10.00 - 11.45

Studiestart in P-111.

​11.45 - 12.30 

Påspandert lunsj og bli kjent med fadderne.

​12.30 - 13.30 


Offisiell åpningsseremoni i​ Origo.

​13.30 

​Fadderopplegg (se eget fadderprogram på Facebook -Student i Steinkjer for hele fadderperioden).

​​​​Torsdag 18. august
​ ​


​08.30 - 16.00

Ekskursjon til Tromsdalen.
Oppmøte ved universitetet. 
Felles transport. Klær og sko etter været.  ​

​​​Fredag 19. augustEtterarbeid ekskursjon og orientering (se timeplan).

Fra mandag 22. august


​Ordinær undervisning (se timeplan) og videre fadderopplegg.

​Fredag 26. august

​11.00 - 13.00

Nord spanderer grillmat i parken ved InnoCamp parallelt med ordinær undervisning (se timeplan).​


Timeplan, pensum og annen informasjon

Timeplan

Timeplanen publiseres i timeplanverktøyet TimeEdit i løpet av sommeren.
Velg ditt studieprogram for å finne timeplanen:

>> Timeplan 

Etter at du har registrert deg som student og bekreftet hvilke emner du skal ta, vil din individuelle timeplan være tilgjengelig i TimeEdit. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen i TimeEdit ikke nødvendigvis er fullstendig. Det kan i tillegg bli gitt informasjon om undervisning i andre kanaler. Vi oppfordrer våre studenter til å sjekke Canvas jevnlig.​


Pensum
Slik finner du frem til riktig pensum:

>> Pensum

Utstyr

Enten man skal ha litt nettbasert undervisning, eller et fullstendig digitalt opplegg, er det viktig å ha riktig utstyr. All studentene bør ha tilgang til: 

 • PC/Mac/nettbrett med nettilgang 
 • Hodetelefoner  
 • Webkamera

Tilrettelegging 

Dersom du har spesielle utfordringer (inkludert om du er i en risikogruppe for Covid-19) som gjør at du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen, kan du søke om tilrettelegging. Søknadsfrist 1. september.

>> Les mer om tilrettelegging i studiehverdagen

 

Ofte stilte spørsmål om studiestart

>> Svar på ofte stilte spørsmål om studiestart og mye annet

Studentliv og fadderperiode

Vi ønsker at alle våre studenter skal bli godt kjent med sitt studiested. Vi har samlet informasjon om hvordan du kommer deg til og fra campus, hvordan du finner frem på campus og hvordan du kan holde deg orientert om det som skjer ved ditt studiested.​

>> Les mer om studentlivet på de ulike studiestedene ved Nord universitet
>> Fadderperioden


Er du naturinteressert? Vil du vera med å forvalte naturen? Då treng du kunnskap om dyr og planter, landskap, økologi, klima, jakt og fiske. Vil du læra meir om natur og likar ei blanding av teori og praktisk arbeid så er dette eit studium for deg.

Beskrivelse av studiet

Er du naturinteressert? Vil du vera med å forvalte naturen? Då treng du kunnskap om dyr og planter, landskap, økologi, klima, jakt og fiske. Vil du læra meir om natur og likar ei blanding av teori og praktisk arbeid så er dette eit studium for deg.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krev generell studiekompetanse.

Søkere som ikkje har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

Arbeid innan landbruk, skogbruk, fiskeri, friluftsturisme, skjøtsel, miljøforvaltning, reindrift, klima og miljøvern og andre relaterte næringar/organisasjonar.

Skular med relevant linje/fag i forhold til utdanningen kan til dømes vera grøne fag, blå fag, tekniske fag og næringsmiddelfag.

Vidare gjeld følgande faglege krav:

Norsk frå Vg2

Matematikk frå Vg1

Naturfag frå Vg1

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten

Kunnskap

 • ha brei kunnskap om natur og forvalting av natur i Noreg
 • ha artskunnskap om flora, fauna og andre relevante delar av det biologiske mangfaldet
 • ha kjennskap til forsking- og utviklingsarbeid innan natur- og utmarksforvalting, nasjonalt og internasjonalt
 • ha kunnskap om berekraftig forvalting av naturressursar og økosystem, inkludert norske forvaltingsreglar, historia til faget, tradisjonar og eigenart i samfunnet
 • ha god oversikt over relevante lover og forskrifter

Evner

 • kunne dei grunnleggjande evner knytt til å gjennomføra naturregistrering, kartlegging og overvåkning, herunder å bruka GIS og anna verktøy i dette arbeidet
 • kunne samla inn, samanstille, analysera og diskutera anvendelsen av eigne data og resultat, som ein del av det å skriva ein fagrapport som belyser ei nærare definert problemstilling
 • kunne nytta relevante offentlege lover og forskrifter i berekraftig forvaltingsarbeid, eksempelvis gjennom planlegging, saksarbeid og konsekvensutgreiingar
 • kunne nytta den faglege kompetansen sin, som mellom anna er knytt til relevant forsking på praktiske og teoretiske problemstillingar innanfor natur- og utmarksforvalting

Generell kompetanse

 • kunne planlegga og gjennomføra varierte arbeidsoppgåver og prosjekt åleine eller som deltakar i ei større gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kunne formidla sentralt fagstoff skriftleg og munnleg både til allmennheten og til andre innan natur- og utmarksforvalting
 • kunne utveksla erfaringar og synspunkt med andre fagfolk innan natur- og utmarksforvalting, nasjonalt og internasjonalt
 • ha innsikt i fagets yrkesetiske problemstillingar og kunne reflektera over fagleg utøving og justera ved behov
 • ha kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosessar, nasjonalt og internasjonalt.

Jobbmuligheter

Som naturforvalter kan du bli tilsett i ei rekkje ulike stillingar innan t.d. naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsplanlegging, informasjonsarbeid og naturoppsyn. Døme på verksemder der kandidatar frå naturforvaltning arbeider er kommunar, Statens naturoppsyn, miljøvernavdelingar hos Fylkesmannen, i private verksemder og i organisasjonslivet.

Videre utdanning

Studiet gjer det mogleg å studere vidare på master i Biovitenskap eller Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser ved Nord universitet. For opptak til master i Biovitenskap krevst tilleggsemne innan matematikk/statistikk som du kan velje i 6. semester. Ta kontakt med studierådgjevar eller studieansvarleg for nærare informasjon om dette. Studiet kvalifiserer også for masterstudier ved andre norske eller utanlandske universitet.

Utenlandsopphold

Naturforvalting er eit internasjonalt fagområde med felles nasjonale og globale utfordringar. Internasjonal erfaring og kjennskap til internasjonalt fagspråk er derfor viktig i utdanninga. Nord har avtalar med ei rekke universitet over heile verda som gjer det mogleg å ta eit semester i utlandet som en del av studiet. Som student på bachelor i naturforvaltning har du moglegheit til å reisa på utveksling i 4. semester. Ta kontakt med internasjonal koordinator på fakultetet, Jose de Pool, for å høyra meir om moglegheitene dine. 

Her finner du en oversikt over partneruniversiteter du som student i naturforvaltning kan reise til:

AUSTRALIA
James Cook University
Charles Darwin University

Deakin University

CANADA
Memorial University of Newfoundland
University of Northern British Columbia
St. Francis Xavier University
Lakehead University
University of Saskatchewan

USA
Humboldt State University
University of Minnesota - College of Food, Agricultural and Natural Resource Management (CFANS)
University of New England
University of Alaska Fairbanks

DANMARK
Roskilde University

NEDERLAND
Wageningen University

 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023
Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Steinkjer

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 15. april 2023
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2023

Mer informasjon