Mann trener med fysioterapeut

Nevrologisk rehabilitering

Dette er utdanning for ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, vernepleiere og treningsinstruktører med bachelor i idrett som jobber klinisk med optimalisering av funksjon hos personer med skade/sykdom i sentralnervesystemet. I programmet vil studentene utvide sitt kunnskapsgrunnlag både teoretisk og praktisk/klinisk som grunnlag for å videreutvikle kunnskapsbasert praksis for å optimalisere funksjon, aktivitet og deltakelse hos personer med skade/sykdom i sentralnervesystemet. Utdanningen fremmer livslang læring og helsefremming for utsatte grupper i samfunnet.

Beskrivelse av studiet

Dette er utdanning for ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, vernepleiere og treningsinstruktører med bachelor i idrett som jobber klinisk med optimalisering av funksjon hos personer med skade/sykdom i sentralnervesystemet. I programmet vil studentene utvide sitt kunnskapsgrunnlag både teoretisk og praktisk/klinisk som grunnlag for å videreutvikle kunnskapsbasert praksis for å optimalisere funksjon, aktivitet og deltakelse hos personer med skade/sykdom i sentralnervesystemet. Utdanningen fremmer livslang læring og helsefremming for utsatte grupper i samfunnet.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

Det forutsettes fullført bachelor eller tilsvarende innen fysioterapi, ergoterapi, sykepleie, vernepleie eller idrett. Fysioterapeuter må ha autorisasjon ved studiestart.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Har avansert kunnskap om nevrologisk rehabilitering som en tverrfaglig, interaktiv, meningsskapende prosess, og spesialisert innsikt relatert til egen profesjon
  • Har inngående kunnskap om forståelsesmodeller for funksjon, aktivitet, deltakelse og klinisk resonnering samt vitenskapelig grunnlag for nevrologisk rehabilitering
  • Kan analysere profesjonsfaglige problemstillinger innen nevrologisk rehabilitering med utgangspunkt i avansert kunnskap om bevegelseskontroll, re-læring og deltakelse

Ferdigheter

  • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer samt videreutvikle egen fagutøvelse innen nevrologisk rehabilitering
  • Kan bruke relevante kliniske ferdigheter og teori selvstendig for optimalisering av bevegelseskontroll, egenaktivitet og deltakelse hos personer med skade eller sykdom i sentralnervesystemet.
  • Kan analysere teorier og kliniske tilnærminger innenfor nevrologisk rehabilitering og redegjøre selvstendig for teoretisk underbygning av eget faglige resonnement knyttet til vurdering av funksjon, aktivitet og deltakelse.

Generell kompetanse

  • Kan anvende sine kunnskaper på andre målgrupper og bidra til bærekraftig oppfølging for å fremme den enkeltes potensial for god helse og livskvalitet.
  • Kan kommunisere om faglige og etiske problemstillinger, analyser og konklusjoner, knyttet til fagområdet, både med brukere, spesialister og til allmenheten
  • Kan bidra til innovasjon og nytenking i tverrfaglig nevrologisk rehabilitering

Jobbmuligheter

Programmet styrker fagspesifikke og tverrfaglige kvalifikasjoner innen teori og praksis i nevrorehabilitering og er derfor faglig relevant for en rekke arbeidsplasser. Mennesker med akutte og kroniske nevrologiske diagnoser utgjør store grupper i samfunnet, og krever ofte oppfølging fra flere faggrupper over lang tid. Rehabilitering av disse foregår i kommune- og spesialisthelsetjeneste, både offentlig og privat virksomhet.

Videre utdanning

Studieprogrammet er lagt på mastergradsnivå og inngår som en fordypning ved master i helsevitenskap. Det kan søkes innpasset som del av grad innen aktuelle fagområder ved andre universiteter.

Utenlandsopphold

Utveksling er ikke et krav på et 30 studiepoengs program som ikke gir en grad. Studentutveksling er likevel mulig ved at innreisende internasjonale studenter tar programmet ved Nord. Undervisningsspråk vil være engelsk dersom det er engelskspråklige studenter.  For norske studenter vil utveksling være mulig dersom man tar Nevrologisk rehabilitering som fordypning ved master i helsevitenskap.

Samlinger

Studiet er samlingsbasert med både fysisk og nettbasert undervisning. Totalt er det 10 dager samling for hvert emne, hvor det benyttes forelesninger, seminar, gruppearbeid, veiledning av medstudenter, workshops, kasuistikk, praktisk og klinisk undervisning.

Høst 2023

HEL7007 Nevrologisk rehabilitering: Utvidet klinisk resonnering. 4 samlinger, Fysiske (F) og digitale (D) 3.,4.,5.sept (F), 17.,18.okt (D), 31.okt, 1.,2.nov (F), 14.,15.nov (D)

Hjemmeeksamen uke 47 og 48

Vår 2024

HEL7004 Nevrologisk rehabilitering; balanse, gange og deltakelse. 4 samlinger, Fysiske (F) og digitale (D) - 9.,10. jan (D), 23.,24.,25.jan (F), 6.,7.,8.feb (F), 20.,21.feb (D)

Hjemmeeksamen uke 10 og 11

Høst 2024

HEL7009 Nevrologisk rehabilitering: Trunkus-kontroll, håndfunksjon og deltakelse.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023
Studiet er søkbart fra 1. februar
Studiepoeng 30
Type studium Kortere studier
Studieform Deltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Bodø

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 15. april 2023
Studiet er søkbart fra 1. februar

Mer informasjon